อธิษฐานเพื่อชีวิตที่บังเกิดผลตามแบบอย่างของสดุดี119 / Psalms 119
ถึงพี่น้องผู้รักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจทั้งหลาย ขอเป็นพยานว่า เมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าได้กลับใจมาดำเนินชีวิตในพระเจ้าใหม่ๆนั้น ข้าพเจ้าได้พยายามแสวงหาพระองค์อย่างสุดกำลัง และได้อธิษฐานตามแบบอย่างของสดุดี 119 เกือบจะทุกวันเป็นเวลาประมาณ 2 ปี ข้าพเจ้าได้รับคำตอบจากพระองค์ในทุกๆพระพันธสัญญาของพระองค์ที่ข้าพเจ้าได้นำมาอธิษฐานในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันเสมอมา ขอให้เชื่อว่าพระวนจะของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์เดช และสัมฤทธิ์ผลตามนั้นจริงๆ

ขอพระองค์ทรงนำทุกท่านในทางของพระองค์ด้วยเถิด

ด้วยรักในพระคริสต์

####################################บรรดาคำอธิษฐาน การสรรเสริญและการประกาศว่าจะเชื่อฟังพระเจ้า

อาเลฟ (ก)

119:1 บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุข คือผู้ที่ดำเนินตามพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์

Various Prayers, Praises and Professions of Obedience
ALEPH
119:1 Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the LORD.

119:2 ผู้ที่รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ก็เป็นสุข คือผู้ที่แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจ

119:2 Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart.

119:3 ทั้งผู้ที่ไม่กระทำความชั่วช้า แต่เดินตามบรรดาพระมรรคาของพระองค์

119:3 They also do no iniquity: they walk in his ways.

119:4 พระองค์ได้ทรงบัญชาให้เราทั้งหลายรักษาข้อบังคับของพระองค์อย่างเคร่งครัด

119:4 Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently.

119:5 โอ ขอให้ทางทั้งหลายของข้าพระองค์มั่นคงในการรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์

119:5 O that my ways were directed to keep thy statutes!

119:6 แล้วข้าพระองค์จะไม่ได้รับความอาย เมื่อข้าพระองค์เอาใจใส่พระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์

119:6 Then shall I not be ashamed, when I have respect unto all thy commandments.

119:7 ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยใจเที่ยงตรง เมื่อข้าพระองค์เรียนรู้คำตัดสินอันชอบธรรมของพระองค์

119:7 I will praise thee with uprightness of heart, when I shall have learned thy righteous judgments.

119:8 ข้าพระองค์จะรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ โอ ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียอย่างสิ้นเชิงเลย

119:8 I will keep thy statutes: O forsake me not utterly.


เบธ (ข)

119:9 หนุ่มสาวจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร ก็โดยระแวดระวังตามพระวจนะของพระองค์

BETH
119:9 Wherewithal shall a young man cleanse his way? by taking heed thereto according to thy word.

119:10 ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจของข้าพระองค์ โอ ขออย่าให้ข้าพระองค์หลงไปจากพระบัญญัติของพระองค์

119:10 With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments.

119:11 ข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์

119:11 Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee.

119:12 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ สาธุการแด่พระองค์ ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์

119:12 Blessed art thou, O LORD: teach me thy statutes.

119:13 ข้าพระองค์ประกาศด้วยริมฝีปากของข้าพระองค์ถึงบรรดาคำตัดสินแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์

119:13 With my lips have I declared all the judgments of thy mouth.

119:14 ข้าพระองค์ปีติยินดีในทางแห่งบรรดาพระโอวาทของพระองค์ มากเท่ากับในความมั่งคั่งทั้งสิ้น

119:14 I have rejoiced in the way of thy testimonies, as much as in all riches.

119:15 ข้าพระองค์จะรำพึงถึงข้อบังคับของพระองค์ และเอาใจใส่ทางทั้งหลายของพระองค์

119:15 I will meditate in thy precepts, and have respect unto thy ways.

119:16 ข้าพระองค์จะปีติยินดีในกฎเกณฑ์ของพระองค์ ข้าพระองค์จะไม่ลืมพระวจนะของพระองค์

119:16 I will delight myself in thy statutes: I will not forget thy word.


กิเมล (ค)
119:17 ขอทรงกระทำแก่ผู้รับใช้ของพระองค์อย่างบริบูรณ์ เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตและจะรักษาพระวจนะของพระองค์

GIMEL
119:17 Deal bountifully with thy servant, that I may live, and keep thy word.

119:18 ขอเบิกตาข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิ่งมหัศจรรย์จากพระราชบัญญัติของพระองค์

119:18 Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law.

119:19 ข้าพระองค์เป็นคนพเนจรบนแผ่นดินโลก ขออย่าทรงซ่อนพระบัญญัติของพระองค์จากข้าพระองค์เสีย

119:19 I am a stranger in the earth: hide not thy commandments from me.

119:20 จิตใจของข้าพระองค์เร่าร้อนเพราะปรารถนาคำตัดสินของพระองค์ตลอดเวลา

119:20 My soul breaketh for the longing that it hath unto thy judgments at all times.

119:21 พระองค์ทรงขนาบคนยโสที่ถูกสาปแช่ง ผู้หลงไปจากพระบัญญัติของพระองค์

119:21 Thou hast rebuked the proud that are cursed, which do err from thy commandments.

119:22 ขอทรงนำการตำหนิและการประมาทไปจากข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ได้รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์

119:22 Remove from me reproach and contempt; for I have kept thy testimonies.

