Ortho knowledge for all @ Do no harm patient and myself @ สุขภาพดี ไม่มีขาย ถ้าอยากได้ ต้องสร้างเอง

ประชุม กรอ.จ.กพ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่๒๗พค.๕๙


ผมสรุปเอาเอง .. ประชุม กรอ.จ.กพ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
วันศุกร์ ๒๗ พค.๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้องซุ้มกอ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

ข้อเสนอ เรื่องสืบเนื่อง และ ประเด็นที่น่าสนใจ ที่ผมจะนำเข้าที่ประชุมฯ ครั้งนี้ ได้เสนอครบทั้ง ๓ ประเด็น ^_^

* เสนอโครงการ หุ่นระบำชากังราว (สรุป ๒ หน้า) อัตลักษณ์ใหม่ของ จ.กำแพงเพชร

ท่านประธาน ท่านคณะกรรมการ กรอ. และ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน
ก่อนที่ผมจะเสนอโครงการ หุ่นระบำชากังราว จะขอเรียนให้ทราบว่า ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการนี้ ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ
เพียงแต่ผมได้พูดคุยรับรู้เกี่ยวกับโครงการนี้จากคุณสิริจิต คณะหุ่น Mommy puppet และ เห็นว่าน่าสนใจ
แต่ผมเองไม่มีความสามารถ จึงต้องขอพึ่ง กรรมการ กรอ.ทุกท่าน ให้ช่วยผลักดันโครงการนี้

ถ้ามองในแง่การตลาด หุ่นระบำชากังราว .. ถือว่า เป็นสินค้าที่มีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ มีความแปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร
ทั้งรูปแบบตัวหุ่น การแต่งกาย วิธีการชักเชิดหุ่น ใช้งบประมาณ สี่แสน บาท ใช้เวลา ๑ ปี ตั้งแต่เริ่มจนสามารถแสดงออกงานได้
- การดำเนินการแบ่งเป็น ๓ ช่วง
๑. การศึกษาค้นคว้า ข้อมูลศิลปะวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ ระบำชากังราว โบราณสถาน ลายปูนปั้น โบราณวัตถุ เทวสตรี เป็นต้น
๒. workshop การฝึกหัดระบำชากังราว เรียนรู้เรื่องชุด การเย็บชุด ท่ารำ ความเป็นมา ต้องรำได้ก่อนถึงจะเชิดหุ่นได้
กลุ่มเป้าหมายหลักคือ นักเรียนและผู้ปกครองที่ศูนย์จริยศึกษา ผู้สนใจ(สมัครฟรี)
จะมีการอบรม ครั้งละ ๕ วัน โดยวิทยากรคณะหุ่นระดับประเทศ เดินทางมาให้ความรู้
๓. การแสดงจริง ในโรงเรียน เทศกาล เวทีศิลปะ ( ไม่จำเป็นต้องแสดงเฉพาะหุ่นระบำชากังราว แต่นำองค์ความรู้ไปสร้างหุ่น เพื่อประกอบเรื่องราวที่อยากนำเสนอ)

