บัญญัติ 10 ประการ : The Ten Commandments
โมเสสได้เรียกคนอิสราเอลทั้งหมดเข้ามาแล้วกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า...

" อิสราเอลเอ๋ย จงฟังกฎหมายและบทบัญญัติ
ซึ่งข้าพเจ้ากล่าวให้เข้าหูของท่านทั้งหลายในวันนี้
จงเรียนรู้ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด.....

มิใช่พระเยโฮวาห์จะทรงกระทำพันธสัญญานี้กับบรรพบุรุษของเราทั้งหลาย
...แต่ทรงกระทำกับเรา คือเราทั้งหลายผู้มีชีวิตอยู่ที่นี่ในวันนี้

(เฉลยธรรมบัญญัติ/Deuteronomy 5:1,3)


บัญญัติ 10 ประการ

ข้อ 1. อย่ามีพระอื่นใดนอกเหนือจากเรา (เฉลยธรรมบัญญัติ 5:7)

ข้อ 2. อย่าทำรูปเคารพสลักสำหรับตนเป็นรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบน หรือซึ่งมีอยู่ที่แผ่นดินเบื้องล่าง หรือซึ่งมีอยู่ในน้ำใต้แผ่นดิน อย่ากราบไหว้หรือปรนนิบัติรูปเหล่านั้น เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า เป็นพระเจ้าที่หวงแหน ให้โทษเพราะความชั่วช้าของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคน แต่แสดงความเมตตาต่อคนที่รักเรา และรักษาบัญญัติของเรา จนถึงพันชั่วอายุคน (เฉลยธรรมบัญญัติ 5:8-10)

ข้อ 3. อย่าออกพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอย่างไร้ประโยชน์ เพราะผู้ที่ออกพระนามพระองค์อย่างไร้ประโยชน์นั้น พระเยโฮวาห์จะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หามิได้ (เฉลยธรรมบัญญัติ 5:11)

ข้อ 4. จงถือวันสะบาโต ถือเป็นวันบริสุทธิ์ ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาไว้แก่เจ้า จงทำการงานทั้งสิ้นของเจ้าหกวัน แต่วันที่เจ็ดนั้นเป็นสะบาโตของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ในวันนั้นอย่ากระทำการงานใดๆ ไม่ว่าเจ้าเอง หรือบุตรชาย บุตรสาวของเจ้า หรือทาสทาสีของเจ้า หรือวัวของเจ้า หรือลาของเจ้า หรือสัตว์ใช้งานของเจ้า หรือแขกที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้า เพื่อทาสทาสีของเจ้าจะได้หยุดพักอย่างเจ้า จงระลึกว่าเจ้าเคยเป็นทาสอยู่ในแผ่นดินอียิปต์ และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าได้พาเจ้าออกมาจากที่นั่นด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ และด้วยพระกรที่เหยียดออก เหตุฉะนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าได้ทรงบัญชาให้เจ้ารักษาวันสะบาโต (เฉลยธรรมบัญญัติ 5:12-15)

ข้อ 5. จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาเจ้าไว้ เพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนนาน และเจ้าจะไปดีมาดีในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้า (เฉลยธรรมบัญญัติ 5:16)

ข้อ 6. อย่าฆ่าคน (เฉลยธรรมบัญญัติ 5:17)

ข้อ 7. อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา (เฉลยธรรมบัญญัติ 5:18)

ข้อ 8. อย่าลักทรัพย์ (เฉลยธรรมบัญญัติ 5:19)

ข้อ 9. อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน (เฉลยธรรมบัญญัติ 5:20)

ข้อ 10. อย่าอยากได้ภรรยาของเพื่อนบ้าน และอย่าโลภครัวเรือนของเพื่อนบ้าน คือไร่นาของเขา หรือทาสทาสีของเขา หรือวัว ลาของเขา หรือสิ่งใดๆซึ่งเป็นของของเพื่อนบ้าน' (เฉลยธรรมบัญญัติ 5:21)


