The Second Coming เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา
พระคัมภีร์ที่กล่าวถึง การกลับมาของพระเยซูคริสต์The scripture that depict The Second Coming!

2 เธสะโลนิกา 2 / 2 Thessalonians 2

2:1 บัดนี้ พี่น้องทั้งหลาย เรื่องการซึ่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมา และที่พระองค์จะทรงรวบรวมเราทั้งหลายไปเป็นของพระองค์นั้น เราขอวิงวอนท่านว่า

2:2 อย่าให้ใจของท่านหวั่นไหวง่าย หรือเป็นทุกข์ร้อนไป ไม่ว่าจะเป็นโดยทางวิญญาณ หรือโดยทางคำพูด หรือโดยทางจดหมายเป็นเชิงว่ามาจากเรา อ้างว่าวันของพระคริสต์มาถึงแล้ว

2:3 อย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดล่อลวงท่านโดยทางหนึ่งทางใดเลย เพราะว่าวันนั้นจะไม่มาถึง เว้นแต่จะมีการล้มลงเสียก่อน และคนแห่งการบาปนั้นจะประจักษ์แจ้ง คือลูกแห่งความพินาศ

2:4 ผู้กีดกั้นขัดขวางและยกตัวขึ้นต่อสู้อะไรๆที่ได้ชื่อว่าเป็นพระเจ้า หรืออะไรๆที่เขาไหว้นมัสการนั้น แล้วมันก็นั่งในพระวิหารของพระเจ้าเหมือนอย่างพระเจ้า ประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้า

2:5 ท่านทั้งหลายจำไม่ได้หรือว่าเมื่อข้าพเจ้ายังอยู่กับท่าน ข้าพเจ้าได้บอกเรื่องนี้ให้ท่านทราบแล้ว

2:6 และท่านก็รู้จักผู้นั้นที่กำลังหน่วงเหนี่ยวมันไว้ในขณะนี้ เพื่อมันจะปรากฏออกมาได้ต่อเมื่อถึงเวลาของมัน

2:7 เพราะว่าอำนาจลึกลับนอกกฎหมายนั้นก็เริ่มทำงานอยู่แล้ว เพียงแต่ผู้ที่คอยหน่วงเหนี่ยวเดี๋ยวนี้นั้นจะยังหน่วงเหนี่ยวอยู่ จนกว่าผู้ที่คอยหน่วงเหนี่ยวนั้นจะถูกพาออกไปเสีย

2:8 ***ขณะนั้นคนนอกกฎหมายนั้นจะปรากฏตัวขึ้น ***
และ***องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประหารมันด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์ และจะทรงผลาญให้สูญไปด้วยการปรากฏแห่งการเสด็จมาของพระองค์ ***

2:9 คือผู้นั้นที่มา****โดยการดลบันดาลของซาตาน***
พร้อมกับบรรดา...
(1).การอิทธิฤทธิ์และ ...
(2).หมายสำคัญ และ ...
(3).การมหัศจรรย์แห่งความเท็จ


2:10 และอุบายอธรรมทั้งหลายสำหรับคนเหล่านั้นที่พินาศอยู่ เพราะเขาทั้งหลายไม่รับความรักแห่งความจริงไว้เพื่อจะรอดได้

2:11 เพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงให้....
.... ***ความลุ่มหลงมาครอบงำเขา ...
....*** ให้เขาเชื่อสิ่งที่เท็จ **


2:12 เพื่อ...***คนทั้งหลายที่ไม่เชื่อความจริง !!!!..
....***แต่ยินดีในการไม่ชอบธรรม!!!...
...*** จะได้ถูกลงพระอาชญาทุกคน !!!


2:1 Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him,
2:2 That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand.
2:3 Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition;
2:4 Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped; so that he as God sitteth in the temple of God, shewing himself that he is God.
2:5 Remember ye not, that, when I was yet with you, I told you these things?
2:6 And now ye know what withholdeth that he might be revealed in his time.
2:7 For the mystery of iniquity doth already work: only he who now letteth will let, until he be taken out of the way.
2:8 And then shall that Wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming:
2:9 Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders,
2:10 And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they received not the love of the truth, that they might be saved.
2:11 And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie: (lie of the second coming of Jesus!)
2:12 That they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness.