ยกตัวอย่างโครงการ และ แนวคิดการต่อยอด ๕ ประเด็น
๑. ตั้งแสดง หุ่นต้นแบบ ๕ ตัว - โครงสร้างหุ่น การตกแต่ง ผ้า ลวดลาย ปักวิจิตรงดงาม (ต้นทุน ๒หมื่นบาทต่อตัว)
นำไปเก็บรักษาไว้ เช่น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ศาลากลาง มรภ.กพ เรือนไทยฯ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
๒. หุ่นที่ระลึก เพื่อมอบให้ในนามของส่วนราชการ อปท. เอกชนฯลฯ
โดย อาจลดต้นทุนบางส่วน เพื่อลดราคาหุ่น เป็นการสร้างงาน อนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรม และ ประชาสัมพันธ์
๓. ร่วมแสดง กับ ระบำชากังราว ซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕ จนเป็นการแสดงประจำจังหวัดเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
เช่น การแสดงเชิดหุ่น+คน ในงานประจำปี งานจังหวัด ร่วมกับ มรภ.กพ นำไปร่วมแสดงในต่างประเทศ
ท่าน วธ.จ เสนอว่าการแสดง หุ่น + คนจริง แสดงร่วมกัน สัก ๕๐ คน ในงานสมโภชน์รัตนโกสินทร์
จัดโดยกระทรวงศิลปวัฒนธรรม ที่ สนามหลวง ทุกปี อาจส่งบันทึกกินเนส การแสดงหุ่น+คน มากที่สุดในโลก
เทศกาลหุ่นโลก ซึ่งจัดในประเทศไทย และ ต่างประเทศ
(คุณศิริจิต เป็น คกก.สมาพันธ์หุ่นนานาชาติ ศูนย์ประเทศไทย (UNIMA) เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ร่วมกับยูเนสโก
ก่อตั้งมานานกว่า 86 ปี ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก)
๔. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การโฆษณาประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชื่อมโยงการท่องเทียว เช่น ไปชมเทวสตรี สำริด(พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ) และ ลายปูนปั้น (อุทยานประวัติศาสตร์)
นำไปแสดง เช่น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ มรภ.กพ เรือนไทยฯ ตลาดย้อนยุค ถนนคนเดิน
การขายสินค้าของที่ระลึก รูปปั้น ฉากถ่ายภาพ วาดภาพ หรือ โปสการ์ด ฯลฯ
คุณสิริจิต ได้นำหุ่นระบำชากังราว เข้าในโครงการพัฒนาสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์แบรนด์ มรดกพระร่วง ของ อพท.
๕. เชื่อมโยงการเรียน การสอน สร้างภูมิปัญญา ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป เพื่อการศึกษา นำไปดัดแปลง ประกอบการเล่าเรื่อง
เช่น นิทานท้าวแสนปม การประหยัดน้ำ ให้ความรู้สุขภาพ เรื่องจราจร อุบัติเหตุ
แสดงหุ่น ร่วมกับ ลิเก ดนตรี หรือ การแสดงแสงเสียง

สิ่งเหล่านี้ จะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องอาศัยการริเริ่มผลักดัน จาก ท่านผู้ว่า รองผู้ว่า หัวหน้าส่วนราชการ แล้วต่อยอดจาก ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
เป็นความร่วมมือกันทุกภาคส่วน ตรงตามนโยบายประชารัฐ ซึ่ง
จึงอยากจะเชิญชวน คกก. กรอ.จังหวัด ทุกท่าน ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับจังหวัดกำแพงเพชร

โครงการสร้างนวัตกรรม หุ่นระบำชากังราว (หนึ่งเดียวในโลก) อัลบั้ม FB //bit.ly/1NEDYyZ
โครงการสร้างนวัตกรรมหุ่นระบำชากังราว ExecutiveSummary (ย่อ ๒ หน้า) //bit.ly/1VeK76I
โครงการสร้างนวัตกรรมหุ่นระบำชากังราว FULL.pdf (เต็มฉบับ ๙ หน้า) //bit.ly/1sMm7gr

................ สรุปเบื้องต้น
- การเสนองบประมาณราชการ ต้องรอเสนอเข้าปีงบ ๖๑ หรือให้เสนอในนามของ สนง.วธ.จ เข้าที่ประชุม กบง.จ. เพื่อใช้งบพัฒนาจังหวัด
- อาจลองเสนอผ่านไปทาง อบจ.กพ น่าจะตรงและได้รับการสนับสนุนง่ายกว่า
- ท่าน อธิการบดี มรภ.กพ เสนอว่า เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และใช้งบไม่มาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพูดคุยกันว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง ช่วยกันจัดสรรงบมาทำ

