ยินดีต้อนรับครับผม
Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2553
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
 
7 กุมภาพันธ์ 2553
 
All Blogs
 
ผู้ว่าจากการเลือกตั้ง

11 พ.ค. 2552, 13:47 น.
ขอพูดถึงเรื่องที่ไม่ค่อยถนัดซะหน่อยครับ

เมืองไทยเราคงคุ้นเคยกับคำว่าพ่อเมือง สมัยเด็กๆครูจะสอนว่าผู้ว่าคือพ่อเมืองเป็นคนที่มาคอยดูแลทุกข์สุขของประชาชนแทนในหลวง เวลามีงานพิธีต่างๆของจังหวัดผู้ว่าจะเป็นผู้ที่เป็นประธานในพิธีแทบทั้งสิ้น

ในความเข้าใจของผม ผู้ว่าก้อคือผู้นำ ซึ่งการเป็นผู้นำนั้นน่าจะมีได้ ๒ ลักษณะคือ

๑.ผู้นำจากการเลือกตั้ง
๒.ผู้นำจากการแต่งตั้ง

ทั้งสองแบบน่าจะมีทั้งข้อดี-ข้อเสีย แต่ความเห็นผมเห็นว่าในสังคมที่มีความพร้อมในระดับหนึ่ง การมีผู้นำที่มาจากการเลือกตั้ง จะเป็นการตอบสนองประชาชนได้ดีที่สุดครับ เพราะเขาต้องรับผิดชอบกับนโยบายตอนที่เขาหาเสียงและมีวาระในการดำรงตำแหน่ง ครบวาระแล้วก้อเลือกกันใหม่

แต่เมืองไทยเรายังยึดติดกับการที่ต้องมีผู้นำจากการแต่งตั้ง โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด ตามหลักกฏหมายดังนี้ครับ
...
พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๕๔ ในจังหวัดหนึ่ง ให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้รับ นโยบายและคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดา ข้าราชการฝ่ายบริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอำเภอ และจะให้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการรองจากผู้ว่าราชการ จังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด สังกัดกระทรวงมหาดไทย
...

จากหลักกฏหมายข้างต้น(ดูที่วรรคท้าย)การให้ผู้ว่าฯสังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงเป็นการปิดประตูการที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยสิ้นเชิงครับ เพราะกฏหมายกำหนดให้ผู้ว่าฯต้องเป็นคนที่มาจากระบบข้าราชการเท่านั้น

แนวคิดดังกล่าว ถ้าจะนำมาใช้ในการปกครองสมัยนี้ยังเป็นที่น่าสงสัยว่าจะยังไปได้อยู่หรือไม่ครับ

สมัยนี้เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ทุกๆอย่าง ข้อมูล-ข่าวสาร เร็วมาก
การเป็นผู้ปกครองระดับผู้ว่าราชการจังหวัดในปัจจุบัน หากไม่มีนโยบายที่ประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดเห็นด้วย(ด้วยการเลือกตั้งผู้ว่าคนนั้นเข้ามา) ยังเป็นที่สงสัยว่าจะพัฒนาผู้คนในปกครองไปได้อย่างไรครับ

อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าในปัจจุบันจะเป็นไปตามนี้ครับ
...

มาตรา ๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือ ตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
(๓) บริหารราชการตามคำแนะนำและคำชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวง ในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของ คณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(๔) กำกับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของ ข้าราชการซึ่งประจำอยู่ในจังหวัดนั้น ยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการ ฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและ ข้าราชการครู ให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี หรือยับยั้งการกระทำใด ๆ ของข้าราชการในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราวแล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
(๕) ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครู ผู้ตรวจราชการและหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนา จังหวัดหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
(๖) เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามโครงการหรือแผนพัฒนา จังหวัด และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
(๗) ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย
(๘) กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ให้มีอำนาจทำรายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การของ รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(๙) บรรจุ แต่งตั้ง ให้บำเหน็จ และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัด ตามกฎหมาย และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย
...

จากกฏหมายข้างต้นเห็นว่า ผู้ว่าฯมีอำนาจมากมาย

แต่มีข้อสังเกตุ คือ ผู้ว่าแทบไม่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายใดๆได้เลยครับทั้งที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของจังหวัด

ดังนี้น่าจะเป็นอุปสรรคในการบริหาร และ น่าจะเข้าถึงความต้องการของประชาชนได้ยากมาก

ถึงเวลาหรือยัง ที่เมืองไทยเราจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งปัจจุบันมีการเลือกตั้งผู้ว่า กทม.อยู่และเห็นได้ว่าผู้ว่า กทม.แต่ละคน ส่วนใหญ่ก้อเป็นคนมีความรู้ความสามารถทั้งนั้น

ที่สำคัญพวกเขามาจากประชาชน...


Create Date : 07 กุมภาพันธ์ 2553
Last Update : 7 กุมภาพันธ์ 2553 18:28:30 น. 0 comments
Counter : 1158 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

อุบลแมน
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
Friends' blogs
[Add อุบลแมน's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.