ท่านถูกเรียกให้ออกมาหรือยัง? Have you been called out?


ขณะนี้มีคริสเตียนจำนวนมากที่กำลังถูกล่อลวง เขายังมองไม่เห็น เขาถูกคำสอนของมนุษย์ในหลายๆคริสตจักรครอบงำ ซึ่งไม่ใช่คำสอนของพระเยซูคริสต์..... เพราะเหตุที่เขาไม่ใส่ใจในการศึกษาพระพระคัมภีร์ พวกผู้เผยพระวจนะเท็จจะสอนไม่ตรงกับในพระคัมภีร์ทั้งหมด เขาจะสอนจริงครึ่งหนึ่งและเท็จครึ่งหนึ่ง หากไม่รู้...พระคำในพระคัมภีร์ ผู้ฟังก็ไม่รู้ว่าเขาสอนถูกหรือผิด!!!

*** ผู้ติดตามพระเยซูคริสต์และหวังในความรอดจริงๆ *** ต้องแม่นในพระคัมภีร์ด้วย และ ***ต้องติดสนิทในพระเยซูโดยการอธิษฐาน แสวงหาพระองค์ ขอพระองค์บัพติศมาเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ **** เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำเราในทางของพระองค์ ถ้าเราติดสนิทกับพระองค์จริงๆ เมื่อเจอการล่อลวง พระวิญญาณฯจะบอกให้เรารู้ก่อน และนำเราออกมาจากการล่อลวง


ขอเน้นย้ำว่า *** ..

---- ความรอดเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับพระเยซูคริสต์.... นอกจากการบอก/เตือนให้รู้ความจริงแล้ว ไม่มีใครช่วยใครได้อีกเลย ....เพราะทุกคนเลือกเอง ที่จะเชื่ออะไร และจะติดตามใคร!!!!


2 เธสะโลนิกา 2 / 2 Thessalonians 2

2:7 เพราะว่าอำนาจลึกลับนอกกฎหมายนั้นก็เริ่มทำงานอยู่แล้ว เพียงแต่ผู้ที่คอยหน่วงเหนี่ยวเดี๋ยวนี้นั้นจะยังหน่วงเหนี่ยวอยู่ จนกว่าผู้ที่คอยหน่วงเหนี่ยวนั้นจะถูกพาออกไปเสีย
2:8 ขณะนั้นคนนอกกฎหมายนั้นจะปรากฏตัวขึ้น และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประหารมันด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์ และจะทรงผลาญให้สูญไปด้วยการปรากฏแห่งการเสด็จมาของพระองค์
2:9 คือผู้นั้นที่มาโดยการดลบันดาลของซาตาน พร้อมกับบรรดาการอิทธิฤทธิ์และหมายสำคัญ และการมหัศจรรย์แห่งความเท็จ
2:10 และอุบายอธรรมทั้งหลายสำหรับคนเหล่านั้นที่พินาศอยู่ เพราะเขาทั้งหลายไม่รับความรักแห่งความจริงไว้เพื่อจะรอดได้
2:11 เพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงให้ความลุ่มหลงมาครอบงำเขา ให้เขาเชื่อสิ่งที่เท็จ
2:12 เพื่อคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อความจริง แต่ยินดีในการไม่ชอบธรรม จะได้ถูกลงพระอาชญาทุกคน

2:7 For the mystery of iniquity doth already work: only he who now letteth will let, until he be taken out of the way.
2:8 And then shall that Wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming:
2:9 Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders,
2:10 And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they received not the love of the truth, that they might be saved.
2:11 And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie: (lie of the second coming of Jesus!)
2:12 That they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness.

***** คนนอกกฎหมายนั้นจะปรากฏตัวขึ้น !!!!!
***** คือผู้นั้นที่มาโดยการดลบันดาลของซาตาน !!!! พร้อมกับบรรดาการอิทธิฤทธิ์ !!! และหมายสำคัญ!!!! และการมหัศจรรย์แห่งความเท็จ!!!!
***** และอุบายอธรรมทั้งหลายสำหรับ****คนเหล่านั้นที่พินาศอยู่ **** เพราะเขาทั้งหลายไม่รับความรักแห่งความจริงไว้เพื่อจะรอดได้


*****เพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรง ***ให้ความลุ่มหลงมาครอบงำเขา*** ให้เขาเชื่อสิ่งที่เท็จ !!!!!

