Ortho knowledge for all @ Do no harm patient and myself @ สุขภาพดี ไม่มีขาย ถ้าอยากได้ ต้องสร้างเอง

เทศกาลปีใหม่ 2560 ตายเจ็บเพียบ สูงสุดในรอบ 10 ปี .. รอลุุ้นสงกรานต์ อีกรอบ ?เทศกาลปีใหม่ ตายเจ็บเพียบ สูงสุดในรอบ 10 ปี ??

ยอด 7 วันอันตรายปีใหม่ ตายพุ่ง 478 ศพเพิ่มจากปีก่อน ชลบุรีครองแชมป์ดับ

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_171256

สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ.2560 กล่าวว่า ปภ.ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนน ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน วันที่ 29ธ.ค.59-4 ม.ค.60 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,919 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 478 รายผู้บาดเจ็บรวม 4,128 คน

(สถิติอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่ช่วง 7 วันที่29 ธ.ค.58-4 ม.ค.59 ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุรวม 3,379 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 380ราย ผู้บาดเจ็บรวม 3,505 คน )

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่เมาสุรา ร้อยละ 36.59 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 31.31

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ได้แก่รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 81.82 รถปิคอัพ ร้อยละ 8.00 รวมถึงผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นกลุ่มที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ69.15

ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 61.78ถนนทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 36.92 ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 36.49

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่เวลา 16.01-20.00 น. ร้อยละ 29.24

ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงานร้อยละ 52.22

จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต(ตายเป็นศูนย์) มี 4 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ยะลา ระนอง และสตูล

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่อุดรธานี และเชียงใหม่ 152 ครั้ง

จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ชลบุรี 33 ราย

จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่เชียงใหม่ และอุดรธานี 164 คน

นายสุธี กล่าวว่า ทั้งนี้ ในช่วง 7 วันเรียกตรวจยานพาหนะรวม 4,419,430 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี 727,438 รายสำหรับข้อมูลปริมาณรถของศูนย์ปฏิบัติการคมนาคมพบว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 29ธันวาคม 2559-4 มกราคม 2560 มีปริมาณรถบนท้องถนนทั้งขาเข้าและขาออกกรุงเทพฯ จำนวน11,053,835 คัน เมื่อเทียบกับช่วงปกติ มีปริมาณรถ 8,765,808 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน2,288,027 คัน คิดเป็นร้อยละ 26.10 จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ต้องให้กำลังใจข้าราชการทุกภาคส่วนทั้งตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองและอาสาสมัครทั้งหมด โดยตลอด 7 วันอันตรายเราใช้กำลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมด กว่า4,700,000 คนโดยมียานพาหนะที่สัญจรไปมาในช่วงดังกล่าวประมาณ 11 ล้านคันซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากจึงเป็นสัดส่วนที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างมากด้วย

ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ประสานให้จังหวัดยึด 5เสาหลักตามแนวทางทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนเป็นกรอบในการดำเนินงานครอบคลุมทั้งการวางกลไกการบริหารจัดการอุบัติเหตุทางถนนที่เป็นระบบการยกระดับการสัญจรและยานพาหนะที่ปลอดภัย การสร้างจิตสำนึกและวินัยจราจรในกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนและการจัดการหลังเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับรถเร็ว เมาแล้วขับและอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ การกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและการส่งเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัยในผู้โดยสารทุกที่นั่งเพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้ทันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560พร้อมเพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญขอให้จังหวัดสรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560ถอดบทเรียน วิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงรวมถึงสภาพปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนภารกิจการสร้างความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่

สถิติอุบัติเหตุทางถนน ช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่

ปี

อุบัติเหตุ

ผู้เสียชีวิต

ผู้บาดเจ็บ

2552

3,824

367

4,107

2553

3,534

347

3,827

2554

3,497

358

3,750

2555

3,093

335

3,375

2556

3,176

365

3,329

2557

3,174

366

3,345

2558

2,997

341

3,117

2559

3,379

380

3,505

2560

3,919

478

4,128


สำหรับตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดกำแพงเพชรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 สะสม 7 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 4มกราคม 2560 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดกำแพงเพชรรายงานว่า

มีผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนทั้งสิ้น 21ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจำนวน 8 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 18 ราย

มีสาเหตุหลักมาจากขับขี่เกินความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดหลับใน ตัดหน้ากระชั้นชิด

มีการเรียกตรวจยานพาหนะทั้งสิ้น 99,961 คัน มีการดำเนินคดีทั้งสิ้น 9,270 ราย โดยส่วนใหญ่มีความผิดไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่มีใบขับขี่ ซึ่งพบมากที่สุดใน อำเภอเมืองอำเภอขาณุวรลักษบุรี และอำเภอพรานกระต่าย

ปล. จ.กพ สาเหตุของอุบัติเหตุ ... ไม่มีเมาแล้วขับ ???

