พระเยซูคริสต์ จะเสด็จกลับมาก่อน ปี 2067


 พระเยซูคริสต์ จะเสด็จกลับมาก่อน ปี 2067 !!!
อาโมส 3 / Amos 3

3:7 แท้จริงองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะมิได้ทรงกระทำอะไรเลย โดยมิได้เปิดเผยความลึกลับให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ คือผู้พยากรณ์

3:7 Surely the Lord GOD will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants the prophets.

ปรากฏการณ์ดวงจันทร์สีเลือด ที่เกิดติดต่อกัน 4 ครั้ง(Tetrad)...ร่วมกับ Solar Eclipse (สุริยุปราคา หรือ สุริยุคราส) จะไม่มีอีกภายใน 100 ปีข้างหน้านี้

 และพระคำภีร์โยเอล 2:31… เขียนไว้ว่า …. “ดวงอาทิตย์จะกลายเป็นความมืด ดวงจันทร์เป็นเลือดก่อนวันใหญ่ยิ่งและน่าสยดสยองแห่งพระเยโฮวาห์จะมาถึง”

พระเจ้าได้ตรัสกับผู้พยากรณ์ในยุคนี้ท่านหนึ่ง ...คือท่าน  Naville Johnson เมื่อไม่นานมานี้ว่า..... การฉลอง Jubilee (50 ปี) ของอิสราเอลที่มีขึ้นในปี 2017 ซึ่งเป็นการฉลองการรวมตัวของเยรูซาเล็มตะวันออกกับเยรูซาเล็มตะวันตก โดยนับตั้งแต่ปี 1967.... จะเป็นการฉลองครั้งสุดท้ายในประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอล ซึ่งจากนี้จะไม่มีอีกแล้ว...

Jesus said that “Israel will not celebrate the next Jubilee, Because I will come before that.” พระเยซูตรัสว่า.. “อิสราเอล จะไม่ได้ฉลองจูบิลีอีกแล้ว เพราะว่า เราจะมาก่อน (ที่จะถึงเวลาฉลองครั้งต่อไป)”.....

…...ซึ่งหมายความว่า พระเยซูจะเสด็จกลับมาก่อน ปี 2067 !!!!

So which means, there won’t be the next Blood  Moon. ….ซึ่ง ก็หมายความอีกว่า จะไม่มีปรากฎการณ์ดวงจันสีเลือด(Blood Moon)อีกเลย

If there won’t be another Blood Moon, then this prophecy in Joel 2:31 is very very specific for this time, this season. ....ถ้าไม่มีปรากฎการณ์ดวงจันสีเลือดอีกแล้ว....นั่นก็หมายความว่า คำพยากรณ์ในพระธรรม โยเอล 2:31 ก็มีไว้เฉพาะเจาะจงสำหรับช่วงเวลานี้นี่เอง

โยเอล 2:31..... ดวงอาทิตย์จะกลายเป็นความมืด ดวงจันทร์เป็นเลือดก่อนวันใหญ่ยิ่งและน่าสยดสยองแห่งพระเยโฮวาห์จะมาถึง

2:31 The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and the terrible day of the LORD come.


“The great and the terrible day of the LORD” .... . “วันใหญ่ยิ่งและน่าสยดสยองแห่งพระเยโฮวาห์”….. is คือ the End-time Persecution (การข่มเหง) and Tribulation (การยากลำบาก) ในยุคสุดท้าย.

“Persecution and Tribulation” will come the shedding of blood.

Persecution (การข่มเหง) and Tribulation (การยากลำบาก)....นั้นคือ การที่จะต้องมีการหลั่งเลือด เกิดขึ้น !!!

ลองกลับไปดูในอดีต;

 1492-1493 Tetrad Blood Moon appeared, this is what happened in history; Spanish inquisition of Jews. ....ชาวยิวจำนวนมากถูก กษัตริย์และราชินีของสเปน ขับไล่ออกจากประเทศ

1948-1949 Tetrad  Blood Moon Appeared ;- Birth of Israel + War....ปรากฏการณ์ดวงจันทร์สีเลือด  ในปี 1948-1949 ....เกิดสงคราม และอิสราเอลได้กลับมาตั้งเป็นประเทศอีกครั้ง ...