****************เยเรมีย์ 9 / Jeremiah 9

9:3 "เขาทั้งหลายงอลิ้นของเขาเหมือนคันธนูเพื่อกล่าวความเท็จ แต่เขาทั้งหลายไม่กล้าสู้เพื่อความจริงในแผ่นดิน เพราะเขาทั้งหลายจากความชั่วอย่างนี้ไปสู่ความชั่วอย่างนั้น และเขาทั้งหลายไม่รู้จักเรา" พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ
9:4 "ขอให้ทุกคนระวังเพื่อนบ้านของตน และอย่าวางใจในพี่น้องคนใดเลย เพราะว่าพี่น้องทุกคนจะเป็นคนหลอกล่อ และเพื่อนบ้านทุกคนจะเที่ยวไปเป็นคนครหานินทา
9:5 ทุกคนจะล่อลวงเพื่อนบ้านของตน ไม่มีใครจะพูดความจริงสักคนเดียว เขาได้สอนลิ้นของเขาให้พูดมุสา เขาได้กระทำความชั่วช้าจนน่าเบื่อหน่าย
9:6 ***เจ้าอาศัยอยู่ท่ามกลางการล่อลวง! *** ...โดยการล่อลวงเขาปฏิเสธที่จะรู้จักเรา !!! ***" พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ
9:7 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ว่า "ดูเถิด เราจะถลุงเขาและทดลองเขา เหตุบุตรสาวแห่งประชาชนของเรา เราจะทำอย่างอื่นได้อย่างไร
9:8 ลิ้นของเขาเป็นเหมือนลูกศรที่ยิงออกไป มันพูดมารยา เขาพูดอย่างสันติกับเพื่อนบ้านของเขาด้วยปาก แต่ในใจของเขา เขาวางแผนการคอยดักเขาอยู่"


9:3 And they bend their tongues like their bow for lies: but they are not valiant for the truth upon the earth; for they proceed from evil to evil, and they know not me, saith the LORD.
9:4 Take ye heed every one of his neighbour, and trust ye not in any brother: for every brother will utterly supplant, and every neighbour will walk with slanders.
9:5 And they will deceive every one his neighbour, and will not speak the truth: they have taught their tongue to speak lies, and weary themselves to commit iniquity.
9:6 Thine habitation is in the midst of deceit; through deceit they refuse to know me, saith the LORD.
9:7 Therefore thus saith the LORD of hosts, Behold, I will melt them, and try them; for how shall I do for the daughter of my people?
9:8 Their tongue is as an arrow shot out; it speaketh deceit: one speaketh peaceably to his neighbour with his mouth, but in heart he layeth his wait.


*** มัทธิว 5 :20 เพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่า.... "ถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ยิ่งกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี ท่านจะไม่มีวันได้เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์"

Matthew 5:20 For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven.


