คำอธิษฐานเพื่อชัยชนะสาธุการแด่พระบิดาเจ้า พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ข้าพระองค์ยอมจำนนอยู่ภายใต้พระราชอำนาจและฤทธิ์เดชของพระองค์ ข้าพระองค์รับเอาอำนาจและพระคุณทั้งสิ้นที่พระองค์ทรงประทานให้ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ และโดยความเชื่อ…ข้าพระองค์รับเอาพระสัญญาของพระองค์ที่ได้บันทึกไว้ในอิสยาห์ 54:17 ว่า “ไม่มีอาวุธใดที่สร้างเพื่อต่อสู้เจ้าจะจำเริญได้ และเจ้าจะปรับโทษลิ้นทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิพากษา นี่เป็นมรดกของบรรดาผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ และความชอบธรรมของเขามาจากเรา”

ข้าพระองค์อธิษฐานขอพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์มีกำลังที่เข้มแข็ง ด้วยว่าจิตใจของข้าพระองค์มอบถวายแด่พระองค์แล้วทั้งหมดทั้งสิ้น (2 พงศาวดาร 16:9)
ข้าพระองค์ขอวิงวอนเพื่ออธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณพระองค์เพื่อคนทั้งปวง เพื่อกษัตริย์ ผู้นำประเทศและผู้มีหน้าที่ปกครองบ้านเมืองทั้งหลาย เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขในทางที่เป็นตามแบบอย่างของพระเจ้าและเป็นไปอย่างซื่อสัตย์ (1 ทิโมธี 2:1-2)

ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ ด้วยว่าพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์ เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ (สดด.91:2) ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นโล่และเป็นดั้งของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์จะไม่ต้องกลัวความสยดสยองในกลางคืน หรือกลัวลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวัน (สดด.91:4-5) ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องข้าพระองค์ ให้ระแวดระวังข้าพระองค์ในทางทั้งปวงของข้าพระองค์เสมอ (สดด.91:11)

ข้าพระองค์รักพระองค์ และข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงปกป้องข้าพระองค์จากภยันตรายทั้งปวง ช่วยกอบกู้ข้าพระองค์ และทรงสถิตอยู่ด้วยกับข้าพระองค์เสมอในยามยากลำบาก (สดด.91:15)

ข้าพระองค์เชื่ออย่างเต็มหัวใจว่าพระองค์ผู้สถิตอยู่ในข้าพระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก(ซาตาน) (1 ยอห์น 4:4)

ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์จะทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้าย (กาลาเทีย1:4) ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากอำนาจของความมืด และได้ทรงย้ายข้าพระองค์มาตั้งไว้ในอาณาจักรแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์แล้ว (โคโลสี 1:13)

ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้มีชัยชนะต่อโลกแล้วโดยความเชื่อของข้าพระองค์ที่มีในพระองค์ (1 ยน. 5:4) คือข้าพระองค์เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า(1 ยน. 5:5) ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์จะอยู่กับข้าพระองค์เสมอ คือวิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจ วิญญาณแห่งการวินิจฉัยและอานุภาพ วิญญาณแห่งความรู้และความยำเกรงพระเยโฮวาห์ (อสย.11:2)

ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระวิญญาณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าสถิตอยู่กับข้าพระองค์ เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพระองค์ไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐมายังผู้ที่ถ่อมใจ พระองค์ได้ทรงใช้ข้าพระองค์ให้รักษาคนที่ชอกช้ำระกำใจ ให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย และบอกการเปิดเรือนจำออกให้แก่ผู้ที่ถูกจองจำ (อสย.61:1) ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์คือปุโรหิตของพระเยโฮวาห์ เป็นผู้ปรนนิบัติของพระเจ้า (อสย.61:6)

โดยความเชื่อในพระองค์…ข้าพระองค์จึงได้สองส่วนเป็นกรรมสิทธิ์ มีความชื่นบานอยู่เป็นนิตย์ (อสย.61:7) โดยความเชื่อในพระองค์…พระองค์ได้ทรงช่วยจิตวิญญาณของข้าพระองค์ให้ปลอดภัยจากสงครามที่ข้าพระองค์ได้ต่อสู้อยู่นั้น(สดด.55:18) ข้าพระองค์มอบภาระของข้าพระองค์ไว้กับพระเยโฮวาห์ และพระองค์จะทรงค้ำจุนข้าพระองค์เสมอ(สดด.55:22)

