แสงสว่างแห่งโลก : เรื่องราวที่ต้องรู้ และตัดสินใจก่อนที่จะสายเกินไป (1)

Create Date : 10 มกราคม 2553
Last Update : 10 มกราคม 2553 11:25:21 น.
Counter : 588 Pageviews.

0 comment
อธิษฐานเพื่อชีวิตที่บังเกิดผล
ขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงของพระองค์ พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง
Sanctify them through thy truth: thy word is truth.
ยอห์น 17 / John 17:17เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิต และทรงพลานุภาพอยู่เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย
For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.
ฮีบรู 4 / Hebrews 4:12

สำหรับผู้ที่ไม่ทราบว่าจะอธิษฐานว่าอย่างไรกับพระเจ้า ตัวอย่างคำอธิษฐานนี้น่าจะพอช่วยท่านได้

ขอให้นำไปปรับใช้ในส่วนที่ตรงกับเรื่องส่วนตัวของท่าน

************************


สาธุการแด่พระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก
พระเจ้าผู้เที่ยงแท้พระองค์เดียวผู้ทรงพระชนม์อยู่ ผู้ทรงสถิตในสวรรค์
ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ
ขอให้อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์
ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก
ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดทั้งหลายของข้าพระองค์ เหมือนข้าพระองค์ยกโทษให้กับผู้ที่กระทำผิดต่อข้าพระองค์นั้น
และขอทรงปกป้องข้าพระองค์จากการทดลอง
ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้าย
เหตุว่าด้วยราชอำนาจและฤทธิ์เดชและสง่าราศีเป็นของพระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์ (มัทธิว 6:9-13)

*****************************


พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด
พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบพระองค์ทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช
ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์
คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์
พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมัน ขันน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่แน่ทีเดียวที่ความดีและความเมตตาจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า
และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์สืบไปเป็นนิตย์ (สดุดี 23)

*****************************


พระบิดาเจ้าข้า ลูกขอมอบกาย มอบชีวิตและจิตวิญญาณถวายแด่พระองค์ทั้งหมดทั้งสิ้น
ขอพระองค์โปรดทรงตรวจดูชีวิตจิตวิญญาณของลูกให้ถ้วนทั่ว เมื่อพระองค์ทรงพบสิ่งใดที่เป็นความบาปผิด สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนในสายพระเนตรของพระองค์
ขอพระองค์โปรดประทานพระโลหิตแห่งพระเยซูคริสต์มาราดรดชีวิตจิตวิญญาณของลูก กระทำให้ลูกสะอาดบริสุทธิ์ ไร้ตำหนิต่อเบื้องพระพักตร์ของพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์
ขอทรงปลดปล่อยลูกจากพันธนาการของความบาปทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ เพื่อให้จิตใจของลูกเป็นอิสระ ได้พักสงบในพระองค์อย่างแท้จริง
ขอลูกให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกๆวันเถิดเจ้าข้า….
ขอพระองค์โปรดทรงสถิตย์อยู่ด้วยกับลูกตลอดเวลา กระทำให้ลูกเป็นหนึ่งเดียวในพระองค์
ขอพระองค์โปรดกระทำให้ ความคิด คำพูด และการกระทำของลูกเป็นมาจากพระองค์ทั้งหมดทั้งสิ้น
ขอกระทำให้กิจกรรมต่างๆในชีวิตของลูกอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิง

ขอสอนความถ่อมใจให้กับลูก และเสริมความเชื่อให้กับลูกในทุกๆวัน
ขอกระทำให้ลูกได้มีเวลาอธิษฐานต่อเบื้องพระพักตร์ของพระองค์ในทุกๆวัน
ขอกระทำให้ลูกเติบโตฝ่ายวิญญาณและติดสนิทอยู่กับพระองค์มากยิ่งๆขึ้นในทุกๆวัน เพื่อลูกจะบังเกิดผล เพื่อพระองค์จะทรงได้รับเกียรติ์

ขอประทานสติปัญญาของพระองค์ให้กับลูก ขอใส่ความคิดจิตใจของพระองค์ในชีวิตจิตวิญญาณของลูกด้วยเถิด
ขอทรงเปิดตาใจของลูกให้ได้รู้ความจริงที่มาจากพระองค์เท่านั้น
และกระทำให้ลูกยอมเชื่อฟังพระองค์ด้วยความรักที่ลูกมีต่อพระองค์อย่างสุดหัวใจ และด้วยความถ่อมใจของลูกอย่างแท้จริง
ขอประทานยามเฝ้าริมฝีปากของลูกไว้ และนำลูกที่จะพูดแต่สิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทัย

ขอปกป้องลูกจากผู้เผยพระวจนะเท็จและการเผยพระวจนะเท็จทั้งปวง
ขอพระองค์ทรงแยกลูกออกจากสิ่งชั่วร้าย สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนในสายพระเนตรของพระองค์ทั้งหมดทั้งสิ้น
ขอปกป้องลูกจากการล่อลวงของเหล่ามารซาตานทุกรูปแบบ ด้วยไม่ว่าจะมาในรูปแบบใด ขอพระองค์โปรดทรงอย่าอนุญาตให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามากล้ำกลายชีวิตจิตวิญญาณของลูกได้

ขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ โปรดทรงนำให้ลูกดำเนินชีวิตวันต่อวันในเส้นทางอันชอบธรรมของพระองค์ เพื่อให้ลูกกระทำทุกสิ่งอย่างถูกต้องต่อเบื้องพระพักตร์ของพระองค์ตลอดเวลา
ขอทรงโปรดเปลี่ยนแปลงชีวิตจิตวิญญาณของลูกให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากยิ่งๆขึ้นในทุกๆวัน
ขอกระทำให้ชีวิตของลูกบังเกิดผลอย่างแท้จริงเพื่อเป็นการถวายเกียรติ์แด่พระองค์
ขอกระทำให้ลูกบริสุทธิ์ เพราะพระองค์ทรงบริสุทธิ์….

ขอองค์พระวิญญาณบริสุทิ์โปรดทรงครอบครองชีวิตจิตวิญญาณของลูกทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดเจ้าข้า..
และขอทรงกระทำพันธกิจของพระองค์ผ่านชีวิตของลูกตามน้ำพระทัยของพระองค์…..
ขอฝังพระคำของพระองค์ในจิตใจของลูก และขอทรงนำให้ลูกใช้พระคำของพระองค์ที่เป็นดาบคมในการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณตลอดเวลา
ขอพระองค์โปรดทรงใช้ลูกไปแทนพระองค์ ใช้ลูกให้เป็นมือเป็นเท้า และเป็นปากของพระองค์เพื่อนำพาผู้คนกลับมาหาพระองค์
และขอประทานความสดใหม่ในทุกเช้าวันใหม่และขอทรงประทานกำลังแรงอันเข้มแข็งให้กับลูกในทุกๆวัน
ขอใส่ความรักของพระองค์ในชีวิตจิตวิญญาณของลูก เพื่อให้ลูกรักคนอื่นเหมือนที่พระองค์ทรงรัก มองเห็นคนอื่นเหมือนที่พระองค์ทรงเห็น และเมตตาคนอื่นเหมือนที่พระองค์ทรงเมตตา

ขอสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระองค์ให้กับลูกทุกลมหายใจ
ขอพระองค์โปรดทรงกระทำให้ลูกได้สวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระองค์ให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา
ขอประทานความกล้าหาญ ชัยชนะ และความมั่นคงในพระองค์ในชีวิตของลูกตลอดไปเป็นนิตย์
ขอพันธกิจของพระองค์ผ่านชีวิตของลูกประสบความสำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์
ขอทรงนำลูกผ่านประตูที่คับและทางที่แคบ เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับชัยชนะเพื่อนำวิญญาณมาถวายแด่พระองค์ และขอให้ชีวิตของลูกเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ และเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์อย่างแท้จริง

(อธิษฐานเพื่อการคุ้มครองที่พักอาศัย)
พระบิดาเจ้าข้า...ลูกขอถวายบ้านหลังนี้(ที่อยู่อาศัยแห่งนี้)ให้เป็นขององค์พระเยซูคริสต์ ขอพระองค์โปรดครอบครอง และกระทำให้เป็นที่รองพระบาทของพระองค์
ขอทรงโปรดเทไฟแห่งการเผาผลาญของพระองค์ เพื่อเผาผลาญสิ่งชั่วร้าย และชำระบ้านหลังนี้ให้สะอาดบริสุทธิ์
ขอทรงโปรดขับไล่สิ่งชั่วร้ายสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน รูปเคารพทุกชิ้น ผีร้าย วิญญาณชั่วทั้งหมดทั้งสิ้นออกจากบ้านหลังนี้ด้วยอำนาจฤทธิ์เดชของพระองค์พระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ต ด้วยไม่มีสิ่งใดเลยที่พระองค์กระทำไม่ได้ ลูกทูลขอต่อพระองค์ด้วยความเชื่อ
ขอพระองค์พระองค์โปรดทรงกระทำให้สำเร็จเถิดเจ้าข้า