"....เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถึงฟ้าและดินจะล่วงไป แม้อักษรหนึ่งหรือจุดๆหนึ่งก็จะไม่สูญไปจากพระราชบัญญัติ จนกว่าจะสำเร็จทั้งสิ้น" มัทธิว 5:18เฉลยธรรมบัญญัติ (6:2-5)
...เพื่อว่าพวกท่านจะได้ยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านโดยรักษากฎเกณฑ์และพระบัญญัติของพระองค์ทั้งสิ้น ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่าน ทั้งตัวท่านและลูกหลานของท่าน ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของท่านเพื่อว่าวันคืนของพวกท่านจะได้ยืนยาว.....โอ คนอิสราเอลทั้งหลาย เหตุฉะนั้นขอจงฟัง และจงระวังที่จะกระทำตามเพื่อพวกท่านจะไปดีมาดี และเพื่อท่านทั้งหลายจะทวีมากยิ่งนักในแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านได้ทรงสัญญากับท่าน... โอ คนอิสราเอล จงฟังเถิด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายเป็นพระเยโฮวาห์เดียว... พวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์ผู้เป็นพระเจ้าของท่าน ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน และด้วยสิ้นสุดกำลังของท่าน

จงอุตส่าห์สอนพระวจนะของพระเจ้าแก่ลูกหลานของตน (เฉลยธรรมบัญญัติ6:6-9)
...และจงให้ถ้อยคำที่ข้าพเจ้าบัญชาพวกท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่าน
และพวกท่านจงอุตส่าห์สอนถ้อยคำเหล่านี้แก่ลูกหลานของท่าน เมื่อท่านนั่งอยู่ในเรือน เดินอยู่ตามทาง และนอนลงหรือลุกขึ้น จงพูดถึงถ้อยคำนี้...จงเอาถ้อยคำเหล่านี้พันไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญ และจงเป็นดังเครื่องหมายระหว่างนัยน์ตาของท่าน... และเขียนไว้ที่เสาประตูเรือน และที่ประตูของท่าน(เฉลยธรรมบัญญัติ 6:16-19).... อย่าลองดีกับพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย ดังที่ได้ทำที่มัสสาห์ (Note 2)... ท่านทั้งหลายจงอุตส่าห์รักษาพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และพระโอวาทของพระองค์และกฎเกณฑ์ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาท่านไว้...พวกท่านจงกระทำสิ่งที่ถูกต้องและที่ประเสริฐในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์ เพื่อพวกท่านจะมีสวัสดิภาพ และเพื่อท่านจะได้เข้าไปครอบครองแผ่นดินที่ดีซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่าน....โดยขับไล่ศัตรูทั้งสิ้นของท่านออกไปให้พ้นหน้าพวกท่าน ดังที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้


Note:
1). ผู้เชื่อในพระคริสต์ ก็ถือว่าเป็นชาวอิสราเอลโดยความเชื่อ(โรม 9:8) และ กาลาเทีย 3:29 "ถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่านก็เป็นเชื้อสายของอับราฮัม คือเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญา"

2). อพยพ 17:1-7...ชุมนุมชนชาติอิสราเอลทั้งหมด ยกออกจากถิ่นทุรกันดารสีน ไปเป็นระยะๆตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์และมาตั้งค่ายที่เรฟีดิม ที่นั่นไม่มีน้ำให้พลไพร่ดื่ม...เหตุฉะนั้นพลไพร่จึงกล่าวหาโมเสสว่า "ให้น้ำพวกข้าดื่มซิ" โมเสสจึงบอกเขาว่า "พวกเจ้าหาเรื่องเราทำไม เหตุไฉนพวกเจ้าจึงบังอาจลองดีกับพระเยโฮวาห์"... พลไพร่กระหายน้ำที่ตำบลนั้น จึงบ่นต่อโมเสสว่า "ทำไมท่านจึงพาพวกข้า ทั้งบุตรและฝูงสัตว์ของข้า ออกมาจากประเทศอียิปต์ให้อดน้ำตาย".. โมเสสจึงร้องทูลพระเยโฮวาห์ว่า "ข้าพระองค์จะทำอย่างไรกับชนชาตินี้ดี เขาเกือบจะเอาหินขว้างข้าพระองค์ให้ตายอยู่แล้ว"...พระเยโฮวาห์จึงตรัสกับโมเสสว่า "จงเดินล่วงหน้าพลไพร่ไปและนำพวกผู้ใหญ่บางคนของอิสราเอลไปด้วย ให้ถือไม้เท้าที่เจ้าใช้ตีแม่น้ำนั้นไปด้วย... ดูเถิด เราจะยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าที่นั่นบนศิลาที่ภูเขาโฮเรบ เจ้าจงตีศิลานั้น แล้วน้ำจะไหลออกมาจากศิลาให้พลไพร่ดื่ม" โมเสสก็ทำดังนั้นท่ามกลางสายตาพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอล... โมเสสเรียกชื่อตำบลนั้นว่า มัสสาห์ และเมรีบาห์ ด้วยเหตุว่า คนอิสราเอลกล่าวหาตน ณ ที่นั้น และลองดีกับพระเยโฮวาห์ว่า "พระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพวกข้าพเจ้าจริงหรือ"