เอเสเคียล 34 / Ezekiel 34

34:2 .......องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสแก่พวกผู้เลี้ยงแกะดังนี้ว่า วิบัติแก่ผู้เลี้ยงแกะแห่งอิสราเอล ผู้เลี้ยงตัวเอง ผู้เลี้ยงแกะย่อมเลี้ยงแกะมิใช่หรือ
34:3 เจ้ารับประทานไขมัน เจ้าคลุมกายของเจ้าด้วยขนแกะ เจ้าฆ่าแกะตัวอ้วนๆ แต่เจ้าหาได้เลี้ยงแกะไม่
34:4 ตัวที่อ่อนเพลียเจ้าก็ไม่เสริมกำลัง ตัวที่เจ็บเจ้าก็ไม่รักษา ตัวที่กระดูกหักเจ้าก็มิได้พันผ้า ตัวที่ถูกขับไล่ออกไปเจ้าก็มิได้ไปตามกลับมา ตัวที่หายไปเจ้าก็มิได้เสาะหา และเจ้าได้ปกครองเขาด้วยการบังคับและด้วยการข่มขี่เบียดเบียน
34:5 ดังนั้นมันจึงกระจัดกระจายไปหมด เพราะว่าไม่มีผู้เลี้ยงแกะ และเมื่อมันกระจัดกระจายไป มันก็ตกเป็นอาหารของสัตว์ป่าทั้งปวงในทุ่ง
34:6 แกะของเราก็เที่ยวไปตามภูเขาทั้งหมด และตามเนินเขาสูงทุกแห่ง เออ แกะของเราก็กระจายไปทั่วพื้นพิภพ ไม่มีใครเที่ยวค้น ไม่มีใครเสาะหามัน
34:7 เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายผู้เป็นผู้เลี้ยงแกะ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์
34:8 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใด เพราะแกะของเรากลายเป็นเหยื่อ และแกะของเรากลายเป็นอาหารของสัตว์ป่าทุ่งทั้งสิ้น เพราะไม่มีผู้เลี้ยงแกะ และเพราะผู้เลี้ยงแกะของเราไม่เที่ยวค้นหาแกะของเรา แต่ผู้เลี้ยงแกะนั้นเลี้ยงตัวเอง และไม่ได้เลี้ยงแกะของเรา
34:9 เพราะฉะนั้น โอ ท่านทั้งหลายผู้เป็นผู้เลี้ยงแกะ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์
34:10 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่า ดูเถิด เราเป็นปฏิปักษ์กับผู้เลี้ยงแกะ และเราจะเรียกร้องเอาแกะของเราจากมือของเขา และให้เขายับยั้งการเลี้ยงแกะของเขา ผู้เลี้ยงแกะจะไม่ได้เลี้ยงตัวเองอีกต่อไป เราจะช่วยแกะของเราให้พ้นจากปากของเขา เพื่อมิให้แกะเป็นอาหารของเขา


34:2 Son of man, prophesy against the shepherds of Israel, prophesy, and say unto them, Thus saith the Lord GOD unto the shepherds; Woe be to the shepherds of Israel that do feed themselves! should not the shepherds feed the flocks?
34:3 Ye eat the fat, and ye clothe you with the wool, ye kill them that are fed: but ye feed not the flock.
34:4 The diseased have ye not strengthened, neither have ye healed that which was sick, neither have ye bound up that which was broken, neither have ye brought again that which was driven away, neither have ye sought that which was lost; but with force and with cruelty have ye ruled them.
34:5 And they were scattered, because there is no shepherd: and they became meat to all the beasts of the field, when they were scattered.
34:6 My sheep wandered through all the mountains, and upon every high hill: yea, my flock was scattered upon all the face of the earth, and none did search or seek after them.
34:7 Therefore, ye shepherds, hear the word of the LORD;
34:8 As I live, saith the Lord GOD, surely because my flock became a prey, and my flock became meat to every beast of the field, because there was no shepherd, neither did my shepherds search for my flock, but the shepherds fed themselves, and fed not my flock;
34:9 Therefore, O ye shepherds, hear the word of the LORD;
34:10 Thus saith the Lord GOD; Behold, I am against the shepherds; and I will require my flock at their hand, and cause them to cease from feeding the flock; neither shall the shepherds feed themselves any more; for I will deliver my flock from their mouth, that they may not be meat for them.
Uploaded by warningthepeople on Dec 5, 2011