** เสนอโครงการปรับภูมิทัศน์ วงเวียนต้นโพธิ์
๑. เปลี่ยนเป็นระบบไฟจราจร (วงเวียนอยู่อย่างเดิม ?) ปัจจุบัน รถยนต์เยอะ รถติด ทำให้ต้องเสีย ตร.จราจร ๑ - ๒ ท่าน เพื่อมาอำนวยความสะดวก โบกรถให้สัญญาน
๒. วงเวียน ซึ่งมี ศิลาจารึก ร.๖ ตั้งอยู่ มี สองทางเลือก
๒.๑ เอาวงเวียนออก
- ย้ายศิลาจารึกไปเก็บไว้ ที่พิพิธภัณฑ์
- ย้ายศิลาจารึก ไปไว้ที่หอนาฬิกา
๒.๒ วงเวียน อยู่อย่างเดิม
- น้ำพุอยู่อย่างเดิม แต่ปรับทิศทาง ไม่ให้น้ำพุ ไปโดนศิลาจารึก
- น้ำพุอยู่อย่างเดิม แต่ ย้ายศิลาจารึกไปไว้ที่หอนาฬิกา
- นำพุ เอาออก ปรับโครงสร้าง ปรับพื้นที่ราบตกแต่งให้คนเดินเข้าไปชม ไปสักการะได้
๓. ศิลาจารึก ร.๖ ซึ่งเป็น เป็นโบราณวัตถุ ขึ้นทะเบียนแล้ว มี สองทางเลือก
- ของจริงไว้ที่วงเวียน หรือ หอนาฬิกา แล้วออกแบบทำเป็นศาล หรือ ศาลา ให้กันแดดกันฝนได้ดีขึ้น
- ย้ายของจริง ไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ แล้วสร้างจารึกจำลองมาไว้แทน (จารึกจำลอง จะผ่านพิธีกรรม ทั้งทางพุทธและพราหม์)
........... สรุปเบื้องต้น ประธานให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เทศบาลฯ ตำรวจจราจรฯ แขวงการทางฯ พิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อปรึกษาหาแนวทางแก้ไข

*** No Foam
ตัวอย่างจังหวัดชัยนาท รณรงค์ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร เริ่มโครงการ ๒๕๕๘ โดยความร่วมมือระหว่าง
จังหวัดชัยนาท และ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จก.(มหาชน) ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์เกรช (บรรจุภัณฑ์ชานอ้อย)
๑. ผวจ.ให้ส่วนราชการ งดใช้โฟมในการประชุมส้มนาของส่วนราชการ
๒. ทีมงาน บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม บรรยาย ให้ความรู้ ตามส่วนราชการ ทำป้ายประชาสัมพันธ์ สติ๊กเกอร์รณรงค์ NOFOAM
๓. รณรงค์การงดใช้โฟมในงานกิจกรรมของจังหวัด เช่น งานปั่นจักรยานในแต่ละเดือน
๔. สสจ.ชัยนาท ประกาศเป็นองค์กรต้นแบบประกาศ NOFOAMของจังหวัดชัยนาท และ รับผิดชอบทำกิจกรรมร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้า
๕. นโยบายตลาดถนนคนเดิน ต้องปลอดโฟม และ ตั้งจุดขายบรรจุภัณฑ์ชานอ้อย เพื่อให้ผู้ค้าและลูกค้าสะดวกในการซื้อบรรจุภัณฑ์ชานอ้อย
............. สรุปเบื้องต้น
- มรภ.กพ ได้งบทำวิจัย โนโฟม ในโรงอาหารของ มรภ.กพ
- สสจ.กพ ประกาศเป็นหน่วยงาน โนโฟม ได้รับรางวัลจากกระทรวงฯ

อีกโครงการ ที่น่าสนใจ เผื่อ ส่วนราชการ เอกชน อปท. สนใจจะนำมาทำที่บ้านเรา ^_^

ปล.เพื่อนผมเป็นกรรมการบริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์ “เกรซ ซิมเปิล” และได้ทำโครงการร่วมกับจังหวัดและเอกชนหลายแห่ง ยินดีมาช่วยถ้ามีหน่วยงานไหนสนใจ

https://www.faceboohttp/&

https://www.facebook.com/gracz.co.th

**** วาระ ๔. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันอังคาร ๑๙ มค.๕๙
๑. - การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "กล้วยไข่กำแพงเพชร"
..............อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ตรวจสอบเอกสารกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ถ้าเอกสารเรียบร้อยน่าจะขึ้นทะเบียนได้ใน ๖ เดือน

๒. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จ.กพ บริเวณเรือนจำเก่า (ทัณฑสถานวัยหนุ่ม) ความคืบหน้า ?
............ รอการอนุมัติให้ใช้พื้นที่จากกรมราชทัณฑ์ ( ส่งหนังสือไปเมื่อ ๒๘ธค.๕๘)

