Welcome Home: คำสารภาพบาปและการขอคืนดีกับพระเจ้า
Reconciliatiom with God : ขอคืนดีกับพระเจ้าของเราขอหนุนใจท่านผู้แสวงหาความรอดและสันติสุขทั้งในปัจจุบันและตลอดไปเป็นนิตย์...ให้ท่านเข้าหาองค์พระผู้เป็นเจ้า...พระยาห์เวห์(พระเยโฮวาห์)พระเยซูคริสต์.. ขอการปกป้องจากพระองค์...พึ่งพาในพระองค์ เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าองค์องค์เที่ยงแท้ของมวลมนุษยชาติ...

ด้วยความรักที่มั่นคง..พระองค์ทรงรอคอยท่านอยู่... พระองค์ทรงอ้าแขนรอรับท่านอยู่ตลอดเวลา....พระองค์ทรงสัตย์ซื่อ.....และจะทรงยกบาปผิดให้กับเราทุกคนที่สารภาพบาปต่อพระองค์ด้วยจิตที่สำนึกในความบาปของตนอย่างแท้จริง...

เพราะพระองค์ทรงเป็นความรัก และทรงเมตตาที่ยิ่งใหญ่...พระองค์ให้โอกาสเราที่จะกลับมาหาพระองค์ ผู้ที่ยอมเชื่อฟังและทำตามคำสอนของพระองค์....จะไม่ขาดสิ่งดีในชีวิตเลยสุภาษิต 3: 11- 19... "บุตรของเราเอ๋ย อย่าดูหมิ่นการตีสอนของพระเยโฮวาห์ หรือเบื่อหน่ายต่อการตักเตือนของพระองค์...เพราะพระเยโฮวาห์ทรงตักเตือนผู้ที่พระองค์ทรงรัก ดังบิดาตักเตือนบุตรชายผู้ที่เขาปีติชื่นชม....มนุษย์ผู้ประสบปัญญาและผู้ได้ความเข้าใจ เป็นสุขจริงหนอ... เพราะผลที่ได้จากปัญญา(พระเจ้า,ปัญญาจากพระเจ้า)ย่อมดีกว่าผลที่ได้จากเงินและกำไรนั้นดีกว่าทองคำเนื้อดี...เธอ(ปัญญา)ประเสริฐกว่าทับทิม และบรรดาสิ่งที่เจ้าปรารถนาจะเปรียบกับเธอไม่ได้....ชีวิตยืนยาวอยู่ที่มือขวาของเธอ และที่มือซ้ายของเธอมีความมั่งคั่งและเกียรติยศ...ทางของเธอเป็นทางของความร่มรื่น และวิถีทั้งสิ้นของเธอคือสันติภาพ...เธอเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแก่ผู้ที่ยึดเธอไว้ บรรดาผู้ที่ยึดเธอไว้แน่นก็เป็นสุข...พระเยโฮวาห์ทรงวางรากแผ่นดินโลกโดยปัญญา พระองค์ทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์โดยความเข้าใจ"พระเยซูคริสต์จะทรงสด็จกลับมาอีกครั้งในอีกไม่ช้านี้อย่างแน่นอน...วิวรณ์ 22: 12-17... " 'ดูเถิด เราจะมาโดยเร็ว และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วย เพื่อตอบแทนการกระทำของทุกคน เราคืออัลฟาและโอเมกา เป็นปฐมและเป็นอวสาน เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย"...คนทั้งหลายที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็เป็นสุข เพื่อว่าเขาจะได้มีสิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิต และเพื่อเขาจะได้เข้าไปในเมืองนั้นโดยทางประตู...ด้วยว่าภายนอกนั้นมีสุนัข คนใช้เวทมนตร์ คนล่วงประเวณี ฆาตกร คนไหว้รูปเคารพ คนใดที่รักและกระทำการมุสา...."เราคือเยซูผู้ใช้ให้ทูตสวรรค์ของเราไปเป็นพยานสำแดงเหตุการณ์เหล่านี้แก่ท่านเพื่อคริสตจักรทั้งหลาย เราเป็นรากและเป็นเชื้อสายของดาวิด และเป็นดาวประจำรุ่งอันสุกใส".... พระวิญญาณและเจ้าสาวตรัสว่า "เชิญมาเถิด" และให้ผู้ที่ได้ยินกล่าวว่า "เชิญมาเถิด" และให้ผู้ที่กระหายเข้ามา ผู้ใดมีใจปรารถนา ก็ให้ผู้นั้นมารับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย..."
หลายท่านคงพอมองออกว่าเรากำลังอยู่ในยุคสุดท้ายแล้ว.. การเสด็จกลับมาครั้งที่สองขององค์พระเยซูคริสต์ ไม่ใช่มาเป็นชายยากจนที่ถ่อมตน เหมือนการมาในครั้งแรก....แต่ครั้งนี้...พระองค์จะเสด็จมาเพื่อการพิพากษาโลก มาแยกดำออกจากขาว(พระองค์ไม่เอาสีเทา) มาแยกแกะออกจากแพะ มาทำลายล้างการอธรรมทั้งสิ้นบนแผ่นดินโลก