คุณไม่อาจเข้ากันได้ดีกับที่ใดๆเลย
ถ้าคุณถูกเรียกออกมาโดยพระเยซู และคุณยอมเชื่อฟังการทรงเรียกนั้น
ผมเป็นคริสเตียนมานานมาก
เทศนาสั่งสอนในฐานะศิษยาภิบาลในคริสตจักรก็ทำมานานพอสมควร
ได้รับปริญญาทางพระคัมภีร์และศาสนศาสตร์
แล้วพระเยซูก็เรียกให้ออกมาอย่างเหนือธรรมชาติ
อย่างที่ไม่ทันรู้ตัว..ผมก็ไม่อาจเข้ากันได้ดีกับเพื่อนๆคนไหนเลย
ผมเข้ากันไม่ได้กับคริสตจักร ผมเข้ากันไม่ได้กับงานที่เคยทำ
ผมเข้ากับที่ไหนไม่ได้อีกเลย
ถ้าพระเยซูเรียกคุณออกมา คุณจะสูญเสียเพื่อนจำนวนมากไป
ไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่เอาพวกเขา ไม่ใช่เพราะคุณเลื่อมใสในพระเจ้ามากกว่าพวกเขา
แต่เพียงเพราะว่าพวกเขาไม่มีอะไรจะทำกับคุณอีกต่อไป
คุณไม่เข้ากันกับโลก
คุณไม่เข้ากันกับวัฒนธรรม.
คุณถูกเรียกให้ออกมา ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวคือ ให้เชื่อฟังพระเยซูตลอดเส้นทางจนถึงที่สุด
พระองค์เรียกคุณออกมาหรือยัง?
คุณเข้าได้ดีหรือเปล่า ...หรือคุณถูกเรียกให้ออกมาจากโลกนี้หรือยัง?
ขอพระคุณของพระเยซูอยู่กับคุณ


You will not fit in anywhere nicely
if you are called out by Jesus and obey that calling.
I was a Christian for a long time,
preaching as a pastor in the church for a long time.
Got my degree in Bible and Theology, and I fit in.
Then Jesus called me out supernaturally.
Suddenly I did not fit it with any of my friends.
I did not fit in to my church I didn't fit into my job.
I didn't fit in anymore.
If Jesus calls you out you will lose many friends.
Not because you reject them or not because you are so much more godly than they are.
But they just don't want anything to do with you anymore.
You don't fit into this world.
You don't fit into the culture.
You are called out for 1 purpose and that is to be obedient to
Jesus all the way until the end
Have you been called out?
Do you fit in or have you been called out of this world?
May the grace of Jesus be with you.


******************

ยอห์น 14 / John 14
14:6 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา

14:6 Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.


วิวรณ์ 18 / Revelation 18
18:4 และข้าพเจ้าได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งประกาศมาจากสวรรค์ว่า "ชนชาติของเรา จงออกมาจากนครนั้นเถิด เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่มีส่วนในการบาปของนครนั้น และเพื่อท่านจะไม่ต้องรับภัยพิบัติที่จะเกิดแก่นครนั้น

18:4 And I heard another voice from heaven, saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues.Create Date : 23 ธันวาคม 2554
Last Update : 28 มกราคม 2555 20:46:24 น.
Counter : 859 Pageviews.

1 comments
  
https://www.bloggang.com/emo/102/emo129.gif
โดย: the woof IP: 58.9.6.175 วันที่: 3 มีนาคม 2555 เวลา:22:14:33 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

BlogGang Popular Award#13Narno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาความจริงจากในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน?

ข่าวดี!! ที่นี่มีคำตอบ ขอให้อ่านด้วยใจเปิดกว้าง และพินิจพิจารณา อ่านช้าๆ แล้วคุณจะพบคำตอบของชีวิตที่คุณค้นหามานาน

Inner peace is built by discovering your creator, and your purpose.

KNOWLEDGE IS POWER!!!!

You are created as a Soul, and placed into this physical body.

Your body is just a "Tool".

A tool, for your soul to carry out this temporary physical section, of your Eternal Life

A tool which should be guided into investing and feeding the soul.

But all people remain to do, is invest in the body rather than the SOUL!!

The Truth Set You Free!!!

May the Love and the Truth of the True God fill your Heart!!

Note: Please share your ideas or commend politely and wisely. ANY COMMENT POSTED NEEDS TO BE BASED ON INTELLIGENCE, LOGIC, AND REASONING; THOSE BASED MERELY ON RELIGIOUS BELIEF(S) AND/OR EMOTIONS WILL NOT SUFFICE.


Thanks for visiting!

Have a great wonderful day and night!!

## Pls. feel free to spread the words!!

New Comments
All Blog