อธิษฐานเพื่อชีวิตที่บังเกิดผล
ขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงของพระองค์ พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง
Sanctify them through thy truth: thy word is truth.
ยอห์น 17 / John 17:17เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิต และทรงพลานุภาพอยู่เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย
For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.
ฮีบรู 4 / Hebrews 4:12

สำหรับผู้ที่ไม่ทราบว่าจะอธิษฐานว่าอย่างไรกับพระเจ้า ตัวอย่างคำอธิษฐานนี้น่าจะพอช่วยท่านได้

ขอให้นำไปปรับใช้ในส่วนที่ตรงกับเรื่องส่วนตัวของท่าน

************************


สาธุการแด่พระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก
พระเจ้าผู้เที่ยงแท้พระองค์เดียวผู้ทรงพระชนม์อยู่ ผู้ทรงสถิตในสวรรค์
ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ
ขอให้อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์
ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก
ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดทั้งหลายของข้าพระองค์ เหมือนข้าพระองค์ยกโทษให้กับผู้ที่กระทำผิดต่อข้าพระองค์นั้น
และขอทรงปกป้องข้าพระองค์จากการทดลอง
ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้าย
เหตุว่าด้วยราชอำนาจและฤทธิ์เดชและสง่าราศีเป็นของพระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์ (มัทธิว 6:9-13)

*****************************


พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด
พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบพระองค์ทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช
ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์
คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์
พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมัน ขันน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่แน่ทีเดียวที่ความดีและความเมตตาจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า
และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์สืบไปเป็นนิตย์ (สดุดี 23)

*****************************


พระบิดาเจ้าข้า ลูกขอมอบกาย มอบชีวิตและจิตวิญญาณถวายแด่พระองค์ทั้งหมดทั้งสิ้น
ขอพระองค์โปรดทรงตรวจดูชีวิตจิตวิญญาณของลูกให้ถ้วนทั่ว เมื่อพระองค์ทรงพบสิ่งใดที่เป็นความบาปผิด สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนในสายพระเนตรของพระองค์
ขอพระองค์โปรดประทานพระโลหิตแห่งพระเยซูคริสต์มาราดรดชีวิตจิตวิญญาณของลูก กระทำให้ลูกสะอาดบริสุทธิ์ ไร้ตำหนิต่อเบื้องพระพักตร์ของพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์
ขอทรงปลดปล่อยลูกจากพันธนาการของความบาปทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ เพื่อให้จิตใจของลูกเป็นอิสระ ได้พักสงบในพระองค์อย่างแท้จริง
ขอลูกให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกๆวันเถิดเจ้าข้า….
ขอพระองค์โปรดทรงสถิตย์อยู่ด้วยกับลูกตลอดเวลา กระทำให้ลูกเป็นหนึ่งเดียวในพระองค์
ขอพระองค์โปรดกระทำให้ ความคิด คำพูด และการกระทำของลูกเป็นมาจากพระองค์ทั้งหมดทั้งสิ้น
ขอกระทำให้กิจกรรมต่างๆในชีวิตของลูกอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิง

ขอสอนความถ่อมใจให้กับลูก และเสริมความเชื่อให้กับลูกในทุกๆวัน
ขอกระทำให้ลูกได้มีเวลาอธิษฐานต่อเบื้องพระพักตร์ของพระองค์ในทุกๆวัน
ขอกระทำให้ลูกเติบโตฝ่ายวิญญาณและติดสนิทอยู่กับพระองค์มากยิ่งๆขึ้นในทุกๆวัน เพื่อลูกจะบังเกิดผล เพื่อพระองค์จะทรงได้รับเกียรติ์