".....เมื่อเราเป็นเชื้อสายของพระเจ้าแล้ว เราก็ไม่ควรถือว่าพระเจ้าทรงเป็นเหมือนทอง เงิน หรือหิน ซึ่งได้แกะสลักด้วยศิลปะและความคิดของมนุษย์ (เราไม่ควรคิดว่ารูปเคารพต่างๆคือพระเจ้า-ผู้เรียบเรียง)ในเวลาเมื่อมนุษย์ยังโฉดเขลาอยู่พระเจ้าทรงมองข้ามไปเสีย แต่เดี๋ยวนี้พระองค์ได้ตรัสสั่งแก่มนุษย์ทั้งปวงทั่วทุกแห่งให้กลับใจใหม่.... เพราะพระองค์ได้ทรงกำหนดวันหนึ่งไว้ ในวันนั้นพระองค์จะทรงพิพากษาโลกตามความชอบธรรม โดยให้ท่านองค์นั้นซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้เป็นผู้พิพากษา และพระองค์ได้ให้พยานหลักฐานแก่คนทั้งปวงแล้วว่า ได้ทรงโปรดให้ท่านองค์นั้นคืนพระชนม์" กิจการ 17:29-31


องค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาอย่าง..จอมกษัตริย์ของจักรวาล...มาเพื่อการเก็บเกี่ยว...และที่สำคัญคือ การเสด็จมาเพื่อรับคนของพระองค์กลับบ้าน...ที่แผ่นดินสวรรค์เยรูซาเล็มใหม่(New Jerusalem/Heaven) ที่เหล่าธรรมิกชน(The Elects/The Righteousness)ของพระองค์กำลังตั้งตารอคอย...
การเก็บเกี่ยวบนแผ่นดินโลก

วิวรณ์ 14:14-20 "...ข้าพเจ้าได้แลเห็น และดูเถิด มีเมฆขาว และมีผู้หนึ่งประทับบนเมฆนั้นเหมือนกับบุตรมนุษย์ สวมมงกุฎทองคำบนพระเศียร และพระหัตถ์ถือเคียวอันคม... และมีทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งออกมาจากพระวิหารร้องทูลพระองค์ ผู้ประทับบนเมฆนั้นด้วยเสียงอันดังว่า "จงใช้เคียวของพระองค์เกี่ยวไปเถิด เพราะว่าถึงเวลาที่พระองค์จะเกี่ยวแล้ว เพราะว่าผลที่จะต้องเก็บเกี่ยวในแผ่นดินโลกนั้นสุกแล้ว"....และพระองค์ผู้ประทับบนเมฆนั้น ได้ทรงตวัดเคียวนั้นบนแผ่นดินโลก และแผ่นดินโลกก็ได้ถูกเกี่ยวแล้ว... และทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งก็ออกมาจากพระวิหารบนสวรรค์ ถือเคียวอันคมเช่นเดียวกัน....และทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งผู้มีฤทธิ์เหนือไฟ ได้ออกมาจากแท่นบูชา และร้องบอกทูตองค์นั้นที่ถือเคียวคมนั้นด้วยเสียงอันดังว่า "ท่านจงใช้เคียวคมของท่านเกี่ยวเก็บพวงองุ่นแห่งแผ่นดินโลก เพราะลูกองุ่นนั้นสุกดีแล้ว"...ทูตสวรรค์นั้นก็ตวัดเคียวบนแผ่นดินโลก และเก็บเกี่ยวผลองุ่นแห่งแผ่นดินโลก และขว้างลงไปในบ่อย่ำองุ่นอันใหญ่แห่งพระพิโรธของพระเจ้า...บ่อย่ำองุ่นถูกย่ำภายนอกเมือง และโลหิตไหลออกจากบ่อย่ำองุ่นนั้นสูงถึงบังเหียนม้า ไหลนองไปประมาณสามร้อยกิโลเมตร"
ขันทั้งเจ็ดแห่งพระพิโรธของพระเจ้า

วิวรณ์ 15
1 ข้าพเจ้าเห็นหมายสำคัญในสวรรค์อีกประการหนึ่ง ใหญ่ยิ่งและน่าประหลาด คือมีทูตสวรรค์เจ็ดองค์ถือภัยพิบัติเจ็ดอย่าง อันเป็นภัยพิบัติครั้งสุดท้าย เพราะว่าพระพิโรธของพระเจ้าสิ้นสุดลงด้วยภัยพิบัติเหล่านั้น

2 ข้าพเจ้าเห็นเป็นเหมือนทะเลแก้วปนไฟ และบรรดาคนที่มีชัยต่อสัตว์ร้าย และรูปของมัน และเครื่องหมายของมัน และเลขประจำชื่อของมัน ยืนอยู่บนทะเลแก้วนั้น พวกเขาถือพิณเขาคู่ของพระเจ้า

3 เขาร้องเพลงของโมเสส ซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า และเพลงของพระเมษโปดกว่า...

"ข้าแต่พระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด
พระราชกิจของพระองค์ใหญ่ยิ่งและมหัศจรรย์นัก
ข้าแต่องค์พระมหากษัตริย์แห่งวิสุทธิชนทั้งปวง
วิถีทางทั้งหลายของพระองค์ยุติธรรมและเที่ยงตรง
4 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า มีผู้ใดบ้างที่จะไม่ยำเกรงพระองค์
และไม่ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์
เพราะว่าพระองค์ผู้เดียวทรงเป็นผู้บริสุทธิ์
ประชาชาติทั้งปวงจะมานมัสการจำเพาะพระพักตร์พระองค์
เพราะว่าการพิพากษาของพระองค์ปรากฏแจ้งแล้ว"


5 ต่อจากนี้ข้าพเจ้าได้แลเห็น และดูเถิด พระวิหารของพลับพลาแห่งสักขีพยานในสวรรค์เปิดออก

6 และทูตสวรรค์ทั้งเจ็ดองค์ที่ถือภัยพิบัติทั้งเจ็ด ได้ออกมาจากพระวิหารนั้น นุ่งห่มผ้าป่านสีขาวและบริสุทธิ์ และคาดรัดประคดทองคำ

7 และสัตว์ตัวหนึ่งในสี่ตัวนั้นได้เอาขันทองคำเจ็ดใบเต็มด้วยพระพิโรธของพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิตย์ ส่งให้แก่ทูตสวรรค์ทั้งเจ็ดองค์นั้น

8 และพระวิหารก็เต็มไปด้วยควันซึ่งมาจากสง่าราศีของพระเจ้า และจากฤทธานุภาพของพระองค์ และไม่มีผู้ใดสามารถเข้าไปในพระวิหารนั้นได้ จนกว่าภัยพิบัติทั้งเจ็ดของทูตสวรรค์เจ็ดองค์นั้นจะได้สิ้นสุดลง
เหตุใดพระองค์จึงทรงพระพิโรธ?

เพราะมนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าผู้ทรงสร้าง ทั้งยังไม่ยอมรับและไม่เคารพยำเกรงพระองค์ตามที่พระองค์ทรงสมควรจะได้รับ แทนการยกย่องเชื่อฟังและนมัสการพระองค์นั้น เหล่ามนุษย์กลับไปตั้งศาสนาต่างๆขึ้นกันเอง พวกเขากราบไหว้บูชาและนมัสการรูปเคารพต่างๆ ที่มนุษย์ปั้นแต่งขึ้นแทนการเคารพบูชาพระเจ้าพระเยโฮวาห์พระบิดาหรือพระเยซูคริสต์พระบุตรซึ่งเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันผู้เป็นปฐมกาลและป็นอวสาน...

เยเรมีย์ 17:5-10
...พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า "คนที่วางใจในมนุษย์และให้เนื้อหนังเป็นแขนของเขา
และใจของเขาหันออกจากพระเยโฮวาห์ คนนั้นก็เป็นที่สาปแช่ง...
เขาจะเป็นเหมือนพุ่มไม้ที่อยู่ในทะเลทราย
และจะไม่เห็นความดีอันใดมาถึงเลย
เขาจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินที่แตกระแหงที่ในถิ่นทุรกันดาร
ในแผ่นดินเค็มที่ไม่มีคนอาศัย


... คนที่วางใจในพระเยโฮวาห์ย่อมได้รับพระพร
คือผู้ที่ความวางใจของเขาอยู่ในพระเยโฮวาห์
...เขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำ
ซึ่งหยั่งรากของมันออกไปข้างลำน้ำ
เมื่อแดดส่องมาถึงก็จะไม่สังเกต
เพราะใบของมันเขียวอยู่เสมอ
และจะไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแล้ง
เพราะมันไม่หยุดที่จะออกผล
"

...จิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมด
มันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียว ผู้ใดจะรู้จักใจนั้นเล่า...

"เราคือพระเยโฮวาห์ตรวจค้นดูจิต และทดลองดูใจ
เพื่อให้แก่ทุกคนตามพฤติการณ์ของเขา
ตามผลแห่งการกระทำของเขา"
เยเรมีย์ 7:3-4,8-11
...พระเยโฮวาห์จอมโยธาพระเจ้าของอิสราเอล ตรัสดังนี้ว่า
จงปรับปรุงพฤติการณ์และการกระทำของเจ้าเสีย
และเราจะให้เจ้าอาศัยอยู่ในสถานที่นี้
...อย่าไว้วางใจในคำเท็จเหล่านี้ที่ว่า `นี่เป็นพระวิหารของพระเยโฮวาห์ พระวิหารของพระเยโฮวาห์ พระวิหารของพระเยโฮวาห์'


... ดูเถิด เจ้าวางใจในคำเท็จอย่างไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย
...เจ้าจะลักทรัพย์ กระทำฆาตกรรม ล่วงประเวณี ปฏิญาณเท็จ
เผาเครื่องบูชาถวายพระบาอัลและติดตามพระอื่นซึ่งเจ้าทั้งหลายมิได้รู้จักหรือ

...แล้วจึงมายืนต่อหน้าเราในนิเวศนี้ ซึ่งเรียกตามนามของเรา
และกล่าวว่า `เราทั้งหลายได้รับการช่วยให้รอดพ้นมาแล้ว เพื่อจะไปกระทำสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนเหล่านี้ทั้งสิ้น'..
นิเวศนี้ซึ่งเรียกตามนามของเรา ในสายตาของเจ้า
ได้กลายเป็นที่ซ่องสุมของพวกโจรไปแล้วหรือ

พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "ดูเถิด เรากำลังจับตาดูอยู่"

ครั้งหนึ่งเมื่อกว่า 2000 ปี พระเยซูได้เข้ามาในแผ่นดินโลก มาเพื่อไถ่ มาเพื่อเปิดทางและเปิดโอกาสให้เราทุกคนได้เห็นหนทางแห่งชีวิต เพื่อให้เราได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้า....พระองค์ทรงทำเร็จแล้ว.... ที่เหลือ...เป็นส่วนของเราที่จะลือกเอง...

อ่านเพิ่มเติม://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=debunk&month=10-2009&date=08&group=1&gblog=17สุภาษิต 9
9:5 "มาเถอะ มารับประทานขนมปังของเรา และดื่มน้ำองุ่นที่เราได้ประสม
9:6 จงทิ้งความเขลาเสีย และดำรงชีวิตอยู่ ดำเนินในทางของความเข้าใจนั้นเถิด"

ในกรณีที่ท่านไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอย่างไรดี ตัวอย่างคำอธิษฐานของกษัตริย์ดาวิดช่วยท่านได้

ขอให้ท่านคุกเข่าลงด้วยการถ่อมใจ วิงวอนด้วยหัวใจบริสุทธิ์ต่อพระผู้สร้างของเรา..พระยาห์เวห์(พระเยโฮวาห์)พระเยซูคริสต์...พระเจ้าผู้เป็นหนึ่งเดียว...เมื่อท่านเปิดใจ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อย่างสุดหัวใจของท่านและด้วยการวางใจในพระองค์... องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสถิตอยู่ด้วยกับท่าน และจะทรงนำจิตวิญญาณของท่านเข้าหาพระองค์ ...