119:23 แม้เจ้านายนั่งปรึกษากันต่อสู้ข้าพระองค์ แต่ผู้รับใช้ของพระองค์ได้รำพึงถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์

119:23 Princes also did sit and speak against me: but thy servant did meditate in thy statutes.

119:24 บรรดาพระโอวาทของพระองค์เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์ เป็นที่ปรึกษาของข้าพระองค์

119:24 Thy testimonies also are my delight and my counsellors.


ดาเลธ (ง)
119:25 จิตใจของข้าพระองค์ติดผงคลี ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์

DALETH
119:25 My soul cleaveth unto the dust: quicken thou me according to thy word.

119:26 ข้าพระองค์ได้ทูลถึงทางของข้าพระองค์ และพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์ ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์

119:26 I have declared my ways, and thou heardest me: teach me thy statutes.

119:27 ขอทรงกระทำให้ข้าพระองค์เข้าใจทางแห่งข้อบังคับของพระองค์ และข้าพระองค์จะกล่าวถึงพระราชกิจอันมหัศจรรย์ของพระองค์

119:27 Make me to understand the way of thy precepts: so shall I talk of thy wondrous works.

119:28 จิตใจของข้าพระองค์ละลายไปด้วยความโศก ขอทรงเสริมกำลังข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์

119:28 My soul melteth for heaviness: strengthen thou me according unto thy word.

119:29 ขอทรงให้ทางเทียมเท็จไกลจากข้าพระองค์ และขอโปรดประทานพระราชบัญญัติของพระองค์แก่ข้าพระองค์

119:29 Remove from me the way of lying: and grant me thy law graciously.

119:30 ข้าพระองค์ได้เลือกทางแห่งความจริง ข้าพระองค์ตั้งคำตัดสินของพระองค์ไว้ตรงหน้าข้าพระองค์

119:30 I have chosen the way of truth: thy judgments have I laid before me.

119:31 ข้าพระองค์ผูกพันอยู่กับบรรดาพระโอวาทของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออย่าให้ข้าพระองค์ขายหน้า

119:31 I have stuck unto thy testimonies: O LORD, put me not to shame.

119:32 ข้าพระองค์จะวิ่งในทางพระบัญญัติของพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงให้จิตใจของข้าพระองค์กว้างขวาง

119:32 I will run the way of thy commandments, when thou shalt enlarge my heart.


ฮี (จ)
119:33 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสอนทางแห่งกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะรักษาทางนั้นไว้จนถึงที่สุด

HE
119:33 Teach me, O LORD, the way of thy statutes; and I shall keep it unto the end.

119:34 ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะรักษาพระราชบัญญัติของพระองค์ไว้ ข้าพระองค์จะปฏิบัติพระราชบัญญัตินั้นด้วยสุดใจของข้าพระองค์

119:34 Give me understanding, and I shall keep thy law; yea, I shall observe it with my whole heart.

119:35 ขอโปรดให้ข้าพระองค์ไปในทางแห่งพระบัญญัติของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ยินดีในมรรคานั้น

119:35 Make me to go in the path of thy commandments; for therein do I delight.

119:36 ขอทรงโน้มใจข้าพระองค์ในบรรดาพระโอวาทของพระองค์และมิใช่ในทางโลภกำไร

119:36 Incline my heart unto thy testimonies, and not to covetousness.

119:37 ขอทรงหันนัยน์ตาของข้าพระองค์ไปจากการมองดูสิ่งอนิจจัง และขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ในพระมรรคาของพระองค์

119:37 Turn away mine eyes from beholding vanity; and quicken thou me in thy way.

119:38 ขอทรงยืนยันพระวจนะของพระองค์กับผู้รับใช้ของพระองค์ ผู้เกรงกลัว(ยำเกรง)พระองค์

119:38 Stablish thy word unto thy servant, who is devoted to thy fear.

119:39 ขอทรงหันการเยาะเย้ยซึ่งข้าพระองค์ครั่นคร้ามนั้นไปเสีย เพราะคำตัดสินของพระองค์นั้นดี

119:39 Turn away my reproach which I fear: for thy judgments are good.

119:40 ดูเถิด ข้าพระองค์ปรารถนาข้อบังคับของพระองค์ โดยความชอบธรรมของพระองค์ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์

119:40 Behold, I have longed after thy precepts: quicken me in thy righteousness.


เวา (ฉ)
119:41 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอความเมตตาของพระองค์มาถึงข้าพระองค์ คือความรอดของพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์

VAU
119:41 Let thy mercies come also unto me, O LORD, even thy salvation, according to thy word.

119:42 แล้วข้าพระองค์จะมีคำตอบแก่ผู้ที่เยาะเย้ยข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์วางใจในพระวจนะของพระองค์

119:42 So shall I have wherewith to answer him that reproacheth me: for I trust in thy word.

119:43 ขออย่าทรงนำพระวจนะแห่งความจริงออกไปจากปากข้าพระองค์อย่างสิ้นเชิง เพราะความหวังของข้าพระองค์อยู่ในคำตัดสินของพระองค์

119:43 And take not the word of truth utterly out of my mouth; for I have hoped in thy judgments.

119:44 ข้าพระองค์จะรักษาพระราชบัญญัติของพระองค์สืบๆไปเป็นนิจกาล
119:44 So shall I keep thy law continually for ever and ever.

119:45 และข้าพระองค์จะเดินอย่างเสรีเพราะข้าพระองค์ได้แสวงหาข้อบังคับของพระองค์

119:45 And I will walk at liberty: for I seek thy precepts.