๓. การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางน้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร ความคืบหน้า ?
.............เทศบาลฯ จัดงบประมาณ สร้างถนนในเกาะ (ปี๕๙ ถนนลูกรัง ปี๖๐ ถนนแอสฟัสคอนกรีตและปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งบ ๕ แสน)
.............ประธานฯ เสนอให้เปิดปิดเกาะเป็นเวลา เพื่อป้องกันปัญหาใช้เป็นแล่งมั่วสุม
.............สำหรับอาคารศาลเจ้า การประชุมสภาเทศบาลเมืองฯ นำออกจากการพิจารณา (ยังไม่รับมอบอาคาร) ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารก่อน (เทศบาลฯประสานกับโยธาฯ)
.............ประธานหอการค้าฯ การพัฒนาปรับปรุงควรทำแบบแปลน เพื่อจะได้รู้ว่ารูปแบบที่ออกมาจะเป็นอย่างไร แล้วค่อยทำไปที่ละส่วนเท่าที่ได้

ส่วนประเด็นที่ ๔ - ๖ ไม่มีการนำเสนอในที่ประชุมฯ
๔. รายงานดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) ปี๒๕๕๘ ลำดับที่ ของจังหวัดกำแพงเพชร โดยเฉพาะ สุขภาพ 75 การศึกษา 70

๕. การสร้างทางรถไฟ ผ่าน จ.กพ ... (เส้น นครสวรรค์ -กพ-ตาก-แม่สอด ) (North-South Economic Corridor: NSEC)
มีข่าวเรื่องเส้นทางรถไฟ พิษณุโลก-สุโขทัย-ตาก-แม่สอด (East-West Economic Corridor: EWEC) ไม่ผ่านกำแพงเพชร ?
- ท่อขนส่งน้ำมัน ผ่าน จ.กพ จะมีผลอะไร? จะทำอย่างไรให้เกิดผลดีกับกับเศรษฐกิจ ไม่ใช่แค่มีท่อผ่าน ?

๖. การท่องเที่ยว หาจุดขายใหม่ เช่น
- หุ่นระบำชากังราว สอนการทำหุ่น ทำชุด วิธีรำ การแสดงหุ่น + คน เชื่อมโยงการท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ อุทยานฯ ภาพวาด โปสการ์ด
- เที่ยวไปกินไป ตลาดชุมชน ตลาดเทศบาล ตลาดศูนย์ ตลาดริมปิง ตลาดไนท์ ร้านอาหารเด่นดังที่ต้องกิน
- ตลาดชุมชน หรือ ถนนคนเดิน บริเวณสะพานเก่า ที่ว่าการอำเภอเก่า ตอนนี้ มี ตลาดย้อนยุค (เทศบาลนครชุม) ถนนฅนกำแพง (เทศบาลเมือง)
- วัดพระบรมธาตุ สวดมนต์ข้ามปี ลอยกระทงสายหมื่นดวง โปรโมทเพิ่มขึ้น
- ศูนย์แสดงสินค้า โอทอป ( เอาพื้นที่แสดงสินค้าเกษตร แกลอรี่ภาพวาดภาพถ่าย นักท่องเที่ยวแวะพัก-ถ่ายภาพ )
- SME หรือ OTOP ชนิดไหน startup - rising star - turn around
- งานประจำปี นบพระ กล้วยไข่ น่าจะมีการศึกษาวิจัย ผลกระทบทางเศรษฐกิจฯ ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ กระตุ้นการท่องเที่ยวการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ?

"""""""""""""""""""""
รายงานการประชุมฯ อย่างเป็นทางการ โหลดไปอ่านเล่น ๆ ให้เย็นใจ ^_^
รายงานประชุมกรอ.จ.กพ1-59.pdf //bit.ly/1TndF2A
รายงานประชุม กรอ.จ.กพ.2-59.pdf //bit.ly/25992vl
...............................................................................
https://www.facebook.com/officekpp/posts/1118192651555631


รายละเอียดเพิ่มเติม .. กรอ.จังหวัดกำแพงเพชร ๒๕๕๙    https://www.facebook.com/phanomgon/media_set?set=a.1240871732595167.1073742165.100000170556089&type=3
 

Create Date : 29 พฤษภาคม 2559   
Last Update : 29 พฤษภาคม 2559 22:34:27 น.   
Counter : 1598 Pageviews.  

