ยินดีต้อนรับครับผม
Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2553
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
 
7 กุมภาพันธ์ 2553
 
All Blogs
 
ประชาธิปไตย

ต่อ เกี่ยวกับคำถามระบอบ ประชาธิปไตยครับ .. พี่ๆ ช่วยเข้ามาอธิบายให้หน่อย (พี่อุบลแมน อิอิ)

1. สถาบันใดที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคม ค่านิยม และปลูกฝังทักษะอาชีพ
- สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันการศึกษา

2. คำพังเพยของไทยที่ว่า "เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม" ตรงกับข้อใด้
- บรรทัดฐานทางสังคม สิทธานุมัติทางสังคม การเคลื่อนที่ทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม

3. การใช้หลักการปกครองโดยเสียงข้างมากในระบอบประชาธิปไตย คือ
- การกระทำเพื่อให้ประชาชนส่วนมากรู้สึกว่าเสียงข้างมากเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องยอมรับ
- การถือฝ่ายเสียงข้างมากเป็นหลัก โดยไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับฝ่ายค้าน
- การใช้เสียงข้างมาก โดยการยอมรับสิทธิของฝ่ายข้างน้อย
- การถือจำนวนเสียงข้างมากเป็นหลักในการแก้ปัญหาต่างๆ

4. กลุ่มผลประโยชน์เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีวัตถุประสงค์แตกต่างจากพรรคการเมืองในประเด็นใด
- รักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตน
- มีส่วนร่วมในอำนาจรัฐ
- แสวงหาอำนาจทางการเมือง
- เข้าไปจัดตั้งรัฐบาล

5. หน่วยงนใดมีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือยื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จ ตามรัฐธรรมนูญ2550
- ศาลปกครองสูงสุด
- อัยการสูงสุด
- ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
- ศาลรัฐธรรมนูญ

6. ข้อใดเป็นหลักการใหม่ในรัฐธรรมนูญ2550
- ประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้
- ประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายได้
- ประชาชนสามารถเข้าชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้
- ประชาชนสามารถมีสิทธิพิทักษ์รัฐนูญ

11. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของคำว่า 'กฏหมาย' ได้ถูกต้องที่สุด
- ระเบียบแบบแผนและจารีตประเพณีที่ควบคุมความประพฤติของมนุษย์ในสังคม
- ข้อบังคับของรัฐซึ่งผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง
- ข้อบังคับของรัฐที่ควบคุมความประพฤติของประชาชนในประเทศ
- บรรทัดฐานในสังคมที่รัฐใช้ควบคุมประชาชนเพื่อให้สังคมมีความมั่นคงและสงบสุขTHX :'))

จากคุณ : Goonz08
เขียนเมื่อ : 17 ม.ค. 53 08:49:14

ความคิดเห็นที่ 6

กรณีตามคำถาม ไม่ใช่คำถามเชิงนิติศาสตร์อย่างเดียว แต่เป็นคำถามเชิงรัฐศาสตร์ด้วย คือ จะเอาความรู้เชิงนิติศาสตร์เพียวๆมาตอบอาจจะได้คำตอบที่ไม่ตรงกับความต้องการของคำถามครับ

เอาเป็นว่าคงเป็นการร่วมแสดงความเห็นในบางข้อละกันครับ

4. กลุ่มผลประโยชน์เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีวัตถุประสงค์แตกต่างจากพรรคการเมืองในประเด็นใด
- รักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตน
- มีส่วนร่วมในอำนาจรัฐ
- แสวงหาอำนาจทางการเมือง
- เข้าไปจัดตั้งรัฐบาล


^

ข้อนี้ผมมีความเห็นว่า น่าจะเป็นเรื่อง การเข้าไปตั้งรัฐบาล เพราะ การตั้งรัฐบาล จะตั้งได้โดย พรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากเท่านั้น ตามรํฐธรรมนูญ ดังนี้ครับ

มาตรา ๑๗๑
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่น อีกไม่เกินสามสิบห้าคนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลัก ความรับผิดชอบร่วมกัน

นายกรัฐมนตรีต้องได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง และได้รับคะแนนการเลือกตั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๑๗๒

