พระเจ้าต้องการให้คริสเตียนร่ำรวย


 พระเยซูมาเกิดเป็นคนยากจน เพื่อให้ฉันร่ำรวย

2 Corinthians 8:9 เพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราว่า แม้พระองค์มั่งคั่ง พระองค์ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจน เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมี เนื่องจากความยากจนของพระองค์

 พระเจ้า ต้องการให้ทุกคนที่เชื่อในพระองค์มีความมั่งคั่ง

 แต่....ทำไมคริสเตียนจำนวนมากยังยากจน???

 ทำไมคริสเตียนส่วนใหญ่จึงไม่ร่ำรวย???

 ก็เพราะว่า  ส่วนใหญ่ ในโบสถ์เขาไม่สอนเรื่องนี้กันน่ะซิ

 ทุกสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้า เราได้รับเนื่องมาจากความเชื่อ ถ้าเราไม่เชื่อ เราก็จะไม่ได้สิ่งนั้น

 เช่นเดียวกับ เรื่องที่พระเยซูมาไถ่ชีวิตมนุษย์แล้วตั้งแต่ 2017 ปีที่แล้ว แต่ตั้งแต่นั้นมา ก็ยังมีคนตายไป และตกนรกอยู่ทุกวัน  ผู้คนจะไม่ได้รับความรอดเลย ถ้าไม่เคยได้ยินเรื่องการไถ่บาปของพระเยซู และเชื่อ

 แทนที่เขาจะสอนว่าความมั่งคั่ง คือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้ผู้ที่เชื่อใพระองค์ .....เขากลับสอนว่าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่ให้คริสเตียนยากจน

 พวกเราจำเป็นที่จะต้องได้ยินคำสอนที่ว่า เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่ให้คริสเตียนมีชีวิตที่มั่งคั่ง ครบถ้วนบริบูรณ์ทุกอย่าง ได้และมีทุกอย่างพร้อมอย่างล้นเหลือ เพื่อจะได้สามารถแจกจ่ายออกไปด้วยใจกว้างขวาง....เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่จะปลดปล่อยคริสเตียนจากความยากจนและความขัดสน

 ฮาเลลูยา!!!

 ไม่ได้หมายความว่า ความมั่งคั่งจะทำให้คุณดีกว่าคนอื่น หรือเป็นหมายสำคัญแห่งความเชื่อของคุณ....แต่เพียงจะบอกคุณว่า ความยากจน และความขัดสน เป็นส่วนหนึ่งของความบาปที่พระเยซูได้ไถ่คุณออกมาแล้ว

 ความมั่งคั่งในพระเจ้า คือความเจริญรุ่งเรือง ที่ค่อยๆบังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ ตามขนาดของความเชื่อและการดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังอย่างต่อเนื่อง  (และสิ่งนี้จะไม่ทำร้ายคุณเหมือนอย่างกับการถูกล๊อตเตอรี่ หรือ การมั่งคั่งแบบฉับพลันอื่นๆ)

 ความจริงคือ....พระเยซูมาเกิดเป็นคนยากจน เพื่อปลดปล่อยคุณจากความยากจน และเพื่อทำให้คุณมีความมั่งคั่ง

 จงพูดว่า..."พระเยซูมาเกิดเป็นคนยากจน เพื่อให้ฉันร่ำรวย เอเมน"Create Date : 03 มกราคม 2560
Last Update : 3 มกราคม 2560 12:23:11 น.
Counter : 986 Pageviews.
1 comment
(โหวต blog นี้) 
คำอธิษฐานเพื่อชัยชนะสาธุการแด่พระบิดาเจ้า พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ข้าพระองค์ยอมจำนนอยู่ภายใต้พระราชอำนาจและฤทธิ์เดชของพระองค์ ข้าพระองค์รับเอาอำนาจและพระคุณทั้งสิ้นที่พระองค์ทรงประทานให้ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ และโดยความเชื่อ…ข้าพระองค์รับเอาพระสัญญาของพระองค์ที่ได้บันทึกไว้ในอิสยาห์ 54:17 ว่า “ไม่มีอาวุธใดที่สร้างเพื่อต่อสู้เจ้าจะจำเริญได้ และเจ้าจะปรับโทษลิ้นทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิพากษา นี่เป็นมรดกของบรรดาผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ และความชอบธรรมของเขามาจากเรา”