119:46 ข้าพระองค์จะพูดถึงพระโอวาทของพระองค์ต่อเบื้องพระพักตร์บรรดากษัตริย์และจะไม่ขายหน้า

119:46 I will speak of thy testimonies also before kings, and will not be ashamed.

119:47 ข้าพระองค์จะปีติยินดีในพระบัญญัติของพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์รัก

119:47 And I will delight myself in thy commandments, which I have loved.

119:48 ข้าพระองค์จะยกมือต่อพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพระองค์รัก และข้าพระองค์จะรำพึงถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์

119:48 My hands also will I lift up unto thy commandments, which I have loved; and I will meditate in thy statutes.


เซน (ช)
119:49 ขอทรงระลึกถึงพระวจนะของพระองค์ที่มีต่อผู้รับใช้ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์หวังอยู่นั้น

ZAIN
119:49 Remember the word unto thy servant, upon which thou hast caused me to hope.

119:50 นี่คือการเล้าโลมในความทุกข์ยากของข้าพระองค์ คือพระวจนะของพระองค์ให้ชีวิตแก่ข้าพระองค์

119:50 This is my comfort in my affliction: for thy word hath quickened me.

119:51 คนโอหังเย้ยหยันข้าพระองค์ยิ่งนัก แต่ข้าพระองค์ไม่หันไปเสียจากพระราชบัญญัติของพระองค์

119:51 The proud have had me greatly in derision: yet have I not declined from thy law.

119:52 ข้าพระองค์ระลึกถึงคำตัดสินของพระองค์แต่โบราณกาล โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ได้รับความเล้าโลมใจ

119:52 I remembered thy judgments of old, O LORD; and have comforted myself.

119:53 ความกริ้วอันเร่าร้อนฉวยข้าพระองค์ไว้ เพราะเหตุคนชั่ว ผู้ละทิ้งพระราชบัญญัติของพระองค์

119:53 Horror hath taken hold upon me because of the wicked that forsake thy law.

119:54 กฎเกณฑ์ของพระองค์ได้เป็นบทเพลงของข้าพระองค์ในเรือนที่ข้าพระองค์อาศัยอยู่นั้น

119:54 Thy statutes have been my songs in the house of my pilgrimage.

119:55 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในกลางคืนข้าพระองค์ระลึกถึงพระนามของพระองค์ และรักษาพระราชบัญญัติของพระองค์ไว้

119:55 I have remembered thy name, O LORD, in the night, and have kept thy law.

119:56 สิ่งนี้ได้ตกมายังข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์รักษาข้อบังคับของพระองค์ไว้

119:56 This I had, because I kept thy precepts.


เชธ (ซ)
119:57 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงเป็นส่วนของข้าพระองค์ ข้าพระองค์กล่าวว่าข้าพระองค์จะรักษาพระวจนะของพระองค์

CHETH
119:57 Thou art my portion, O LORD: I have said that I would keep thy words.

119:58 ข้าพระองค์วอนขอความโปรดปรานของพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ ขอทรงกรุณาแก่ข้าพระองค์ตามพระดำรัสของพระองค์

119:58 I intreated thy favour with my whole heart: be merciful unto me according to thy word.

119:59 ข้าพระองค์คิดถึงทางทั้งหลายของข้าพระองค์ แล้วข้าพระองค์หันเท้าของข้าพระองค์ไปทางบรรดาพระโอวาทของพระองค์

119:59 I thought on my ways, and turned my feet unto thy testimonies.

119:60 ข้าพระองค์เร่งรีบไม่ล่าช้าที่จะรักษาพระบัญญัติของพระองค์

119:60 I made haste, and delayed not to keep thy commandments.

119:61 แม้หมู่คนชั่วดักข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์ไม่ลืมพระราชบัญญัติของพระองค์

119:61 The bands of the wicked have robbed me: but I have not forgotten thy law.

119:62 พอเที่ยงคืน ข้าพระองค์จะลุกขึ้นโมทนาพระคุณพระองค์เนื่องด้วยคำตัดสินอันชอบธรรมของพระองค์

119:62 At midnight I will rise to give thanks unto thee because of thy righteous judgments.

119:63 ข้าพระองค์เป็นเพื่อนกับทุกคนผู้ยำเกรงพระองค์กับผู้ที่รักษาข้อบังคับของพระองค์

119:63 I am a companion of all them that fear thee, and of them that keep thy precepts.

119:64 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แผ่นดินโลกเต็มด้วยความเมตตาของพระองค์ ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์

119:64 The earth, O LORD, is full of thy mercy: teach me thy statutes.


เทธ (ฌ)
119:65 พระองค์ได้ทรงกระทำดีต่อผู้รับใช้ของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ตามพระวจนะของพระองค์

TETH
119:65 Thou hast dealt well with thy servant, O LORD, according unto thy word.

119:66 ขอทรงสอนคำตัดสินและความรู้แก่ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์เชื่อถือพระบัญญัติของพระองค์

119:66 Teach me good judgment and knowledge: for I have believed thy commandments.

119:67 ก่อนที่ข้าพระองค์ทุกข์ยาก ข้าพระองค์หลงเจิ่นไป แต่บัดนี้ข้าพระองค์รักษาพระวจนะของพระองค์ไว้

119:67 Before I was afflicted I went astray: but now have I kept thy word.

119:68 พระองค์ประเสริฐ และทรงกระทำการดี ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์

119:68 Thou art good, and doest good; teach me thy statutes.

119:69 คนโอหังป้ายความเท็จใส่ข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์จะรักษาข้อบังคับของพระองค์ด้วยสุดใจ

119:69 The proud have forged a lie against me: but I will keep thy precepts with my whole heart.