พระบิดาเจ้าข้า… ลูกรักพระองค์ ด้วยสุดจิตสุดใจ สุดกำลังสุดความคิด
และลูกรักพี่น้องเหมือนรักตัวเอง (หรือหากยังทำไม่ได้- ก็ขอพระองค์โปรดช่วยลูกที่จะรักพี่น้องเหมือนรักตัวเอง)
พระบิดาเจ้าข้า…ลูกขออธิษฐานเผื่อญาติพี่น้องในครอบครัวของลูกที่ยังไม่มาหาพรองค์
ขอความรักและความเมตตาจากพระองค์คุ้มครองพวกเขาด้วยพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์
และทรงโปรดนำพวกเขามาถึงความรอด ด้วยวิธีการของพระองค์ และในเวลาของพระองค์ด้วยเถิดเจ้าข้า
ขอพระองค์ โปรดทรงระเบิดพันธนาการของความบาปทั้งหมดทั้งสิ้นที่มีใน ……(ใส่ชื่อคนเหล่านั้น)..ให้ขาดสะบั้นด้วยอำนาจฤทธิ์เดชแห่งไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์
ขอทรงปลดปล่อยพวกเขาทุกๆคนให้เป็นอิสระอย่างแท้จริงเถิดเจ้าข้า
ลูกอธิษฐานเพื่อพวกเขาด้วยความรักและด้วยความถ่อมใจ
ลูกขอมอบวางภาระเหล่านี้ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ ขอพระองค์โปรดทรงกระทำให้สำเร็จ

พระบิดาเจ้าข้า…ลูกแสวงหาพระองค์อย่างสุดหัวใจ ขอให้ลูกได้พบพระองค์ และอยู่ในความจริงของพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ ขอพระองค์โปรดกระทำให้ลูกเป็นผู้ที่ได้รับพระพร ให้ลูกมีทุกสิ่งทุกอย่าง อย่าให้ลูกต้องขาดจากสิ่งดีใดๆ ขอทรงนำลูกให้แจกจ่ายออกไปด้วยใจกว้างขวาง เพื่อผู้คนจะรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่กับลูก เพื่อพระองค์จะทรงเป็นผู้ได้รับเกียรติ์
ขอพระองค์ขยายเขตแดนของลูก เพื่อลูกจะเป็นพยานฝ่ายพระองค์ที่หนักแน่นยิ่งขึ้น เพื่อนำพาผู้คนกลับมาหาพระองค์ ขอพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ โปรดทรงอยู่กับลูกตลอดเวลา
ขอพระองค์โปรดทรงปกป้องลูกให้รอดพ้นจากภยันตรายทั้งปวง เพื่อไม่ให้ลูกเจ็บใจ หรือปวดกาย (1 พงศาวดาร 4:10)

พระบิดาเจ้าข้า…พระองค์ทรงทราบจิตใจของลูกดี ลูกมีใจจดจ่อมั่นคงอยู่ที่พระองค์แต่เพียงผู้เดียว (หรือ ขอพระองค์โปรดกระทำให้ลูกมีพระองค์เป็นศูนย์กลางของชีวิต) พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของลูก เป็นพระเจ้าของลูก ลูกขอสรรเสริญพระองค์ และโมทนาพระคุณพระองค์
สรรเสริญพระเจ้า… พระยาห์เวห์(พระเยโฮวาห์) พระเยซูคริสต์ และองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นหนึ่งเดียว
องค์จอมกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวง จอมเจ้านาย จอมราชา ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด
สรรพสิ่งทั้งในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกอยู่ภายใต้การครอบครองของพระองค์ทั้งหมดทั้งสิ้น
สรรเสริญพระเจ้า….สรรเสริญพระเจ้า….ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา…..

ขอเหล่าฑูตสวรรค์ที่กำลังต่อสู้ในย่านฟ้าอากาศ มีความชื่นชมยินดี และมีกำลังที่เข้มแข็งขึ้นและมีชัยชนะเหนือเหล่ามารซาตานทั้งหมดทั้งสิ้น
ขอให้ผีมารซาตาน ผีร้ายวิญญาณชั่ว จงอ่อนกำลังลง ล่าถอยไปและพ่ายแพ้ไปในที่สุด

--------------------

ลูกอาศัยอยู่ ณ ที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์
ลูกจะกล่าวถึงพระเยโฮวาห์ว่า "พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของลูกและป้อมปราการของลูก พระเจ้าของลูก ผู้ที่ลูกจะไว้วางใจ"

เพราะพระองค์จะทรงช่วยตัวลูกให้พ้นจากกับดักของพรานนกและจากโรคภัยอย่างร้ายแรงนั้น
พระองค์จะทรงปกลูกไว้ด้วยปีกของพระองค์ และลูกจะวางใจอยู่ใต้ปีกของพระองค์ ความจริงของพระองค์เป็นโล่และเป็นดั้งของลูก
และลูกจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืน หรือกลัวลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวัน
หรือโรคภัยที่ไล่มาในความมืด หรือความพินาศที่เกิดความหายนะในเที่ยงวัน
พันคนจะล้มอยู่ที่ข้างๆลูก หมื่นคนที่มือขวาของลูก แต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ลูก
ลูกจะมองดูด้วยตาเท่านั้น และเห็นการตอบแทนแก่คนชั่ว
เพราะลูกได้กระทำให้พระเยโฮวาห์ผู้เป็นที่ลี้ภัยของลูกคือองค์ผู้สูงสุด เป็นที่อยู่ของลูก
ไม่มีการร้ายใดๆจะตกมาบนลูก ไม่มีภัยมาใกล้ที่อาศัยของลูก
เพราะพระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องลูก ให้ระแวดระวังลูกในทางทั้งปวงของลูก
ท่านทั้งหลายจะเอามือประคองชูลูกไว้ เกรงว่าเท้าของลูกจะกระแทกหิน
ลูกจะเหยียบสิงโตและงูพิษ ลูกจะย่ำสิงโตหนุ่มและมังกร
เพราะลูกผูกพันกับพระองค์ด้วยความรัก พระองค์จึงทรงสัญญาจะช่วยลูกให้พ้น และจะตั้งลูกไว้ในที่สูง เพราะลูกรู้จักนามของพระองค์
เมื่อลูกร้องทูลพระองค์ และพระองค์จะตอบลูก พระองค์จะอยู่กับลูกในยามลำบาก พระองค์จะช่วยลูกให้พ้นภัยและให้เกียรติลูก
พระองค์จะให้ลูกอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาว และสำแดงความรอดของพระองค์แก่ลูก (อธิษฐานตาม สดุดี 91)

ขอความรักและพระคุณของพระองค์คุ้มครองลูกไว้ และกระทำให้ลูกและทุกคนที่ลูกรักมีสันติสุขในพระองค์ สะอาดบริสุทธิ์ และไร้ตำหนิ เป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ของพระองค์เสมอ เพื่อรอการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์ เพื่อพระองค์จะทรงพอพระทัย

ขอให้คำอธิษฐานของลูกเป็นเสมือนเครื่องหอมที่เผาบูชาต่อเบื้องพระพักตร์ของพระองค์ ที่มีกลิ่นที่พระองค์ทรงพอพระทัย

ขอพระเกียรติ พระอานุภาพ ไอศวรรย์ และศักดานุภาพ จงมีแด่องค์พระผู้ทรงคุ้มครองรักษาลูกมิให้ล้ม และทรงนำลูกให้ตั้งอยู่เฉพาะพระสิริของพระองค์ ให้ปราศจากตำหนิ และมีความร่าเริงยินดี คือแด่พระเจ้าองค์เดียว พระผู้ช่วยให้รอดของลูก โดยพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของลูก ทั้งในอดีต ปัจจุบันกาล และในกาลต่อๆไปเป็นนิตย์

ขอบพระคุณพระองค์ สรรเสริญพระองค์ และโมทนาพระคุณพระองค์

ลูกอธิษฐานด้วยความเชื่อ ความรัก และความถ่อมใจ
ในพระนาม พระเยซูคริสต์เจ้า พระบุตรของพระองค์ พระผู้ไถ่ของลูก
ขอให้เป็นเช่นนั้นและขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์…ฮาเลลูยา!!

Create Date : 09 มกราคม 2553
Last Update : 11 กรกฎาคม 2556 10:59:16 น.
Counter : 4085 Pageviews.

2 comment
God idols and False Religions รูปเคารพและศาสนาจอมปลอม!!
พระเยซูตรัสกับเขาว่า

"เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต
ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา"


Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life:
no man cometh unto the Father, but by me.