"พระบิดาเจ้าข้า ลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่ชีวิตมนุษย์จากปากแดนคนตาย ลูกขอรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของลูกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลูกเกิดมาในความบาป ลูกขอสารภาพบาปทั้งหมดในชีวิตของลูกด้วยจิตใจที่สำนึกผิด ลูกยกโทษให้กับตัวเอง ลูกขอให้พระองค์ยกบาปผิดให้กับลูกด้วย ลูกรับการยกโทษบาปผิดจากจากพระองค์ ลูกขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงยกบาปผิดให้ลูกแล้ว ขอพระโลหิตของพระองค์ทรงชำระลูกให้สะอาดบริสุทธิ์ ขอบัพติศมาลูกด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เดี๋ยวนี้พระเจ้าข้า ลูกขอบพระคุณพระองค์ ลูกได้รับชีวิตใหม่และชีวิตนิรันดร์แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอพระองค์สถิตอยู่ในลูกตลอดเวลาและเปลี่ยนแปลงลูกให้เป็นคนใหม่ ขอพระองค์ทรงอวยพระพรและนำทางลูกในเส้นทางอันชอบธรรมของพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน"

ดาวิดทูลขออภัยและขอคืนดีกันกับพระเจ้า

สดุดี 51

David's Plea for Forgiveness and Restored Fellowship with God

51:1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงแสดงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ตามความเมตตาของพระองค์ ขอทรงลบการละเมิดของข้าพระองค์ออกไปตามแต่พระกรุณาอันอุดมของพระองค์... Have mercy upon me, O God, according to thy lovingkindness: according unto the multitude of thy tender mercies blot out my transgressions.
51:2 ขอทรงล้างข้าพระองค์จากความชั่วช้าให้หมดสิ้น และทรงชำระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์...Wash me throughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin.
51:3 เพราะข้าพระองค์ทราบถึงการละเมิดของข้าพระองค์แล้ว และบาปของข้าพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์เสมอ...For I acknowledge my transgressions: and my sin is ever before me.
51:4 ข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์ ต่อพระองค์เท่านั้น และได้กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระองค์ ทั้งนี้เพื่อพระองค์จะทรงชอบธรรมในคำตรัสของพระองค์ และกระจ่างแจ้งในการพิพากษาของพระองค์...Against thee, thee only, have I sinned, and done this evil in thy sight: that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest.
51:5 ดูเถิด ข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความชั่วช้า และมารดาตั้งครรภ์ข้าพระองค์ในบาป...Behold, I was shapen in iniquity; and in sin did my mother conceive me.
51:6 ดูเถิด พระองค์มีพระประสงค์ความจริงภายใน และจะทรงสอนสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ภายในจิตใจลึกลับของข้าพระองค์....Behold, thou desirest truth in the inward parts: and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom.
51:7 ขอทรงชำระข้าพระองค์ด้วยต้นหุสบ ข้าพระองค์จึงจะสะอาด ขอทรงล้างข้าพระองค์และข้าพระองค์จะขาวกว่าหิมะ...Purge me with hyssop, and I shall be clean: wash me, and I shall be whiter than snow.
51:8 ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้ยินความชื่นบานและความยินดี เพื่อกระดูกซึ่งพระองค์ทรงหักนั้นจะเปรมปรีดิ์...Make me to hear joy and gladness; that the bones which thou hast broken may rejoice.
51:9 ขอทรงเบือนพระพักตร์พระองค์จากบาปทั้งหลายของข้าพระองค์เสีย และทรงลบบรรดาความชั่วช้าของข้าพระองค์ให้สิ้น...Hide thy face from my sins, and blot out all mine iniquities.
51:10 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองค์ และฟื้นน้ำใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์...Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.
51:11 ขออย่าทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ไปเสียจากเบื้องพระพักตร์พระองค์ และขออย่าทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปจากข้าพระองค์...Cast me not away from thy presence; and take not thy holy spirit from me.
51:12 ขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดแก่ข้าพระองค์ และชูข้าพระองค์ไว้ด้วยเต็มพระทัย....Restore unto me the joy of thy salvation; and uphold me with thy free spirit.
51:13 แล้วข้าพระองค์จะสอนผู้ละเมิดทั้งหลายถึงบรรดาพระมรรคาของพระองค์ และคนบาปทั้งหลายจะกลับสู่พระองค์....Then will I teach transgressors thy ways; and sinners shall be converted unto thee.
51:14 โอ ข้าแต่พระเจ้า คือพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากความผิดเพราะทำโลหิตเขาตก และลิ้นของข้าพระองค์จะร้องเพลงเรื่องความชอบธรรมของพระองค์....Deliver me from bloodguiltiness, O God, thou God of my salvation: and my tongue shall sing aloud of thy righteousness.
51:15 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเบิกริมฝีปากของข้าพระองค์ และปากของข้าพระองค์จะสำแดงการสรรเสริญพระองค์...O Lord, open thou my lips; and my mouth shall shew forth thy praise.
51:16 เพราะพระองค์มิได้ทรงประสงค์เครื่องสัตวบูชา มิฉะนั้นข้าพระองค์จะถวายให้ พระองค์มิได้พอพระทัยเครื่องเผาบูชา...For thou desirest not sacrifice; else would I give it: thou delightest not in burnt offering.
51:17 เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับได้คือจิตใจที่ชอกช้ำ จิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำนั้น โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์จะมิได้ทรงดูถูก...The sacrifices of God are a broken spirit: a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise.
51:18 ขอทรงกระทำดีแก่ศิโยนตามพระกรุณาของพระองค์ ขอทรงสร้างกำแพงเยรูซาเล็ม... Do good in thy good pleasure unto Zion: build thou the walls of Jerusalem.
51:19 แล้วพระองค์จะทรงปีติยินดีในเครื่องสัตวบูชาแห่งความชอบธรรม ในเครื่องเผาบูชาและในเครื่องเผาบูชาทั้งตัว แล้วเขาจะถวายวัวผู้บนแท่นบูชาของพระองค์....Then shalt thou be pleased with the sacrifices of righteousness, with burnt offering and whole burnt offering: then shall they offer bullocks upon thine altar.