1967-1968 Tetrad Blood Moon Appeared ;- ปรากฏการณ์ดวงจันทร์สีเลือด  ในปี 1967-1968 Regaining Jerusalem + 6 Days War.... เกิดสงคราม 6 วัน แล้วอิสราเอลได้เยรูซาเล็มกลับมา

Now 2014-2015 Blood Moon Appeared - What’s going to happen?... จะเกิดอะไรขึ้น .....?

Create Date : 26 พฤษภาคม 2561
Last Update : 26 พฤษภาคม 2561 20:28:55 น.
Counter : 1637 Pageviews.

จงวิ่งเพื่อชิงรางวัลให้ได้


จงวิ่งเพื่อชิงรางวัลให้ได้

กิจการ 20 / Acts 20
20:24 แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าเลย ข้าพเจ้า(เปาโล)มิได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งประเสริฐแก่ข้าพเจ้า แต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จด้วยความปีติยินดี และทำการปรนนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้า คือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้านั้น

20:24 But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry, which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God.

1. Finish my course with joy..ทำหน้าที่ให้สำเร็จด้วยความปีติยินดี ( ความหมายคือ = => เรียนให้จบหลักสูตรบนโลกใบนี้) คือ........==>> (กิจการ 24:15) ข้าพเจ้าอุตส่าห์ประพฤติตามใจวินิจฉัยผิดชอบที่ปราศจากผิดต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์, 1 เธสะโลนิกา 5:15 ระวังให้ดีอย่าให้คนใดทำชั่วตอบแทนการชั่วต่อคนอื่น แต่จงหาทางทำดีเสมอต่อพวกท่านเอง และต่อคนทั้งปวงด้วย, สดุดี119:1 บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุข คือผู้ที่ดำเนินตามพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์.. , 1 เธสะโลนิกา 3:13 เพื่อในที่สุดพระองค์จะทรงให้ใจของท่านตั้งมั่นคงอยู่ในความบริสุทธิ์ ปราศจากข้อตำหนิต่อพระพักตร์พระเจ้าคือพระบิดาของเรา ในเมื่อพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมากับวิสุทธิชนทั้งปวงของพระองค์…ฯลฯ

2. and the ministry...และทำการปรนนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้า คือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้า….--> งานประกาศข่าวประเสริฐ เรื่องความรอด และเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า

1 โครินธ์ 9:24 ท่านไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั้นที่วิ่งแข่งกัน ก็วิ่งด้วยกันทุกคน แต่คนที่ได้รับรางวัลมีคนเดียว เหตุฉะนั้นจงวิ่งเพื่อชิงรางวัลให้ได้


ยากนะคะ...แต่เป็นสิ่งที่พระเจ้า คาดหวังจากลูกๆของพระองค์ ....
.....ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ ช่วยให้เราทั้งหลายทำได้สำเร็จด้วยเถิด เอเมน!!
Create Date : 26 พฤษภาคม 2561
Last Update : 26 พฤษภาคม 2561 18:14:06 น.
Counter : 288 Pageviews.

แม่น้ำบริสุทธิ์ที่มีน้ำแห่งชีวิต


แม่น้ำบริสุทธิ์ที่มีน้ำแห่งชีวิต.... ไหลออกมาจาก...พระที่นั่งของพระเจ้า

วิวรณ์ 22 / Revelation 22

แม่น้ำแห่งชีวิตและต้นไม้แห่งชีวิต
22:1 ท่านได้ชี้ให้ข้าพเจ้าดูแม่น้ำบริสุทธิ์ที่มีน้ำแห่งชีวิต ใสเหมือนแก้วผลึก ไหลออกมาจากพระที่นั่งของพระเจ้า และของพระเมษโปดก

The River of Life and the Tree of Life
22:1 And he shewed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb.

22:2 ท่ามกลางถนนในเมืองนั้นและริมแม่น้ำทั้งสองฟากมีต้นไม้แห่งชีวิต ซึ่งออกผลสิบสองชนิด ออกผลทุก ๆ เดือน และใบของต้นไม้นั้นสำหรับรักษาบรรดาประชาชาติให้หาย

22:2 In the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life, which bare twelve manner of fruits, and yielded her fruit every month: and the leaves of the tree were for the healing of the nations.