หากมิมีผู้ใดได้รับคะแนตามวรรค 2 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้ง แข่งขันกันระหว่างผู้ที่ได้อันดับหนึ่งและสองผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๑๗๒

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง นายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่าแปดปีมิได้

[แก้ไข] มาตรา ๑๗๒
ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรก ตามมาตรา ๑๒๗

การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรรับรอง

มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร การลงมติ ในกรณีเช่นว่านี้ให้กระทำโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย

[แก้ไข] มาตรา ๑๗๓
ในกรณีที่พ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภา เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มาประชุมเป็นครั้งแรกแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียง เห็นชอบให้ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗๒ วรรคสาม ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร นำความขึ้นกราบบังคมทูลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าวเพื่อทรงมีพระบรม ราชโองการแต่งตั้งบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นนายกรัฐมนตรี

////

5. หน่วยงนใดมีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือยื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จ ตามรัฐธรรมนูญ2550
- ศาลปกครองสูงสุด
- อัยการสูงสุด
- ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
- ศาลรัฐธรรมนูญ
^
ข้อนี้คำตอบคือ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ตามหลักใน รธน.๒๕๕๐ ดังนี้ครับ

มาตรา ๒๖๓
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินและเอกสารประกอบตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์ สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยต่อไป

ถ้าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยว่าผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมืองผู้ใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งในวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย โดยให้นำบทบัญญัติมาตรา ๙๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และผู้นั้นต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปี นับแต่วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยด้วย

////////

6. ข้อใดเป็นหลักการใหม่ในรัฐธรรมนูญ2550
- ประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้
- ประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายได้
- ประชาชนสามารถเข้าชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้
- ประชาชนสามารถมีสิทธิพิทักษ์รัฐนูญ
^
^
ข้อนี้คำตอบคือ ประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ ตามนี้ครับ

มาตรา ๒๙๑
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(๑) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจากสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ของทั้งสองสภา หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนตามกฎหมายว่าด้วย การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได้

...ซึ่งตาม รธน.๒๕๕๐ จะไม่ให้สิทธิแก่ประชาชนในการแก้ รธน.ได้ครับ...

////////

11. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของคำว่า 'กฏหมาย' ได้ถูกต้องที่สุด
- ระเบียบแบบแผนและจารีตประเพณีที่ควบคุมความประพฤติของมนุษย์ในสังคม
- ข้อบังคับของรัฐซึ่งผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง
- ข้อบังคับของรัฐที่ควบคุมความประพฤติของประชาชนในประเทศ
- บรรทัดฐานในสังคมที่รัฐใช้ควบคุมประชาชนเพื่อให้สังคมมีความมั่นคงและสงบสุข
^
^

จากข้างต้น ก็เป็นลักษณะของกฏหมายทั้งนั้น แต่ที่น่าจะครอบคลุมที่สุด คือ ข้อบังคับของรัฐซึ่งผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะว่า การจะเป็นกฏหมาย หากจะให้คนปฏิบัติตาม จำต้องมีสภาพบังคับด้วย คือ การลงโทษ หรือ ให้ผลร้ายแก่คนไม่ปฏิบัติตามนั่นเองครับ

////////////

สำหรับคำถามข้ออื่นที่ไม่ได้แสดงความเห็นให้ มันออกเชิงรัฐศาสตร์ ซึ่ง ไม่มีคำตอบไหนที่ผิดหรอกครับ มีแต่คำตอบที่ถูกที่สุด และ เหมาะกับสภาพสังคมในขณะนั้นๆมากที่สุดมากกว่าครับ

คงต้องให้น้อง จขกท.ลองค้นในกูเกิ้ล หนังสืออื่นๆ หรือ ถามอาจารย์ หรือ รอผู้รู้ท่านอื่นๆมาให้ความกระจ่างต่อไปครับ

ขอแสดงความเห็นเพียงเท่านี้ครับ

จากคุณ : อุบลแมน
เขียนเมื่อ : 17 ม.ค. 53 16:49:33
Create Date : 07 กุมภาพันธ์ 2553
Last Update : 7 กุมภาพันธ์ 2553 12:45:01 น. 0 comments
Counter : 289 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

อุบลแมน
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
Friends' blogs
[Add อุบลแมน's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.