สุภาษิต 7

7:2 จงรักษาบัญญัติของเรา และดำรงชีวิตอยู่ จงรักษากฎเกณฑ์ของเราอย่างกับแก้วตาของเจ้า
7:3 มัดมันไว้ที่นิ้วมือของเจ้า เขียนมันไว้บนแผ่นจารึกแห่งใจของเจ้า


Note:
1).มัดไว้ที่ "นิ้วมือ" หมายถึง การกระทำตามคำสั่งสอนของพระองค์
2).เขียนไว้ "บนแผ่นจารึกแห่งใจ" หมายถึง เชื่อมั่นและวางใจในพระองค์อย่างสุดหัวใจ

โปรดอ่านเพิ่มเติมที่: //www.bloggang.com/viewdiary.php?id=debunk&month=10-2009&date=13&group=1&gblog=21
สุถาษิต 9

9:10 ความยำเกรงพระเยโฮวาห์เป็นที่เริ่มต้นของปัญญา และซึ่งรู้จักองค์บริสุทธิ์เป็นความเข้าใจ
9:11 เนื่องจากเรา วันคืนของเจ้าจะเพิ่มทวีคูณ และปีเดือนแห่งชีวิตของเจ้าจะเพิ่มพูน
9:12 ถ้าเจ้าฉลาด เจ้าก็ฉลาดเพื่อตนเอง แต่ถ้าเจ้าเยาะเย้ย เจ้าก็จะทนแต่ลำพัง

สุภาษิต 4

4:6 อย่าทอดทิ้งปัญญา และเธอจะรักษาเจ้าไว้ จงรักเธอ และเธอจะระแวดระวังเจ้า
4:7 ปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ฉะนั้นจงเอาปัญญา แม้เจ้าจะได้อะไรก็ตาม จงเอาความเข้าใจไว้
4:8 จงตีราคาเธอให้สูง และเธอจะยกย่องเจ้า ถ้าเจ้ากอดเธอไว้ เธอจะให้เกียรติเจ้า
4:9 เธอจะเอามาลัยงามสวมศีรษะเจ้า เธอจะให้มงกุฎแห่งสง่าราศีแก่เจ้า"
4:10 โอ บุตรชายของเราเอ๋ย จงฟังและรับถ้อยคำของเรา เพื่อปีเดือนแห่งชีวิตของเจ้าจะมากหลาย
4:11 เราได้สอนเจ้าในเรื่องทางปัญญาแล้ว เราได้นำเจ้าในวิถีของความเที่ยงธรรม
4:12 เมื่อเจ้าเดิน ย่างเท้าของเจ้าจะไม่ถูกขัดขวาง และเมื่อเจ้าวิ่ง เจ้าจะไม่สะดุด
4:13 จงยึดคำสั่งสอนไว้ และอย่าปล่อยไป จงระแวดระวังเธอไว้ เพราะเธอเป็นชีวิตของเจ้า
4:14 อย่าเข้าไปในวิถีของคนชั่ว และอย่าเดินในทางของคนชั่วร้าย
4:15 จงหลีกเสีย อย่าเดินบนนั้น เลี้ยวออกไปเสีย และจงผ่านไป


Ref. //www.thaipope.org/webbible/index.htmCreate Date : 23 ตุลาคม 2552
Last Update : 27 พฤศจิกายน 2554 14:59:11 น.
Counter : 7391 Pageviews.

10 comments
  
ผมขอบคุณท่านมากครับที่นำหลักคำสอนและเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูมาลงในเน็ตเพื่อให้บุกคลที่เล่นเน็ตใด้เข้ามาอ่านและรู้จักกับพระเยซูผู้ไถ่บาปให้มนุษย์ทุกคนผมหวังว่าท่านจะหาบนความในพระคัมภีมาลงอีกและมีรู้ไห้ดูเป็นแบบอย่างอีกนะครับผมชอบมากเพราะเริ้มเชื่อในพระเจ้าเริ้มเปิดใจยอมรับครับก็เลยต้องการความรู้อย่างถูกต้องและลึกซึ้งครับ
โดย: เสกสรร แสงสุข IP: 125.27.105.15 วันที่: 18 มกราคม 2553 เวลา:20:53:22 น.
  
ตอนนี้ผมอยู่ช้วงของผู้เชื่อครับ
โดย: เสกสรร แสงสุข IP: 125.27.105.15 วันที่: 18 มกราคม 2553 เวลา:20:54:18 น.
  