ข้าพระองค์ได้สร้างกำแพงและยืนอยู่ในช่องโหว่ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์เพื่ออธิษฐานเผื่อคนทั้งปวง(อสค.22:30) ข้าพระองค์แก้พันธนะของความชั่ว ปลดเปลื้องภาระหนัก และปล่อยให้ผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ และหักแอกเสียทุกอัน(อสย.58:6)

ข้าฯสั่งผูกมัดอำนาจชั่วร้ายทั้งสิ้นที่ต่อสู้ข้า และข้าฯปลดปล่อยอำนาจฤทธิ์ทั้งสิ้นแห่งสวรรค์มายังข้า(มธ.18:18)

โดยความเชื่อ… ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ได้ตั้งค่ายล้อมข้าพระองค์ไว้ และช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากภยันตรายทั้งปวง (สดด.34:7)

ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ ที่พระองค์ทรงประทานตามใจปรารถนาของข้าพระองค์(สดด.20:4) และข้าพระองค์ไม่ขาดแคลนสิ่งใดและไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลย (สดด.34:9-10)

ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ ด้วยว่าพระองค์ทรงเป็นความมั่นใจของข้าพระองค์ และพระองค์ทรงรักษาเท้าของข้าพระองค์ให้พ้นจากกับดัก(สภษ.3:26)

ข้าพระองค์ไม่กลัวข่าวร้าย เพราะจิตใจของข้าพระองค์ยึดแน่น วางใจในพระเยโฮวาห์ (สดด.112:7) ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่คนชั่วที่ต่อสู้ข้าพระองค์จะต้องเป็นทุกข์ใจ เขาจะขบเขี้ยวเคี้ยวฟันแล้วละลายไป ความปรารถนาของคนชั่วนั้นจะสูญเปล่า (สดด.112:10)

ขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงโปรดประทานกำลังแก่ข้าพระองค์ที่จะได้ทรัพย์สมบัติ(พระราชบัญญัติ 8:18) ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงประทานพระพรแห่งความมั่งคั่งแก่ข้าพระองค์ (สภษ. 10:22) ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงอวยพระพรแก่ข้าพระองค์ และขยายเขตแดนของข้าพระองค์ และพระหัตถ์ของพระองค์อยู่กับข้าพระองค์ และพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้พ้นจากเหตุร้าย เพื่อมิให้ข้าพระองค์เจ็บใจปวดกาย (1 พงศาวดาร 4:10) โดยความเชื่อ ทรัพย์ศฤงคารและความมั่งคั่งมีอยู่ในเรือนของข้าพระองค์ (สดด.112:3)

ข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานในวันนี้(พระราชบัญญัติ 30:19)...ว่า ศัตรูของข้าฯจะต้องถูกสาปแช่ง เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ต่อสู้เพื่อข้าพระองค์ดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ ข้าฯคนเดียวจะขับไล่หนึ่งพันคนให้หนีไป (โยชูวา 23:10)...คนเดียวจะไล่พันคน สองคนจะทำให้หมื่นคนหนีได้ (พระราชบัญญัติ 32:30)

โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์โปรดทรงใช้อำนาจฤทธิ์เดชแห่งฟ้าสวรรค์เพื่อปกป้องข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากศัตรูทั้งมวลของข้าพระองค์ด้วยเถิด

โดยความเชื่อ มีคาเอลเจ้าผู้พิทักษ์ชั้นหัวหน้าจะมาช่วยข้าพเจ้า(ดาเนียล 10:13) ข้าฯขออ้างสิทธิ์ในชัยชนะเหนือการต่อสู้ทุกครั้งที่ซาตานและวิญญาณชั่วใดๆตั้งตนต่อสู้ข้าฯ ด้วยว่าข้าฯเป็นคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรม เกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้ายแล้ว(โยบ 1:8) และเมื่อใดที่ซาตานลุกขึ้นต่อสู้ข้าฯ พระเยโฮวาห์ทรงห้ามซาตาน(เศคาริยาห์ 3:1-2) ข้าฯประณามซาตานและสั่ง “อ้ายซาตาน จงถอยไป เจ้าเป็นเครื่องกีดขวางข้า เพราะเจ้ามิได้คิดตามพระดำริของพระเจ้า แต่ตามความคิดของมนุษย์” (มธ.16:23) ข้าฯขออ้างสิทธิอำนาจ ที่ได้ทรงประทานให้แก่ผู้เชื่อในพระองค์แล้วนั้น คือข้าฯมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่อง และมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรู ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายแก่ข้าฯได้เลย (ลูกา 10:19) ข้าสั่งให้ซาตานจงต่อสู้กับตนเองและจงแตกแยกกัน (มก. 3:26)