(ยอห์น 14 / John 14:6)


มาระโก 13 / Mark 13
13:5 พระเยซูจึงตั้งต้นตรัสตอบเขาว่า "ระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลง
13:5 And Jesus answering them began to say, Take heed lest any man deceive you:
ลักษณะจิตใจของมนุษย์ในยุคสุดท้าย Apostasy: the Course of the Age

2 ทิโมธี / 2 Timothy
3:1 แต่จงเข้าใจข้อนี้ด้วย คือว่าในวันสุดท้ายนั้น จะเกิดเหตุการณ์กลียุค
3:2 เหตุว่าคนจะเป็นคนรักตัวเอง เป็นคนเห็นแก่เงิน เป็นคนอวดตัว เป็นคนจองหอง เป็นคนพูดหมิ่นประมาท เป็นคนไม่เชื่อฟังคำบิดามารดา เป็นคนอกตัญญู เป็นคนไร้ศีลธรรม
3:3 เป็นคนไม่รักซึ่งกันและกัน เป็นคนไม่ทำตามสัญญา เป็นคนหาความใส่เขา เป็นคนไม่มีสติรั้งใจ เป็นคนดุร้าย เป็นคนชังคนดี
3:1 This know also, that in the last days perilous times shall come.
3:2 For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy,
3:3 Without natural affection, trucebreakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good,


4:3 เพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคำสอนอันถูกต้องไม่ได้ แต่เขาจะรวบรวมครูไว้ให้สอนในสิ่งที่เขาชอบฟัง ตามความปรารถนาของตนเอง
4:4 และเขาจะบ่ายหูจากความจริง หันไปฟังเรื่องนิยายต่างๆ
4:3 For the time will come when they will not endure sound doctrine; but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears;
4:4 And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables.ผู้พยากรณ์เท็จและผู้หลอกลวงFalse Prophets and Deceivers
2 เปโตร 2 / 2 Peter 2
2:1 แต่ว่าได้มีผู้พยากรณ์เท็จท่ามกลางประชาชนทั้งหลายด้วย เช่นเดียวกับที่จะมีอาจารย์เท็จท่ามกลางท่านทั้งหลาย ผู้ซึ่งจะแอบเอาลัทธิที่ออกนอกลู่นอกทางอันจะนำไปสู่ความหายนะเข้ามาด้วย และจะปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ได้ทรงไถ่เขาไว้ และจะนำความพินาศอย่างฉับพลันมาถึงตนเอง
2:1 But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction

โปรดอ่าน: //www.bloggang.com/viewblog.php?id=debunk&date=01-10-2009&group=1&gblog=5"จริงอยู่สิ่งเหล่านี้ดูท่าทีมีปัญญา คือการเต็มใจนมัสการ
การถ่อมตัวลง และการทรมานกาย
แต่ไม่มีประโยชน์อะไรในการต่อสู้กับความต้องการของเนื้อหนัง"

Which things have indeed a shew of wisdom in will worship, and humility, and neglecting of the body; not in any honour to the satisfying of the flesh.
โคโลสี 2 / Colossians 2:23


รูปเคารพ idols


....ท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติพระที่ทำด้วยไม้และศิลา เป็นงานที่มือคนทำไว้ ซึ่งไม่ดู ไม่ฟัง ไม่รับประทาน ไม่ดมกลิ่น....ye shall serve gods, the work of men's hands, wood and stone, which neither see, nor hear, nor eat, nor smell.
(พระราชบัญญัติ /Deuteronomy 4:28)เยเรมีย์ 2 / Jeremiah 2

2:27 ผู้กล่าวแก่เสาไม้ว่า `ท่านเป็นบิดาของข้าพเจ้า' และกล่าวแก่หินว่า `ท่านคลอดข้าพเจ้ามา' เพราะเขาทั้งหลายได้หันหลังให้แก่เรา มิใช่หันหน้ามาให้ แต่เมื่อถึงเวลาลำบากเขาจะกล่าวว่า `ขอทรงลุกขึ้นช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รอด' Saying to a stock, Thou art my father; and to a stone, Thou hast brought me forth: for they have turned their back unto me, and not their face: but in the time of their trouble they will say, Arise, and save us.

2:28 แต่บรรดาพระของเจ้าอยู่ที่ไหนเล่า ซึ่งเป็นพระที่เจ้าสร้างไว้สำหรับตัวเอง ถ้ามันช่วยเจ้าให้รอดได้ ก็ให้มันลุกขึ้นช่วย เมื่อถึงเวลาลำบากของเจ้า ...." But where are thy gods that thou hast made thee? let them arise, if they can save thee in the time of thy trouble.....เยเรมีย์ 10 / Jeremiah 10
10:11 "บรรดาพระผู้ที่มิได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก จะพินาศไปจากแผ่นดินโลกและจากภายใต้ฟ้าสวรรค์เหล่านี้"
10:11 , The gods that have not made the heavens and the earth, even they shall perish from the earth, and from under these heavens.

10:14 มนุษย์ทุกคนโฉดในทางความรู้ของตน ช่างทองทุกคนจะได้อายเพราะรูปเคารพสลักของตน เพราะรูปเคารพหล่อของเขาเป็นของเท็จ และไม่มีลมหายใจในรูปเคารพนั้น
10:14 Every man is brutish in his knowledge: every founder is confounded by the graven image: for his molten image is falsehood, and there is no breath in them.

10:15 มันเป็นของไร้ค่า และเป็นผลงานแห่งความผิดพลาด มันจะต้องพินาศเมื่อถึงเวลาการลงโทษ
10:15 They are vanity, and the work of errors: in the time of their visitation they shall perish.เยเรมีย์ 11 / Jeremiah 11
11:10 เขาได้หันกลับไปหาความชั่วช้าแห่งบรรพบุรุษของเขา ผู้ปฏิเสธไม่ยอมฟังถ้อยคำของเรา เขาติดตามพระอื่นๆ และปรนนิบัติพระนั้น...
11:10 They are turned back to the iniquities of their forefathers, which refused to hear my words; and they went after other gods to serve them

11:11 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า ดูเถิด เราจะนำเหตุร้ายมาเหนือเขา ซึ่งเขาหนีไม่พ้น ถึงเขาจะร้องทุกข์ต่อเรา เราจะไม่ฟังเขาทั้งหลาย
11:11 Therefore thus saith the LORD, Behold, I will bring evil upon them, which they shall not be able to escape; and though they shall cry unto me, I will not hearken unto them.

11:12 แล้วหัวเมืองยูดาห์และชาวกรุงเยรูซาเล็มจะไปร้องทุกข์ต่อพระ ซึ่งเขาทั้งหลายได้เผาเครื่องหอมถวายนั้น แต่พระเหล่านั้นจะช่วยเขาให้รอดในเวลาลำบากไม่ได้
11:12 Then shall the cities of Judah and inhabitants of Jerusalem go, and cry unto the gods unto whom they offer incense: but they shall not save them at all in the time of their trouble.


มัทธิว 15 / Matthew 15

15:3 ...พระองค์ได้ตรัสตอบเขาว่า "เหตุไฉนพวกท่านจึงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าด้วยประเพณีของพวกท่านด้วยเล่า
15:3 But he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God by your tradition?

15:6 ผู้นั้นจึงไม่ต้องให้เกียรติบิดามารดาของตน' อย่างนั้นแหละท่านทั้งหลายทำให้พระบัญญัติของพระเจ้าเป็นหมันไปเพราะเห็นแก่ประเพณีของพวกท่าน
15:6 And honour not his father or his mother, he shall be free. Thus have ye made the commandment of God of none effect by your tradition.

15:9 เขานมัสการเราโดยหาประโยชน์มิได้ ด้วยเอาบทบัญญัติของมนุษย์มาอวดอ้างว่า เป็นพระดำรัสสอน'"
15:9 But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men.


มาระโก 7 / Mark 7

7:7 เขานมัสการเราโดยหาประโยชน์มิได้ ด้วยเอาบทบัญญัติของมนุษย์มาอวดอ้างว่า เป็นพระดำรัสสอน'
7:7 Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men.

7:9 พระองค์ตรัสแก่เขาว่า "เหมาะจริงนะ ที่เจ้าทั้งหลายได้ละทิ้งพระบัญญัติของพระเจ้า เพื่อจะได้ถือตามประเพณีของพวกท่าน
7:9 And he said unto them, Full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition.


โปรดอ่าน:
//www.bloggang.com/viewblog.php?id=debunk&date=13-10-2009&group=1&gblog=22
//www.bloggang.com/viewblog.php?id=debunk&date=15-11-2009&group=1&gblog=74
//www.bloggang.com/viewblog.php?id=debunk&date=06-10-2009&group=1&gblog=14
//www.bloggang.com/viewblog.php?id=debunk&date=24-10-2009&group=1&gblog=30
Create Date : 08 มกราคม 2553
Last Update : 3 กุมภาพันธ์ 2553 16:52:45 น.
Counter : 901 Pageviews.

Beware The False Prophet!! ระวังผู้เผยพระวจนะเท็จ
พระเยซูตรัสกับเขาว่า

"เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต
ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา"


Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life:
no man cometh unto the Father, but by me.