ข้าพระองค์อธิษฐานขอพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์มีกำลังที่เข้มแข็ง ด้วยว่าจิตใจของข้าพระองค์มอบถวายแด่พระองค์แล้วทั้งหมดทั้งสิ้น (2 พงศาวดาร 16:9)
ข้าพระองค์ขอวิงวอนเพื่ออธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณพระองค์เพื่อคนทั้งปวง เพื่อกษัตริย์ ผู้นำประเทศและผู้มีหน้าที่ปกครองบ้านเมืองทั้งหลาย เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขในทางที่เป็นตามแบบอย่างของพระเจ้าและเป็นไปอย่างซื่อสัตย์ (1 ทิโมธี 2:1-2)

ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ ด้วยว่าพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์ เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ (สดด.91:2) ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นโล่และเป็นดั้งของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์จะไม่ต้องกลัวความสยดสยองในกลางคืน หรือกลัวลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวัน (สดด.91:4-5) ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องข้าพระองค์ ให้ระแวดระวังข้าพระองค์ในทางทั้งปวงของข้าพระองค์เสมอ (สดด.91:11)

ข้าพระองค์รักพระองค์ และข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงปกป้องข้าพระองค์จากภยันตรายทั้งปวง ช่วยกอบกู้ข้าพระองค์ และทรงสถิตอยู่ด้วยกับข้าพระองค์เสมอในยามยากลำบาก (สดด.91:15)

ข้าพระองค์เชื่ออย่างเต็มหัวใจว่าพระองค์ผู้สถิตอยู่ในข้าพระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก(ซาตาน) (1 ยอห์น 4:4)

ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์จะทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้าย (กาลาเทีย1:4) ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากอำนาจของความมืด และได้ทรงย้ายข้าพระองค์มาตั้งไว้ในอาณาจักรแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์แล้ว (โคโลสี 1:13)

ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้มีชัยชนะต่อโลกแล้วโดยความเชื่อของข้าพระองค์ที่มีในพระองค์ (1 ยน. 5:4) คือข้าพระองค์เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า(1 ยน. 5:5) ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์จะอยู่กับข้าพระองค์เสมอ คือวิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจ วิญญาณแห่งการวินิจฉัยและอานุภาพ วิญญาณแห่งความรู้และความยำเกรงพระเยโฮวาห์ (อสย.11:2)

ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระวิญญาณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าสถิตอยู่กับข้าพระองค์ เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพระองค์ไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐมายังผู้ที่ถ่อมใจ พระองค์ได้ทรงใช้ข้าพระองค์ให้รักษาคนที่ชอกช้ำระกำใจ ให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย และบอกการเปิดเรือนจำออกให้แก่ผู้ที่ถูกจองจำ (อสย.61:1) ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์คือปุโรหิตของพระเยโฮวาห์ เป็นผู้ปรนนิบัติของพระเจ้า (อสย.61:6)

โดยความเชื่อในพระองค์…ข้าพระองค์จึงได้สองส่วนเป็นกรรมสิทธิ์ มีความชื่นบานอยู่เป็นนิตย์ (อสย.61:7) โดยความเชื่อในพระองค์…พระองค์ได้ทรงช่วยจิตวิญญาณของข้าพระองค์ให้ปลอดภัยจากสงครามที่ข้าพระองค์ได้ต่อสู้อยู่นั้น(สดด.55:18) ข้าพระองค์มอบภาระของข้าพระองค์ไว้กับพระเยโฮวาห์ และพระองค์จะทรงค้ำจุนข้าพระองค์เสมอ(สดด.55:22)

ข้าพระองค์ได้สร้างกำแพงและยืนอยู่ในช่องโหว่ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์เพื่ออธิษฐานเผื่อคนทั้งปวง(อสค.22:30) ข้าพระองค์แก้พันธนะของความชั่ว ปลดเปลื้องภาระหนัก และปล่อยให้ผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ และหักแอกเสียทุกอัน(อสย.58:6)

ข้าฯสั่งผูกมัดอำนาจชั่วร้ายทั้งสิ้นที่ต่อสู้ข้า และข้าฯปลดปล่อยอำนาจฤทธิ์ทั้งสิ้นแห่งสวรรค์มายังข้า(มธ.18:18)

โดยความเชื่อ… ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ได้ตั้งค่ายล้อมข้าพระองค์ไว้ และช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากภยันตรายทั้งปวง (สดด.34:7)

ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ ที่พระองค์ทรงประทานตามใจปรารถนาของข้าพระองค์(สดด.20:4) และข้าพระองค์ไม่ขาดแคลนสิ่งใดและไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลย (สดด.34:9-10)

ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ ด้วยว่าพระองค์ทรงเป็นความมั่นใจของข้าพระองค์ และพระองค์ทรงรักษาเท้าของข้าพระองค์ให้พ้นจากกับดัก(สภษ.3:26)

ข้าพระองค์ไม่กลัวข่าวร้าย เพราะจิตใจของข้าพระองค์ยึดแน่น วางใจในพระเยโฮวาห์ (สดด.112:7) ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่คนชั่วที่ต่อสู้ข้าพระองค์จะต้องเป็นทุกข์ใจ เขาจะขบเขี้ยวเคี้ยวฟันแล้วละลายไป ความปรารถนาของคนชั่วนั้นจะสูญเปล่า (สดด.112:10)

ขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงโปรดประทานกำลังแก่ข้าพระองค์ที่จะได้ทรัพย์สมบัติ(พระราชบัญญัติ 8:18) ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงประทานพระพรแห่งความมั่งคั่งแก่ข้าพระองค์ (สภษ. 10:22) ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงอวยพระพรแก่ข้าพระองค์ และขยายเขตแดนของข้าพระองค์ และพระหัตถ์ของพระองค์อยู่กับข้าพระองค์ และพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้พ้นจากเหตุร้าย เพื่อมิให้ข้าพระองค์เจ็บใจปวดกาย (1 พงศาวดาร 4:10) โดยความเชื่อ ทรัพย์ศฤงคารและความมั่งคั่งมีอยู่ในเรือนของข้าพระองค์ (สดด.112:3)

ข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานในวันนี้(พระราชบัญญัติ 30:19)...ว่า ศัตรูของข้าฯจะต้องถูกสาปแช่ง เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ต่อสู้เพื่อข้าพระองค์ดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ ข้าฯคนเดียวจะขับไล่หนึ่งพันคนให้หนีไป (โยชูวา 23:10)...คนเดียวจะไล่พันคน สองคนจะทำให้หมื่นคนหนีได้ (พระราชบัญญัติ 32:30)

โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์โปรดทรงใช้อำนาจฤทธิ์เดชแห่งฟ้าสวรรค์เพื่อปกป้องข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากศัตรูทั้งมวลของข้าพระองค์ด้วยเถิด

โดยความเชื่อ มีคาเอลเจ้าผู้พิทักษ์ชั้นหัวหน้าจะมาช่วยข้าพเจ้า(ดาเนียล 10:13) ข้าฯขออ้างสิทธิ์ในชัยชนะเหนือการต่อสู้ทุกครั้งที่ซาตานและวิญญาณชั่วใดๆตั้งตนต่อสู้ข้าฯ ด้วยว่าข้าฯเป็นคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรม เกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้ายแล้ว(โยบ 1:8) และเมื่อใดที่ซาตานลุกขึ้นต่อสู้ข้าฯ พระเยโฮวาห์ทรงห้ามซาตาน(เศคาริยาห์ 3:1-2) ข้าฯประณามซาตานและสั่ง “อ้ายซาตาน จงถอยไป เจ้าเป็นเครื่องกีดขวางข้า เพราะเจ้ามิได้คิดตามพระดำริของพระเจ้า แต่ตามความคิดของมนุษย์” (มธ.16:23) ข้าฯขออ้างสิทธิอำนาจ ที่ได้ทรงประทานให้แก่ผู้เชื่อในพระองค์แล้วนั้น คือข้าฯมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่อง และมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรู ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายแก่ข้าฯได้เลย (ลูกา 10:19) ข้าสั่งให้ซาตานจงต่อสู้กับตนเองและจงแตกแยกกัน (มก. 3:26)

ข้าพระองค์ขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ซาตานได้พ่ายแพ้แล้ว เพราะ ลูกา 10:18 บันทึกไว้ว่า “เราได้เห็นซาตานตกจากสวรรค์เหมือนฟ้าแลบ” และข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงบดขยี้ซาตานให้อยู่ใต้ฝ่าเท้าของข้าพระองค์แล้ว (โรม 16:20)