119:70 จิตใจของเขาทั้งหลายต่ำช้าเหมือนไขมัน แต่ข้าพระองค์ปีติยินดีในพระราชบัญญัติของพระองค์

119:70 Their heart is as fat as grease; but I delight in thy law.

119:71 ดีแล้วที่ข้าพระองค์ทุกข์ยากเพื่อข้าพระองค์จะเรียนรู้ถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์

119:71 It is good for me that I have been afflicted; that I might learn thy statutes.

119:72 สำหรับข้าพระองค์ พระราชบัญญัติแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ก็ดีกว่าทองคำและเงินพันๆแท่ง

119:72 The law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver.


โจด (ญ)
119:73 พระหัตถ์ของพระองค์ได้สร้างและสถาปนาข้าพระองค์ ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเรียนรู้พระบัญญัติของพระองค์

JOD
119:73 Thy hands have made me and fashioned me: give me understanding, that I may learn thy commandments.

119:74 บรรดาผู้ยำเกรงพระองค์จะเห็นข้าพระองค์และเปรมปรีดิ์ เพราะว่าข้าพระองค์ได้หวังในพระวจนะของพระองค์

119:74 They that fear thee will be glad when they see me; because I have hoped in thy word.

119:75 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ทราบว่าคำตัดสินของพระองค์นั้นถูกต้องแล้ว และทราบว่าด้วยความซื่อตรงพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทุกข์ยาก

119:75 I know, O LORD, that thy judgments are right, and that thou in faithfulness hast afflicted me.

119:76 ขอความเมตตาของพระองค์เป็นที่เล้าโลมข้าพระองค์ ตามพระดำรัสของพระองค์ที่มีแก่ผู้รับใช้ของพระองค์

119:76 Let, I pray thee, thy merciful kindness be for my comfort, according to thy word unto thy servant.

119:77 ขอพระกรุณาของพระองค์มายังข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเป็นอยู่ เพราะพระราชบัญญัติของพระองค์เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์

119:77 Let thy tender mercies come unto me, that I may live: for thy law is my delight.

119:78 ขอทรงให้คนโอหังได้รับความอาย เพราะว่าเขาได้คว่ำข้าพระองค์ด้วยความเท็จโดยไม่มีเหตุ แต่ข้าพระองค์จะรำพึงถึงข้อบังคับของพระองค์

119:78 Let the proud be ashamed; for they dealt perversely with me without a cause: but I will meditate in thy precepts.

119:79 ขอให้บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์หันกลับมายังข้าพระองค์ พร้อมกับผู้ที่ทราบถึงบรรดาพระโอวาทของพระองค์

119:79 Let those that fear thee turn unto me, and those that have known thy testimonies.

119:80 ขอให้จิตใจข้าพระองค์ไร้ตำหนิในเรื่องกฎเกณฑ์ของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ต้องขายหน้า

119:80 Let my heart be sound in thy statutes; that I be not ashamed.


คาฟ (ด)
119:81 จิตใจของข้าพระองค์อ่อนระโหยคอยความรอดของพระองค์ แต่ข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์

CAPH
119:81 My soul fainteth for thy salvation: but I hope in thy word.

119:82 นัยน์ตาของข้าพระองค์มัวมืดไปด้วยคอยพระดำรัสของพระองค์ ข้าพระองค์ทูลถามว่า "เมื่อไรพระองค์จะทรงเล้าโลมข้าพระองค์"

119:82 Mine eyes fail for thy word, saying, When wilt thou comfort me?

119:83 เพราะว่าข้าพระองค์เป็นเหมือนถุงหนังถูกรมควัน แต่ข้าพระองค์ยังไม่ลืมกฎเกณฑ์ของพระองค์

119:83 For I am become like a bottle in the smoke; yet do I not forget thy statutes.

119:84 ผู้รับใช้ของพระองค์จะอยู่นานเท่าไร พระองค์จะทรงกระทำการพิพากษาบรรดาผู้ข่มเหงข้าพระองค์เมื่อไร

119:84 How many are the days of thy servant? when wilt thou execute judgment on them that persecute me?

119:85 คนโอหังได้ขุดหลุมพรางดักข้าพระองค์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติของพระองค์

119:85 The proud have digged pits for me, which are not after thy law.

119:86 พระบัญญัติของพระองค์ทั้งสิ้นสัตย์ซื่อ เขาข่มเหงข้าพระองค์ด้วยความเท็จ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วย

119:86 All thy commandments are faithful: they persecute me wrongfully; help thou me.

119:87 เขาเกือบจะทำให้ข้าพระองค์ดับชีพไปจากแผ่นดินโลกแล้ว แต่ข้าพระองค์ไม่ทอดทิ้งข้อบังคับของพระองค์

119:87 They had almost consumed me upon earth; but I forsook not thy precepts.

119:88 ขอทรงสงวนชีวิตข้าพระองค์ไว้ด้วยความเมตตาของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะรักษาพระโอวาทแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์

119:88 Quicken me after thy lovingkindness; so shall I keep the testimony of thy mouth.


ลาเมด (ต)
119:89 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระวจนะของพระองค์ปักแน่นอยู่ในสวรรค์เป็นนิตย์

LAMED
119:89 For ever, O LORD, thy word is settled in heaven.

119:90 ความซื่อตรงของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วอายุ พระองค์ทรงสถาปนาแผ่นดินโลกและมันก็ตั้งอยู่

119:90 Thy faithfulness is unto all generations: thou hast established the earth, and it abideth.

