ยินดีต้อนรับครับผม
Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2553
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
 
7 กุมภาพันธ์ 2553
 
All Blogs
 
เสียสิทธิในการคัดค้านราคาครั้งต่อไปหรือไม่

หัวข้อสนทนา : การประมูลขายทอดตลาด : ถ้าราคาที่ดิน 224,000 บาท ผู้เสนอราคาน้อยกว่านี้ จบค.จะขายได้หรือไม่ครับ
ตามปัญหาดังกล่าว
คือถ้ามีผู้เข้าสู้ราคาน้อยกว่าราคาประเมินของ จบค.ๆจะสามารถเคาะไม้ขายได้หรือไม่ครับ
และถ้าจำเลยไปดูแลการ ปรากฎว่ามีผู้เข้าซื้อเสนอราคาน้อยกว่าราคาประเมินดังกล่าว ถ้าผู้ดูแลการขายคัดค้านราคาดังกล่าว ขอถามว่า อย่างนี้ถือว่าผู้ดูแลการขายคัดค้านราคา อันส่งผลให้เสียสิทธิในการคัดค้านราคาครั้งต่อไปหรือไม่(เพราะผมคิดว่าการเสนอราคาดังกล่าว เป็นราคาที่ไม่สมควรขาย)
ขอบพระคุณผู้ตอบครับ
จากคุณ : NERO - [14 ม.ค.53 11:12]

ความคิดเห็นที่ 7 :
ขอร่วมแสดงความเห็นดังนี้ครับ

กรณีตามกระทู้ มีหลักกฏหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ครับ

มาตรา 309ทวิ ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา นั้นก่อนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดที่เจ้าพนักงานบังคับคดี เห็นว่าเป็นราคาที่สมควรขายได้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือบุคคลผู้มีสวนได้เสียในการบังคับคดีอาจคัดค้านว่าราคาดังกล่าวมีจำนวนต่ำเกินสมควร ในกรณีเช่นว่านี้ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเลื่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินไป เพื่อให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่คัดค้านหรือไม่ก็ตาม หาผู้ซื้อที่จะเสนอซื้อในราคาที่บุคคลดังกล่าวต้องการมาเสนอซื้อในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งต่อไป โดยให้ผู้เสนอราคาสูงสุดต้องผูกพันกับการเสนอราคาดังกล่าว เป็นระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่เสนอราคานั้น และในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งต่อไป หากมีผู้เสนอราคาสูงสุดในจำนวนไม่สูงกว่าจำนวนที่ผู้เสนอราคาสูงสุด ได้เสนอในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งก่อน หรือไม่มีผู้ใดเสนอราคาเลย ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งก่อน แต่หากมีผู้เสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้ง ต่อไปในจำนวนสูงกว่าจำนวนที่ผู้เสนอราคาสูงสุดได้เสนอในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งก่อน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น
ในกรณีที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีเห็นว่าราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน มีจำนวนต่ำเกินสมควร และการขายทอดตลาดทรัพย์สินในราคาต่ำเกินสมควรนั้นเกิดจากการคบคิดกันฉ้อฉล ในระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู้ราคา หรือความไม่สุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้า พนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติหน้าที่บุคคลดังกล่าวอาจยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอให้มีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามบทบัญญัติแห่งลักษณะนี้ได้ และเมื่อศาลไต่สวนแล้วเห็นว่าคำร้องรับฟังได้ ให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตตามคำร้องหรือแก้ไขหรือมีคำสั่งกำหนดวิธีการอย่างใด ตามที่ศาลเห็นสมควรให้เสร็จภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับคำร้องนั้น
ให้นำบทบัญญัติในวรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหกของ มาตรา 296 มาใช้บังคับแก่การยื่นคำร้องตามวรรคสองโดยอนุโลม
คำสั่งศาลวรรคสองให้เป็นที่สุด
หมายเหตุมาตรา 309ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ. แก้ไขเพิ่มเติมปวิพ.(ฉบับที่ 21) พ.ศ.2547
///////////

จากข้อกฏหมายข้างต้น จะเป็นวิธีปฏิบัติล้วนๆ

มีหลักที่ต้องพิจารณาดังนี้คือ (พิจารณาเฉพาะวรรคแรก)

1.หาก จพบ.เห็นว่า ราคาที่มีผู้เสนอสูงสุดเป็นราคาสมควรขายได้แล้ว ก่อน จพบ.จะเคาะไม้ขายทอดตลาด ให้ จพบ. สอบถามผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี ว่าจะคัดค้านราคานั้นหรือไม่

2. ถ้าไม่มีผู้ใดค้าน ให้ จพบ. นับ 1-3 เคาะไม้ขายให้ผู้เสนอราคาสูงสุดไปได้

3.ถ้ามีผู้คัดค้าน ให้ จพบ.เลื่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินไป และ ให้ผู้เสนอราคาสูงสุดต้องผูกพันกับการเสนอราคาดังกล่าว เป็นระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่เสนอราคานั้น และ ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งต่อไป หากมีผู้เสนอราคาสูงสุดในจำนวนไม่สูงกว่าจำนวนที่ผู้เสนอราคาสูงสุด ได้เสนอในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งก่อน หรือไม่มีผู้ใดเสนอราคาเลย ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งก่อน แต่หากมีผู้เสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้ง ต่อไปในจำนวนสูงกว่าจำนวนที่ผู้เสนอราคาสูงสุดได้เสนอในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งก่อน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น

//////////

สิ่งที่เป็นจุดสำคัญเลย คือ คำว่า ราคาสมควรขาย ซึ่งปัจจุบัน กรมบังคับคดีใช้ราคาสมควรขายตามที่คุณauctioneer @ LED ว่าไว้ คือ 80/50 % ของราคาประเมิน

ดังนั้น หากกรณีไม่ใช่ราคาสมควรขาย และ ฝ่ายโจทก์หรือจำเลย ก้อแล้วแต่ค้านราคานั้นๆ

กรณีที่คุณNERO ว่ามาตาม คห.4จึงไม่ถือว่าเป็นการใช้สิทธิค้านราคาตาม ม.309 ทวิครับ

และไม่ว่าอย่างไรหากไม่ใช่ราคาสมควรขาย จพบ.จะไม่เคาะไม้ขายให้ครับ เว้นแต่ คู่ความทุกฝ่ายยินยอมให้ขายในราคานั้น(ซึ่งโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก)

ขอแสดงความเห็นเพียงเท่านี้ครับ
จากคุณ : พลายงาม - [14 ม.ค.53 15:34]


Create Date : 07 กุมภาพันธ์ 2553
Last Update : 7 กุมภาพันธ์ 2553 12:50:11 น. 0 comments
Counter : 3153 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

อุบลแมน
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
Friends' blogs
[Add อุบลแมน's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.