ยุคนี้เป็นยุคสุดท้ายแล้วนะ อีกไม่นานพระเยซูก็จะเสด็จกลับมา และการพิพากษาก็จะเกิดขึ้น พระเจ้ารักมนุษย์มากนะ พระองค์ไม่ต้องการให้ผู้ใดต้องถูกตัดขาดจากพระองค์เลย แต่ยุคนี้มีการล่อลวงที่แยบยลมาก และมีตลอดเวลา มีทุกที่ มองไปทางไหนก็เจอ ศึกแย่งชิงคนของพระเจ้าให้ไปอยู่กับซาตานนั้นเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องตกเป็นเหยื่อของมัน ถูกปิดหูปิดตามองไม่เห็นความจริง มันเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณนะ อธิษฐานเยอะๆขอสติปัญญาจากพระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงเปิดเผยให้รู้และเห็นได้

เราต้องตื่นตัว เมื่อเรารู้แล้วก็บอกต่อ เพราะเราก็ไม่อยากให้ใครต้องตกนรก

จะค่อยๆนำเรื่องสำคัญๆมาลงอีก แต่เราต้องศึกษาจนแน่ใจแล้ว เราจึงนำมาลงนะ

ขอพระเจ้าพระเยซูคริสต์อวยพระพรท่านผู้อ่าน และขอพระองค์นำความรอดมาถึงทุกท่านโดย: Narno7 วันที่: 19 มกราคม 2553 เวลา:12:38:33 น.
  
ขอเป็นกำลังใจให้ครับ ที่จะนำเสนอสิ่งที่ดีๆ อย่างนี้ต่อไป ผมชอบอ่านมากเลยครับ แต่คนบาปอย่างผมพระเจ้าจะต้องการผมอีกเหรอครับ อยากจะกลับใจแต่จะทำอย่างไรดีครับ...
โดย: radiochaos IP: 124.157.128.76 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:16:27:42 น.
  
สรรเสริญพระเจ้า!!!! ฮาเลลูยา!!!
โดย: Narno7 วันที่: 1 มกราคม 2554 เวลา:7:06:33 น.
  
ผมขออภัยโทษในการทำบาปหลวง และสัญญาว่าจะไม่ทำอีกต่อไปและจะขอเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิต ผมขอสัญญาและวาจาศรัทจริง
โดย: weekriki IP: 27.130.185.173 วันที่: 25 เมษายน 2555 เวลา:3:42:20 น.
  
ดี มาก ๆ ค่ะ อ่านแล้วได้เห็นถึงความรักของพระเจ้า ทรงให้เวลา ทรงคอยการกลับใจ ของมนุษย์ เพราะเราคือบุตรของพระเจ้า..
โดย: กรุณา IP: 118.172.161.87 วันที่: 1 กรกฎาคม 2555 เวลา:21:03:03 น.
  
ความรักของพระเจ้ายิ่งใหญ่นัก เราก็เป็นเเค่คนบาปคนนึงที่พระเจ้ารัก เพราะพระเจ้ารักเราก่อน จริงๆๆท่านไม่เคยทิ้งเราเลย ไม่ทิ้งลูกที่ทำบาปมากมายเลย ลูกละอายแก่ใจเหลือเกิน ทุกวันนี้เราจึงทำในเเต่ละสิ่งเพื่อสรรเสริญพระองค์เเละรักพระองค์จนสุดความคิด สุดจิตเราด้วย
ขอพระเจ้าอวยพระพรคนทุกคนทุกนานประเทศเปิดตาพวกเค้าอวยพวกเค้า ขอพระคุณพระเจ้าอยู่กับพวกเค้าด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณพระเจ้าองค์สูงสุด พระเยซูคริสต์พระบุตรพระองค์ ขอพระเจ้าอวยพร อาเมน ค่ะ
โดย: TAEMMINIER IP: 1.2.155.93 วันที่: 27 ตุลาคม 2555 เวลา:20:56:04 น.
  
(แก้ไข)