119:91 โดยกฎของพระองค์สิ่งเหล่านี้ตั้งมั่นอยู่ทุกวันนี้ เพราะของทุกสิ่งเป็นผู้รับใช้ของพระองค์

119:91 They continue this day according to thine ordinances: for all are thy servants.

119:92 ถ้าพระราชบัญญัติของพระองค์ไม่เป็นที่ปีติยินดีของข้าพระองค์ ข้าพระองค์คงจะพินาศแล้วในความทุกข์ยากของข้าพระองค์

119:92 Unless thy law had been my delights, I should then have perished in mine affliction.

119:93 ข้าพระองค์จะไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์เลย เพราะพระองค์ทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์โดยข้อบังคับนั้น

119:93 I will never forget thy precepts: for with them thou hast quickened me.

119:94 ข้าพระองค์เป็นของพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด เพราะข้าพระองค์ได้แสวงหาข้อบังคับของพระองค์

119:94 I am thine, save me; for I have sought thy precepts.

119:95 คนชั่วซุ่มคอยทำลายข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์จะพิจารณาพระโอวาทของพระองค์

119:95 The wicked have waited for me to destroy me: but I will consider thy testimonies.

119:96 ข้าพระองค์เคยเห็นขอบเขตของความสมบูรณ์ทั้งสิ้นแล้ว แต่พระบัญญัติของพระองค์กว้างขวางเหลือเกิน

119:96 I have seen an end of all perfection: but thy commandment is exceeding broad.


เมม (ถ)
119:97 โอ ข้าพระองค์รักพระราชบัญญัติของพระองค์จริงๆ เป็นคำรำพึงของข้าพระองค์วันยังค่ำ

MEM
119:97 O how love I thy law! it is my meditation all the day.

119:98 โดยพระบัญญัติของพระองค์ พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์ฉลาดกว่าศัตรูของข้าพระองค์ เพราะพระบัญญัตินั้นอยู่กับข้าพระองค์เสมอ

119:98 Thou through thy commandments hast made me wiser than mine enemies: for they are ever with me.

119:99 ข้าพระองค์มีความเข้าใจมากกว่าบรรดาครูของข้าพระองค์ เพราะบรรดาพระโอวาทของพระองค์เป็นคำรำพึงของข้าพระองค์

119:99 I have more understanding than all my teachers: for thy testimonies are my meditation.

119:100 ข้าพระองค์เข้าใจมากกว่าคนสูงอายุ เพราะข้าพระองค์รักษาข้อบังคับของพระองค์

119:100 I understand more than the ancients, because I keep thy precepts.

119:101 ข้าพระองค์รั้งเท้าข้าพระองค์ไว้จากวิถีชั่วทุกอย่าง เพื่อรักษาพระวจนะของพระองค์

119:101 I have refrained my feet from every evil way, that I might keep thy word.

119:102 ข้าพระองค์มิได้เลี่ยงจากคำตัดสินของพระองค์ เพราะพระองค์ได้ทรงสอนข้าพระองค์

119:102 I have not departed from thy judgments: for thou hast taught me.

119:103 พระดำรัสของพระองค์นั้น ข้าพระองค์ชิมแล้วหวานจริงๆ หวานกว่าน้ำผึ้งเมื่อถึงปากข้าพระองค์

119:103 How sweet are thy words unto my taste! yea, sweeter than honey to my mouth!

119:104 ข้าพระองค์ได้ความเข้าใจโดยข้อบังคับของพระองค์ เพราะฉะนั้นข้าพระองค์เกลียดชังวิถีเท็จทุกอย่าง

119:104 Through thy precepts I get understanding: therefore I hate every false way.


นูน (ท)
119:105 พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับย่างก้าวของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างส่องทางของข้าพระองค์

NUN
119:105 Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.

119:106 ข้าพระองค์ได้ตั้งสัตย์ปฏิญาณและจะกระทำให้สำเร็จ ว่าจะรักษาคำตัดสินอันชอบธรรมของพระองค์

119:106 I have sworn, and I will perform it, that I will keep thy righteous judgments.

119:107 ข้าพระองค์ทุกข์ยากอย่างหนัก โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์

119:107 I am afflicted very much: quicken me, O LORD, according unto thy word.

119:108 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงรับคำสักการบูชาด้วยปากของข้าพระองค์ และขอสอนคำตัดสินของพระองค์แก่ข้าพระองค์

119:108 Accept, I beseech thee, the freewill offerings of my mouth, O LORD, and teach me thy judgments.

119:109 ชีวิตของข้าพระองค์อยู่ในมือของข้าพระองค์เสมอ แต่ข้าพระองค์ไม่ลืมพระราชบัญญัติของพระองค์

119:109 My soul is continually in my hand: yet do I not forget thy law.

119:110 คนชั่ววางกับดักข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์ไม่หลงเจิ่นจากข้อบังคับของพระองค์

119:110 The wicked have laid a snare for me: yet I erred not from thy precepts.

119:111 บรรดาพระโอวาทของพระองค์ ข้าพระองค์รับไว้เป็นมรดกเป็นนิตย์ พระเจ้าข้า เป็นความชื่นบานแก่ใจข้าพระองค์

119:111 Thy testimonies have I taken as an heritage for ever: for they are the rejoicing of my heart.

119:112 ข้าพระองค์โน้มจิตใจข้าพระองค์ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์เป็นนิตย์จนอวสาน

119:112 I have inclined mine heart to perform thy statutes alway, even unto the end.