(ยอห์น 14 / John 14:6)เรารู้จักผู้พยากรณ์เท็จได้โดยคำสอนของเขา False Prophets Known by Their Teachingจงระวังผู้พยากรณ์เท็จที่มาหาท่านนุ่งห่มดุจแกะ
แต่ภายในเขาร้ายกาจดุจสุนัขป่า ท่านจะรู้จักเขาได้ด้วยผลของเขา

Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Ye shall know them by their fruits.

มัทธิว 7 / Matthew 7:15 -16


อิสยาห์ 8 / Isaiah 8
8:20 ไปค้นพระราชบัญญัติและถ้อยคำพยาน ถ้าเขาไม่พูดตามคำเหล่านี้ก็เพราะในตัวเขาไม่มีแสงสว่างเสียเลย
8:20 To the law and to the testimony: if they speak not according to this word, it is because there is no light in them.

เยเรมีย์ 7 / Jeremiah 7
7:8 ดูเถิด เจ้าวางใจในคำเท็จอย่างไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย
7:8 Behold, ye trust in lying words, that cannot profit.ลักษณะจิตใจของมนุษย์ในยุคสุดท้าย Apostasy: the Course of the Age

2 ทิโมธี / 2 Timothy
3:1 แต่จงเข้าใจข้อนี้ด้วย คือว่าในวันสุดท้ายนั้น จะเกิดเหตุการณ์กลียุค
3:2 เหตุว่าคนจะเป็นคนรักตัวเอง เป็นคนเห็นแก่เงิน เป็นคนอวดตัว เป็นคนจองหอง เป็นคนพูดหมิ่นประมาท เป็นคนไม่เชื่อฟังคำบิดามารดา เป็นคนอกตัญญู เป็นคนไร้ศีลธรรม
3:3 เป็นคนไม่รักซึ่งกันและกัน เป็นคนไม่ทำตามสัญญา เป็นคนหาความใส่เขา เป็นคนไม่มีสติรั้งใจ เป็นคนดุร้าย เป็นคนชังคนดี
3:1 This know also, that in the last days perilous times shall come.
3:2 For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy,
3:3 Without natural affection, trucebreakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good,

4:3 เพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคำสอนอันถูกต้องไม่ได้ แต่เขาจะรวบรวมครูไว้ให้สอนในสิ่งที่เขาชอบฟัง ตามความปรารถนาของตนเอง
4:4 และเขาจะบ่ายหูจากความจริง หันไปฟังเรื่องนิยายต่างๆ
4:3 For the time will come when they will not endure sound doctrine; but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears;
4:4 And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables.


ระวังผู้เผยพระวจนะท็จมัทธิว 24 / Matthew 24
24:24 ด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้พยากรณ์เทียมเท็จเกิดขึ้นหลายคน และจะทำหมายสำคัญอันใหญ่และการมหัศจรรย์ ถ้าเป็นไปได้จะล่อลวงแม้ผู้ที่ทรงเลือกสรรให้หลง
24:24 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.

มาระโก 13 / Mark 13
13:5 พระเยซูจึงตั้งต้นตรัสตอบเขาว่า "ระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลง
13:5 And Jesus answering them began to say, Take heed lest any man deceive you:ลูกา 21 / Luke 21
21:8 พระองค์จึงตรัสว่า "ระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลง ด้วยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเราและว่า `เราเป็นพระคริสต์' และว่า `เวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ว' ท่านทั้งหลายอย่าตามเขาไปเลย
21:8 And he said, Take heed that ye be not deceived: for many shall come in my name, saying, I am Christ; and the time draweth near: go ye not therefore after them.

อ่านเพิ่มเติม:
//www.bloggang.com/viewblog.php?id=debunk&date=13-10-2009&group=1&gblog=21
//www.bloggang.com/viewblog.php?id=debunk&date=14-10-2009&group=1&gblog=24
//www.bloggang.com/viewblog.php?id=debunk&date=01-10-2009&group=1&gblog=5

โรม 16 / Romans 16
16:17 พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าจึงขอวิงวอนท่าน ให้สังเกตดูคนเหล่านั้นที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันและทำให้คนอื่นหลงไป ซึ่งเป็นการผิดคำสอนที่ท่านทั้งหลายได้เรียนมา จงเมินหน้าจากคนเหล่านั้น
16:17 Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offences contrary to the doctrine which ye have learned; and avoid them.
16:18 เพราะว่าคนเหล่านั้นไม่ได้ปรนนิบัติพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา แต่ได้ปรนนิบัติท้องของตัวเอง และได้ล่อลวงคนซื่อให้หลงด้วยคำดีคำอ่อนหวาน
16:18 For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly; and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple.


การตักเตือนเกี่ยวกับการโอ้อวด
1 โครินธ์ 3 / 1 Corinthians 3
3:18 อย่าให้ผู้ใดหลอกลวงตัวเอง ถ้าผู้ใดในพวกท่านคิดว่าตัวเป็นคนมีปัญญาตามหลักของยุคนี้ จงให้ผู้นั้นยอมเป็นคนโง่จึงจะเป็นคนมีปัญญาได้
Let No Man Glory in Men
3:18 Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise

1 โครินธ์ 6 / 1 Corinthians 6
6:9 ท่านไม่รู้หรือว่าคนอธรรมจะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก อย่าหลงเลย คนล่วงประเวณี คนถือรูปเคารพ คนผิดผัวเมียเขา คนนิสัยเหมือนผู้หญิงหรือคนที่เป็นกะเทย
6:9 Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind,

1 โครินธ์ 15 / 1 Corinthians 15
15:33 อย่าหลงเลย การคบกับคนชั่วย่อมทำให้นิสัยที่ดีเสียไป
15:33 Be not deceived: evil communications corrupt good manners.

กาลาเทีย 6 / Galatians 6
6:7 อย่าหลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลง ก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้น
Reaping After Patient Watering
6:7 Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.

เอเฟซัส 5 / Ephesians 5
5:6 อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านด้วยคำที่ไม่มีสาระ เพราะการกระทำเหล่านั้นเอง พระเจ้าจึงทรงลงพระอาชญาแก่บุตรแห่งการไม่เชื่อฟัง
5:6 Let no man deceive you with vain words: for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience.

จงหลีกเลี่ยงธรรมเนียมต่างๆและปรัชญาของมนุษย์Avoid Traditions and Philosophies of Men
โคโลสี 2 / Colossians 2
2:8 จงระวังให้ดี เกรงว่าจะมีผู้ใดทำให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญาและด้วยคำล่อลวงอันไม่มีสาระ ตามธรรมเนียมของมนุษย์ ตามหลักการต่างๆที่เป็นของโลก ไม่ใช่ตามพระคริสต์
2:8 Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ.

1 ยอห์น 3 / 1 John 3
3:7 ลูกเล็กๆทั้งหลายเอ๋ย อย่าให้ใครชักจูงท่านให้หลง ผู้ที่ประพฤติการชอบธรรมก็เป็นผู้ชอบธรรม เหมือนอย่างพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรม
3:7 Little children, let no man deceive you: he that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous.


คำตักเตือนสำหรับพวกผู้พยากรณ์ที่รักเงิน Warning to Money Serving Prophetsเอเสเคียล 34 / Ezekiel 34
34:1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า
34:1 And the word of the LORD came unto me, saying,

34:2 "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพยากรณ์กล่าวโทษบรรดาผู้เลี้ยงแกะแห่งอิสราเอล จงพยากรณ์และกล่าวแก่เขาว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสแก่พวกผู้เลี้ยงแกะดังนี้ว่า วิบัติแก่ผู้เลี้ยงแกะแห่งอิสราเอล ผู้เลี้ยงตัวเอง ผู้เลี้ยงแกะย่อมเลี้ยงแกะมิใช่หรือ
34:2 Son of man, prophesy against the shepherds of Israel, prophesy, and say unto them, Thus saith the Lord GOD unto the shepherds; Woe be to the shepherds of Israel that do feed themselves! should not the shepherds feed the flocks?

34:3 เจ้ารับประทานไขมัน เจ้าคลุมกายของเจ้าด้วยขนแกะ เจ้าฆ่าแกะตัวอ้วนๆ แต่เจ้าหาได้เลี้ยงแกะไม่
34:3 Ye eat the fat, and ye clothe you with the wool, ye kill them that are fed: but ye feed not the flock.

34:4 ตัวที่อ่อนเพลียเจ้าก็ไม่เสริมกำลัง ตัวที่เจ็บเจ้าก็ไม่รักษา ตัวที่กระดูกหักเจ้าก็มิได้พันผ้า ตัวที่ถูกขับไล่ออกไปเจ้าก็มิได้ไปตามกลับมา ตัวที่หายไปเจ้าก็มิได้เสาะหา และเจ้าได้ปกครองเขาด้วยการบังคับและด้วยการข่มขี่เบียดเบียน
34:4 The diseased have ye not strengthened, neither have ye healed that which was sick, neither have ye bound up that which was broken, neither have ye brought again that which was driven away, neither have ye sought that which was lost; but with force and with cruelty have ye ruled them.