ขอประทานสติปัญญาของพระองค์ให้กับลูก ขอใส่ความคิดจิตใจของพระองค์ในชีวิตจิตวิญญาณของลูกด้วยเถิด
ขอทรงเปิดตาใจของลูกให้ได้รู้ความจริงที่มาจากพระองค์เท่านั้น
และกระทำให้ลูกยอมเชื่อฟังพระองค์ด้วยความรักที่ลูกมีต่อพระองค์อย่างสุดหัวใจ และด้วยความถ่อมใจของลูกอย่างแท้จริง
ขอประทานยามเฝ้าริมฝีปากของลูกไว้ และนำลูกที่จะพูดแต่สิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทัย

ขอปกป้องลูกจากผู้เผยพระวจนะเท็จและการเผยพระวจนะเท็จทั้งปวง
ขอพระองค์ทรงแยกลูกออกจากสิ่งชั่วร้าย สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนในสายพระเนตรของพระองค์ทั้งหมดทั้งสิ้น
ขอปกป้องลูกจากการล่อลวงของเหล่ามารซาตานทุกรูปแบบ ด้วยไม่ว่าจะมาในรูปแบบใด ขอพระองค์โปรดทรงอย่าอนุญาตให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามากล้ำกลายชีวิตจิตวิญญาณของลูกได้

ขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ โปรดทรงนำให้ลูกดำเนินชีวิตวันต่อวันในเส้นทางอันชอบธรรมของพระองค์ เพื่อให้ลูกกระทำทุกสิ่งอย่างถูกต้องต่อเบื้องพระพักตร์ของพระองค์ตลอดเวลา
ขอทรงโปรดเปลี่ยนแปลงชีวิตจิตวิญญาณของลูกให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากยิ่งๆขึ้นในทุกๆวัน
ขอกระทำให้ชีวิตของลูกบังเกิดผลอย่างแท้จริงเพื่อเป็นการถวายเกียรติ์แด่พระองค์
ขอกระทำให้ลูกบริสุทธิ์ เพราะพระองค์ทรงบริสุทธิ์….

ขอองค์พระวิญญาณบริสุทิ์โปรดทรงครอบครองชีวิตจิตวิญญาณของลูกทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดเจ้าข้า..
และขอทรงกระทำพันธกิจของพระองค์ผ่านชีวิตของลูกตามน้ำพระทัยของพระองค์…..
ขอฝังพระคำของพระองค์ในจิตใจของลูก และขอทรงนำให้ลูกใช้พระคำของพระองค์ที่เป็นดาบคมในการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณตลอดเวลา
ขอพระองค์โปรดทรงใช้ลูกไปแทนพระองค์ ใช้ลูกให้เป็นมือเป็นเท้า และเป็นปากของพระองค์เพื่อนำพาผู้คนกลับมาหาพระองค์
และขอประทานความสดใหม่ในทุกเช้าวันใหม่และขอทรงประทานกำลังแรงอันเข้มแข็งให้กับลูกในทุกๆวัน
ขอใส่ความรักของพระองค์ในชีวิตจิตวิญญาณของลูก เพื่อให้ลูกรักคนอื่นเหมือนที่พระองค์ทรงรัก มองเห็นคนอื่นเหมือนที่พระองค์ทรงเห็น และเมตตาคนอื่นเหมือนที่พระองค์ทรงเมตตา

ขอสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระองค์ให้กับลูกทุกลมหายใจ
ขอพระองค์โปรดทรงกระทำให้ลูกได้สวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระองค์ให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา
ขอประทานความกล้าหาญ ชัยชนะ และความมั่นคงในพระองค์ในชีวิตของลูกตลอดไปเป็นนิตย์
ขอพันธกิจของพระองค์ผ่านชีวิตของลูกประสบความสำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์
ขอทรงนำลูกผ่านประตูที่คับและทางที่แคบ เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับชัยชนะเพื่อนำวิญญาณมาถวายแด่พระองค์ และขอให้ชีวิตของลูกเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ และเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์อย่างแท้จริง