ซาเมค (ธ)
119:113 ข้าพระองค์เกลียดชังความคิดที่ไร้สาระ แต่ข้าพระองค์รักพระราชบัญญัติของพระองค์

SAMECH
119:113 I hate vain thoughts: but thy law do I love.

119:114 พระองค์ทรงเป็นที่ซ่อนและเป็นโล่ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์

119:114 Thou art my hiding place and my shield: I hope in thy word.

119:115 แน่ะ เจ้าคนทำชั่ว จงไปเสียจากข้า! เพื่อข้าจะรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าของข้า

119:115 Depart from me, ye evildoers: for I will keep the commandments of my God.

119:116 ขอทรงประคองข้าพระองค์ไว้ตามพระดำรัสของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเป็นอยู่ และอย่าให้ข้าพระองค์ขายหน้าในความหวังของข้าพระองค์

119:116 Uphold me according unto thy word, that I may live: and let me not be ashamed of my hope.

119:117 ขอทรงชูข้าพระองค์ขึ้น เพื่อข้าพระองค์จะปลอดภัย และมีความนับถือกฎเกณฑ์ของพระองค์สืบๆไป

119:117 Hold thou me up, and I shall be safe: and I will have respect unto thy statutes continually.

119:118 พระองค์ทรงตะเพิดบรรดาคนที่หลงเจิ่นจากกฎเกณฑ์ของพระองค์ พระเจ้าข้า อุบายหลอกลวงของเขาคือความเท็จ

119:118 Thou hast trodden down all them that err from thy statutes: for their deceit is falsehood.

119:119 พระองค์ทรงทิ้งบรรดาคนชั่วของแผ่นดินโลกเหมือนทิ้งขยะ เพราะฉะนั้นข้าพระองค์รักบรรดาพระโอวาทของพระองค์

119:119 Thou puttest away all the wicked of the earth like dross: therefore I love thy testimonies.

119:120 เนื้อหนังข้าพระองค์สั่นเทิ้มเพราะเกรงกลัวพระองค์ และข้าพระองค์กลัวคำตัดสินของพระองค์

119:120 My flesh trembleth for fear of thee; and I am afraid of thy judgments.


เอน (น)
119:121 ข้าพระองค์ได้กระทำสิ่งที่ยุติธรรมและเที่ยงธรรม ขออย่าทรงละข้าพระองค์แก่ผู้บีบบังคับข้าพระองค์

AIN
119:121 I have done judgment and justice: leave me not to mine oppressors.

119:122 ขอทรงเป็นประกันเพื่อช่วยผู้รับใช้ของพระองค์ ขออย่าทรงให้คนโอหังบีบบังคับข้าพระองค์

119:122 Be surety for thy servant for good: let not the proud oppress me.

119:123 นัยน์ตาของข้าพระองค์มัวมืดไปด้วยคอยความรอดของพระองค์ และคอยพระดำรัสชอบธรรมของพระองค์สำเร็จ

119:123 Mine eyes fail for thy salvation, and for the word of thy righteousness.

119:124 ขอทรงกระทำแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ตามความเมตตาของพระองค์ และขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์

119:124 Deal with thy servant according unto thy mercy, and teach me thy statutes.

119:125 ข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ขอทรงประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะรู้ถึงบรรดาพระโอวาทของพระองค์

119:125 I am thy servant; give me understanding, that I may know thy testimonies.

119:126 เป็นเวลาที่พระเยโฮวาห์ควรทรงจัดการ เพราะเขาหักพระราชบัญญัติของพระองค์

119:126 It is time for thee, LORD, to work: for they have made void thy law.

119:127 เพราะฉะนั้นข้าพระองค์รักพระบัญญัติของพระองค์ยิ่งกว่าทองคำ ยิ่งกว่าทองคำเนื้อดี

119:127 Therefore I love thy commandments above gold; yea, above fine gold.

119:128 เพราะฉะนั้นข้าพระองค์ถือว่าบรรดาข้อบังคับของพระองค์ถูกต้องในทุกเรื่อง ข้าพระองค์เกลียดมรรคาทุจริตทุกทาง

119:128 Therefore I esteem all thy precepts concerning all things to be right; and I hate every false way.


บี (บ)
119:129 บรรดาพระโอวาทของพระองค์น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก เพราะฉะนั้นจิตใจของข้าพระองค์จึงรักษาไว้

PE
119:129 Thy testimonies are wonderful: therefore doth my soul keep them.

119:130 การเผยพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง ทั้งให้ความเข้าใจแก่ผู้รู้น้อย

119:130 The entrance of thy words giveth light; it giveth understanding unto the simple.

119:131 ข้าพระองค์หอบจนอ้าปาก เพราะข้าพระองค์กระหายพระบัญญัติของพระองค์

119:131 I opened my mouth, and panted: for I longed for thy commandments.

119:132 ขอทรงหันมาหาข้าพระองค์และมีพระกรุณาต่อข้าพระองค์ ดังที่พระองค์ทรงเคยกระทำต่อผู้ที่รักพระนามของพระองค์

119:132 Look thou upon me, and be merciful unto me, as thou usest to do unto those that love thy name.

119:133 ขอทรงให้ย่างเท้าของข้าพระองค์มั่นคงอยู่ในพระดำรัสของพระองค์ ขออย่าทรงให้ความชั่วช้าใดๆมีอำนาจเหนือข้าพระองค์

119:133 Order my steps in thy word: and let not any iniquity have dominion over me.

119:134 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นการบีบบังคับของมนุษย์ เพื่อข้าพระองค์จะรักษาข้อบังคับของพระองค์

119:134 Deliver me from the oppression of man: so will I keep thy precepts.