***แม่น้ำบริสุทธิ์ที่มีน้ำแห่งชีวิต.... ไหลออกมาจาก...พระที่นั่งของพระเจ้า

***พระที่นั่งของพระเจ้า....เปรียบได้กับธรรมมาส หรือ สถานที่ ที่ศิษยาภิบาลใช้เป็นที่เทศนา

***แม่น้ำบริสุทธิ์ที่มีน้ำแห่งชีวิต...เปรียบได้กับคำเทศนา และทุกสิ่งอย่างที่เป็นตัวตนของที่ผู้เทศน์ ...จะไหลมาสู่ผู้รับฟัง (ซึ่งเปรียบกับวิวรณ์ 22:2 ก็คือต้นไม้....สดุดี 1:1-3 เปรียบมนุษย์เป็นเหมือนต้นไม้)

****ดังนั้น เมื่อเราเข้าใจความหมายของพระธรรมข้อนี้ เปรียบเทียบในบริบทที่เรายังอยู่บนแผ่นดินโลก เมื่อเราจะฟังเทศนาจากผู้ใด เราจึงควรรู้จักชีวิตของผู้เทศน์ให้ดีก่อน....เพราะทุกสิ่งที่เป็นตัวเขา ก็จะไหลมาสู่เราด้วย เช่น ถ้าเขาเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ หรือมีความเชื่อครึ่งๆกลางๆ (เลือกจะเชื่อเฉพาะที่อยากเชื่อเท่านั้น).....หรือไม่มีความเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจ .....เป็นคนขี้กลัว (แต่ปิดบังซ่อนเร้นไว้) แสร้งทำเป็นผู้ที่รักพระเจ้า หรือรักพี่น้อง แต่แท้จริงมีแผนการซ่อนเร้น หรือเป็นคนมักใหญ่ใฝ่สูง....ทะเยอทะยาน อยากเป็นนักเทศน์ที่เด่นดัง อยากสร้างโบสถ์ใหญ่ๆ ....เป็นคนที่เชื่อตามหลักของศาสนาหรือเชื่อตามคำสอนของมนุษย์(มีผีศาสนา)....ไม่ได้เชื่อตามที่พระเจ้าสอนจริงๆ หรือไม่มีความสัมพันธ์สนิทในพระเจ้า...หรือเป็นคนล่วงประเวณี หรือเป็นผู้กระทำความผิดบาปทั้งโจ่งแจ้ง หรือมีความบาปลับๆ ซ่อนอยู่ภายในตัวเขา..... หรือมีสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ไม่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้า....บาปต่างๆเหล่านั้น หรือสิ่งต่างๆที่เป็นตัวเขาก็จะไหลมาสู่ผู้ฟังด้วย..... ก็จะทำให้ผู้ที่ฟังเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นด้วย....ผู้ฟังก็จะไม่เติบโตในพระเจ้า เป็นลูกแกะตัวอ่อนๆไปจนวันตาย....อันตรายมากๆๆๆๆ(ซึ่งก็เห็นอยู่ดาดดื่น)


***ที่สำคัญอีกมากๆด้วยคือ ....ถ้าผู้นำคนนั้น เป็นคนที่ไม่เชื่อการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ หรือ การอัศจรรย์ต่างๆที่พระองค์ทรงกระทำด้วยแล้ว......ถ้าท่านยังติดตามคำสอนของเขาไปเรื่อยๆ ท่านอย่าคาดหวังว่าจิตวิญญาณของท่านจะเติบโตไปไหนได้เลย............


โอ...ขอพระเจ้าทรงนำท่านไปในทางอันชอบธรรมของพระองค์เถิด เอเมน
Create Date : 26 พฤษภาคม 2561
Last Update : 26 พฤษภาคม 2561 18:05:33 น.
Counter : 444 Pageviews.

ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อของพระเยซู และการให้อภัย


ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อของพระเยซู และการให้อภัย


ความเชื่อของพระเยซูคริสต์...ประกอบด้วย....
1). Perfect Faith ความเชื่อที่สมบูรณ์แบบ
2). Perfect Love ความรักที่สมบูรณ์แบบ
3 ). Perfect Hope ความหวังที่สมบูรณ์แบบ

ชีวิตที่ได้ตรึงไว้ที่ไม้กางเขนแล้ว คือชีวิตของผู้มีชัยชนะ

วิวรณ์ 3:21 ผู้ใดมีชัยชนะ เราจะให้ผู้นั้นนั่งกับเราบนพระที่นั่งของเรา เหมือนกับที่เรามีชัยชนะแล้ว และได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์
3:21 The one who conquers, I will grant him to sit with me on my throne, as I also conquered and sat down with my Father on his throne.