กิจการ 2 / Acts 2
2:22.... ท่านทั้งหลายผู้เป็นชนชาติอิสราเอล ขอฟังคำเหล่านี้เถิด
....คือพระเยซูชาวนาซาเร็ธ.....
...
..***เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดชี้แจงให้ท่านทั้งหลายทราบโดย!!!!
....(1).การอัศจรรย์ ..
....(2).การมหัศจรรย์และ....
....(3).หมายสำคัญต่างๆ

ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำโดยพระองค์นั้น ท่ามกลางท่านทั้งหลาย ดังที่ท่านทราบอยู่แล้ว


2:22 Ye men of Israel, hear these words; Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know:

จะเห็นว่าก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมานั้น....คนแห่งการบาป หรือลูกแห่งความพินาศนั้น(ปฏิปักษ์พระคริสต์)จะปรากฏตัวขึ้น!!!
....โดยการดลบันดาลของซาตาน***พร้อมกับทำสิ่งเหล่านี้คือ...
...(1).การอิทธิฤทธิ์และ
...(2).หมายสำคัญ และ ...
... (3).การมหัศจรรย์แห่งความเท็จ (2 เธสะโลนิกา 2:8,9)

***:ซึ่งจะเห็นว่าคนแห่งการบาปนั้นสามารถเลียนแบบพระเยซูได้ทุกอย่าง แต่เป็นการเทียมเท็จ!!!!


เพราะฉะนั้น...พี่น้องคริสเตียนที่ยังเป็นแบบอุ่นๆจำนวนมากจึงถูกล่อลวง คือคริสเตียนที่ไม่ใส่ใจในการแสวงหาพระเยซู ไม่ใส่ใจในการศึกษาพระคัมภีร์ และคริสเตียนที่ยังดำเนินชีวิตเหมือนกับผู้ที่ไม่เชื่อทั่วๆไป และคริสเตียนเหล่านี้ก็จะหลงไปตามลูกแห่งความพินาศ หรือ ปฏิปักษ์พระคริสต์!! นั่นเอง


การกลับมาของพระองคืจะมาลักษณะอย่างๆไร? How is Jesus coming?


ยอห์น 14 / John 14

พระคริสต์ทรงตรัสถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์ (1 คร 15:51-52; 1 ธส 4:14-17)

14:1 "**** อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลย..
..... ท่านเชื่อในพระเจ้า จงเชื่อในเราด้วย ****


14:2 ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีคฤหาสน์หลายแห่ง
ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว เราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลาย

14:3 และถ้าเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว
*** เราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นด้วย ***


***พระองค์กลับมาเพื่อรับบรรดาเจ้าสาวของพระองค์กลับไปอยู่
กับพระองค์ในอาณาจักรของพระองค์


Christ Tells of His Return (1 Cor. 15:51-52; 1 Thess. 4:14-17)
14:1 Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me.
14:2 In my Father's house are many mansions: if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you.
14:3 And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also.


กิจการ 1 / Acts 1

1:9 เมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้ว ในขณะที่เขาทั้งหลายกำลังพินิจดู
พระองค์ก็ถูกรับขึ้นไป และมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขา
การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์

1:10 เมื่อเขากำลังเขม้นดูฟ้าเวลาที่พระองค์เสด็จขึ้นไปนั้น
ดูเถิด มีชายสองคนสวมเสื้อขาวมายืนอยู่ข้างๆเขา

1:11 สองคนนั้นกล่าวว่า "ชาวกาลิลีเอ๋ย เหตุไฉนท่านจึงยืนเขม้นดูฟ้าสวรรค์...
**** พระเยซูองค์นี้ซึ่งทรงรับไปจากท่านขึ้นไปยังสวรรค์นั้น จะเสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้น ****"


1:9 And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up; and a cloud received him out of their sight.
Christ's Ascension and Second Coming
1:10 And while they looked stedfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel;
1:11 Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? this same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven.


****เนื่องจากว่า.... ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะกลับมานั้น ปฏิปักษ์พระคริสต์ (คนแห่งการบาป หรือ ลูกแห่งความพินาศ)จะมาก่อน
และทำให้คนจำนวนมากหลงไปเชื่อ และเข้าใจว่าพระเยซูมาแล้ว
คริสเตียนต้องระวังให้ดี อย่าถูกหลอก!!!
ท่านต้องติดสนิทกับพระองค์เพื่อจะไม่ถูกหลอก !!!*** คนแห่งการบาป หรือ ลูกแห่งความพินาศ(ปฏิปักษ์พระคริสต์)
คนนั้นเราจะสังเกตได้อย่างไร??