3). อับราฮัมนั้นได้รักษาธรรมบัญญัติของพระเจ้า ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการตั้งชื่อชาวอิสราเอล เพราะพระเจ้าได้ให้ธรรมบัญญัติแก่ท่านแล้วตั้งแต่อับราฮัมได้ถูกเรียกและได้เชื่อฟังพระองค์ ตามที่มีหลักฐานใน ปฐมกาล 26:5 "เพราะว่าอับราฮัมได้เชื่อฟังเสียงของเราและได้รักษาคำกำชับของเรา บัญญัติของเรา กฎเกณฑ์ของเรา และราชบัญญัติของเรา" Because that Abraham obeyed my voice, and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws."
.....แต่เนื่องด้วยด้วยมนุษย์นั้นมักหลงลืม พระเจ้าจึงเขียนธรรมบัญญัติให้อีกทีโดยให้ผ่านโมเสส

4). ขอให้เราทั้งหลายทราบกันให้ชัดเจนว่า กฎบัญญัติ (Law) ในพระคัมภีร์นั้นมี 2 ชุด คือ Moral Precepts ซึ่่งหมายถึงกฎที่พระเจ้าบอกให้คนทั้งหลายรู้ถึงสิ่งที่ชั่วร้ายและเป็นความบาปที่ควรหลีกเลี่ยง และวันบริสุทธิ์ของพระองค์หรือวันสะบาโตที่ต้องถือรักษาเพื่อเป็นตราประทับหรือสัญลักษณ์ของพระเจ้า (Seal of God)ในเราและเพื่อเป็นการระลึกถึงพระพันธสัญญาระหว่างพระองค์กับเรา นั่นก็คือ บัญญัติ 10 ประการที่พระเจ้าทรงเป็นผู้เขียนด้วยนิ้วมือของพระองค์เอง ซึ่งไม่อาจลบหรือเปลี่ยนแปลงได้เลยแม้แต่เล็กน้อย และกฎบัญญัติอีกชุดหนึ่งนั้น คือ Ceremonial Law ซึ่งโมเสสเป็นผู้เขียนขึ้น (เฉลยธรรมบัญญัติ 31: 9, 24,26,) อันเป็นระเบียบพิธีในการชำระบาปของชาวยิว ซึ่งระเบียบพิธีนี้ บัดนี้ได้ถูกแทนโดยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซูซึ่งเป็นการไถ่บาปให้เราเรียบร้อยแล้ว คือเราไม่ต้องเอาลูกแกะไปเผาบูชาพระเจ้าอีกนั่นเอง : โปรดดูเพิ่มเติมใน เลวีนิติ(Leviticus) 6:1,6,7 ; กาลาเทีย(Galatians) 3:19; ยอห์น(John) 7:29; มัทธิว(Matthew) 27:29; ฮีบรู(Hebrew) 9:10; เอเฟซัส(Ephesians) 2:15
อ่านเพิ่มเติม://www.bloggang.com/viewblog.php?id=debunk&date=13-10-2009&group=1&gblog=21
พระเยซูตรัสว่า " ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา จงรักษาบัญญัติของเรา...
If ye love me, keep my commandments.."

ยอห์น (John) 14:15
"พระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้
และเวลาวันนี้ และต่อๆไปเป็นนิจกาล"

...Jesus Christ the same yesterday, and to day, and for ever.
ฮีบรู (Hebrew)13:8
บัญญัติ 10 ประการ ในพระคัมภีร์ใหม่ (The Law in the New Testament)

ข้อ 1). จงนมัสการพระเจ้าองค์เดียว (Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve)
มัทธิว (Matt.) 4:10 "..... `จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่าน และปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว"
วิวรณ์(Revelation) 19:10...แล้วข้าพเจ้าได้ทรุดตัวลงแทบเท้าของท่านเพื่อจะนมัสการท่าน แต่ท่านได้กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า "อย่าเลย ข้าพเจ้าเป็นเพื่อนผู้รับใช้เหมือนกับท่าน และพวกพี่น้องของท่านที่ยึดถือคำพยานของพระเยซู จงนมัสการพระเจ้าเถิด เพราะว่าคำพยานของพระเยซูนั้นเป็นหัวใจของการพยากรณ์".... And I fell at his feet to worship him. And he said unto me, See thou do it not: I am thy fellowservant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus: worship God: for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.