(อธิษฐานเพื่อการคุ้มครองที่พักอาศัย)
พระบิดาเจ้าข้า...ลูกขอถวายบ้านหลังนี้(ที่อยู่อาศัยแห่งนี้)ให้เป็นขององค์พระเยซูคริสต์ ขอพระองค์โปรดครอบครอง และกระทำให้เป็นที่รองพระบาทของพระองค์
ขอทรงโปรดเทไฟแห่งการเผาผลาญของพระองค์ เพื่อเผาผลาญสิ่งชั่วร้าย และชำระบ้านหลังนี้ให้สะอาดบริสุทธิ์
ขอทรงโปรดขับไล่สิ่งชั่วร้ายสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน รูปเคารพทุกชิ้น ผีร้าย วิญญาณชั่วทั้งหมดทั้งสิ้นออกจากบ้านหลังนี้ด้วยอำนาจฤทธิ์เดชของพระองค์พระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ต ด้วยไม่มีสิ่งใดเลยที่พระองค์กระทำไม่ได้ ลูกทูลขอต่อพระองค์ด้วยความเชื่อ
ขอพระองค์พระองค์โปรดทรงกระทำให้สำเร็จเถิดเจ้าข้า

พระบิดาเจ้าข้า… ลูกรักพระองค์ ด้วยสุดจิตสุดใจ สุดกำลังสุดความคิด
และลูกรักพี่น้องเหมือนรักตัวเอง (หรือหากยังทำไม่ได้- ก็ขอพระองค์โปรดช่วยลูกที่จะรักพี่น้องเหมือนรักตัวเอง)
พระบิดาเจ้าข้า…ลูกขออธิษฐานเผื่อญาติพี่น้องในครอบครัวของลูกที่ยังไม่มาหาพรองค์
ขอความรักและความเมตตาจากพระองค์คุ้มครองพวกเขาด้วยพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์
และทรงโปรดนำพวกเขามาถึงความรอด ด้วยวิธีการของพระองค์ และในเวลาของพระองค์ด้วยเถิดเจ้าข้า
ขอพระองค์ โปรดทรงระเบิดพันธนาการของความบาปทั้งหมดทั้งสิ้นที่มีใน ……(ใส่ชื่อคนเหล่านั้น)..ให้ขาดสะบั้นด้วยอำนาจฤทธิ์เดชแห่งไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์
ขอทรงปลดปล่อยพวกเขาทุกๆคนให้เป็นอิสระอย่างแท้จริงเถิดเจ้าข้า
ลูกอธิษฐานเพื่อพวกเขาด้วยความรักและด้วยความถ่อมใจ
ลูกขอมอบวางภาระเหล่านี้ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ ขอพระองค์โปรดทรงกระทำให้สำเร็จ

พระบิดาเจ้าข้า…ลูกแสวงหาพระองค์อย่างสุดหัวใจ ขอให้ลูกได้พบพระองค์ และอยู่ในความจริงของพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ ขอพระองค์โปรดกระทำให้ลูกเป็นผู้ที่ได้รับพระพร ให้ลูกมีทุกสิ่งทุกอย่าง อย่าให้ลูกต้องขาดจากสิ่งดีใดๆ ขอทรงนำลูกให้แจกจ่ายออกไปด้วยใจกว้างขวาง เพื่อผู้คนจะรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่กับลูก เพื่อพระองค์จะทรงเป็นผู้ได้รับเกียรติ์
ขอพระองค์ขยายเขตแดนของลูก เพื่อลูกจะเป็นพยานฝ่ายพระองค์ที่หนักแน่นยิ่งขึ้น เพื่อนำพาผู้คนกลับมาหาพระองค์ ขอพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ โปรดทรงอยู่กับลูกตลอดเวลา
ขอพระองค์โปรดทรงปกป้องลูกให้รอดพ้นจากภยันตรายทั้งปวง เพื่อไม่ให้ลูกเจ็บใจ หรือปวดกาย (1 พงศาวดาร 4:10)