ขอพระองค์โปรดทรงเมตตาต่อจิตวิญญาณทั้งหลายที่หลงหายในแผ่นดินโลก....(ใส่ชื่อผู้ที่ต้องการอธิษฐานเผื่อ)....ขอพระองค์โปรดเปิดตาฝ่ายวิญญาณให้พวกเขาได้หันหนีจากความมืดมาสู่ความสว่าง จากอิทธิพลที่ครอบงำโดยซาตานมาอยู่ในความรักและพระเมตตาของพระเจ้า เพื่อว่าพวกเขาจะได้รับการอภัยในความผิดบาป และให้ได้รับมรดกด้วยกันกับคนทั้งหลายซึ่งถูกแยกตั้งไว้แล้วโดยความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า (กจ.26:18)

พระบิดาเจ้าข้า ขอพระองค์โปรดประทานความรู้และสติปัญญาให้แก่ข้าพระองค์ เพื่อซาตานจะไม่สามารถล่อลวงข้าพระองค์ได้ ขอพระองค์โปรดประทานความรอบรู้และความเข้าใจในฝ่ายวิญญาณแก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะได้รู้เท่าทันแผนการอันชั่วร้ายหรือกลอุบายของซาตานได้ (2 โครินธ์ 2 :11)

ขอพระวิญญาณแห่งความจริงโปรดทรงเปิดเผยโฉมหน้าของซาตานและผู้รับใช้ของมันให้ได้รู้กันทั่วไป แม้ว่าซาตานนั้นได้ปลอมตัวเป็นทูตแห่งความสว่าง (2 โครินธ์ 11:14)

ทั้งหมดทั้งสิ้นข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ในพระนามเหนือนามทั้งปวง ในพระนามของกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวง และในพระนามของจอมเจ้านาย คือพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน
Create Date : 18 ธันวาคม 2556
Last Update : 18 ธันวาคม 2556 16:13:48 น.
Counter : 2414 Pageviews.

คำอธิษฐานละทิ้งความบาป PRAYER OF RENUNCIATION
คำอธิษฐานละทิ้งความบาป
ในพระนามของพระเยซูคริสต์และโดยสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดชของพระองค์ ข้าฯผูกมัดวิญญาณชั่วทุกตัวตนที่กำลังพยายามเข้ามาทำร้ายข้า ด้วยข้าฯได้ยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าฯและพระองค์ทรงเป็นจอมเจ้านายของข้าฯแล้ว ข้าฯละทิ้งความบาปทั้งหมดทั้งสิ้นที่ติดตามตัวข้าฯมาจากบรรพบุรุษย้อนกลับไป 10 ชั่วอายุคน ข้าฯละทิ้งกิจกรรมแห่งความมืดดำและไสยศาสตร์ เวทมนต์คาถาทั้งหมดทั้งสิ้นที่ข้าฯเคยมีส่วนร่วมมาในชีวิต

โดยความเชื่อในพระคริสต์ ตัวข้าฯได้ถูกตรึงบนไม้กางเขนร่วมกับพระองค์แล้ว ข้าฯล้มเลิกกิจการงานและแผนงานของสิ่งชั่วร้ายที่ต่อต้านข้าฯทั้งหมด และตรึงไว้แล้วที่ไม้กางเขน โดยความเชื่อในพระเจ้า สิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ก็ถูกกระทำให้สิ้นฤทธิ์แล้วด้วยอำนาจฤทธิ์เดชแห่งพระโลหิตของพระเยซูคริสต์

บัดนี้ ข้าฯเรียกคืนพื้นที่ชีวิตของข้าฯทั้งหมดที่เคยยกให้เป็นทาสของซาตานโดยผ่านทางความบาปทั้งหมดที่ข้าฯเคยร่วมกระทำมา รวมทั้งบาปที่ผ่านมาทางบรรพบุรุษด้วย และโดยความเชื่อในพระคริสต์..ข้าฯได้รับการยกโทษในความบาปเหล่านี้แล้ว และข้าฯได้รับการชำระให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์

ข้าฯเรียกคืนพื้นที่ชีวิตของข้าฯทั้งหมดโดยสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของข้าฯ และข้าฯถวายแด่พระองค์ทั้งหมด ข้ามอบทุกส่วนของชีวิตของข้าฯถวายแด่องค์พระคริสต์ และอยู่ใต้การควบคุมขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าฯมอบถวาย ร่างกาย จิต และวิญญาณแด่องค์พระเยซูคริสต์ และโดยความเชิ่อในพระองค์ ข้าฯได้รับการเจิมอย่างเต็มล้นด้วยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์


โดยความเชื่อ ตัวข้าฯก็ได้ตรึงบนไม้กางเขนร่วมกับพระองค์แล้ว และข้าได้บังเกิดใหม่เมื่อพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์ขึ้นมา

โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ข้าฯสามารถทำได้ทุกอย่าง และจากนี้ไป ข้าฯทำลายป้อมปราการที่ซาตานได้สร้างไว้ในข้าฯ และโดยอำนาจฤทธิ์เดชแห่งพระโลหิตพระเยซูคริสต์...ข้าฯละทิ้งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งสิ้น

โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ข้าฯสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า พร้อมโล่แห่งความเชื่อที่จะดับศรเพลิงของวิญญาณชั่ว และพระแสงของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเอาชนะศัตรูทั้งมวล และข้าฯปกคลุมตัวข้าฯไว้ด้วยพระโลหิตแห่งพระเยซูคริสต์ ทั้งหมดทั้งสิ้นข้าอธิษฐานโดยอ้างสิทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน


PRAYER OF RENUNCIATION


In the name of Jesus Christ and through His shed blood, I bind all evil spirits, astral projected spirits, or hybrid spirits that are trying to hurt or influence me. As one that has accepted Jesus Christ as personal Savior and Lord, I renounce all the sins of my ancestors back to ten generations and all forms of witchcraft that I have participated in or practiced in any way.

Since I have been co-crucified with Christ, I cancel all demonic workings against me and nail to the cross all curses, evil prayers, hex's, spells, plots, or evil schemes that have been placed against me and claim by faith they are null and void and covered under the blood of Christ.

I now take back all ground I have given over to Satan by my sins and the sins of my ancestors and claim by faith that they are all forgiven and cleansed by the blood of Jesus Christ. I claim that ground back by the authority of the Lord Jesus Christ and dedicate it to the Lord. I yield by faith every area of my life over to the Lordship of Christ and full control of the Holy Spirit. I dedicate my spirit, soul, and body to Jesus Christ and claim by faith that I am filled with the power of the Holy Spirit.

Since I have been crucified and raised with Christ, I claim by faith that through the Lord Jesus Christ I can do all things. From now on, I break all holds that Satan has had on me and renounce them by the blood of Jesus Christ. I claim by faith I have on the whole armor of God, the shield of faith to quench all the fiery darts of the wicked one, the sword of the Spirit to defeat all my enemies, and I am covered under the blood of Christ. All this I claim in the name and authority of the Lord Jesus Christ. AMEN!Create Date : 19 กรกฎาคม 2556
Last Update : 19 กรกฎาคม 2556 0:39:47 น.
Counter : 1059 Pageviews.

ศัตรูของท่าน คือพญามาร วนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงโตคำราม
...เมื่อมองทะลุมิติ....

***พระเยซูคริสต์ทรงรักผู้ที่รักพระองค์ และผู้ที่ดำเนินชีวิตในทางของพระองค์ ก็เป็นสุข

...ทุกคนที่เกรงกลัวพระเยโฮวาห์ก็เป็นสุข คือผู้ที่ดำเนินในมรรคาของพระองค์ เพราะท่านจะกินผลน้ำมือของท่าน ท่านจะเป็นสุข และท่านจะอยู่เย็นเป็นสุข ภรรยาของท่านจะเป็นอย่างเถาองุ่นลูกดกอยู่ข้างบ้านของท่าน ลูกๆของท่านจะเป็นเหมือนหน่อมะกอกเทศรอบโต๊ะของท่าน.....ดูเถิด คนที่ยำเกรงพระเยโฮวาห์จะได้รับพระพรดั่งนี้แหละ...... สดุดี 128

....วิญญาณชั่ว หรือบรรดาลูกสมุนของซาตานสามารถล่วงรู้และมองเห็นระดับการเติบโตฝ่ายวิญญาณของคริสเตียนแต่ละคนได้ พวกมันสามารถรู้ได้ว่าคริสเตียนคนไหนบ้างที่ดำเนินชีวิตในทางของพระเยซูคริสต์จริงๆ และคนไหนที่ไม่ใช่ตัวจริงหรือเป็นแต่แบบอุ่นๆ หรือเป็นแบบหน้าซื่อใจคด