ข้อ 2). อย่าไหว้รูปเคารพ (Keep yourself from idols)
1 ยอห์น (1 John) 5:21..." ลูกเล็กๆทั้งหลายเอ๋ย จงระวังรักษาตัวไว้ให้พ้นจากรูปเคารพ.. Little children, keep yourselves from idols...."
กิจการ(Acts) 17:29...เหตุฉะนั้นเมื่อเราเป็นเชื้อสายของพระเจ้าแล้ว เราก็ไม่ควรถือว่าพระเจ้าทรงเป็นเหมือนทอง เงิน หรือหิน ซึ่งได้แกะสลักด้วยศิลปะและความคิดของมนุษย์....Forasmuch then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art and man's device.


ข้อ 3). อย่าออกพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอย่างไร้ประโยชน์ ...
1 ทิโมธี (1 Timothy) 6:1 "....เพื่อพระนามของพระเจ้าและคำสอนของพระองค์จะมิได้ถูกหมิ่นประมาท".... that the name of God and his doctrine be not blasphemed.


ข้อ 4). ให้ถือรักษาวันสะบาโต (Keep Sabbath)
มาระโก (Mark) 2:27,28 "... พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า "วันสะบาโตนั้นทรงตั้งไว้เพื่อมนุษย์ มิใช่ทรงสร้างมนุษย์ไว้สำหรับวันสะบาโต... เหตุฉะนั้นบุตรมนุษย์นั้นก็เป็นพระเจ้าของวันสะบาโตด้วย".... And he said unto them, The sabbath was made for man, and not man for the sabbath:Therefore the Son of man is Lord also of the sabbath."
ฮีบรู (Hebrew) 4:4 และมีข้อหนึ่งที่พระองค์ได้ตรัสถึงวันที่เจ็ดดังนี้ว่า `ในวันที่เจ็ดพระเจ้าทรงพักการงานทั้งสิ้นของพระองค์'.. For he spake in a certain place of the seventh day on this wise, And God did rest the seventh day from all his works.


ข้อ 5). จงให้เกียรติบิดามารดา (Honor thy father and thy mother)
มัทธิว(Matt.)19:19 "จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของตน..Honour thy father and thy mother. "
เอเฟซัส(Ephesians) 6:1 ฝ่ายบุตรจงนบนอบเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะกระทำอย่างนั้นเป็นการถูก...Children, obey your parents in the Lord: for this is right


ข้อ 6). อย่าฆ่าคน (Not kill)
โรม (Romans) 13:9..."อย่าฆ่าคน..Thou shalt not kill"
ยากอบ (James) 2:11 "`อย่าฆ่าคน...'Do not kill."


ข้อ 7). อย่าล่วงประเวณี Do not commit adultery
ยากอบ (James) 2:11 ...อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา'..Do not commit adultery
มัทธิว (Matt.) 19:18 "...พระเยซูตรัสว่า "อย่ากระทำการฆาตกรรม อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา อย่าลักทรัพย์ อย่าเป็นพยานเท็จ" Jesus said, Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness


ข้อ 8). อย่าลักขโมย (Not steal)
โรม(Romans) 13:9 "อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา อย่าฆ่าคน อย่าลักทรัพย์ อย่าเป็นพยานเท็จ อย่าโลภ' "...Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not kill, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Thou shalt not covet
มาระโก(Mark) 10:19 `อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา อย่าฆ่าคน อย่าลักทรัพย์ อย่าเป็นพยานเท็จ อย่าฉ้อเขา จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของตน'" Thou knowest the commandments, Do not commit adultery, Do not kill, Do not steal, Do not bear false witness, Defraud not, Honour thy father and mother.


ข้อ 9). อย่าเป็นพยานเท็จ (Do not bear false witness)
โรม(Romans) 13:9 "อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา อย่าฆ่าคน อย่าลักทรัพย์ อย่าเป็นพยานเท็จ อย่าโลภ' "...Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not kill, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Thou shalt not covet
มาระโก(Mark) 10:19 `อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา อย่าฆ่าคน อย่าลักทรัพย์ อย่าเป็นพยานเท็จ อย่าฉ้อเขา จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของตน'" Thou knowest the commandments, Do not commit adultery, Do not kill, Do not steal, Do not bear false witness, Defraud not, Honour thy father and mother.


ข้อ 10). อย่าโลภ (Thou shalt not covet)
โรม (Romans) 7:7
"...อย่าโลภ" Thou shalt not covet.
โรม(Romans) 13:9 "อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา อย่าฆ่าคน อย่าลักทรัพย์ อย่าเป็นพยานเท็จ อย่าโลภ' "...Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not kill, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Thou shalt not covet.