ข้าพระองค์ขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ซาตานได้พ่ายแพ้แล้ว เพราะ ลูกา 10:18 บันทึกไว้ว่า “เราได้เห็นซาตานตกจากสวรรค์เหมือนฟ้าแลบ” และข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงบดขยี้ซาตานให้อยู่ใต้ฝ่าเท้าของข้าพระองค์แล้ว (โรม 16:20)

ขอพระองค์โปรดทรงเมตตาต่อจิตวิญญาณทั้งหลายที่หลงหายในแผ่นดินโลก....(ใส่ชื่อผู้ที่ต้องการอธิษฐานเผื่อ)....ขอพระองค์โปรดเปิดตาฝ่ายวิญญาณให้พวกเขาได้หันหนีจากความมืดมาสู่ความสว่าง จากอิทธิพลที่ครอบงำโดยซาตานมาอยู่ในความรักและพระเมตตาของพระเจ้า เพื่อว่าพวกเขาจะได้รับการอภัยในความผิดบาป และให้ได้รับมรดกด้วยกันกับคนทั้งหลายซึ่งถูกแยกตั้งไว้แล้วโดยความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า (กจ.26:18)

พระบิดาเจ้าข้า ขอพระองค์โปรดประทานความรู้และสติปัญญาให้แก่ข้าพระองค์ เพื่อซาตานจะไม่สามารถล่อลวงข้าพระองค์ได้ ขอพระองค์โปรดประทานความรอบรู้และความเข้าใจในฝ่ายวิญญาณแก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะได้รู้เท่าทันแผนการอันชั่วร้ายหรือกลอุบายของซาตานได้ (2 โครินธ์ 2 :11)

ขอพระวิญญาณแห่งความจริงโปรดทรงเปิดเผยโฉมหน้าของซาตานและผู้รับใช้ของมันให้ได้รู้กันทั่วไป แม้ว่าซาตานนั้นได้ปลอมตัวเป็นทูตแห่งความสว่าง (2 โครินธ์ 11:14)

ทั้งหมดทั้งสิ้นข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ในพระนามเหนือนามทั้งปวง ในพระนามของกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวง และในพระนามของจอมเจ้านาย คือพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน
Create Date : 18 ธันวาคม 2556
Last Update : 18 ธันวาคม 2556 16:13:48 น.
Counter : 2423 Pageviews.

0 comments

BlogGang Popular Award#13Narno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาความจริงจากในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน?

ข่าวดี!! ที่นี่มีคำตอบ ขอให้อ่านด้วยใจเปิดกว้าง และพินิจพิจารณา อ่านช้าๆ แล้วคุณจะพบคำตอบของชีวิตที่คุณค้นหามานาน

Inner peace is built by discovering your creator, and your purpose.

KNOWLEDGE IS POWER!!!!

You are created as a Soul, and placed into this physical body.

Your body is just a "Tool".

A tool, for your soul to carry out this temporary physical section, of your Eternal Life

A tool which should be guided into investing and feeding the soul.

But all people remain to do, is invest in the body rather than the SOUL!!

The Truth Set You Free!!!

May the Love and the Truth of the True God fill your Heart!!

Note: Please share your ideas or commend politely and wisely. ANY COMMENT POSTED NEEDS TO BE BASED ON INTELLIGENCE, LOGIC, AND REASONING; THOSE BASED MERELY ON RELIGIOUS BELIEF(S) AND/OR EMOTIONS WILL NOT SUFFICE.


Thanks for visiting!

Have a great wonderful day and night!!

## Pls. feel free to spread the words!!

New Comments
All Blog