พระบิดาเจ้าข้า…พระองค์ทรงทราบจิตใจของลูกดี ลูกมีใจจดจ่อมั่นคงอยู่ที่พระองค์แต่เพียงผู้เดียว (หรือ ขอพระองค์โปรดกระทำให้ลูกมีพระองค์เป็นศูนย์กลางของชีวิต) พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของลูก เป็นพระเจ้าของลูก ลูกขอสรรเสริญพระองค์ และโมทนาพระคุณพระองค์
สรรเสริญพระเจ้า… พระยาห์เวห์(พระเยโฮวาห์) พระเยซูคริสต์ และองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นหนึ่งเดียว
องค์จอมกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวง จอมเจ้านาย จอมราชา ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด
สรรพสิ่งทั้งในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกอยู่ภายใต้การครอบครองของพระองค์ทั้งหมดทั้งสิ้น
สรรเสริญพระเจ้า….สรรเสริญพระเจ้า….ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา…..

ขอเหล่าฑูตสวรรค์ที่กำลังต่อสู้ในย่านฟ้าอากาศ มีความชื่นชมยินดี และมีกำลังที่เข้มแข็งขึ้นและมีชัยชนะเหนือเหล่ามารซาตานทั้งหมดทั้งสิ้น
ขอให้ผีมารซาตาน ผีร้ายวิญญาณชั่ว จงอ่อนกำลังลง ล่าถอยไปและพ่ายแพ้ไปในที่สุด

--------------------

ลูกอาศัยอยู่ ณ ที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์
ลูกจะกล่าวถึงพระเยโฮวาห์ว่า "พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของลูกและป้อมปราการของลูก พระเจ้าของลูก ผู้ที่ลูกจะไว้วางใจ"

เพราะพระองค์จะทรงช่วยตัวลูกให้พ้นจากกับดักของพรานนกและจากโรคภัยอย่างร้ายแรงนั้น
พระองค์จะทรงปกลูกไว้ด้วยปีกของพระองค์ และลูกจะวางใจอยู่ใต้ปีกของพระองค์ ความจริงของพระองค์เป็นโล่และเป็นดั้งของลูก
และลูกจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืน หรือกลัวลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวัน
หรือโรคภัยที่ไล่มาในความมืด หรือความพินาศที่เกิดความหายนะในเที่ยงวัน
พันคนจะล้มอยู่ที่ข้างๆลูก หมื่นคนที่มือขวาของลูก แต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ลูก
ลูกจะมองดูด้วยตาเท่านั้น และเห็นการตอบแทนแก่คนชั่ว
เพราะลูกได้กระทำให้พระเยโฮวาห์ผู้เป็นที่ลี้ภัยของลูกคือองค์ผู้สูงสุด เป็นที่อยู่ของลูก
ไม่มีการร้ายใดๆจะตกมาบนลูก ไม่มีภัยมาใกล้ที่อาศัยของลูก
เพราะพระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องลูก ให้ระแวดระวังลูกในทางทั้งปวงของลูก
ท่านทั้งหลายจะเอามือประคองชูลูกไว้ เกรงว่าเท้าของลูกจะกระแทกหิน
ลูกจะเหยียบสิงโตและงูพิษ ลูกจะย่ำสิงโตหนุ่มและมังกร
เพราะลูกผูกพันกับพระองค์ด้วยความรัก พระองค์จึงทรงสัญญาจะช่วยลูกให้พ้น และจะตั้งลูกไว้ในที่สูง เพราะลูกรู้จักนามของพระองค์
เมื่อลูกร้องทูลพระองค์ และพระองค์จะตอบลูก พระองค์จะอยู่กับลูกในยามลำบาก พระองค์จะช่วยลูกให้พ้นภัยและให้เกียรติลูก
พระองค์จะให้ลูกอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาว และสำแดงความรอดของพระองค์แก่ลูก (อธิษฐานตาม สดุดี 91)

ขอความรักและพระคุณของพระองค์คุ้มครองลูกไว้ และกระทำให้ลูกและทุกคนที่ลูกรักมีสันติสุขในพระองค์ สะอาดบริสุทธิ์ และไร้ตำหนิ เป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ของพระองค์เสมอ เพื่อรอการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์ เพื่อพระองค์จะทรงพอพระทัย