โปรดอ่านเพิ่มเติม ://www.bloggang.com/mainblog.php?id=debunk&month=17-01-2012&group=1&gblog=166Create Date : 24 ตุลาคม 2552
Last Update : 19 มกราคม 2555 2:05:53 น.
Counter : 5460 Pageviews.

42 comments
  
ขอบคุณค่ะ
โดย: ฟ่าง IP: 10.218.229.142, 202.149.25.201 วันที่: 26 ธันวาคม 2552 เวลา:9:36:14 น.
  
อิสยาห์
48:18 โอ ถ้าเจ้าได้เชื่อฟังบัญญัติของเราแล้ว ความสุขสมบูรณ์ของเจ้าจะเป็นเหมือนแม่น้ำ และความชอบธรรมของเจ้าจะเป็นเหมือนคลื่นทะเล

48:18 O that thou hadst hearkened to my commandments! then had thy peace been as a river, and thy righteousness as the waves of the sea:
โดย: Narno7 วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:14:53:32 น.
  
พระราชบัญญัติ 5 / Deuteronomy 5

5:29 โอ อยากให้มีจิตใจเช่นนี้อยู่เสมอไปหนอ คือที่จะยำเกรงเราและรักษาบัญญัติทั้งสิ้นของเรา เขาทั้งหลายก็จะสุขเจริญอยู่ตลอดชั่วลูกหลานของเขาเป็นนิตย์

5:29 O that there were such an heart in them, that they would fear me, and keep all my commandments always, that it might be well with them, and with their children for ever!
โดย: Narno7 วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:14:55:18 น.
  
คนทั้งหลายที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็เป็นสุข เพื่อว่าเขาจะได้มีสิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิต และเพื่อเขาจะได้เข้าไปในเมืองนั้นโดยทางประตู

Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city.

วิวรณ์ /Revelation 22:14
โดย: Narno7 วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:17:24:37 น.
  
amightywind.com

YAHUVAH NAME OF GOD
YHASHUA MESSIAH (TRUE NAME OF CHRIST)

keep sabath fri 6.00pm.- sat 6.00pm.
โดย: chanon IP: 182.232.229.116 วันที่: 28 ธันวาคม 2553 เวลา:11:47:39 น.
  
Praise the Lord!!
โดย: Narno7 วันที่: 29 ธันวาคม 2553 เวลา:12:06:38 น.
  
ขอบพระคุณพระเจ้า
ผมได้อ่านหลายๆบลอกที่เขียนเกี่ยวกับพระบัญญัติ10ประการ เห็นเนื้อความใน10ข้อนั้นไม่ค่อยจะเหมือนภาคพันธสัญญาเดิมที่ผมคุ้นเคย
มีบลอกนี้ครับที่ชัดเจนมากได้คัดมาจากฉบับแปลเก่าและฉบับปรับปรุงใหม่ซึ่งเนื้อหายังคงเดิม
เพื่อนๆหรือใครก็ตามที่อยากรู้ว่าพระบัญญัติ10ประการนั้นเนื้อหาเป็นอย่างไร บลอกนี้ชัดที่สุดแล้วครับ
โดย: คนหนึ่ง IP: 27.130.66.13 วันที่: 27 มีนาคม 2554 เวลา:20:26:13 น.
  
เนหะมีย์ 1 / Nehemiah 1
1:5 ข้าพเจ้าทูลว่า "โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งและน่าเกรงกลัว ผู้ทรงรักษาพันธสัญญา และดำรงความเมตตากับบรรดาผู้ที่รักพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์

Nehemiah's Heartbroken Prayer
1:5 And said, I beseech thee, O LORD God of heaven, the great and terrible God, that keepeth covenant and mercy for them that love him and observe his commandments:
โดย: Narno7 วันที่: 2 ธันวาคม 2554 เวลา:15:50:24 น.
  
Hi there, I read your blogs regularly. Your humoristic style is awesome, keep it up!
Fake Oakleys Sunglasses Sale //www.archangelicbody.org/
โดย: Fake Oakleys Sunglasses Sale IP: 94.23.252.21 วันที่: 2 สิงหาคม 2557 เวลา:19:14:37 น.
  
ขอบคุณครับ อ่านบล็อคแล้วรู้สึกดีมาก..ยังมีคนที่เฃื่อเหมือนกัน..เฃื่อแต่พระเจ้าดึงออกจากโบส..
โดย: judy IP: 1.10.218.197 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา:20:50:01 น.
  