34:5 ดังนั้นมันจึงกระจัดกระจายไปหมด เพราะว่าไม่มีผู้เลี้ยงแกะ และเมื่อมันกระจัดกระจายไป มันก็ตกเป็นอาหารของสัตว์ป่าทั้งปวงในทุ่ง
34:5 And they were scattered, because there is no shepherd: and they became meat to all the beasts of the field, when they were scattered.

34:6 แกะของเราก็เที่ยวไปตามภูเขาทั้งหมด และตามเนินเขาสูงทุกแห่ง เออ แกะของเราก็กระจายไปทั่วพื้นพิภพ ไม่มีใครเที่ยวค้น ไม่มีใครเสาะหามัน
34:6 My sheep wandered through all the mountains, and upon every high hill: yea, my flock was scattered upon all the face of the earth, and none did search or seek after them.

34:7 เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายผู้เป็นผู้เลี้ยงแกะ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์
34:7 Therefore, ye shepherds, hear the word of the LORD;

34:8 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใด เพราะแกะของเรากลายเป็นเหยื่อ และแกะของเรากลายเป็นอาหารของสัตว์ป่าทุ่งทั้งสิ้น เพราะไม่มีผู้เลี้ยงแกะ และเพราะผู้เลี้ยงแกะของเราไม่เที่ยวค้นหาแกะของเรา แต่ผู้เลี้ยงแกะนั้นเลี้ยงตัวเอง และไม่ได้เลี้ยงแกะของเรา
34:8 As I live, saith the Lord GOD, surely because my flock became a prey, and my flock became meat to every beast of the field, because there was no shepherd, neither did my shepherds search for my flock, but the shepherds fed themselves, and fed not my flock;

34:9 เพราะฉะนั้น โอ ท่านทั้งหลายผู้เป็นผู้เลี้ยงแกะ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์
34:9 Therefore, O ye shepherds, hear the word of the LORD;

34:10 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่า ดูเถิด เราเป็นปฏิปักษ์กับผู้เลี้ยงแกะ และเราจะเรียกร้องเอาแกะของเราจากมือของเขา และให้เขายับยั้งการเลี้ยงแกะของเขา ผู้เลี้ยงแกะจะไม่ได้เลี้ยงตัวเองอีกต่อไป เราจะช่วยแกะของเราให้พ้นจากปากของเขา เพื่อมิให้แกะเป็นอาหารของเขา
34:10 Thus saith the Lord GOD; Behold, I am against the shepherds; and I will require my flock at their hand, and cause them to cease from feeding the flock; neither shall the shepherds feed themselves any more; for I will deliver my flock from their mouth, that they may not be meat for them.


มาลาคี 2 / Malachi 2
2:1 "โอ ปุโรหิตทั้งหลาย บัดนี้คำบัญชานี้มีอยู่เพื่อเจ้าทั้งหลาย
2:1 And now, O ye priests, this commandment is for you.

2:2 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ถ้าเจ้าไม่ฟัง และถ้าเจ้าไม่จำใส่ไว้ในใจที่จะถวายสง่าราศีแด่นามของเรา เราจะส่งคำแช่งมาเหนือเจ้า และเราจะสาปแช่งผลพระพรซึ่งมาถึงเจ้า เราได้สาปแช่งคำอวยพรของเจ้าแล้วนะ เพราะเจ้ามิได้จำใส่ใจไว้
2:2 If ye will not hear, and if ye will not lay it to heart, to give glory unto my name, saith the LORD of hosts, I will even send a curse upon you, and I will curse your blessings: yea, I have cursed them already, because ye do not lay it to heart.

2:3 ดูเถิด เราจะกระทำให้เชื้อสายของเจ้าเสื่อมไป และจะละเลงมูลสัตว์ใส่หน้าเจ้า คือมูลสัตว์ของเทศกาลตามกำหนดของเจ้า และเราจะไล่เจ้าออกไปเสียจากหน้าเราอย่างนั้นแหละ
2:3 Behold, I will corrupt your seed, and spread dung upon your faces, even the dung of your solemn feasts; and one shall take you away with it.

2:4 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า เจ้าจึงจะทราบว่า เราส่งคำบัญชานี้มาให้เจ้า เพื่อว่าพันธสัญญาของเราซึ่งทำไว้กับเลวีจะคงอยู่
2:4 And ye shall know that I have sent this commandment unto you, that my covenant might be with Levi, saith the LORD of hosts.

2:5 พันธสัญญาของเราซึ่งมีไว้กับเขานั้นเป็นพันธสัญญาเรื่องชีวิตและสันติภาพ เราได้ให้สิ่งเหล่านี้แก่เขาเพื่อเขาจะได้ยำเกรง และเขาได้ยำเกรงเรา และเกรงขามนามของเรา
2:5 My covenant was with him of life and peace; and I gave them to him for the fear wherewith he feared me, and was afraid before my name.

2:6 ในปากของเขามีราชบัญญัติแห่งความจริง จะหาความชั่วช้าที่ริมฝีปากของเขาไม่ได้เลย เขาดำเนินกับเราด้วยสันติและความเที่ยงตรง และเขาได้หันหลายคนให้พ้นจากความชั่วช้า
2:6 The law of truth was in his mouth, and iniquity was not found in his lips: he walked with me in peace and equity, and did turn many away from iniquity.

2:7 เพราะว่าริมฝีปากของปุโรหิตควรเป็นยามความรู้ และมนุษย์ควรแสวงหาราชบัญญัติจากปากของเขา เพราะว่าเขาเป็นทูตของพระเยโฮวาห์จอมโยธา
2:7 For the priest's lips should keep knowledge, and they should seek the law at his mouth: for he is the messenger of the LORD of hosts.

2:8 แต่เจ้าเองได้หันไปเสียจากทางนั้น เจ้าเป็นเหตุให้หลายคนสะดุดเพราะเหตุราชบัญญัติ พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า เจ้าได้กระทำให้พันธสัญญาของเลวีเสื่อมไป
2:8 But ye are departed out of the way; ye have caused many to stumble at the law; ye have corrupted the covenant of Levi, saith the LORD of hosts.

2:9 ดังนั้นเราจึงกระทำให้เจ้าเป็นที่ดูหมิ่นและเหยียดหยามต่อหน้าประชาชนทั้งปวง ให้สมกับที่เจ้ามิได้รักษาบรรดาวิถีทางของเรา แต่ได้แสดงอคติในการสอนราชบัญญัติ"
2:9 Therefore have I also made you contemptible and base before all the people, according as ye have not kept my ways, but have been partial in the law.
มัทธิว 26 / Matthew 26
26:41 จงเฝ้าระวังและอธิษฐาน เพื่อท่านจะไม่เข้าในการทดลอง..."
26:41 Watch and pray, that ye enter not into temptation


2 เปโตร 2 / 2 Peter 2
2:9 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบวิธีที่จะช่วยคนที่ตามทางของพระเจ้าให้รอดพ้นจากการทดลองต่างๆ และทรงทราบวิธีที่จะรักษาคนอธรรมไว้จนถึงวันพิพากษาเพื่อจะได้ลงโทษเขา
2:9 The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished:


2 เธสะโลนิกา 3 / 2 Thessalonians 3
3:3 ....องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัตย์ซื่อ จะทรงเสริมกำลังท่านทั้งหลาย และทรงป้องกันท่านไว้ให้พ้นจากการชั่วร้าย
3:3 ...the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil.
Create Date : 08 มกราคม 2553
Last Update : 4 ธันวาคม 2554 17:09:59 น.
Counter : 1186 Pageviews.

Punishment for Disobedience: โทษของการไม่เชื่อฟัง
ต่อไปนี้เป็นข้อพระคัมภีร์ที่ถูกพูดถึงน้อยมากในโบสถ์ต่างๆทั่วโลก เพราะบรรดานักเทศน์ในปัจจุบันเกรงว่าจะเป็นที่ไม่พอใจของผู้ฟังทั้งหลาย แล้วพวกเขาจะไม่มาโบสถ์ จะทำให้โบสถ์ขาดรายได้ไป....แล้วนักเทศน์ก็จะไม่ถูกเชิญไปเทศน์อีก แทนการสอนอย่างตรงไปตรงมา พวกเขากลับเลือกที่จะพูดเฉพาะสิ่งที่พอใจคนฟังแต่ถึงจะไม่มีการเทศนาตักเตือนลูกแกะหรืออาจจะมีบ้างแต่เพียงเล็กน้อย จากบรรดาผู้เลี้ยงแกะในปัจจุบันก็ตามเถิด พระเจ้าผู้ทรงสร้างก็ยังคงเป็นพระเจ้าองค์เดิมอยู่นั่นเอง ตามพระวจนะของพระองค์...