ประชุม กรอ.จ.กพ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่๑๙มค.๕๙
ผมสรุปเอาเอง ^_^
ประชุม กรอ.จ.กพ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันอังคาร ๑๙ มค.๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้องทุ่งเศรษฐี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

วาระ ๑. เรื่องที่จะนำไปเสนอ นายกฯ ที่จะมากรอ.ชาติ
- โครงการ Night & Live Historical Park เสนอโดย หอการค้า จ.กพ ร่วมกับ อุทยานฯ  เสนอไปยัง หอการค้าไทย จะนำเข้าประชุม กรอ.กลาง วันพรุ่งนี้
- โครงการแก้มลิง (อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก) เพื่อช่วยเหลือเกษตร ปัญหาภัยแล้ง (ส่วนการขุดเจาะบ่อบาดาล มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้ว ทั้งหมด สามร้อยกว่าบ่อ )

ส่วนโครงการขยายช่องทางจราจรจาก 2 ช่องทาง เป็น 4 ช่องทางการจราจร และปรับปรุงขยายไหล่ทาง เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมของกลุ่มจังหวัด และเส้นทางท่องเที่ยวมรดกโลก
เส้นทางหมายเลข 115 จ.กำแพงเพชรหมายเลข 117 แยกปลวกสูง-จ.พิจิตร และ เส้นทางหมายเลข 101 จ.กำแพงเพชรจ.สุโขทัย (คีรีมาศ)
อาจนำเสนอเข้าไปด้วย เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก (ระยะทาง ๖๐ กม. งบเส้นทางละสามพันล้าน) ต้องของบส่วนกลาง (เหมือนกันถนนสายเอเซียที่กำลังดำเนินการอยู่)
ในปัจจุบัน แขวงการทาง จ.กพ แบ่งงบมาทำได้ปีละ ๑ - ๒ กม.

วาระ ๒. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  วันที่ ๑๖ พย.๕๘

๑. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จ.กพ เป็นหนึ่งในสิบแปดจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือก งบส่วนกลาง มีการประชุมเรื่องแบบแล้ว ๒ ครั้ง ตอนนี้เหลือรอการอนุมัติให้ใช้พื้นที่ (เรือนจำเก่า ทัณฑสถานวัยหนุ่ม)
การท่องเที่ยว วิถีไทย ในงานนบพระฯ (งบส่วนกลาง) ขอใช้พื้นที่บริเวณลานโพธิ์ทั้งหมด (รายละเอียดผัง รูปแบบ เสนอในที่ประชุม คกก.จัดงานฯ)
การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว ๔ จังหวัด (งบกลุ่มจังหวัด) แต่ละจังหวัดก็จะจัดขึ้นแล้วจังหวัดอื่นก็ไปร่วมงาน(ดูงาน) จ.กพ จัดที่ตลาดย้อนยุค นครชุม   

๒. เกาะกลางน้ำ
- ทาง สภาเทศบาล เมืองฯ ยังไม่ลงมติรับมอบอาคารฯ รอการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร โดย โยธาฯ
- ประธานหอการค้า เสนอให้มีการพัฒนา เป็นแหล่งท่องเที่ยว ปลูกต้นไม้ดอกไม้ ฯลฯ ปล่อยเรื่องอาคารฯไปก่อน
- หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เสนอให้มีการออกแบบไว้ว่า จะพัฒนาในรูปแบบไหน แล้วค่อย ๆ พัฒนาไปตามแบบนั้น
- ผวจ.เสนอให้คณะทำงานพัฒนาเกาะกลางน้ำ ไปดำเนินการต่อ
ปล. ถนนลูกรัง ที่ทำตอนแข่งรถออฟโรด ถ้าลาดยาง ก็ทำเป็นลู่วิ่ง ปั่นจักรยาน ( ถ้าจะลาดยาง ต้องบดอัดเพิ่มขึ้นเพราะพื้นเป็นทราย)