ขอให้คำอธิษฐานของลูกเป็นเสมือนเครื่องหอมที่เผาบูชาต่อเบื้องพระพักตร์ของพระองค์ ที่มีกลิ่นที่พระองค์ทรงพอพระทัย

ขอพระเกียรติ พระอานุภาพ ไอศวรรย์ และศักดานุภาพ จงมีแด่องค์พระผู้ทรงคุ้มครองรักษาลูกมิให้ล้ม และทรงนำลูกให้ตั้งอยู่เฉพาะพระสิริของพระองค์ ให้ปราศจากตำหนิ และมีความร่าเริงยินดี คือแด่พระเจ้าองค์เดียว พระผู้ช่วยให้รอดของลูก โดยพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของลูก ทั้งในอดีต ปัจจุบันกาล และในกาลต่อๆไปเป็นนิตย์

ขอบพระคุณพระองค์ สรรเสริญพระองค์ และโมทนาพระคุณพระองค์

ลูกอธิษฐานด้วยความเชื่อ ความรัก และความถ่อมใจ
ในพระนาม พระเยซูคริสต์เจ้า พระบุตรของพระองค์ พระผู้ไถ่ของลูก
ขอให้เป็นเช่นนั้นและขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์…ฮาเลลูยา!!

Create Date : 09 มกราคม 2553
Last Update : 11 กรกฎาคม 2556 10:59:16 น.
Counter : 4646 Pageviews.

2 comments
  
ในกรณีที่ต้องการอธิษฐานขอคู่พระพร ท่านอาจอธิษฐานในทำนองนี้.....

"พระบิดาเจ้าข้า ด้วยพระองค์ทรงสร้างชายและหญิงให้อยู่คู่กัน ลูกทูลขอพระองค์ได้โปรดประทานคู่พระพรให้กับลูกด้วยเถิดเจ้าข้า พระองค์ทรงรู้จักลูกดี เพราะในชีวิตจิตวิญญาณของลูกนั้นก็ไม่มีสิ่งใดเลยที่ปิดบังพระองค์ได้ ขอพระองค์โปรดเลือกผู้ที่สมบูรณ์พร้อมในสายพระเนตรของพระองค์ และผู้ที่พระองค์ทรงเห็นว่าเหมาะสมกับลูกให้แก่ลูก เพื่อลูกจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระองค์ ลูกทูลขอในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า ขอให้เป็นเช่นนั้นเถิดเจ้าข้า"
โดย: Narno7 วันที่: 31 มกราคม 2553 เวลา:22:15:45 น.
  
thank you very beautiful prayer!
โดย: pailin IP: 203.144.144.164 วันที่: 19 มีนาคม 2553 เวลา:2:25:59 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Narno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาความจริงจากในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน?

ข่าวดี!! ที่นี่มีคำตอบ ขอให้อ่านด้วยใจเปิดกว้าง และพินิจพิจารณา อ่านช้าๆ แล้วคุณจะพบคำตอบของชีวิตที่คุณค้นหามานาน

Inner peace is built by discovering your creator, and your purpose.

KNOWLEDGE IS POWER!!!!

You are created as a Soul, and placed into this physical body.

Your body is just a "Tool".

A tool, for your soul to carry out this temporary physical section, of your Eternal Life

A tool which should be guided into investing and feeding the soul.

But all people remain to do, is invest in the body rather than the SOUL!!

The Truth Set You Free!!!

May the Love and the Truth of the True God fill your Heart!!

Note: Please share your ideas or commend politely and wisely. ANY COMMENT POSTED NEEDS TO BE BASED ON INTELLIGENCE, LOGIC, AND REASONING; THOSE BASED MERELY ON RELIGIOUS BELIEF(S) AND/OR EMOTIONS WILL NOT SUFFICE.


Thanks for visiting!

Have a great wonderful day and night!!

## Pls. feel free to spread the words!!

New Comments
All Blog