"คำของเราซึ่งออกไปจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่า
แต่จะสัมฤทธิ์ผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้ และให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปทำนั้นจำเริญขึ้นฉันนั้น"

อิสยาห์/Isaiah 55:11


ขอให้เราทั้งหลายใส่ใจพิจารณาพระธรรมต่อไปนี้เพื่อเตือนตัวเราเอง และเพื่อว่าเราจะไม่พลาดจากสิ่งดีๆหรือพระพรที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้สำหรับผู้ที่เชื่อฟังในพระองค์อย่างแท้จริงแล้วนั้น

เลวีนิติ/Leviticus 26

โทษต่างๆที่เป็นผลแห่งความบาป

26:14 ...ถ้าเจ้ามิได้เชื่อฟังเรา และจะไม่กระทำตามบัญญัติทั้งหมดเหล่านี้
26:15 ถ้าเจ้าปฏิเสธกฎเกณฑ์ของเรา และใจของเจ้าเกลียดชังต่อคำตัดสินของเรา เจ้าจึงไม่กระทำตามบัญญัติทั้งสิ้นของเรา แต่ทำลายพันธสัญญาของเรา
26:16 เราก็จะกระทำดังนี้แก่เจ้า คือเราจะตั้งความหวาดกลัวต่อหน้าเจ้า ความผ่ายผอม และความเจ็บไข้ ซึ่งทำให้นัยน์ตาทรุดโทรม และกระทำให้จิตใจเศร้าหมอง เจ้าทั้งหลายจะหว่านพืชไว้เสียเปล่า เพราะศัตรูของเจ้าจะมากิน
26:17 เราจะตั้งหน้าของเราต่อสู้เจ้า เจ้าจะล้มตายต่อหน้าศัตรูของเจ้าทั้งหลาย คนที่เกลียดชังเจ้าจะปกครองอยู่เหนือเจ้า เจ้าจะหลบหนีไปทั้งที่ไม่มีใครไล่ติดตาม
26:18 ถ้าเจ้าทั้งหลายยังไม่เชื่อฟังเราเพราะสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ เราจึงจะลงโทษเจ้าทั้งหลายให้ทวีขึ้นอีกเจ็ดเท่าเพราะการบาปของเจ้า
26:19 เราจะทำลายความเห่อเหิมในกำลังอำนาจของเจ้า เราจะกระทำให้ฟ้าสวรรค์ของเจ้าเหมือนเหล็ก และพื้นดินของเจ้าเหมือนทองเหลือง
26:20 เจ้าทั้งหลายจะเปลืองกำลังเสียเปล่าๆ เพราะว่าแผ่นดินของเจ้าจะไม่มีพืชผล และต้นไม้ในแผ่นดินก็จะไม่บังเกิดผล
26:21 ถ้าเจ้ายังดำเนินขัดแย้งเราอยู่และไม่เชื่อฟังเรา เราจะนำภัยพิบัติให้ทวีอีกเจ็ดเท่ามายังเจ้าตามการบาปทั้งหลายของเจ้า
26:22 เราจะปล่อยสัตว์ป่าเข้ามาท่ามกลางพวกเจ้าด้วย มันจะแย่งชิงลูกหลานของเจ้า และทำลายสัตว์ใช้งานของเจ้า และทำให้เจ้าเหลือน้อย และถนนหลวงของเจ้าก็จะร้างเปล่าไป
26:23 และถ้าด้วยสิ่งเหล่านี้เจ้ายังไม่หันมาหาเรา และยังดำเนินการขัดแย้งเราอยู่
26:24 แล้วเราจะดำเนินการขัดแย้งเจ้าทั้งหลายด้วย และจะลงโทษแก่เจ้าให้ทวีอีกเจ็ดเท่าเพราะการบาปทั้งหลายของเจ้า
26:25 เราจะนำดาบมาเหนือเจ้า ซึ่งลงโทษเจ้าตามพันธสัญญา ถ้าเจ้าเข้ามารวมกันอยู่ในเมือง เราจะนำโรคร้ายมาในหมู่พวกเจ้า และเจ้าจะตกอยู่ในมือของศัตรู
26:26 เมื่อเราทำลายเสบียงอาหารของเจ้า ผู้หญิงสิบคนจะปิ้งขนมของเจ้าด้วยเตาอบอันเดียว แล้วเอาขนมมาชั่งให้เจ้า เจ้าจะรับประทานแต่จะไม่อิ่ม
26:27 แล้วถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว เจ้ายังไม่เชื่อฟังเรา แต่ดำเนินการขัดแย้งเรา
26:28 เราจะดำเนินการขัดแย้งเจ้าอย่างรุนแรง และเราเองจะลงโทษแก่เจ้าให้ทวีอีกเจ็ดเท่าเพราะการบาปทั้งหลายของเจ้า
26:29 เจ้าจะกินเนื้อบุตรชายของเจ้า และเจ้าจะกินเนื้อบุตรสาวของเจ้า
26:30 เราจะทำลายปูชนียสถานสูงทั้งหลายของเจ้า และตัดทำลายรูปเคารพทั้งหลายของเจ้า และโยนศพของเจ้าลงเหนือซากรูปเคารพของเจ้า และจิตใจของเราจะเกลียดชังเจ้า
26:31 เราจะให้เมืองของเจ้าถูกทิ้งไว้เสียเปล่า และจะกระทำให้สถานบริสุทธิ์ของเจ้ารกร้างไป และเราจะไม่ดมกลิ่นอันหอมหวานของเจ้า


ชีวิตที่ขาดจากพระเจ้าเป็นชีวิตที่มีแต่ความยุ่งเหยิง สับสน ไขว่คว้าอย่างไร้จุดหมายที่แท้จริง เป็นอนิจจัง ไม่มีความแน่นอน รอคอยโชคชะตา มีความหวังลมๆแล้งๆที่ได้แต่เพียงหวัง หามีผู้รับประกันความหวังนั้นไม่


เฉลยธรรมบัญญัติ/Deuteronmy 28

ชนชาติที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าจะถูกสาปแช่งและภัยพิบัติต่างๆ