เมื่อมองลึกไปถึงภาพในรายละเอียดฝ่ายวิญญาณคือ….คนของพระเจ้าตัวจริงนั้นจะมีแสงประกายล้อมรอบศีรษะของเขา และจะมีแสงสว่างจ้าฉายออกมาจากหัวใจ และยังมีเกราะป้องกันที่เป็นกำแพงเพลิงล้อมรอบตัวเขาอยู่ด้วย และกำแพงเพลิงนี้เองที่จะป้องกันไม่ให้บรรดาวิญญาณชั่วเข้ามาใกล้คริสเตียนได้ และพร้อมกันนั้น...คริสเตียนแท้ก็ยังมีฑูตสวรรค์จากพระเจ้าคอยปกป้องไว้อีกด้วย องค์หนึ่งอยู่ด้านซ้าย องค์หนึ่งอยู่ด้านขวา และอีกองค์อยู่ด้านหลัง ฑูตสวรรค์เหล่านี้คอยปกป้องคริสเตียนแท้ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน ทูตสวรรค์ปกป้องเหล่านี้จะสวิงดาบในมือทั้งสองข้างอยู่ตลอดเวลาตราบเท่าที่คริสเตียนยังคง... “ดำเนินชีวิตในทางบริสุทธิ์” อยู่เสมอ ดาบที่สวิงอยู่นั้นจะค่อยๆ เบาลงเมื่อคริสเตียนเริ่มกระทำความบาป และเมื่อนั้นเองที่วิญญาณชั่วสามารถเข้าไปทำร้ายคริสเตียนคนนั้นได้ (จากหนังสือ Witchdoctor p.116)


How Wizard draw Christians to Backslide
**กลวิธีที่ซาตานและลูกสมุนของมันกระทำเพื่อให้คริสเตียนหลงหายออกจากพระเจ้า...(ข้อความบางส่วนจากคำพยานของพ่อมดหมอผีชาวอัฟริกันที่กลับใจมาหาพระเจ้า)


"....ท่านทั้งหลายจงเป็นคนใจหนักแน่น จงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่าน คือพญามาร วนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงโตคำราม เที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ จงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยตั้งใจมั่นคงในความเชื่อ โดยรู้อยู่ว่าความยากลำบากอย่างนั้นก็มีแก่พวกพี่น้องทั้งหลายของท่านที่อยู่ในโลกเช่นเดียวกัน.."

Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour:
Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. (1 เปโตร 5 / 1 Peter 5:8-9)
พระคัมภีร์ได้เปิดเผยให้เรารู้ว่า ยังมีเมืองบาดาลของซาตานที่อยู่ใต้ทะเลลึก....
สัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากทะเล

"……ข้าพเจ้าได้ยืนอยู่ที่หาดทรายชายทะเล และเห็นสัตว์ร้ายตัวหนึ่งขึ้นมาจากทะเล มันมีเจ็ดหัวและสิบเขา ที่เขาทั้งสิบนั้นมีมงกุฎสิบอัน และมีชื่อที่เป็นคำหมิ่นประมาทจารึกไว้ที่หัวทั้งหลายของมัน"

A Beast Rises Up Out of the Sea
….. I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy. (วิวรณ์ 13 / Revelation 13:1)

…..เหล่าผีมารซาตาน ผีร้ายวิญญาณชั่วต่างๆที่อยู่ใต้ทะเลลึกนั้นมีความเกลียดชังคริสเตียนอย่างรุนแรง พวกมันจะออกไปทำสงครามอย่างหนักเพื่อทำลายคริสตจักรของพระเยซูคริสต์ เป้าหมายของพวกมันคือผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ และซาตานเองนั้นก็เต็มไปด้วยความโกรธและความเกลียดชังต่อพระเจ้าและคนของพระองค์ มันบอกเหล่าลูกสมุนของมัน(ซึ่งมีทั้งบรรดาผีร้าย วิญญาณชั่วและบรรดาพวกพ่อมด แม่มด หมอผีต่างๆ)ว่า เป้าหมายของพวกเรา(ซาตาน)คือต้องไปค้นหาคริสเตียนแท้....แล้วล่อลวงให้พวกเขากระทำความบาปให้ได้ ซาตานยังบอกอีกว่า คริสเตียนที่หน้าซื่อใจคดนั้นก็เป็นของอาณาจักรซาตานอยู่แล้ว และจงกระทำทุกอย่างเพื่อให้คริสเตียนแท้ อ่อนกำลังลงและจงกระทำให้ล้มลงในความบาป....

ซาตานยังสั่งสอนบรรดาลูกสมุนของมันว่า พวกมันจะต้องเข้าโจมตีเฉพาะคริสเตียนแท้เท่านั้น เพราะว่าคนอื่นๆในโลกก็เป็นของพวกมันอยู่แล้ว...

