จดหมายรักจากพ่อ A Heavenly Father's Love Letter


My Child,

ถึง ลูกที่รักของพ่อ

You may not know me, but I know everything about you. เจ้าอาจไม่รู้จักพ่อ แต่พ่อรู้จักเจ้าดี (Ps 139:1) I know when you sit down and when you rise up. พ่อรู้เมื่อเจ้านั่งลง และรู้เมื่อเจ้าลุกขึ้น (PS. 139:2) I am familiar with all your ways. พ่อคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของเจ้า (Ps. 139:3) Even the very hairs on your head are numbers. แม้แต่เส้นผมบนศีรษะของเจ้า พ่อก็นับไว้แล้วทุกเส้น (Mat. 10:29-31) For you made in my image. ด้วยเจ้าถูกสร้างขึ้นตามแบบรูปร่างของพ่อ (Gen. 1:27) In me you live and move and have your being. และเจ้าก็มีชีวิต และเคลื่อนไหวอยู่ในพ่อนี่เอง (Act. 17:28) (ด้วยว่า “เรามีชีวิตและเคลื่อนไหวอยู่ในพระองค์”) For you are my offspring. เพราะเจ้าเป็นเชื้อสายของพ่อ (Act. 17:28) I knew you even before you were conceived. พ่อรู้จักเจ้า ก่อนที่พ่อได้ก่อร่างสร้างตัวเจ้าที่ในครรภ์ และก่อนที่เจ้าจะคลอดจากครรภ์ พ่อก็ได้กำหนดตัวเจ้าไว้แล้ว (Jer. 1: 4-5) I chose you when I planned creation. เจ้าได้รับการกำหนดและรับการแต่งตั้งให้เป็นที่ถวายสรรเสริญแด่พระสิริของพ่อ (Ephesians 1:11-12) You were not a mistake, for all your days are written in my book. เจ้าเกิดมาไม่ใช่จากความผิดพลาด แต่วันทั้งหลาย ทุกๆวันของเจ้าก็ได้ถูกบันทึกไว้แล้วในสมุด ตั้งแต่เมื่อครั้งยังไม่เกิดวันนั้นขึ้นเลย (Ps. 139: 15-16) I determined the exact time of your birth and where you would live. พ่อได้กำหนดเวลาที่เจ้าเกิด และได้ไกำหนดเขตแดนให้เจ้าอยู่ (Act. 17:26) You are fearfully and wonderfully made.วิธีการที่พ่อได้สร้างเจ้านั้น น่าเกรงขามและอัศจรรย์ยิ่งนัก (Ps. 139:14) I knit you together in your mother’s womb. พ่อได้ปั้นส่วนภายในของเจ้า และทอเจ้าเข้าด้วยกันในครรภ์มารดาของเจ้า (Ps. 139:13) And brought forth on the day you were born. และพ่อก็ได้สอนเจ้าตั้งแต่เด็กๆมาจนกระทั้งบัดนี้ (Ps. 71:17-18) I have been misrepresented by those who don’t know me. เรื่องราวเกี่ยวพ่อนั้น ก็ถูกทำให้บิดเบือนไป จากผู้ที่ไม่รู้จักพ่อ (John 8:41-44) I am not distant and angry, but am the complete expression of love. พ่อไม่ได้อยู่ไกลหรือโกรธเจ้า แต่พ่อเป็นความรักที่บริบูรณ์ (1 John 4:7-21) And it is my desire to lavish my love on you. และดูเถิด.. พ่อได้ประทานความรักนั้นแก่เจ้า (1 John 3:1) Simply because you are my child and I am your father. ด้วยเจ้าจะได้ชื่อว่า”เป็นลูกของพ่อ” และพ่อก็ “เป็นพ่อของเจ้า” (1 John 3:1) I offer you more than your earthly father ever could. พ่อให้เจ้า ได้มากเกินกว่าที่พ่อบนโลกจะให้เจ้าได้ (Mat. 7:11) For I am the perfect father. ด้วยพ่อนั้น เป็นพ่อที่ดีรอบคอบที่ทรงสถิตย์อยู่ในสวรรค์ (Mat. 5:48) Every good gift that you receive comes from my hand. ของประทานอันดีทุกอย่างที่เจ้าได้รับนั้น มาจากน้ำมือของพ่อที่ส่งมาจากสวรรค์ (James 1:17) For I am your provider and I meet all your needs. ด้วยว่าพ่อ เป็นผู้ที่สามารถประทานทุกสิ่งให้ตามความต้องของเจ้า (Mat. 6:31-33) My plan for your future has always been filled with hope. พ่อรู้แผนงานที่พ่อมีไว้สำหรับเจ้า ซึ่งเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า (Jeremiah 29:11) Because I love you with an everlasting love. ด้วยพ่อรักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์ เพราะฉะนั้นพ่อจึงมีความรักมั่นคงต่อเจ้าสืบไป (Jer. 31:3) My thought toward you are countless as the sand at seashore. ความคิดคำนึงที่พ่อมีต่อเจ้า นั้นนับไม่ถ้วนดังเม็ดทราย (Ps. 139:17-18) And I rejoice over you with singing. และพ่อก็รื่นเริงยินดีเมื่อเจ้าร้องเพลง (เศฟันยาห์ 3:17) I will never stop doing good to you. พ่อจะไม่มีวันหยุดที่จะทำดีต่อเจ้า (Jer. 32:40) For you are my treasured possession. ด้วยเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ของพ่อ ที่พ่อได้เลือกสรรไว้แล้ว (Exodus อพยพ 19:5) I desire to establish you with all my heart and all my soul. พ่อปรารถนาที่จะทำดีต่อเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของพ่อ (Jer. 32:41) And I want to show you great and marvelous things. และพ่อต้องการที่จะบอกถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้น ให้แก่เจ้า (Jer.33:3) If you seek me with all your heart, you will find me.