If a person is uncomfortable with these s, or should they prove ineffective, a private investigator is a good way to be sure. Now, OtterBox has designed one iPhone 4 Commuter case to be compatible with both the AT iPhone 4 and the Verizon iPhone 4 models.
cheap michael kors handbags //www.honestideas.co.uk/
โดย: cheap michael kors handbags IP: 157.7.205.214 วันที่: 25 ธันวาคม 2557 เวลา:19:13:08 น.
  
oakley radar pitch vs path //www.cifa.org.br/inc/cheapoakley/oakley-radar-pitch-vs-path-.-3c.asp oakley radar pitch vs path
oakley nanowire 3 //www.hshweb.biz/style/cheapoakley/oakley-nanowire-3-+-3f.asp
โดย: oakley nanowire 3 IP: 94.23.252.21 วันที่: 30 เมษายน 2558 เวลา:18:38:55 น.
  
oakley retailers pa //www.colegiorosa.com.br/images/cheapoakley/oakley-retailers-pa-@-0h.asp oakley retailers pa
best deals on oakley sunglasses //www.montanahotel.co.uk/photos/cheapoakley/best-deals-on-oakley-sunglasses-$-2l.asp
โดย: best deals on oakley sunglasses IP: 94.23.252.21 วันที่: 1 พฤษภาคม 2558 เวลา:11:20:01 น.
  
oakley sunglasses repairs //www.bagua.es/includes/cheapoakley/oakley-sunglasses-repairs-&-4s.asp oakley sunglasses repairs
oakley shooting glasses //www.fasolatopiante.com/docs/Flash/cheapoakley/oakley-shooting-glasses-&-8l.asp
โดย: oakley shooting glasses IP: 94.23.252.21 วันที่: 2 พฤษภาคม 2558 เวลา:5:02:11 น.
  
oakley repair center philippines //www.ekatek.com.tr/img/cheapoakley/oakley-repair-center-philippines-@-8p.asp oakley repair center philippines
oakley sunglasses models //gateways.com.br/js/cheapoakley/oakley-sunglasses-models-_-0l.asp
โดย: oakley sunglasses models IP: 94.23.252.21 วันที่: 2 พฤษภาคม 2558 เวลา:23:35:16 น.
  
oakley replacement lenses fast jacket //www.eczacininsesi.com/dosya/baspradda/cheapoakley/oakley-replacement-lenses-fast-jacket-~-4a.asp oakley replacement lenses fast jacket
oakley sunglasses flak jacket xlj //www.bagua.es/includes/cheapoakley/oakley-sunglasses-flak-jacket-xlj-.-2k.asp
โดย: oakley sunglasses flak jacket xlj IP: 94.23.252.21 วันที่: 3 พฤษภาคม 2558 เวลา:18:02:38 น.
  
oakley replacement parts 12-905 58 21 //www.ekatek.com.tr/img/cheapoakley/oakley-replacement-parts-12-905-58-21-+-6z.asp oakley replacement parts 12-905 58 21
oakley ravishing womans //www.zanotti-mac.it/userfiles/media/cheapoakley/oakley-ravishing-womans-&-4h.asp
โดย: oakley ravishing womans IP: 94.23.252.21 วันที่: 4 พฤษภาคม 2558 เวลา:12:26:37 น.
  
oakley reebok outlet store online //www.zanotti-mac.it/userfiles/media/cheapoakley/oakley-reebok-outlet-store-online-=-2r.asp oakley reebok outlet store online
oakley hd sunglasses //www.montanahotel.co.uk/photos/cheapoakley/oakley-hd-sunglasses-&-3n.asp
โดย: oakley hd sunglasses IP: 94.23.252.21 วันที่: 5 พฤษภาคม 2558 เวลา:5:59:26 น.
  
white oakleys sunglasses //www.bagua.es/includes/cheapoakley/white-oakleys-sunglasses-+-0l.asp white oakleys sunglasses
oakley riddle price //www.colegiorosa.com.br/images/cheapoakley/oakley-riddle-price-_-7g.asp
โดย: oakley riddle price IP: 94.23.252.21 วันที่: 5 พฤษภาคม 2558 เวลา:23:57:42 น.
  
oakley radars for sale //www.ekatek.com.tr/img/cheapoakley/oakley-radars-for-sale-@-0h.asp oakley radars for sale
oakley radar xl review //www.cifa.org.br/inc/cheapoakley/oakley-radar-xl-review-~-8b.asp
โดย: oakley radar xl review IP: 94.23.252.21 วันที่: 6 พฤษภาคม 2558 เวลา:17:35:05 น.
  