** ชนะโลก
** ชนะความปรารถนาของตนเอง
**ชนะอารมณ์..(โลภ โกรธ หลง ตัณหา ราคะในจิตใจ)

เมื่อสิ่งเหล่านี้ ถูกตรึงไว้ที่ไมักางเขนแล้ว....ก็ไม่เหลืออยู่อีกต่อไป....

แม้แต่....ท่านคิดว่าท่านนิ่งดีแล้ว........

.....แต่ถ้าท่านยังคงมีความรู้สึกเจ็บ(เมื่อมีใครทำให้ท่านเจ็บ) หรือ เกิดความขุ่นเคืองใจ(offended)...(ซึ่งอาจไม่ถึงขนาดของความโกรธ หรือ โมโหโทโสที่รุนแรงจนทำลายข้าวของ หรือการปะทุอารมณ์เกรี้ยวกราด.... แต่เป็นแค่ความขุ่นเคืองใจ ความรู้สึกน้อยใจ รู้สึกสงสารตัวเอง)....---> สิ่งเหล่านี้เป็นอาการของผู้ที่ยังคงดำเนินอยู่ในฝ่ายเนื้อหนัง ...ไม่ใช่ของผู้ที่ดำเนินในฝ่ายวิญญาณ (อู๊ว์...ละเอียดยิ๊บเยย)

***ความรัก...เป็นของฝ่ายวิญญาณ

....ไม่มีใครสามารถพูดได้ว่า ชีวิตของเขาถูกตรึงไว้ที่ไม้กางเขนแล้ว...หากเขายังมีความรู้สึกว่าเขาเจ็บ(ปวด)หรือ hurt หรือเจ็บใจ ( เพราะเหตุมีใครบางคนกระทำให้เขาเจ็บ)


***การได้รับความเจ็บปวด(hurt หรือ เจ็บใจ)นั้น ไม่ใช่ความผิดของท่านหรอก...แต่เมื่อท่านปล่อยให้ความเจ็บปวดคงอยู่กับท่านนั่นแหละ...เริ่มมีปัญหาแล้วล่ะ

**** ไม่ใช่ความผิดของท่านที่เกิดความขุ่นเคืองใจ...แต่เมื่อท่านปล่อยให้มันลอยนวลอยู่ในใจท่าน นั่นแหละ ...ท่านผิดแล้ว!!

....เมื่อท่านยังคงขุ่นเคืองใจ หรือ ยังคงรู้สึกเจ็บปวดในหัวใจ....ท่านก็ได้ดำเนินอยู่....ในการไม่ให้อภัย (unforgiveness)...นั่นเอง


**** และถ้าท่านไม่ให้อภัย .....(unforgiveness)......ข่าวดี??....5555...ท่านจบลงที่ท่านไม่ปรารถนาจะไป..คือนรก!!! (น่ากัวนะ...ขออย่าให้เกิดกับพวกเราเลย)

ใครจะไปรู้ชะตาชีวิตล่ะ...ว่าจะตายวันตายพรุ่ง...จิงป๊ะ???

เคยมีศิษยาภิบาลที่รับใช้พระเจ้ามาเกือบ 30 ปี(เรื่องจริง)ได้ตายไปขณะที่เขายังไม่ยอมให้อภัยภรรยาของเขา.... แล้วไปพบพระเจ้าบนสวรรค์ และพระเจ้าไม่พอพระทัยในเขามากๆ และจะส่งเขาไปลงนรก เพราะเขาไม่ให้อภัยภรรยา...แต่เขาได้ร้องขอพระองค์ ขอแก้ตัวสักครั้ง ....และในที่สุด.....พระเจ้าทรงเมตตาให้เขากลับมายังโลกอีกครั้งหนึ่ง...แล้วเขาก็มาเล่าเรื่องนี้

...****ขอให้เราทั้งหลาย จงมีชีวิตแห่งการให้อภัยค่ะ ...ถ้าเราไม่ให้อภัย พระเจ้าก็จะไม่ให้อภัยเราด้วย.....เรื่องนี้สำคัญมากๆๆๆๆ

Luke 17:3-4 จงระวังตัวให้ดี ถ้าพี่น้องทำการละเมิดต่อท่าน จงเตือนเขา และถ้าเขากลับใจแล้ว จงยกโทษให้เขา แม้เขาจะทำการละเมิดต่อท่านวันหนึ่งเจ็ดหน และจะกลับมาหาท่านทั้งเจ็ดหนในวันเดียวนั้น แล้วว่า `ฉันกลับใจแล้ว' จงยกโทษให้เขาเถิด"

Matthew 6:15 แต่ถ้าท่านไม่ยกการละเมิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกการละเมิดของท่านเหมือนกัน
Create Date : 26 พฤษภาคม 2561
Last Update : 26 พฤษภาคม 2561 18:00:07 น.
Counter : 698 Pageviews.