พระนามของพระเยซูคริสต์ ไม่เคยถูกเอ่ยถึงเลยในเมืองใต้ทะเลนั้น...เพราะพวกมันกลัวพระนามของพระองค์มาก

ในโลกฝ่ายวิญญาณนั้น..ในวันที่คริสเตียนได้มอบชีวิตถวายแด่พระเยซูและยอมรับว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นจอมเจ้านายในชีวิต วิญญาณชั่วจะหมายวันนั้นไว้ว่าเป็นวันแรกของ 52 วัน---พวกมันมีกรอบเวลา และหลังจากนั้นพวกมันก็จะกำหนดกรอบเวลาใหม่อีก แล้วพวกมันก็จะส่งผีร้าย(demon) 2 ตัว พร้อมกับวิญญาณชั่วอีกประมาณ 200-300 ตัว ให้คอยติดตามคริสเตียนที่เพิ่งบังเกิดใหม่ในพระคริสต์นั้น ในช่วงเริ่มแรกที่คริสเตียนรับเชื่อในพระคริสต์ คริสเตียนใหม่จะกระตือรือร้นมากและร้อนรนในทางของพระเจ้า ผีร้ายหรือวิญญาณชั่วจะไม่มาใกล้เพราะคริสเตียนใหม่นั้นมีพลังมาก
เมื่อเวลาผ่านไป บรรดาผีร้ายวิญญาณชั่วเหล่านั้นก็จะพยายามทำให้คริสเตียนหวนระลึกถึงอดีต..(ในโลกของความบาปที่เขาเคยอยู่)...เมื่อเขาต้องการอ่านพระคัมภีร์ พวกมันก็จะพูดในใจของเขาถึงความบาปที่เขาเคยรัก ถ้าคนนั้นเคยสูบบุหรี่ และยังไม่ได้เลิกสูบ(หรือบาปอื่นๆ)....ผีร้ายวิญญาณชั่วก็จะใช้สิ่งนี้เองที่ดึงเขากลับไปสู่ความบาปอีก พวกมันจะดึงจิตใจของเขาให้เขวไป พร้อมกับกระตุ้นร่างกายของเขาให้อยากกลับไปทำความบาปอีก...ถ้าคริสเตียนใหม่ไม่ได้รับการขับไล่วิญญาณชั่ว/ขับผี (Deliverance) เขาจะถูกควบคุมโดยบาปของร่างกาย...และหลังจากนั้น...บรรดาวิญญาณชั่วก็จะดึงเขากลับไปสู่โลกของความบาปอีก
ถ้าเขาผ่านช่วงเวลานั้นไปได้โดยยังไม่หลงหายไปในความบาป.....วิญญาณชั่วเหล่านี้ยังคงไม่ลดละที่จะติดตามคริสเตียน...5 ปี..... 10 ปี เพราะว่าชีวิตเขาก่อนหน้านี้ก็อยู่ในโลกของซาตาน พวกมันรู้จักเขาดี(ซึ่งก็น่าจะหมายถึงคริสเตียนทุกคนด้วย)....พวกมันก็จะพยายามเอาภาพอดีตใส่ในใจของเขา หรือในความฝัน ....พวกมันยังคงมีเวลาทำงานไปเรื่อยๆ....ถ้าเมื่อใดที่คริสเตียนยอมรับสิ่งที่วิญญาณชั่วใส่เข้าไปในใจเขา...ไม่นาน พวกมันก็จะสามารถพาเขาหลงหายออกจากทางของพระเจ้า....

Create Date : 05 กรกฎาคม 2556
Last Update : 5 กรกฎาคม 2556 15:41:00 น.
Counter : 1465 Pageviews.

จงบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์*****ขอให้พี่น้องในพระคริสต์ถ่อมใจลง...ละทิ้งความเชื่อผิดๆที่ได้รับสอนมาจากครูเทียมเท็จและขอให้แสวงหาความจริงจากพระเจ้า โดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อจะไม่มีใครพลาดไปจากความหวังในความรอดที่รอคอยอยู่นั้น

สิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำให้เราทั้งหลายแล้วนั้นคือการไถ่บาปโดยการที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ซึ่งกระทำเสร็จแล้วครั้งเดียวเป็นพอและ ณ เวลาที่เราทั้งหลายที่รับเชื่อในพระนามของพระองค์นั้น ก็นับว่าเราได้รับการชำระบาปนั้นมาและถือว่าเป็นผู้ชอบธรรมโดยพระคุณ(grace)ของพระองค์ที่ทรงกระทำให้เราแม้ว่าแต่ก่อนนั้นเราเองยังเป็นผู้อยู่ในความบาปหรือกระทำบาปผิดต่อพระเจ้าเหมือนคนอื่นๆทั่วไปในโลก.... นั่นก็คือเราไม่ต้องตายบนกางเขนด้วยตนเอง...ซึ่งในสมัยพันธสัญญาเดิมนั้น เขาต้องมีการชำระบาปทุกๆปีไปเรื่อยๆ โดยปุโรหิตซึ่งเป็นชาวเลวีมีหน้าที่กระทำพิธีให้....