1). พระเยซูคริสต์ได้เข้ามาในโลกแล้วครั้งหนึ่งนั้น พระองค์เข้ามาเพื่อเรียกคนบาปให้กลับใจ (ลูกา 5:32)
2). การกลับใจใหม่นั้น เริ่มต้นจากการที่เราระลึกได้ว่าเราเองเป็นคนบาป และมีใจที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น ในกรณีของคุณถือว่าอยู่ในขั้นนี้แล้ว หลังจากนั้นก็คุกเข่าลง (ในที่ที่เป็นส่วนตัว เพราะจะเป็นเรื่องของเรากับพระเจ้าเท่านั้น) แล้วอธิษฐานสารภาพบาป จะว่าตามตัวอย่างในสดุดี 51 หรือ พูดคร่ำครวญออกมาจากความรู้สึกผิดต่างๆที่ติดคาอยู่ในใจของเราทั้งหมดก็ได้ เช่น
"ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ขอพระองค์โปรดฟังคำสารภาพบาปของข้าพระองค์... (หรือ ถ้าจะทำให้เรารู้สึกใกล้ชิดกับพระองค์ง่ายขึ้น ก็แทนตัวเราว่า ลูก ก็ดีนะ ผู้เขียนเองก็แทนตัวเองอย่างนั้น แล้วเราก็รู้สึกว่าเรากำลังคุยอยู่กับพ่อที่ใจดีและรักเรายิ่งกว่าใครๆ จะรักเราได้ เอาเป็นว่าจะให้ตัวอย่างคร่าวๆ ละกันนะ)
... ลูกเชื่ออย่างสุดหัวใจแล้วว่าองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน แล้วฟื้นคืนพระชนม์ขึ้นมาในวันที่สามเพื่อเป็นการไถ่บาปให้กับมนุษย์ และลูกเชื่อว่าผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์และปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์นั้นจะได้รับการชำระบาปให้ทั้งหมด และพระองค์จะไม่ทรงจดจำบาปนั้นอีกเลย บัดนี้ ลูกขออัญเชิญองค์พระเยซูคริสต์มาเป็นพระเจ้าของลูก เป็นพระผู้ช่วยใหรอดของลูก ตั้งแต่บัดนี้ และตลอดไปเป็นนิตย์เถิดเจ้าข้า....
.. ด้วยลูกได้เกิดมาในความบาป และขณะนี้ลูกได้สำนึกในความบาปผิดที่ลูกได้กระทำมาในชีวิตแล้ว ลูกเสียใจในความบาปผิดเหล่านั้น ...ลูกติดยาเสพติด (สารธยายไปว่าติดอะไรบ้าง) ขอพระองค์โปรดยกบาปผิดเหล่านี้ให้กับลูกด้วย ลูกได้ล่วงประเวณีกับ......ขอพระองค์โปรดทรงยกบาปผิดให้กับลูกด้วย ลูกเคยไปไหว้รูปเคารพที่......ขอพระองค์โปรดยกบาปผิดให้กับลูกด้วย ลูกเคยไปดูหมด ดูดวงที่.....ขอพระองค์โปรดยกบาปผิดให้กับลูกด้วย ลูกเคยไปร้วมพิธีบูชาผีต่างๆ....ที......ขอพระองค์โปรดทรงยกบาปผิดให้กับลูกด้วย ลูกเคยลบหลู่พระเจ้า ลูกเสียใจ ขอพระองค์ยกบาปผิดให้กับลูกด้วย ลูกเคยเหยียบย่ำวันสะบาโต ขอพระองค์ยกบาปผิดให้กับลูกด้วย................ (สารภาพบาปต่างๆที่เราจดจำได้ต่อพระองค์ให้หมดทุกอย่าง หัวข้อใหญ่ของความบาปของมนุษย์นั้น ให้เทียบกับบัญญัติ 10 ประการ และแม้เราสารภาพครั้งนี้แล้ว เมื่อองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงทำงานในเรา แล้วพระองค์เปิดเผยบาปต่างๆให้เราจำได้อีกภายหลัง ก็ให้สารภาพบาปต่อพระเจ้าไปเรื่อยๆ จนเราไม่มีความรู้สึกผิดติดอยู่ในใจของเราอีกเลย...แล้วคุณจะค่อยๆ มีชีวิตเป็นอิสระขึ้นเรื่อยๆ ) ............................และขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตย์อยู่ด้วยกับลูกตลอดเวลา ขอพระองค์โปรดปกป้องลูกอย่างเข้มแข็ง เพื่อไม่ให้ลูกหันกลับไปทำบาปผิดเหล่านั้นได้อีก ขอปกป้องลูกจากการทดลองใจจากผีมารซาตานทั้งหมดทั้งสิ้น ขอพระเจ้าโปรดชำระลูกให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตแห่งพระเยซูคริสต์ และด้วยพระวจนะของพระองค์ และด้วยรอยเฆี่ยนขององค์พระเยซูคริสต์นั้นได้กระทำให้ลูกหายดีแล้วจากโรคภับไข้เจ็บต่างๆ ลูกจึงขอน้อมรับสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดทรงเปลี่ยนแปลงร่างกาย จิตใจ และวิญญาณของลูกให้เป็นบุคคลที่พระองค์ทรงให้ได้ เพื่อพระนามของพระองค์เถิดเจ้าข้า ขอพระองค์โปรดทรงเปิดตาใจของลูกให้เห็นพระองค์อย่างชัดเจนขึ้นเรื่อย ขอผูกพันลูกไว้ในพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ ลูกสรรเสริญพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ ลูกอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ ขอให้เป็นเช่นนั้นเถิดเจ้าข้า "