oakley replacement lenses for radar //www.zanotti-mac.it/userfiles/media/cheapoakley/oakley-replacement-lenses-for-radar-@-2e.asp oakley replacement lenses for radar
oakley wrap around sunglasses //www.gavearioimoveis.com.br/inc/cheapoakley/oakley-wrap-around-sunglasses-$-7e.asp
โดย: oakley wrap around sunglasses IP: 94.23.252.21 วันที่: 7 พฤษภาคม 2558 เวลา:11:15:58 น.
  
oakley nanowire 3.0 replacement lens //www.hshweb.biz/style/cheapoakley/oakley-nanowire-3-0-replacement-lens-&-3n.asp oakley nanowire 3.0 replacement lens
oakley ravishing black //www.zanotti-mac.it/userfiles/media/cheapoakley/oakley-ravishing-black-.-7k.asp
โดย: oakley ravishing black IP: 94.23.252.21 วันที่: 8 พฤษภาคม 2558 เวลา:4:32:13 น.
  
oakley necessity polarized //www.hshweb.biz/style/cheapoakley/oakley-necessity-polarized-=-3s.asp oakley necessity polarized
oakley sunglasses cases //gateways.com.br/js/cheapoakley/oakley-sunglasses-cases---5g.asp
โดย: oakley sunglasses cases IP: 94.23.252.21 วันที่: 8 พฤษภาคม 2558 เวลา:21:26:14 น.
  
oakley nanowire 4.0 for sale //www.hshweb.biz/style/cheapoakley/oakley-nanowire-4-0-for-sale---7i.asp oakley nanowire 4.0 for sale
oakley monster dog polarized //www.ciroamodio.it/includes/cheapoakley/oakley-monster-dog-polarized-@-4i.asp
โดย: oakley monster dog polarized IP: 94.23.252.21 วันที่: 9 พฤษภาคม 2558 เวลา:15:09:09 น.
  
oakley sunglasses fives //www.montanahotel.co.uk/photos/cheapoakley/oakley-sunglasses-fives-.-5l.asp oakley sunglasses fives
oakleys on sale //www.fasolatopiante.com/docs/Flash/cheapoakley/oakleys-on-sale-.-9p.asp
โดย: oakleys on sale IP: 94.23.252.21 วันที่: 10 พฤษภาคม 2558 เวลา:7:54:04 น.
  
oakley sunglass store //www.gavearioimoveis.com.br/inc/cheapoakley/oakley-sunglass-store-_-7w.asp oakley sunglass store
classic oakley sunglasses //gateways.com.br/js/cheapoakley/classic-oakley-sunglasses-=-9g.asp
โดย: classic oakley sunglasses IP: 94.23.252.21 วันที่: 11 พฤษภาคม 2558 เวลา:1:29:32 น.
  
best oakley sunglasses //www.fasolatopiante.com/docs/Flash/cheapoakley/best-oakley-sunglasses-$-1e.asp best oakley sunglasses
oakley radar range sunglasses reviews //www.cifa.org.br/inc/cheapoakley/oakley-radar-range-sunglasses-reviews-@-0p.asp
โดย: oakley radar range sunglasses reviews IP: 94.23.252.21 วันที่: 11 พฤษภาคม 2558 เวลา:17:33:38 น.
  
oakley m frame //thermosani.fr/oakley-m-frame.html oakley juliet
herve leger black dress //ashtonsrealestate.com/herve-leger-bathing-suit.html
โดย: herve leger black dress IP: 94.23.252.21 วันที่: 21 พฤษภาคม 2558 เวลา:11:12:21 น.
  
karen millen discount //airporttaxis-4-u.co.uk/karen-millen-discount.php karen millen discount
oakley france //rony-photographe.com/oakley-fuel-cell.htm
โดย: oakley france IP: 94.23.252.21 วันที่: 22 พฤษภาคม 2558 เวลา:9:46:49 น.
  
oakley jupiter //mairie-barberey.fr/oakley-jupiter.php oakley jupiter
montre oakley //villaflore-biarritz.com/montre-oakley.html
โดย: montre oakley IP: 94.23.252.21 วันที่: 23 พฤษภาคม 2558 เวลา:7:57:26 น.
  
cheap herve leger //soultalkcounselling.com/herve-leger-bandage-dress.html herve leger bandage dress
herve leger gown //villagemelli.com/herve-leger-white-dress.htm
โดย: herve leger gown IP: 94.23.252.21 วันที่: 24 พฤษภาคม 2558 เวลา:6:18:06 น.
  