119:135 ขอทรงกระทำให้พระพักตร์ของพระองค์ทอแสงมาที่ผู้รับใช้ของพระองค์ และขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์

119:135 Make thy face to shine upon thy servant; and teach me thy statutes.

119:136 ข้าพระองค์น้ำตาไหลพรั่งพรูเพราะคนไม่รักษาพระราชบัญญัติของพระองค์

119:136 Rivers of waters run down mine eyes, because they keep not thy law.


ซาดดี (ป)
119:137 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ชอบธรรมและคำตัดสินของพระองค์ก็ถูกต้อง

TZADDI
119:137 Righteous art thou, O LORD, and upright are thy judgments.

119:138 บรรดาพระโอวาทที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ก็ชอบธรรมและสัตย์สุจริตทั้งสิ้น

119:138 Thy testimonies that thou hast commanded are righteous and very faithful.

119:139 ความเร่าร้อนของข้าพระองค์เผาข้าพระองค์อยู่ เพราะคู่อริของข้าพระองค์ลืมพระวจนะของพระองค์

119:139 My zeal hath consumed me, because mine enemies have forgotten thy words.

119:140 พระดำรัสของพระองค์นั้นบริสุทธิ์ เพราะฉะนั้นผู้รับใช้ของพระองค์รักพระดำรัสนั้น

119:140 Thy word is very pure: therefore thy servant loveth it.

119:141 ข้าพระองค์ต่ำต้อยและเป็นที่ดูถูก แต่ข้าพระองค์ไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์

119:141 I am small and despised: yet do not I forget thy precepts.

119:142 ความชอบธรรมของพระองค์ชอบธรรมอยู่เป็นนิตย์ และพระราชบัญญัติของพระองค์เป็นความจริง

119:142 Thy righteousness is an everlasting righteousness, and thy law is the truth.

119:143 ความทุกข์ยากลำบากและความแสนระทมได้มาสู่ข้าพระองค์ แต่พระบัญญัติของพระองค์เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์

119:143 Trouble and anguish have taken hold on me: yet thy commandments are my delights.

119:144 บรรดาพระโอวาทของพระองค์ชอบธรรมเป็นนิตย์ ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะดำรงชีวิตอยู่

119:144 The righteousness of thy testimonies is everlasting: give me understanding, and I shall live.


คอฟ (ผ)
119:145 ข้าพระองค์ร้องทูลด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟังข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์

KOPH
119:145 I cried with my whole heart; hear me, O LORD: I will keep thy statutes.

119:146 ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด เพื่อข้าพระองค์จะรักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์

119:146 I cried unto thee; save me, and I shall keep thy testimonies.

119:147 ข้าพระองค์ตื่นขึ้นก่อนอรุณ ทูลขอความช่วยเหลือ ข้าพระองค์หวังอยู่ในพระวจนะของพระองค์

119:147 I prevented the dawning of the morning, and cried: I hoped in thy word.

119:148 นัยน์ตาของข้าพระองค์ตื่นอยู่ก่อนถึงยามทุกยามในกลางคืน เพื่อรำพึงถึงพระดำรัสของพระองค์

119:148 Mine eyes prevent the night watches, that I might meditate in thy word.

119:149 ขอทรงฟังเสียงข้าพระองค์ด้วยความเมตตาของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ไว้ตามคำตัดสินของพระองค์

119:149 Hear my voice according unto thy lovingkindness: O LORD, quicken me according to thy judgment.

119:150 ผู้ติดตามการมุ่งร้ายเข้ามาใกล้ข้าพระองค์แล้ว เขาอยู่ห่างไกลจากพระราชบัญญัติของพระองค์

119:150 They draw nigh that follow after mischief: they are far from thy law.

119:151 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แต่พระองค์ทรงสถิตอยู่ใกล้ และพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ก็จริง

119:151 Thou art near, O LORD; and all thy commandments are truth.

119:152 ข้าพระองค์ทราบนานแล้วจากบรรดาพระโอวาทของพระองค์ ว่าพระองค์ทรงตั้งไว้เป็นนิตย์

119:152 Concerning thy testimonies, I have known of old that thou hast founded them for ever.


เรช (ฝ)
119:153 ขอทอดพระเนตรความทุกข์ยากของข้าพระองค์ และขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้น เพราะข้าพระองค์มิได้ลืมพระราชบัญญัติของพระองค์

RESH
119:153 Consider mine affliction, and deliver me: for I do not forget thy law.

119:154 ขอทรงแก้คดีของข้าพระองค์และขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้น ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ตามพระดำรัสของพระองค์

119:154 Plead my cause, and deliver me: quicken me according to thy word.

119:155 ความรอดนั้นอยู่ห่างไกลจากคนชั่ว เพราะเขาไม่แสวงหากฎเกณฑ์ของพระองค์

119:155 Salvation is far from the wicked: for they seek not thy statutes.

119:156 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระกรุณาของพระองค์ใหญ่หลวงนัก ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ไว้ตามคำตัดสินของพระองค์

119:156 Great are thy tender mercies, O LORD: quicken me according to thy judgments.

119:157 ผู้ข่มเหงและปรปักษ์ของข้าพระองค์มีมากมาย แต่ข้าพระองค์ไม่หันเหไปจากบรรดาพระโอวาทของพระองค์

119:157 Many are my persecutors and mine enemies; yet do I not decline from thy testimonies.

119:158 ข้าพระองค์มองดูคนละเมิดด้วยความชิงชัง เพราะเขาไม่รักษาพระดำรัสของพระองค์

119:158 I beheld the transgressors, and was grieved; because they kept not thy word.