ถ้าเจ้าแสวงหาพ่อด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า เจ้าก็จะพบพ่อ (Deuteronomy เฉลยธรรมบัญญัติ 4:29) Delight in me and I will give you the desires of your heart. จงปิติยินดีในพ่อเถิด แล้วพ่อจะประทานตามใจปรารถนาของเจ้า (Ps. 37:4) For it is who gave you those desires. เพราะว่าพ่อกระทำกิจอยู่ภายในของเจ้า ให้เจ้ามีใจปรารถนา ทั้งให้ประพฤติตามชอบใจของพ่อ (Philippians 2:13) I am able to do more for you than you could possibly imagine. พ่อสามารถกระทำสิ่งสารพัดมากยิ่งกว่า ที่เจ้าจะทูลขอหรือคิดได้ (Ephesians 3:20) For I am your greatest encourager. ด้วยพ่อ เป็นผู้ชูใจนิรันดร์ และเป็นความหวังอันดีแก่เจ้า (2 Thessalonians 2:16:17) I am also your father who comforts you with all your troubles. แล้วพ่อยังเป็นพ่อที่สามารถชูใจลูกในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของลูกด้วย (2 Corinthians 1: 3-4) When you are brokenhearted, I am close to you. เมื่อจิตใจเจ้าฟกช้ำ พ่ออยู่ใกล้เจ้า (Ps.34:18) As a shepherd carries a lamp, I have carried you close to my heart. อย่างผู้เลี้ยงแกะอุ้มลูกแกะ พ่อก็อุ้มเจ้าไว้ที่อกที่ใกล้ๆหัวใจของพ่อ (Isa. 40:11) One day, I will wipe away every tear from your eyes. วันหนึ่ง พ่อจะเช็ดน้ำตาทุกๆ หยด จากตาของเจ้า (Rev. 21:3-4) And I’ll take away all the pain you have suffered on this earth. และพ่อจะล้างความเจ็บปวดทั้งสิ้นที่เจ้าเคยมีเมื่อครั้งที่เจ้าอยู่บนโลกนั้น ออกจากเจ้า (Rev. 21:3-4) I am your father, and I love you even as I love my son, Jesus. พ่อเป็นพ่อของเจ้า และพ่อก็รักเจ้า เฉกเช่นที่พ่อรักพระเยซูคริสต์พระบุตรของพ่อ (John 17:23) For in Jesus, my love for you is revealed. ด้วยความรักที่พ่อมีต่อพระเยซูคริสต์นั้น ความรักของพ่อก็ดำรงอยู่ในเจ้าเช่นกัน (John 17:26) He is the exact my representation of my being. ด้วยพระเยซูคริสต์พระบุตรของพ่อ ก็สะท้อนตัวพ่อ และมีสภาวะพิมพ์เดียวกันกับพ่อนั่นเอง (Hebrew 1:3) He came to demonstrate that I am for you, not against you. พระเยซูคริสต์ ได้มาเพื่อแสดงให้เห็นว่า พ่ออยู่ฝ่ายเจ้า และไม่ได้ต่อต้านเจ้า (Romans 8:31) And to tell you that I am not counting your sins. และ เพื่อจะบอกเจ้าว่า พ่อมิได้ถือโทษในการผิดของเจ้าเลย (2 Cor. 5:18-19) Jesus died, so that you and I could be reconciled. การที่พระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนม์นั้น ก็เพื่อให้เจ้าและพ่อจะได้คืนดีกัน (2 Cor. 5:18-19) His death was the ultimate expression of my love for you. การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์นั้น ได้แสดงออกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่พ่อมีต่อเจ้า (1 John 4:10) I gave up everything I love that I might gain your love. พ่อยอมสูญเสียทุกสิ่งที่พ่อรัก เพื่อว่าพ่ออาจได้รับรักตอบจากเจ้า (พระองค์มิได้ทรงหวงพระบุตรองค์ แต่ได้ทรงประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เรา…) (Romans 8: 32) If you receive the gift of my son Jesus, you receive me. ถ้าเจ้ารับพระบุตรของพ่อ เจ้าก็ได้รับพ่อด้วย (1 John 2:23) And nothing will ever separate you from my love again. และก็ จะไม่มีอะไรที่จะทำให้เจ้าถูกตัดขาดจากความรักของพ่อได้ (Romans 8:38-39)