ขอประทานฝ่ายวิญญาณ ...***ขอประทานฝ่ายวิญญาณ ...ไม่ได้แสดงถึงการเติบโตฝ่ายวิญญาณ.... ทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์

1 โครินธ์ (1 Corinthians) 12

12:1 พี่น้องทั้งหลาย บัดนี้ข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจเรื่องของประทานฝ่ายจิตวิญญาณนั้น
12:1 Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant.

12:7 การสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

12:7 But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal.

12:8 ด้วยพระวิญญาณทรงโปรดประทานให้คนหนึ่งมีถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญา และให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้ แต่เป็นโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน

12:8 For to one is given by the Spirit the word of wisdom; to another the word of knowledge by the same Spirit;

12:9 และให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อ แต่เป็นโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน และให้อีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้ แต่เป็นโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน

12:9 To another faith by the same Spirit; to another the gifts of healing by the same Spirit;

12:10 และให้อีกคนหนึ่งทำการอัศจรรย์ต่างๆ และให้อีกคนหนึ่งพยากรณ์ได้ และให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆ และให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆ และให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆได้

12:10 To another the working of miracles; to another prophecy; to another discerning of spirits; to another divers kinds of tongues; to another the interpretation of tongues:.

12:11 สิ่งสารพัดเหล่านี้ พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์

12:11 But all these worketh that one and the selfsame Spirit, dividing to every man severally as he will.


=: ของประทานฝ่ายวิญญาณ :=

**ให้มีถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญา / the word of wisdom;

**ให้มีถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้ / the word of knowledge

***ให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อ /faith

*** ให้อีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้ / the gifts of healing

*** ให้อีกคนหนึ่งทำการอัศจรรย์ต่างๆ/ the working of miracles


**** ให้อีกคนหนึ่งพยากรณ์ได้/ prophecy


**** รู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆ/ discerning of spirits;


**** พูดภาษาแปลกๆ/ divers kinds of tongues;


*** หนึ่งแปลภาษานั้นๆได้ / the interpretation of tongues:.


การมีของประทาน ....ถ้าวิญญาณของผู้นั้นไม่เติบโต เขาอาจจบลงที่นรกได้....เพราะเขาอาจล่อลวงตนเอง ...และคิดไปว่า การอัศจรรย์ต่างๆเกิดจากความสามารถของเขาเอง และเขาก็ใช้การอัศจรรย์เหล่านั้นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางโลก ...และไม่ถวายเกียรติพระเจ้า...

มัทธิว (Matthew) 7

7:22 เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากร้องแก่เราว่า `พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ได้พยากรณ์ในพระนามของพระองค์ และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์ และได้กระทำการมหัศจรรย์เป็นอันมากในพระนามของพระองค์มิใช่หรือ'

7:22 Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works?

7:23 เมื่อนั้นเราจะได้กล่าวแก่เขาว่า `เราไม่เคยรู้จักเจ้าเลย เจ้าผู้กระทำความชั่วช้า จงไปเสียให้พ้นหน้าเรา'

7:23 And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.
Create Date : 26 พฤษภาคม 2561
Last Update : 26 พฤษภาคม 2561 17:56:53 น.
Counter : 175 Pageviews.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

Narno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]โยบ 38 / Job 38


38:4 เมื่อเราวางรากฐานของแผ่นดินโลกนั้น เจ้าอยู่ที่ไหน ถ้าเจ้ามีความเข้าใจก็บอกเรามา

38:4 Where wast thou when I laid the foundations of the earth? declare, if thou hast understanding.

38:7 ในเมื่อดาวรุ่งแซ่ซ้องสรรเสริญ และบรรดาบุตรชายทั้งหลายของพระเจ้าโห่ร้องด้วยความชื่นบาน

38:7 When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy


"I am a spirit that live in a body and communicate and perceive the exterior world through my soul."

"This world is not my home. I am here on a mission. Not all of children of God have or will come on this earth but I was chosen. Not all who come fulfill their mission and purpose for being here. Through the Cross of Jesus, I enter into the Kingdom of God. And as a daughter of God, my mission is to bring Heaven to earth."

New Comments
All Blog