๓. ปัญหาเรื่อง หิมะดำ (เลขาหอการค้าฯ เสนอ)
- ประธานหอการค้าฯ ให้ข้อมูลเรื่อง รถตัดอ้อย จ.กำแพงเพชร มี สิบกว่าคัน (ราคาค้นละสิบล้าน) ถ้ารวมรายย่อยเป็นแปลงใหญ่ แล้วให้ ธกส. ปล่อยกู้ซื้อรถมาใช้ร่วมกัน
- ผวจ.เสนอให้ ดูเรื่องกฏหมาย แล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าของพื้นที่ บังคับใช้กฏหมาย

๔. รายงานดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) ปี๒๕๕๘  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เสนอ)
ลำดับที่ ของจังหวัดกำแพงเพชร
สุขภาพ 75
การศึกษา  70  
ชีวิตการงาน 49
รายได้ 29
ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 13
ชีวิตครอบครัวและชุมชน 6
การคมนาคมและการสื่อสาร 45
การมีส่วนร่วม 44
ดัชนี HAI 48

..สนใจแวะไปดาวน์โหลดเอกสารกันได้ที่ //social.nesdb.go.th/social/Portals/0/Documents/Report%20HAI%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202558_212.pdf

เชิญเรียนรู้ ร่วมกัน กรอ.จังหวัด ^_^
กรอ.จังหวัดกำแพงเพชร ๒๕๕๙ https://www.facebook.com/phanomgon/media_set?set=a.1240871732595167.1073742165.100000170556089&type=3
.......................

ข้อเสนอที่ผมได้นำเสนอในที่ประชุม แต่เนื่องจากเย็นแล้วเลยไม่ได้คุยรายละเอียดมากนัก เสนอเพื่อให้บันทึกไว้ ประชุมครั้งหน้าก็จะได้ตามต่อ ^_^
๑. ปัญหา หิมะดำ  ( เลขาฯหอการค้า เสนอก่อนผม )
๒. ผลักดัน สร้างทางรถไฟ ผ่าน จ.กพ ... (เส้น นครสวรรค์ -กพ-ตาก-แม่สอด ) (North-South Economic Corridor: NSEC)
มีข่าวเรื่องเส้นทางรถไฟ พิษณุโลก-สุโขทัย-ตาก-แม่สอด (East-West Economic Corridor: EWEC)
๓. ท่อขนส่งน้ำมัน ผ่าน จ.กพ จะมีผลอะไร? จะทำอย่างไรให้เกิดผลดีกับกับเศรษฐกิจ ไม่ใช่แค่มีท่อผ่าน ?
๔. ผลกระทบทางเศรษฐกิจฯ งานประจำปี นบพระ กล้วยไข่ น่าจะมีการศึกษาวิจัย ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ?
๕. การท่องเที่ยว หาจุดขายใหม่ เช่น
- ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน (ริมปิง สะพานเก่า ที่ว่าการอำเภอเก่า)
- หุ่นระบำชากังราว สอนการทำหุ่น ทำชุด วิธีรำ การแสดงหุ่น + คน เชื่อมโยงการท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ อุทยานฯ ภาพวาด โปสการ์ด
- กระทงเปลือกข้าวโพด โกสัมพี นำวัสดุไปพัฒนาทำเป็นอย่างอื่น
- วัดพระบรมธาตุ สวดมนต์ข้ามปี ลอยกระทงสายหมื่นดวง
- ศูนย์แสดงสินค้า โอทอป ( เอาพื้นที่แสดงสินค้าเกษตร แกลอรี่ภาพวาดภาพถ่าย นักท่องเที่ยวแวะพัก-ถ่ายภาพ )
- รถโดยสาร (รถเมล์) ในเขตเทศบาลเมืองฯ กำหนดเส้นทาง จุดจอดรถ เวลา
๖. SME หรือ OTOP ชนิดไหน startup - rising star - turn around
๗. ยุทธศาสตร์ positioning ตำแหน่งของจังหวัดกำแพงเพชร ในประเทศไทย ในโลก ?
- “เมืองเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป ท่องเที่ยวมรดกโลกและธรรมชาติ”
- ศูนย์กลางธุรกิจการค้า การแปรรูป และการตลาดมันสำปะหลังของภาคเหนือ(Hub มันสำปะหลังภาคเหนือ)
๘. ตราสัญลักษณ์ กำแพงเพชรแบรนด์ ?
- การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "กล้วยไข่กำแพงเพชร"  เครื่องหมาย สัญลักษณ์อะไรที่จะทำให้คนซื้อรู้ว่า ของดีของแท้ ?
ผลผลิตจำนวนอาจไม่มาก แต่ข้อดีคือสามารถตั้งราคาสูงได้ .. ถ้าผู้ซื้อมั่นใจว่าเป็นของดี ของแท้ แพงก็ซื้อ เพื่อชิม