28:15 แต่ต่อมาถ้าท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และไม่ระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ทั้งสิ้นของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ แล้วบรรดาคำสาปแช่งเหล่านี้จะตามมาทันท่าน
28:16 ท่านทั้งหลายจะรับคำสาปแช่งในเมือง ท่านทั้งหลายจะรับคำสาปแช่งในทุ่งนา
28:17 กระจาดของท่านและรางนวดแป้งของท่านจะรับคำสาปแช่ง
28:18 ผลแห่งตัวของท่าน ผลแห่งพื้นดินของท่าน ฝูงวัวของท่านที่เพิ่มขึ้น ฝูงแกะของท่านที่เพิ่มจะรับคำสาปแช่ง
28:19 ท่านจะรับคำสาปแช่งเมื่อท่านเข้ามา และท่านจะรับคำสาปแช่งเมื่อท่านออกไป
28:20 พระเยโฮวาห์จะทรงบันดาลให้คำสาปแช่ง ความวุ่นวาย และการตำหนิมีขึ้นแก่บรรดากิจการที่มือท่านกระทำจนท่านจะถูกทำลายและพินาศอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยความชั่วซึ่งท่านได้กระทำเพราะท่านได้ทอดทิ้งเราเสีย
28:21 พระเยโฮวาห์จะทรงบันดาลให้โรคร้ายติดพันท่าน จนพระองค์จะทรงเผาผลาญท่านให้สิ้นเสียจากแผ่นดิน ซึ่งท่านเข้าไปยึดครองนั้น
28:22 พระเยโฮวาห์จะทรงเฆี่ยนตีท่านด้วยความซูบผอม และด้วยความไข้ ความอักเสบ ความร้อนอย่างรุนแรง ด้วยดาบ ด้วยพายุร้อนกล้า ด้วยราขึ้น และสิ่งเหล่านี้จะติดตามท่านไปจนท่านพินาศ
28:23 และฟ้าสวรรค์ที่อยู่เหนือศีรษะของท่านจะเป็นทองเหลือง และแผ่นดินที่อยู่ใต้ท่านจะเป็นเหล็ก
28:24 พระเยโฮวาห์จะทรงบันดาลให้ฝนในแผ่นดินของท่านเป็นฝุ่นและละออง ลงมาจากอากาศอยู่เหนือท่านทั้งหลายจนกว่าท่านจะถูกทำลาย
28:25 พระเยโฮวาห์จะทรงกระทำให้ท่านพ่ายแพ้ต่อหน้าศัตรูของท่าน ท่านจะออกไปต่อสู้เขาทางเดียว แต่จะหนีให้พ้นหน้าเขาเจ็ดทาง และท่านทั้งหลายจะถูกถอนออกไปอยู่ตามบรรดาราชอาณาจักรทั่วโลก
28:26 ซากศพของท่านทั้งหลายจะเป็นอาหารของนกทั้งหลายในอากาศ และสำหรับสัตว์ป่าในโลก และไม่มีผู้ใดขับไล่ฝูงสัตว์เหล่านั้นไป
28:27 พระเยโฮวาห์จะทรงเฆี่ยนตีท่านด้วยฝีอียิปต์ ด้วยริดสีดวงทวารขั้นรุนแรง ด้วยโรคลักปิดลักเปิด และด้วยโรคคัน ซึ่งจะรักษาไม่ได้
28:28 พระเยโฮวาห์จะทรงเฆี่ยนตีท่านด้วยโรควิกลจริต โรคตาบอด และให้จิตใจยุ่งเหยิง
28:29 ท่านจะต้องคลำไปในเวลาเที่ยง เหมือนคนตาบอดคลำไปในความมืด และท่านจะไม่มีความเจริญในหนทางของท่าน ท่านจะถูกบีบคั้นและถูกปล้นอยู่เสมอ และจะไม่มีใครช่วยท่านได้เลย
28:30 ท่านจะหมั้นหญิงคนหนึ่งไว้เป็นภรรยา และชายอื่นจะเข้าไปร่วมหลับนอนกับนาง ท่านจะก่อสร้างเรือน แต่จะไม่ได้อาศัยอยู่ในนั้น ท่านจะปลูกสวนองุ่น แต่ท่านจะไม่ได้เก็บผลองุ่นนั้นเข้ามา
28:31 คนจะฆ่าวัวของท่านต่อหน้าต่อตาท่าน ท่านจะมิได้รับประทานเนื้อวัวนั้น เขาจะมาแย่งชิงลาไปต่อหน้าต่อตาท่าน และเขาจะไม่เอากลับคืนมาให้ท่าน ฝูงแพะแกะของท่านจะต้องเอาไปให้ศัตรูของท่าน และจะไม่มีใครช่วยท่านได้เลย
28:32 เขาจะเอาบุตรชายและบุตรสาวของท่านไปให้แก่ประชาชาติอื่น ส่วนตาของท่านจะมองดูและมืดมัวลงด้วยความอาลัยอาวรณ์ตลอดเวลา อำนาจน้ำมือของท่านก็ไม่สามารถจะป้องกันได้
28:33 ชนชาติที่ท่านไม่เคยรู้จักมาแต่ก่อนจะมารับประทานพืชผลแห่งแผ่นดินของท่าน และกินผลงานทั้งปวงของท่าน เขาจะบีบคั้นและเหยียบย่ำท่านเสมอไป
28:34 ดังนั้นภาพที่ท่านเห็นจึงจะกระทำให้ท่านบ้าคลั่งไป
28:35 พระเยโฮวาห์จะทรงเฆี่ยนตีท่านด้วยฝีร้ายที่หัวเข่า และที่ขา ซึ่งท่านจะรักษาให้หายไม่ได้ เป็นตั้งแต่ฝ่าเท้าจนถึงกระหม่อมของท่าน
28:36 พระเยโฮวาห์จะทรงนำท่าน และกษัตริย์ผู้ที่ท่านแต่งตั้งไว้เหนือท่านนั้น ไปยังประชาชาติซึ่งท่านและบรรพบุรุษของท่านไม่รู้จักมาก่อน ณ ที่นั้นท่านจะปรนนิบัติพระอื่นที่ทำด้วยไม้และด้วยหิน
28:37 ท่านจะเป็นที่น่าตกตะลึง เป็นคำภาษิต เป็นที่ครหาท่ามกลางชนชาติทั้งปวงที่พระเยโฮวาห์ทรงนำท่านไปนั้น
28:38 ท่านจะต้องเอาพืชไปหว่านไว้ในนามากและเก็บผลเข้ามาแต่น้อย เพราะตั๊กแตนจะกัดกินเสีย
28:39 ท่านจะปลูกและแต่งต้นองุ่น แต่ท่านจะไม่ได้ดื่มน้ำองุ่นหรือเก็บผลเข้ามา เพราะตัวหนอนจะกินมันเสีย
28:40 ท่านจะมีต้นมะกอกเทศอยู่ทั่วอาณาเขตของท่าน แต่ท่านจะไม่ได้น้ำมันมาชโลมตัวท่าน เพราะว่าผลมะกอกเทศของท่านจะร่วงหล่นเสีย
28:41 ท่านจะให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาว แต่จะไม่เป็นของท่าน เพราะเขาจะตกไปเป็นเชลย
28:42 ต้นไม้ทั้งหลายของท่านและผลจากพื้นดินของท่านนั้น ตั๊กแตนจะถือกรรมสิทธิ์
28:43 คนต่างด้าวซึ่งอยู่ท่ามกลางท่าน จะสูงขึ้นไปเหนือท่านทุกทีๆ และท่านจะต่ำลงทุกทีๆ
28:44 เขาจะให้ท่านทั้งหลายยืมของของเขาได้ และท่านจะไม่มีให้เขายืม เขาจะเป็นหัว และท่านจะเป็นหาง
28:45 ยิ่งกว่านั้นคำสาปแช่งทั้งหมดนี้จะตามหาท่าน และตามทันท่านจนกว่าท่านจะถูกทำลาย เพราะว่าท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ที่จะรักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์บัญชาท่านไว้
28:46 สิ่งเหล่านี้จะเป็นหมายสำคัญและการมหัศจรรย์อยู่เหนือท่าน และเหนือเชื้อสายของท่านเป็นนิตย์
28:47 เพราะท่านมิได้ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยความร่าเริงและใจยินดี เพราะเหตุมีสิ่งสารพัดบริบูรณ์
28:48 เพราะฉะนั้นท่านจึงต้องปรนนิบัติศัตรูของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์จะทรงใช้มาต่อสู้ท่าน ด้วยความหิวและกระหาย เปลือยกายและขัดสนทุกอย่าง และพระองค์จะทรงวางแอกเหล็กบนคอของท่าน จนกว่าพระองค์จะทำลายท่านเสียสิ้น
28:49 พระเยโฮวาห์จะทรงนำประชาชาติหนึ่งมาต่อสู้กับท่านจากทางไกล จากที่สุดปลายแผ่นดินโลก เร็วเหมือนนกอินทรีบินมา เป็นประชาชาติที่ท่านไม่รู้จักภาษาของเขา
28:50 เป็นประชาชาติที่มีหน้าตาดุร้าย คือผู้ซึ่งไม่เคารพคนแก่ และไม่โปรดปรานคนหนุ่มสาว
28:51 และจะรับประทานผลของฝูงสัตว์ของท่าน และพืชผลจากพื้นดินของท่าน จนท่านจะถูกทำลาย ทั้งเขาจะไม่เหลือข้าว น้ำองุ่นหรือน้ำมัน ลูกวัว หรือลูกแกะอ่อนไว้ให้ท่าน จนกว่าเขาจะกระทำให้ท่านพินาศ
28:52 เขาจะล้อมท่านไว้ทุกประตูเมืองจนกำแพงสูงและเข้มแข็งซึ่งท่านไว้วางใจนั้นพังทลายลงทั่วแผ่นดินของท่าน คือเขาจะล้อมท่านไว้ทุกประตูเมืองทั่วแผ่นดินของท่านซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน
28:53 ท่านจะต้องรับประทานผลแห่งตัวของท่านเป็นอาหาร คือเนื้อบุตรชายและบุตรสาวของท่าน ผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน ในการล้อมและในความทุกข์ลำบากซึ่งศัตรูของท่านมาทำให้ท่านทั้งหลายทุกข์ลำบากนั้น
28:54 ผู้ชายสำรวยและสำอางเหลือเกินในหมู่พวกท่านทั้งหลาย ตาเขาจะชั่วร้ายต่อพี่น้องของตน ต่อภรรยาที่อยู่ในอ้อมอกของตนและต่อลูกๆคนสุดท้ายที่เหลืออยู่กับตน
28:55 จนเขาจะไม่ยอมให้ใครกินเนื้อลูกของตนซึ่งกำลังกินอยู่ เพราะไม่มีอะไรเหลือให้เขาอีกแล้วในการล้อมและในความทุกข์ลำบาก ซึ่งศัตรูของท่านมาทำให้ท่านทั้งหลายทุกข์ลำบากทุกประตูเมือง
28:56 ผู้หญิงสำรวยและสำอางเหลือเกินในหมู่พวกท่าน ซึ่งไม่เคยย่างเท้าลงที่พื้นดินเพราะเป็นคนสำอางและสำรวยอย่างนั้น ตาเขาจะชั่วร้ายต่อสามีในอ้อมอกของเธอ และต่อบุตรชายและบุตรสาวของเธอ
28:57 ต่อรกซึ่งเพิ่งออกมาจากหว่างขาของเธอ และต่อลูกแดงที่เพิ่งคลอด เพราะว่าเธอจะกินเป็นอาหารเงียบๆเพราะขัดสนทุกอย่าง ในการถูกล้อมและในความทุกข์ลำบาก ซึ่งศัตรูของท่านมาทำให้ท่านทั้งหลายทุกข์ลำบากทุกประตูเมือง
28:58 ถ้าท่านทั้งหลายไม่ระวังที่จะกระทำตามถ้อยคำทั้งสิ้นของพระราชบัญญัติซึ่งเขียนไว้ในหนังสือม้วนนี้ ที่จะให้ยำเกรงพระนามที่ทรงสง่าราศีและที่น่าสะพรึงกลัวนี้ คือพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
28:59 แล้วพระเยโฮวาห์จะทรงนำมาสู่ท่านและเชื้อสายของท่านด้วยภัยพิบัติอย่างผิดธรรมดา ภัยพิบัติร้ายแรงและช้านาน และความเจ็บไข้ต่างๆที่ร้ายแรงและช้านาน
28:60 ยิ่งกว่านั้นพระองค์จะทรงนำโรคทั้งหลายแห่งอียิปต์ ซึ่งท่านกลัวนั้นมาสู่ท่าน และมันจะติดพันท่านอยู่
28:61 เช่นเดียวกันโรคทุกอย่างและภัยพิบัติทุกอย่าง ซึ่งมิได้ระบุไว้ในหนังสือพระราชบัญญัตินี้ พระเยโฮวาห์จะทรงนำมายังท่าน จนกว่าท่านทั้งหลายจะถูกทำลาย
28:62 ซึ่งพวกท่านทั้งหลายมีมากอย่างดวงดาวในท้องฟ้านั้น ท่านก็จะเหลือแต่จำนวนน้อย เพราะว่าท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านภาพสรุปพอสังเขป