herve leger swimwear //lochbaybnb.com/herve-leger-swimwear.php herve leger swimwear
herve leger black dress //ashtonsrealestate.com/herve-leger-bathing-suit.html
โดย: herve leger black dress IP: 94.23.252.21 วันที่: 25 พฤษภาคม 2558 เวลา:4:23:01 น.
  
karen millen stores //stevecox.me.uk/karen-millen-stores.html karen millen outlet uk
oakley jawbone //supdere.com/oakley-gascan.html
โดย: oakley jawbone IP: 94.23.252.21 วันที่: 26 พฤษภาคม 2558 เวลา:2:28:06 น.
  
herve leger robe //cso.asso.fr/herve-leger-robe.htm herve leger black dress
cheap herve leger //gite-vacance-ardeche.com/robe-herve-leger-pas-cher.htm
โดย: cheap herve leger IP: 94.23.252.21 วันที่: 27 พฤษภาคม 2558 เวลา:0:39:02 น.
  
karen millen discount //airporttaxis-4-u.co.uk/karen-millen-discount.php karen millen tops
herve leger bandage dress //octopology.com/herve-leger-outlet.html
โดย: herve leger bandage dress IP: 94.23.252.21 วันที่: 27 พฤษภาคม 2558 เวลา:22:40:31 น.
  
herve leger robe //cso.asso.fr/herve-leger-robe.htm herve leger black dress
karen millen coat //tuningfactory.co.uk/karen-millen-outlet.php
โดย: karen millen coat IP: 94.23.252.21 วันที่: 28 พฤษภาคม 2558 เวลา:20:38:57 น.
  
herve leger pas cher //groupe-route66.com/herve-leger-pas-cher.asp herve leger pas cher
cheap herve leger dresses //payezcash.com/cheap-herve-leger-dresses.htm
โดย: cheap herve leger dresses IP: 94.23.252.21 วันที่: 29 พฤษภาคม 2558 เวลา:18:28:08 น.
  
masque de ski oakley //mairie-barberey.fr/oakley-jupiter.php oakley jupiter
herve leger bandage dresses //composthumus.com/herve-leger-pas-cher.htm
โดย: herve leger bandage dresses IP: 94.23.252.21 วันที่: 30 พฤษภาคม 2558 เวลา:15:11:41 น.
  
herve leger pas cher //composthumus.com/herve-leger-pas-cher.htm herve leger pas cher
holbrook oakley //instants-mobiles.fr/lunette-oakley.htm
โดย: holbrook oakley IP: 94.23.252.21 วันที่: 31 พฤษภาคม 2558 เวลา:12:12:17 น.
  
herve leger //cinemalta.com/herve-leger.asp herve leger
lunette oakley homme //kom-plus.com/masque-oakley.asp
โดย: lunette oakley homme IP: 94.23.252.21 วันที่: 1 มิถุนายน 2558 เวลา:8:59:44 น.
  
bcbg herve leger //groupe-route66.com/herve-leger-pas-cher.asp herve leger pas cher
herve leger black dress //cso.asso.fr/herve-leger-robe.htm
โดย: herve leger black dress IP: 94.23.252.21 วันที่: 2 มิถุนายน 2558 เวลา:5:37:41 น.
  
oakley ducati //restaurant-le-saint-roch.fr/oakley-jawbone.asp oakley ducati
nike france //www.3imicro.fr/air-force-one-nike.htm
โดย: nike france IP: 94.23.252.21 วันที่: 3 มิถุนายน 2558 เวลา:2:14:10 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Narno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาความจริงจากในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน?

ข่าวดี!! ที่นี่มีคำตอบ ขอให้อ่านด้วยใจเปิดกว้าง และพินิจพิจารณา อ่านช้าๆ แล้วคุณจะพบคำตอบของชีวิตที่คุณค้นหามานาน

Inner peace is built by discovering your creator, and your purpose.

KNOWLEDGE IS POWER!!!!

You are created as a Soul, and placed into this physical body.

Your body is just a "Tool".

A tool, for your soul to carry out this temporary physical section, of your Eternal Life

A tool which should be guided into investing and feeding the soul.

But all people remain to do, is invest in the body rather than the SOUL!!

The Truth Set You Free!!!

May the Love and the Truth of the True God fill your Heart!!

Note: Please share your ideas or commend politely and wisely. ANY COMMENT POSTED NEEDS TO BE BASED ON INTELLIGENCE, LOGIC, AND REASONING; THOSE BASED MERELY ON RELIGIOUS BELIEF(S) AND/OR EMOTIONS WILL NOT SUFFICE.


Thanks for visiting!

Have a great wonderful day and night!!

## Pls. feel free to spread the words!!

New Comments
All Blog