พิธีศีลระลึก(รับประทานขนมปังและน้ำองุ่น)
เราสามารถทำพิธีนี้เองในครัวเรือนได้ทุกวัน ทำบ่อยๆ หรือทุกวัน ดีต่อชีวิต จิต และวิญญาณ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ขนมปังชิ้นเล็กๆ เท่ากับจำนวนคนที่จะร่วมรับประทานเพื่อระลึกถึงพระเยซูคริสต์
2. น้ำองุ่น หรือน้ำผลไม้สีแดง หรือน้ำแดง ใส่แก้วเล็ก เท่ากับจำนวนคนที่จะร่วมรับประทานเพื่อระลึกถึงพระเยซูคริสต์

เมื่อพร้อมกันแล้ว ก็เริ่มที่การรับประทานขนมปัง แบ่งขนมปังให้คนละชิ้น แล้วก็ร่วมกันอธิษฐานด้วยความถ่อมใจและความเชื่อในพระองค์ โดยมีผู้หนึ่งพาอธิษฐานว่า... “พระบิดาเจ้าข้า เราทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับขนมปังนี้ ซึ่งแทนพระกายของพระเยซูคริสต์ ที่พระองค์ได้ทรงแบกความระทมทุกข์ของเราทั้งหลาย และหอบความเศร้าโศกของเราไป พระองค์ถูกบาดเจ็บเพราะความละเมิดของเราทั้งหลาย พระองค์ฟกช้ำเพราะความชั่วช้าของเรา การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายปลอดภัยนั้นตกแก่พระองค์ ที่พระองค์ต้องฟกช้ำนั้นก็เพื่อให้เราหายดี ...เราทั้งหลายขอรับประทานขนมปังนี้เพื่อระลึกถึงพระองค์ตามที่พระองค์ได้ทรงสั่งไว้ และโดยความเชื่อที่เรามีในพระองค์นั้น บัดนี้เราได้รับการรักษาให้หายดีแล้ว เรามีชีวิตที่ครบถ้วนบริบูรณ์ในพระองค์ เราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน” แล้วก็รับประทานขนมปังนั้นด้วยใจของพระคุณ

เมื่อรับประทานขนมปังเสร็จแล้ว ก็แบ่งน้ำองุ่นให้แต่ละคน แล้วนำอธิษฐานว่า... “พระบิดาเจ้าข้า เราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับถ้วยแห่งพันธสัญญาใหม่ ซึ่งแทนพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ ที่พระองค์ทรงหลั่งบนไม้กางเขน เพื่อชำระความบาปผิดและคำสาปแช่งให้เราแล้ว ซึ่งได้ติดตัวเรามาจากบรรพบุรุษย้อนไปจนถึงอาดัมและเอวา และล่วงหน้าไปจนถึงอาณาจักรสวรรค์ เราทั้งหลายขอดื่มถ้วยนี้เพื่อระลึกถึงการทรงยกโทษบาปให้คนเป็นอันมากของพระองค์นั้น โดยความเชื่อที่เราทั้งหลายมีในพระองค์นั้น คนเก่าของเราได้ตายไปแล้วพร้อมกับที่พระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และบัดนี้เราได้บังเกิดใหม่ในวิญญาณพร้อมกับการที่พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์ขึ้นมา เราจึงมีชีวิตใหม่ในพระองค์และมีชีวิตนิรันดร์ เราทั้งหลายขอดื่มถ้วยนี้เพื่อระลึกถึงการทรงไถ่ของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”


Note : ขอให้ทุกคนที่ร่วมในพิธีนี้ ทำด้วยความเชื่อและการเชื่อฟังพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ และดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระองค์ โปรดอ่าน 1 โครินธ์ 11: 26-31


ที่มา :

อิสยาห์ 53 / Isaiah 53

53:4 แน่ทีเดียวท่านได้แบกความระทมทุกข์ของเราทั้งหลาย และหอบความเศร้าโศกของเราไป กระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตี คือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ

53:4 Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows: yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted.

53:5 แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความละเมิดของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความชั่วช้าของเรา การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายปลอดภัยนั้นตกแก่ท่าน ที่ต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี

53:5 But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was upon him; and with his stripes we are healed.

ยอห์น 6 / John 6

6:50 แต่นี่เป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์ เพื่อให้ผู้ที่ได้กินแล้วไม่ตาย
6:51 เราเป็นอาหารที่ธำรงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ ถ้าผู้ใดกินอาหารนี้ ผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดร์ และอาหารที่เราจะให้เพื่อเป็นชีวิตของโลกนั้นก็คือเนื้อของเรา"
6:53 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า "เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านไม่กินเนื้อและดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ ท่านก็ไม่มีชีวิตในตัวท่าน
6:54 ผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรันดร์ และเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้าย
6:55 เพราะว่าเนื้อของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราก็เป็นของดื่มแท้
6:56 ผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเรา ผู้นั้นก็อยู่ในเราและเราอยู่ในเขา
6:57 พระบิดาผู้ทรงดำรงพระชนม์ได้ทรงใช้เรามาและเรามีชีวิตเพราะพระบิดานั้นฉันใด ผู้ที่กินเรา ผู้นั้นก็จะมีชีวิตเพราะเราฉันนั้น
6:58 นี่แหละเป็นอาหารซึ่งลงมาจากสวรรค์ ไม่เหมือนกับมานาที่พวกบรรพบุรุษของท่านได้กินและสิ้นชีวิต ผู้ที่กินอาหารนี้จะมีชีวิตนิรันดร์"