3). เมื่อสารภาพบาปแล้ว เราจะรู้สึกโล่งในจิตใจ บางที่เราก็อาจจะน้ำตาไหลออกมา ขณะอธิษฐานกับพระองค์ ขอให้มีเวลาส่วนตัวกับพระองค์ในทุกๆวัน ถ้าไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอะไร ก็ให้อธิษฐานตาม ที่เรา posted ไว้ในหัวข้อ “การอธิษฐานเพื่อชีวิตที่บังเกิดผล” หรือ อธิษฐานตามสดุดี 119 ทั้งบท ทุกวันๆ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะค่อยๆทำงานในเรามากขึ้นๆ ตามความเอาใจใส่ที่เรามีต่อพระองค์ โดยการอธิษฐาน และศึกษาพระคัมภีร์ เพราะพระวจนะของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์เดช และเป็นปัจจุบันเสมอ
4). ถือรักษาบัญญัติ 10 ประการ
5). ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่า เมื่อเราตั้งใจจะดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้า พวกผีมารซาตาน วิญญาณชั่วต่างๆมักจะมาทดสอบความเชื่อของเรา ด้วยวิธีการต่างๆ เราจะต้องคอยสังเกตให้ดี อย่าให้ตกหลุมพรางของพวกมันได้!!! เพราะพวกนี้ต้องการให้เราเป็นทาสของมันตลอดไปโดยการตกอยู่ในความบาปซ้ำแล้วซ้ำอีก มันไม่ต้องการให้เราไปอยู่กับพระเจ้า เพราะฉะนั้นเมื่อถูกทดลอง ขอให้อธิษฐานติดสนิทกับพระเจ้า ขอกำลัง และสติปัญญาจากพระองค์ ต่อสู้กับมัน แล้วมันจะหนีไปเอง ตัวอย่างการต่อสู้กับมาร ที่พระเยซูใช้นั้นพระองค์ใช้พระวจนะของพระเจ้า แล้วมารก็หนีไปเอง เราเองนั้น เมื่อถูกทดลองใจ เมื่อเราจำพระวจนะของพระเจ้าได้ แล้วท่องไว้ในใจก็จะเอาชนะมันได้ เช่น มีคนมายั่วให้เราโกรธ เราจำข้อพระคัมภีร์ได้ว่า “ จงไวในการฟัง ช้าในการพูด และช้าในการโกรธ” แล้วเราท่องๆๆๆในใจ ใจเราก็จะค่อยๆเย็นลง เราไม่โกรธ เมื่อไม่โกรธ เราก็ไม่ทำบาป เป็นต้น
6). พยายามอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน ท่องพระคัมภีร์ อย่างน้อยวันละ 1 ข้อ จำให้ขึ้นใจ เพื่อเอาไว้เป็นดาบต่อสู้กับมาร ในขณะที่เราเป็นผู้เชื่อใหม่ อ่านพระธรรมสดุดี และพระธรรมสุภาษิต ทุกวัน แล้วน้อมนำไปปฏิบัติ จะทำให้เราเข้าใจและปรับการดำเนินชีวิตกับแนวทางดำเนินชีวิตในพระเจ้าได้ง่ายขึ้น เมื่อมีเวลามากขึ้นก็ศึกษาบทอื่นๆด้วยจะดีมาก
7). เทิดทูนองค์พระผู้เป็นเจ้าไว้เหนือสิ่งอื่นใดในชีวิต กล้าที่จะยอมรับพระองค์ต่อหน้าคนอื่นๆ อย่าหวั่นไหวในคำเยาะเย้ยของคนบาป ท่องไว้ว่า .. ”เมื่อพระเจ้าอยู่กับเรา เราไม่กลัวสิ่งใด มนุษย์ที่ไหนจะทำอะไรเราได้เรา” ให้พึ่งพาพระองค์ในทุกๆเรื่อง เมื่อประสบปัญหา ไม่ว่าจะเรื่องอะไร ขอให้ผู้ที่จะทราบเรื่องนั้นจากเราเป็นผู้แรกคือพระเจ้า.. อธิษฐาน ๆๆๆๆๆๆๆๆ .....”จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วประตูจะเปิดให้ท่าน”....แล้วให้รู้จักรอคอยด้วยความอดทน ด้วยเชื่อและศรัทธา อย่าพรำบ่น อย่าสบถ เพราะนั่นแสดงถึงการไม่มีความเชื่อ จงเชื่อว่าพระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานของเรา บางครั้งคำตอบอาจจะมาช้ากว่าใจของเรา ขอให้อดทนรอคอยด้วยความหวัง บางครั้งการที่พระองค์ไม่ตอบในสิ่งที่เราขอ ก็เพราะว่าพระองค์มีสิ่งที่ดีกว่าไว้ให้เรา และสิ่งนั้นจะมาในเวลาที่เหมาะสม เมื่อเวลาผ่านไปเราจะเข้าใจมากขึ้น และจะเห็นความรักและความปรารถนาดีที่พระองค์เมตตาต่อเรามากขึ้นๆ จนน้ำตาไหล ด้วยความซาบซึ้งในความรักมั่นคงที่พระองค์ทรงมีต่อเรา.... ......... ”จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้”
จงระลึกไว้เสมอว่าพระเจ้าสถิตย์อยู่ด้วยกับเราเสมอ...พระองค์ทรงรักผู้ที่รักพระองค์และเชื่อฟังพระองค์อย่างสุดหัวใจ
Note: ผู้เขียนยินดีให้คำแนะนำเสมอ เมื่อมีข้อสงสัยใด ก็สอบถามมาได้ตลอดเวลา หากเราพอจะให้คำแนะนำได้เราจะทำอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อถวายแต่พระเจ้าของเรา
ขอให้ท่านเติบโตฝ่ายวิญญาณ มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ เป็นลูกที่รักของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ตลอดไปเป็นนิตย์เทอญ


โดย: Narno7 วันที่: 12 ธันวาคม 2555 เวลา:11:54:20 น.
โดย: Narno7 วันที่: 12 ธันวาคม 2555 เวลา:11:57:31 น.
  
สรเสริญพระองค์ผู้เป็นพระเจ้า
โดย: MaNice IP: 101.108.168.1 วันที่: 18 พฤษภาคม 2556 เวลา:12:23:58 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

BlogGang Popular Award#13Narno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาความจริงจากในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน?

ข่าวดี!! ที่นี่มีคำตอบ ขอให้อ่านด้วยใจเปิดกว้าง และพินิจพิจารณา อ่านช้าๆ แล้วคุณจะพบคำตอบของชีวิตที่คุณค้นหามานาน

Inner peace is built by discovering your creator, and your purpose.

KNOWLEDGE IS POWER!!!!

You are created as a Soul, and placed into this physical body.

Your body is just a "Tool".

A tool, for your soul to carry out this temporary physical section, of your Eternal Life

A tool which should be guided into investing and feeding the soul.

But all people remain to do, is invest in the body rather than the SOUL!!

The Truth Set You Free!!!

May the Love and the Truth of the True God fill your Heart!!

Note: Please share your ideas or commend politely and wisely. ANY COMMENT POSTED NEEDS TO BE BASED ON INTELLIGENCE, LOGIC, AND REASONING; THOSE BASED MERELY ON RELIGIOUS BELIEF(S) AND/OR EMOTIONS WILL NOT SUFFICE.


Thanks for visiting!

Have a great wonderful day and night!!

## Pls. feel free to spread the words!!

New Comments
All Blog