119:159 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงพิเคราะห์ว่าข้าพระองค์รักข้อบังคับของพระองค์มากเท่าใด ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ไว้ตามความเมตตาของพระองค์

119:159 Consider how I love thy precepts: quicken me, O LORD, according to thy lovingkindness.

119:160 ตั้งแต่แรกพระวจนะของพระองค์คือความจริง และคำตัดสินอันชอบธรรมของพระองค์ทุกข้อดำรงอยู่เป็นนิตย์

119:160 Thy word is true from the beginning: and every one of thy righteous judgments endureth for ever.


ชิน (พ)
119:161 เจ้านายได้ข่มเหงข้าพระองค์โดยปราศจากเหตุ แต่จิตใจของข้าพระองค์ตะลึงพรึงเพริดเพราะพระวจนะของพระองค์

SCHIN
119:161 Princes have persecuted me without a cause: but my heart standeth in awe of thy word.

119:162 ข้าพระองค์เปรมปรีดิ์เพราะพระดำรัสของพระองค์ อย่างผู้ซึ่งพบของที่ถูกริบมาเป็นอันมาก

119:162 I rejoice at thy word, as one that findeth great spoil.

119:163 ข้าพระองค์เกลียดและสะอิดสะเอียนต่อความเท็จ แต่ข้าพระองค์รักพระราชบัญญัติของพระองค์

119:163 I hate and abhor lying: but thy law do I love.

119:164 ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์วันละเจ็ดครั้ง เหตุเรื่องข้อตัดสินอันชอบธรรมของพระองค์

119:164 Seven times a day do I praise thee because of thy righteous judgments.

119:165 บุคคลเหล่านั้นที่รักพระราชบัญญัติของพระองค์มีสันติภาพใหญ่ยิ่ง ไม่มีสิ่งใดกระทำให้เขาสะดุดได้

119:165 Great peace have they which love thy law: and nothing shall offend them.

119:166 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์หวังในความรอดของพระองค์ และข้าพระองค์ทำตามพระบัญญัติของพระองค์

119:166 LORD, I have hoped for thy salvation, and done thy commandments.

119:167 จิตใจของข้าพระองค์รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ ข้าพระองค์รักพระโอวาทนั้นมากยิ่ง

119:167 My soul hath kept thy testimonies; and I love them exceedingly.

119:168 ข้าพระองค์รักษาข้อบังคับและบรรดาพระโอวาทของพระองค์ เพราะทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์อยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์

119:168 I have kept thy precepts and thy testimonies: for all my ways are before thee.


เทา (ฟ)
119:169 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอเสียงร้องทูลของข้าพระองค์ขึ้นมาต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์

TAU
119:169 Let my cry come near before thee, O LORD: give me understanding according to thy word.

119:170 ขอคำวิงวอนของข้าพระองค์ขึ้นมาต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นตามพระดำรัสของพระองค์

119:170 Let my supplication come before thee: deliver me according to thy word.

119:171 ริมฝีปากของข้าพระองค์จะเทคำสรรเสริญออกมา ที่พระองค์ทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์

119:171 My lips shall utter praise, when thou hast taught me thy statutes.

119:172 ลิ้นของข้าพระองค์จะกล่าวเรื่องพระดำรัสของพระองค์ เพราะพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ชอบธรรม

119:172 My tongue shall speak of thy word: for all thy commandments are righteousness.

119:173 ขอพระหัตถ์ของพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ได้เลือกข้อบังคับของพระองค์

119:173 Let thine hand help me; for I have chosen thy precepts.

119:174 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์กระหายความรอดของพระองค์ และพระราชบัญญัติของพระองค์เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์

119:174 I have longed for thy salvation, O LORD; and thy law is my delight.

119:175 ขอทรงโปรดให้จิตใจข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ และจิตใจนั้นจะสรรเสริญพระองค์ และให้คำตัดสินของพระองค์ช่วยข้าพระองค์

119:175 Let my soul live, and it shall praise thee; and let thy judgments help me.

119:176 ข้าพระองค์หลงเจิ่นดังแกะที่หายไป ขอทรงเสาะหาผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ไม่ลืมพระบัญญัติของพระองค์

119:176 I have gone astray like a lost sheep; seek thy servant; for I do not forget thy commandments.Create Date : 11 มีนาคม 2553
Last Update : 11 มีนาคม 2553 22:09:33 น.
Counter : 864 Pageviews.

0 comments

Narno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาความจริงจากในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน?

ข่าวดี!! ที่นี่มีคำตอบ ขอให้อ่านด้วยใจเปิดกว้าง และพินิจพิจารณา อ่านช้าๆ แล้วคุณจะพบคำตอบของชีวิตที่คุณค้นหามานาน

Inner peace is built by discovering your creator, and your purpose.

KNOWLEDGE IS POWER!!!!

You are created as a Soul, and placed into this physical body.

Your body is just a "Tool".

A tool, for your soul to carry out this temporary physical section, of your Eternal Life

A tool which should be guided into investing and feeding the soul.

But all people remain to do, is invest in the body rather than the SOUL!!

The Truth Set You Free!!!

May the Love and the Truth of the True God fill your Heart!!

Note: Please share your ideas or commend politely and wisely. ANY COMMENT POSTED NEEDS TO BE BASED ON INTELLIGENCE, LOGIC, AND REASONING; THOSE BASED MERELY ON RELIGIOUS BELIEF(S) AND/OR EMOTIONS WILL NOT SUFFICE.


Thanks for visiting!

Have a great wonderful day and night!!

## Pls. feel free to spread the words!!

New Comments
All Blog