6:50 This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof, and not die.
6:51 I am the living bread which came down from heaven: if any man eat of this bread, he shall live for ever: and the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world.
6:53 Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Except ye eat the flesh of the Son of man, and drink his blood, ye have no life in you.
6:54 Whoso eateth my flesh, and drinketh my blood, hath eternal life; and I will raise him up at the last day.
6:55 For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed.
6:56 He that eateth my flesh, and drinketh my blood, dwelleth in me, and I in him.
6:57 As the living Father hath sent me, and I live by the Father: so he that eateth me, even he shall live by me.
6:58 This is that bread which came down from heaven: not as your fathers did eat manna, and are dead: he that eateth of this bread shall live for ever.


มัทธิว 26 / Matthew 26

การตั้งพิธีศีลระลึก (มก 14:22-25; ลก 22:17-20; 1 คร 11:23-25)
26:26 ระหว่างอาหารมื้อนั้น พระเยซูทรงหยิบขนมปังมา และเมื่อขอบพระคุณแล้ว ทรงหักส่งให้แก่เหล่าสาวกตรัสว่า "จงรับกินเถิด นี่เป็นกายของเรา"

The Lord's Supper Instituted (Mark 14:22-25; Luke 22:17-20; 1 Cor. 11:23-25)
26:26 And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body.

26:27 แล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วยมาขอบพระคุณและส่งให้เขา ตรัสว่า "จงรับไปดื่มทุกคนเถิด

26:27 And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it;

26:28 ด้วยว่านี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ ซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็นอันมาก

26:28 For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins.


1 โครินธ์ 11 / 1 Corinthians 11

11:24 ครั้นขอบพระคุณแล้ว จึงทรงหักแล้วตรัสว่า "จงรับไปกินเถิด นี่เป็นกายของเรา ซึ่งหักออกเพื่อท่านทั้งหลาย จงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเรา"

11:24 And when he had given thanks, he brake it, and said, Take, eat: this is my body, which is broken for you: this do in remembrance of me.

11:25 เมื่อรับประทานแล้ว พระองค์จึงทรงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกัน ตรัสว่า "ถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ด้วยโลหิตของเรา เมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด จงดื่มให้เป็นที่ระลึกถึงเรา"

11:25 After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the new testament in my blood: this do ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me.

11:26 เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด ท่านก็ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมา

11:26 For as often as ye eat this bread, and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come.

11:27 เหตุฉะนั้น ถ้าผู้ใดกินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่สมควร ผู้นั้นก็ทำผิดต่อพระกายและพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า

11:27 Wherefore whosoever shall eat this bread, and drink this cup of the Lord, unworthily, shall be guilty of the body and blood of the Lord.

11:28 ขอให้ทุกคนพิจารณาตนเอง แล้วจึงกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้

11:28 But let a man examine himself, and so let him eat of that bread, and drink of that cup.

11:29 เพราะว่าคนที่กินและดื่มอย่างไม่สมควร ก็กินและดื่มเพื่อนำพระอาชญามาสู่ตนเอง เพราะมิได้พินิจดูพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้า

11:29 For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body.

ผู้รับพิธีระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่สมควร บ้างก็ป่วย บ้างก็ตาย
11:30 ด้วยเหตุนี้พวกท่านหลายคนจึงอ่อนกำลังและป่วยอยู่และที่ล่วงหลับไปแล้วก็มีมาก

Irreverent Approach to Lord's Supper Causes Illness and Death in Some
11:30 For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep.

11:31 เพราะถ้าเราจะพิจารณาตัวเราเอง เราจะไม่ต้องถูกทำโทษ

11:31 For if we would judge ourselves, we should not be judged.
Create Date : 11 กันยายน 2555
Last Update : 5 กรกฎาคม 2557 11:59:23 น.
Counter : 4301 Pageviews.

0 comments

Narno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาความจริงจากในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน?

ข่าวดี!! ที่นี่มีคำตอบ ขอให้อ่านด้วยใจเปิดกว้าง และพินิจพิจารณา อ่านช้าๆ แล้วคุณจะพบคำตอบของชีวิตที่คุณค้นหามานาน

Inner peace is built by discovering your creator, and your purpose.

KNOWLEDGE IS POWER!!!!

You are created as a Soul, and placed into this physical body.

Your body is just a "Tool".

A tool, for your soul to carry out this temporary physical section, of your Eternal Life

A tool which should be guided into investing and feeding the soul.

But all people remain to do, is invest in the body rather than the SOUL!!

The Truth Set You Free!!!

May the Love and the Truth of the True God fill your Heart!!

Note: Please share your ideas or commend politely and wisely. ANY COMMENT POSTED NEEDS TO BE BASED ON INTELLIGENCE, LOGIC, AND REASONING; THOSE BASED MERELY ON RELIGIOUS BELIEF(S) AND/OR EMOTIONS WILL NOT SUFFICE.


Thanks for visiting!

Have a great wonderful day and night!!

## Pls. feel free to spread the words!!

New Comments
All Blog