Come home and I’ll throw the biggest party heaven has ever seen. กลับบ้านเถอะลูก…… พ่อจะจัดงานรื่นเริงยินดีอย่างยิ่งใหญ่ต้อนรับเจ้าในสวรรค์ (Luke 15:6-7 ….เมื่อมาถึงบ้านแล้ว จึงเชิญมิตรสหายและเพื่อนบ้านให้มาพร้อมกัน พูดกับเขาว่า “จงเปรมปรีดิ์ดับข้าพเจ้าเถิด เพราะข้าพเจ้าได้พบแกะของข้าพเจ้าที่หายไปนั้นแล้ว” เราบอกท่านทั้งหลายว่า เช่นนั้นแหละ จะมีความปรีดีในสวรรค์ เพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่ มากกว่าเพราะคนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนที่ไม่ยอมกลับใจใหม่)


I have always been father, and will always be father. พ่อเป็นพระบิดา และยังคงเป็นพระบิดาของเจ้าตลอดไปเป็นนิตย์(Ephesians 3:14-15) My question is, will you be my child? คำถามของพ่อ ก็คือว่า เจ้าจะเป็นบุตรของพ่อหรือไม่ (John 1:12-13) I am waiting for you. ขอให้เจ้ารู้เถิดว่า พ่อกำลังรอคอยเจ้าอยู่เสมอ (Luke 15:11-32)

LOVE, ด้วยความรักอันบริสุทธิ์จากพระบิดา
YOUR DAD.พ่อของเจ้า

Almighty God พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์Create Date : 03 ตุลาคม 2552
Last Update : 14 ตุลาคม 2552 14:17:52 น.
Counter : 1137 Pageviews.

1 comment
Who Am I?
Create Date : 03 ตุลาคม 2552
Last Update : 4 ตุลาคม 2552 1:08:44 น.
Counter : 695 Pageviews.

0 comment
Praise to The True God, Jesus Christ (3)

Create Date : 03 ตุลาคม 2552
Last Update : 4 ตุลาคม 2552 1:31:50 น.
Counter : 706 Pageviews.

0 comment
Praise to The True God, Jesus Christ (2)

Create Date : 03 ตุลาคม 2552
Last Update : 4 ตุลาคม 2552 1:16:25 น.
Counter : 830 Pageviews.

0 comment
Praise to The True God, Jesus Christ

Create Date : 03 ตุลาคม 2552
Last Update : 4 ตุลาคม 2552 1:10:42 น.
Counter : 1245 Pageviews.

1 comment
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  

Narno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาความจริงจากในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน?

ข่าวดี!! ที่นี่มีคำตอบ ขอให้อ่านด้วยใจเปิดกว้าง และพินิจพิจารณา อ่านช้าๆ แล้วคุณจะพบคำตอบของชีวิตที่คุณค้นหามานาน

Inner peace is built by discovering your creator, and your purpose.

KNOWLEDGE IS POWER!!!!

You are created as a Soul, and placed into this physical body.

Your body is just a "Tool".

A tool, for your soul to carry out this temporary physical section, of your Eternal Life

A tool which should be guided into investing and feeding the soul.

But all people remain to do, is invest in the body rather than the SOUL!!

The Truth Set You Free!!!

May the Love and the Truth of the True God fill your Heart!!

Note: Please share your ideas or commend politely and wisely. ANY COMMENT POSTED NEEDS TO BE BASED ON INTELLIGENCE, LOGIC, AND REASONING; THOSE BASED MERELY ON RELIGIOUS BELIEF(S) AND/OR EMOTIONS WILL NOT SUFFICE.


Thanks for visiting!

Have a great wonderful day and night!!

## Pls. feel free to spread the words!!

New Comments
All Blog