แต่หลังจากที่เรารับเชื่อหรือต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตมาเป็นผู้ผู้ช่วยให้รอดของเราแล้วนั้น หมายความว่าเราได้.."บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ"..และเข้ามาอยู่เป็นสมาชิกของครอบครัวใหม่คือ"ครอบครัวของพระเจ้า" มีพี่น้องใหม่คือพี่น้องผู้ร่วมในความเชื่อ(ซึ่งถือว่าเป็นคริสตจักรของพระเจ้า)...เราก็ต้องทำตัวของเราใหม่ให้เหมาะสมกับเป็นลูกของพระเจ้าหรือเป็นปุโรหิตของพระเจ้า (ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระองค์โดยเฉพาะ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้สำแดงพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์..1 ปต.2:9)

...เหตุฉะนั้นเราจึงต้องดำเนินชีวิตในทางอันบริสุทธิ์เพราะพระองค์ได้ทรงบัญชาไว้ว่า....."จงบริสุทธิ์ เพราะว่าเราบริสุทธิ์"(1ปต.1:16, เลวีนิติ11:44)...

....ด้วยว่าเวลาที่ผ่านไปในชีวิตของเราแล้วนั้น น่าจะเพียงพอสำหรับการกระทำสิ่งที่คนต่างชาติ(หมายถึงคนทั่วไปที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้า)ชอบกระทำ คราวเมื่อเราได้ดำเนินตามกิเลสตัณหา ตามใจปรารถนาอันชั่ว เมาเหล้าองุ่น เฮฮาเอะอะเอ็ดตะโรกัน เลี้ยงกันอย่างหรูหราฟุ่มเฟือย และการไหว้รูปเคารพอันเป็นที่น่าเกลียด...(1 ปต. 4:3)

...องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า `เหตุฉะนั้นเจ้าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านั้น และจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลาย อย่าแตะต้องสิ่งซึ่งไม่สะอาด แล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าทั้งหลาย... เราจะเป็นบิดาของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรสาวของเรา' องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นได้ตรัสดังนั้น (2 คร. 6:17-18)

ท่านที่รัก เมื่อเรามีพระสัญญาเช่นนี้แล้ว ให้เราชำระตัวเราให้ปราศจากมลทินทุกอย่างของเนื้อหนังและจิตวิญญาณ และจงทำให้มีความบริสุทธิ์ครบถ้วนโดยความเกรงกลัวพระเจ้า...(2 คร. 1:1)

Create Date : 05 กรกฎาคม 2556
Last Update : 5 กรกฎาคม 2556 15:13:52 น.
Counter : 852 Pageviews.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  

BlogGang Popular Award#13Narno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาความจริงจากในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน?

ข่าวดี!! ที่นี่มีคำตอบ ขอให้อ่านด้วยใจเปิดกว้าง และพินิจพิจารณา อ่านช้าๆ แล้วคุณจะพบคำตอบของชีวิตที่คุณค้นหามานาน

Inner peace is built by discovering your creator, and your purpose.

KNOWLEDGE IS POWER!!!!

You are created as a Soul, and placed into this physical body.

Your body is just a "Tool".

A tool, for your soul to carry out this temporary physical section, of your Eternal Life

A tool which should be guided into investing and feeding the soul.

But all people remain to do, is invest in the body rather than the SOUL!!

The Truth Set You Free!!!

May the Love and the Truth of the True God fill your Heart!!

Note: Please share your ideas or commend politely and wisely. ANY COMMENT POSTED NEEDS TO BE BASED ON INTELLIGENCE, LOGIC, AND REASONING; THOSE BASED MERELY ON RELIGIOUS BELIEF(S) AND/OR EMOTIONS WILL NOT SUFFICE.


Thanks for visiting!

Have a great wonderful day and night!!

## Pls. feel free to spread the words!!

New Comments
All Blog