ช่วงเทศกาลปีใหม่ สถิติอุบัติเหตุทางถนนทำลายสถิติ สูงที่สุดในรอบ ๑๐ ปี เราก็ต้องมาลุ้นกันว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีการทำลายสถิติอุบัติเหตุทางถนน คนตายคนเจ็บ ด้วยหรือเปล่า?

สถิติอุบัติเหตุทางถนน ช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์

ปี

อุบัติเหตุ

ผู้เสียชีวิต

ผู้บาดเจ็บ

2557

2,992

322

3,225

2558

3,373

364

3,559

2559

3,447

442

3,656
Create Date : 06 มกราคม 2560
Last Update : 6 มกราคม 2560 12:49:03 น. 1 comments
Counter : 790 Pageviews.  

 
สวัสดีนะจ้ะ เราแวะมาทักทาย สักคิ้ว 6 มิติ ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้วลายเส้น เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ


โดย: nokyungnakaa วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:16:01:33 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#16


 
หมอหมู
Location :
กำแพงเพชร Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 762 คน [?]
ผมเป็น ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ หรือ อาจเรียกว่า หมอกระดูกและข้อ หมอกระดูก หมอข้อ หมอออร์โธ หมอผ่าตัดกระดูก ฯลฯ สะดวกจะเรียกแบบไหน ก็ได้ครับ

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง ซึ่งเมื่อเรียนจบแพทย์ทั่วไป 6 ปี ( เรียกว่า แพทย์ทั่วไป ) แล้ว ก็ต้องเรียนต่อเฉพาะทาง ออร์โธปิดิกส์ อีก 4 ปี เมื่อสอบผ่านแล้วจึงจะถือว่าเป็น แพทย์ออร์โธปิดิกส์ โดยสมบูรณ์ ( รวมเวลาเรียนก็ ๑๐ ปี นานเหมือนกันนะครับ )

หน้าที่ของหมอกระดูกและข้อ จะเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย ของ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก ข้อ และ เส้นประสาท โรคที่พบได้บ่อย ๆ เช่น กระดูกหัก ข้อเคล็ด กล้ามเนื้อฉีกขาด กระดูกสันหลังเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม กระดูกพรุน เป็นต้น

สำหรับกระดูกก็จะเกี่ยวข้องกับกระดูกต้นคอ กระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน กระดูกข้อไหล่ จนถึงปลายนิ้วมือ กระดูกข้อสะโพกจนถึงปลายนิ้วเท้า ( ถ้าเป็นกระดูกศีรษะ กระดูกหน้า และ กระดูกทรวงอก จะเป็นหน้าที่ของศัลยแพทย์ทั่วไป )

นอกจากรักษาด้วยการให้คำแนะนำ และ ยา แล้วยังรักษาด้วย วิธีผ่าตัด รวมไปถึง การทำกายภาพบำบัด บริหารกล้ามเนื้อ อีกด้วย นะครับ

ตอนนี้ผม ลาออกจากราชการ มาเปิด คลินิกส่วนตัว อยู่ที่ จังหวัดกำแพงเพชร .. ใช้เวลาว่าง มาเป็นหมอทางเนต ตอบปัญหาสุขภาพ และ เขียนบทความลงเวบ บ้าง ถ้ามีอะไรที่อยากจะแนะนำ หรือ อยากจะปรึกษา สอบถาม ก็ยินดี ครับ

นพ. พนมกร ดิษฐสุวรรณ์ ( หมอหมู )

ปล.

ถ้าอยากจะถามปัญหาสุขภาพ แนะนำตั้งกระทู้ถามที่ .. เวบไทยคลินิก ... ห้องสวนลุม พันทิบ ... เวบราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ หรือ ทางอีเมล์ ... phanomgon@yahoo.com

ไม่แนะนำ ให้ถามที่หน้าบล๊อก เพราะอาจไม่เห็น นะครับ ..
New Comments
[Add หมอหมู's blog to your web]