ความแห้งแล้ง

ภัยพิบัติ
ความยากจน
ภัยสงครามเราจะเห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆหรือโทษต่างๆเหล่านี้ได้ปรากฎขึ้นแล้วอย่างดาษดืนในปัจจุบัน ทั้งในชีวิตของแต่ละบุคคล หรือ ภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมีผลต่อคนหมู่มาก เพราะว่าในปัจจุบันนั้นความบาปได้ท่วมท้นบนแผ่นดินโลก ผู้คนส่วนใหญ่มีจิตใจที่เย็นชาต่อความชั่ว ขาดความรักความเมตตา เห็นแก่ตัว เพราะมนุษย์ทั้งหลายนั้น หากโดยลำพังตนเองแล้วนั้น อ่อนแอเกินกว่าที่จะต่อต้านการล่อลวงของบรรดาอำนาจมืดของผีมารซาตาน หรือวิญญาณชั่วต่างๆได้

พระเจ้าทรงรู้จักมนุษย์ทุกคนดี เพราะพระองค์เองที่ปั้นมนุษย์แต่ละคนขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ที่พระองค์ตั้งกฎเกณฑ์ให้เราเดินตามนั้น เป็นสิ่งที่แสดงถึงความรักมั่นคงที่พระองค์มีต่อสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมา และแสดงถึงความชอบธรรมถูกต้องของพระผู้สร้างอย่างแท้จริง ยกตัวอย่าง เช่น "การห้ามมีพระอื่นใดนอกจากพระเจ้าองค์เดียว" นั้น ก็เพราะพระองค์ไม่ต้องการให้เราถูกหลอกจากซาตานและวิญญาณชั่ว แต่มนุษย์กลับมองว่า....ทำไมพระเจ้าใจแคบ? ทีศาสนาบางศาสนาเขายังไม่ปิดกั้นเลยว่าจะมีพระกี่องค์... เพราะความโง่เขลาของมนุษย์อันเกิดจากการถูกครอบงำของวิญญาณชั่วจึงทำให้เขามองไม่เห็นความจริงในพระองค์ และเยาะเย้ยคนที่เชื่อฟังในพระองค์! ด้วยเขาคิดว่าตัวเขาเองฉลาด เก่ง เข้มแข็ง เขาพึ่งพาตนเองและวางใจในทรัพย์สมบัติที่เขามีได้

แม้ว่าบางคนที่คิดเช่นนั้น ยังคงมีชีวิตที่ดีอยู่ ขอให้รู้เถิดว่า เพราะพระเจ้าทรงรักและอดทนนานต่อความบาปของมนุษย์ พระองค์ยังให้โอกาสให้กลับใจมาหาพระองค์...อย่างไรก็ตามพระองค์นั้นทรงยุติธรรม ไม่มีการปล่อยให้คนชั่วลอยนวลแน่นอน พระองค์จะทรงตัดสินผู้คนหรือชนชาติตามวันเวลาที่พระองค์ทรงเห็นสมควร ด้วย"วิถีของพระเจ้าสูงกว่าวิถีของเรา ความคิดของพระเจ้าสูงกว่าความคิดของเรา" (อิสยาห์ 55:9)

มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ ว่าดังนี้.....

" ทรัพย์สมบัติช่วยอะไรไม่ได้ในวันแห่งพระพิโรธ
แต่ความชอบธรรมช่วยให้พ้นความมรณา
:
เมื่อคนชั่วตายไป ความหวังของเขาก็พังพินาศ
ทุกสิ่งที่เขาคาดหวังจะได้จากอำนาจของตนก็สูญเปล่า
:
คนชั่วได้ค่าจ้างจอมปลอม
แต่ผู้ที่หว่านความชอบธรรม ได้เก็บเกี่ยวบำเหน็จอย่างแน่นอน
:
จงมั่นใจเถิดว่า คนชั่วจะไม่ลอยนวลพ้นโทษ...
:
...คนวางใจในทรัพย์สมบัติจะล้มคว่ำลง
ส่วนคนชอบธรรมจะรุ่งเรืองเหมือนต้นไม้ที่เจิรญงอกงาม

สุภาษิต 11:4,7,18,21,28


Note: วันแห่งพระพิโรธ ในที่นี้หมายถึง ยุคสุดท้ายที่จะมาถึงการพิพากษาทั้งคนเป็นและคนตาย

"ไม่มีใครยั่งยืนอยู่ได้ด้วยความชั่ว
แต่รากฐานของคนชอบธรรมจะไม่คลอนแคลน"
คนอธรรมจะย่อยยับและสูญสิ้น
แต่บ้านของคนชอบธรรมจะตั้งมั่นคง
....ไม่มีภัยอันตรายตกแก่ผู้ชอบธรรม
แต่คนชั่วจะทุกข์ร้อนแสนสาหัส

สุภาษิต 12:3,7,21พระเยซูคริสต์ทรงเตือนเราทั้งหลายว่า..
"..เราจะเตือนให้ท่านรู้ว่าควรจะกลัวผู้ใด
จงกลัวพระองค์ผู้ทรงฆ่าแล้วก็ยังมีฤทธิ์อำนาจที่จะทิ้งลงในนรกได้
แท้จริงเราบอกท่านว่า จงกลัวพระองค์นั้นแหละ"

ลูกา 12:5ขอพระเจ้าองค์บริสุทธิ์พระเยโฮวาห์ทรงประทานสติปัญญาให้แก่เรา และทรงช่วยเปิดตาใจของเราทั้งหลายผู้ที่แสวงหาพระองค์อย่างสุดหัวใจทุกคน ให้เราได้มองเห็นและรู้จักพระองค์ในทุกๆด้านอย่างที่พระองค์ทรงเป็น เพื่อว่าเราทั้งหลายจะเชื่อฟังและดำเนินชีวิตในเส้นทางอันชอบธรรมของพระองค์ นมัสการและเคารพบูชาพระองค์ตามที่พระองค์ทรงสมควรจะได้รับ..."เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย
แต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา"
โรม 6:23


โปรดดูเพิ่มเติม: //www.bloggang.com/viewblog.php?id=debunk&date=27-10-2009&group=1&gblog=33

Create Date : 17 พฤศจิกายน 2552
Last Update : 17 พฤศจิกายน 2552 17:09:06 น.
Counter : 2151 Pageviews.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

BlogGang Popular Award#13Narno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาความจริงจากในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน?

ข่าวดี!! ที่นี่มีคำตอบ ขอให้อ่านด้วยใจเปิดกว้าง และพินิจพิจารณา อ่านช้าๆ แล้วคุณจะพบคำตอบของชีวิตที่คุณค้นหามานาน

Inner peace is built by discovering your creator, and your purpose.

KNOWLEDGE IS POWER!!!!

You are created as a Soul, and placed into this physical body.

Your body is just a "Tool".

A tool, for your soul to carry out this temporary physical section, of your Eternal Life

A tool which should be guided into investing and feeding the soul.

But all people remain to do, is invest in the body rather than the SOUL!!

The Truth Set You Free!!!

May the Love and the Truth of the True God fill your Heart!!

Note: Please share your ideas or commend politely and wisely. ANY COMMENT POSTED NEEDS TO BE BASED ON INTELLIGENCE, LOGIC, AND REASONING; THOSE BASED MERELY ON RELIGIOUS BELIEF(S) AND/OR EMOTIONS WILL NOT SUFFICE.


Thanks for visiting!

Have a great wonderful day and night!!

## Pls. feel free to spread the words!!

New Comments
All Blog