เครดิตภาพ ปริษา ปานพรหม https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1652199638364824&id=100007244110360

รายละเอียดเพิ่มเติม .. กรอ.จังหวัดกำแพงเพชร ๒๕๕๙    https://www.facebook.com/phanomgon/media_set?set=a.1240871732595167.1073742165.100000170556089&type=3
 

Create Date : 29 พฤษภาคม 2559   
Last Update : 29 พฤษภาคม 2559 22:34:56 น.   
Counter : 799 Pageviews.  


หมอหมู
Location :
กำแพงเพชร Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 762 คน [?]
ผมเป็น ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ หรือ อาจเรียกว่า หมอกระดูกและข้อ หมอกระดูก หมอข้อ หมอออร์โธ หมอผ่าตัดกระดูก ฯลฯ สะดวกจะเรียกแบบไหน ก็ได้ครับ

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง ซึ่งเมื่อเรียนจบแพทย์ทั่วไป 6 ปี ( เรียกว่า แพทย์ทั่วไป ) แล้ว ก็ต้องเรียนต่อเฉพาะทาง ออร์โธปิดิกส์ อีก 4 ปี เมื่อสอบผ่านแล้วจึงจะถือว่าเป็น แพทย์ออร์โธปิดิกส์ โดยสมบูรณ์ ( รวมเวลาเรียนก็ ๑๐ ปี นานเหมือนกันนะครับ )

หน้าที่ของหมอกระดูกและข้อ จะเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย ของ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก ข้อ และ เส้นประสาท โรคที่พบได้บ่อย ๆ เช่น กระดูกหัก ข้อเคล็ด กล้ามเนื้อฉีกขาด กระดูกสันหลังเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม กระดูกพรุน เป็นต้น

สำหรับกระดูกก็จะเกี่ยวข้องกับกระดูกต้นคอ กระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน กระดูกข้อไหล่ จนถึงปลายนิ้วมือ กระดูกข้อสะโพกจนถึงปลายนิ้วเท้า ( ถ้าเป็นกระดูกศีรษะ กระดูกหน้า และ กระดูกทรวงอก จะเป็นหน้าที่ของศัลยแพทย์ทั่วไป )

นอกจากรักษาด้วยการให้คำแนะนำ และ ยา แล้วยังรักษาด้วย วิธีผ่าตัด รวมไปถึง การทำกายภาพบำบัด บริหารกล้ามเนื้อ อีกด้วย นะครับ

ตอนนี้ผม ลาออกจากราชการ มาเปิด คลินิกส่วนตัว อยู่ที่ จังหวัดกำแพงเพชร .. ใช้เวลาว่าง มาเป็นหมอทางเนต ตอบปัญหาสุขภาพ และ เขียนบทความลงเวบ บ้าง ถ้ามีอะไรที่อยากจะแนะนำ หรือ อยากจะปรึกษา สอบถาม ก็ยินดี ครับ

นพ. พนมกร ดิษฐสุวรรณ์ ( หมอหมู )

ปล.

ถ้าอยากจะถามปัญหาสุขภาพ แนะนำตั้งกระทู้ถามที่ .. เวบไทยคลินิก ... ห้องสวนลุม พันทิบ ... เวบราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ หรือ ทางอีเมล์ ... phanomgon@yahoo.com

ไม่แนะนำ ให้ถามที่หน้าบล๊อก เพราะอาจไม่เห็น นะครับ ..
New Comments
[Add หมอหมู's blog to your web]