**(จงเปรียบเทียบคนนี้กับยูดาส อิสคาริโอด ที่ทรยศพระเยซู
ปฏิปักษ์พระคริสต์ก็คือคนที่แสดงตัวเองว่าเป็นสาวกของพระเยซู
รับใช้พระเยซู และอยู่ในคริสตจักรของพระเยซูนั่นเอง!!!มัทธิว 24 / Matthew 24

24:23 ในเวลานั้นถ้าผู้ใดจะบอกพวกท่านว่า
`ดูเถิด พระคริสต์อยู่ที่นี่' หรือ `อยู่ที่โน่น' อย่าได้เชื่อเลย

24:24 ด้วยว่า ..
**** จะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้พยากรณ์เทียมเท็จเกิดขึ้นหลายคน
และจะทำหมายสำคัญอันใหญ่และการมหัศจรรย์
ถ้าเป็นไปได้จะล่อลวงแม้ผู้ที่ทรงเลือกสรรให้หลง ****


24:25 ดูเถิด เราได้บอกท่านทั้งหลายไว้ก่อนแล้ว

24:26 เหตุฉะนั้น ถ้าใครจะบอกท่านทั้งหลายว่า..
`ดูเถิด ท่านผู้นั้นอยู่ในถิ่นทุรกันดาร' ก็จงอย่าออกไป..
.. หรือจะว่า `ดูเถิด อยู่ที่ห้องลับ' ก็จงอย่าเชื่อ

บุตรมนุษย์จะเสด็จกลับมาพร้อมด้วยสง่าราศี
(มก 13:24-27; ลก 21:25-36)
24:27 ด้วยว่าฟ้าแลบมาจากทิศตะวันออกส่องไปจนถึงทิศตะวันตกฉันใด
การเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นฉันนั้น

24:31 **** พระองค์จะทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์มาด้วยเสียงแตรอันดังยิ่งนัก
***ให้รวบรวมคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้วจากลมทั้งสี่ทิศนั้น ตั้งแต่ที่สุดฟ้าข้างนี้จนถึงที่สุดฟ้าข้างโน้น***24:23 Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not.
24:24 For *** there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. ***
24:25 Behold, I have told you before.
24:26 Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not.
The Son of Man to Return in Glory (Mark 13:24-27; Luke 21:25-36)
24:27 For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be.
24:31 And *** he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and ****they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.****
วิวรณ์ 1 / Revelation 1

1:7 `ดูเถิด ***พระองค์จะเสด็จมาในเมฆ และ
.....**นัยน์ตาทุกดวงและคนเหล่านั้นที่ได้แทงพระองค์จะเห็นพระองค์
..*** และมนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะร่ำไห้เพราะพระองค์ ***'
จงเป็นไปอย่างนั้น เอเมน


1:7 Behold, he cometh with clouds; and every eye shall see him, and they also which pierced him: and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen.

1 เธสะโลนิกา 4 / 1 Thessalonians 4

4:15 ในข้อนี้เราขอบอกให้ท่านทราบตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า
เราผู้ยังเป็นอยู่และเหลืออยู่จนถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา จะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั้นที่ล่วงหลับไปแล้วก็หามิได้

4:16 ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ ด้วยเสียงกู่ก้อง
ด้วยสำเนียงของเทพบดี และด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และ
****คนทั้งปวงที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน


4:17 ***หลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่และเหลืออยู่ จะ...
****ถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น..
เพื่อจะได้ ***พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างนั้นแหละ ****
เราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์***


4:15 For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep.
4:16 For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first:
4:17 Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord.

ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน เอเมน


เตรียมพร้อม: https://www.facebook.com/groups/170408246326805/322306691136959/?cmntid=323434144357547#!/groups/165119830201677/Create Date : 22 ธันวาคม 2554
Last Update : 9 มกราคม 2555 16:03:42 น.
Counter : 2382 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Narno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาความจริงจากในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน?

ข่าวดี!! ที่นี่มีคำตอบ ขอให้อ่านด้วยใจเปิดกว้าง และพินิจพิจารณา อ่านช้าๆ แล้วคุณจะพบคำตอบของชีวิตที่คุณค้นหามานาน

Inner peace is built by discovering your creator, and your purpose.

KNOWLEDGE IS POWER!!!!

You are created as a Soul, and placed into this physical body.

Your body is just a "Tool".

A tool, for your soul to carry out this temporary physical section, of your Eternal Life

A tool which should be guided into investing and feeding the soul.

But all people remain to do, is invest in the body rather than the SOUL!!

The Truth Set You Free!!!

May the Love and the Truth of the True God fill your Heart!!

Note: Please share your ideas or commend politely and wisely. ANY COMMENT POSTED NEEDS TO BE BASED ON INTELLIGENCE, LOGIC, AND REASONING; THOSE BASED MERELY ON RELIGIOUS BELIEF(S) AND/OR EMOTIONS WILL NOT SUFFICE.


Thanks for visiting!

Have a great wonderful day and night!!

## Pls. feel free to spread the words!!

New Comments
All Blog