ศัตรูของท่าน คือพญามาร วนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงโตคำราม
...เมื่อมองทะลุมิติ....

***พระเยซูคริสต์ทรงรักผู้ที่รักพระองค์ และผู้ที่ดำเนินชีวิตในทางของพระองค์ ก็เป็นสุข

...ทุกคนที่เกรงกลัวพระเยโฮวาห์ก็เป็นสุข คือผู้ที่ดำเนินในมรรคาของพระองค์ เพราะท่านจะกินผลน้ำมือของท่าน ท่านจะเป็นสุข และท่านจะอยู่เย็นเป็นสุข ภรรยาของท่านจะเป็นอย่างเถาองุ่นลูกดกอยู่ข้างบ้านของท่าน ลูกๆของท่านจะเป็นเหมือนหน่อมะกอกเทศรอบโต๊ะของท่าน.....ดูเถิด คนที่ยำเกรงพระเยโฮวาห์จะได้รับพระพรดั่งนี้แหละ...... สดุดี 128

....วิญญาณชั่ว หรือบรรดาลูกสมุนของซาตานสามารถล่วงรู้และมองเห็นระดับการเติบโตฝ่ายวิญญาณของคริสเตียนแต่ละคนได้ พวกมันสามารถรู้ได้ว่าคริสเตียนคนไหนบ้างที่ดำเนินชีวิตในทางของพระเยซูคริสต์จริงๆ และคนไหนที่ไม่ใช่ตัวจริงหรือเป็นแต่แบบอุ่นๆ หรือเป็นแบบหน้าซื่อใจคด

เมื่อมองลึกไปถึงภาพในรายละเอียดฝ่ายวิญญาณคือ….คนของพระเจ้าตัวจริงนั้นจะมีแสงประกายล้อมรอบศีรษะของเขา และจะมีแสงสว่างจ้าฉายออกมาจากหัวใจ และยังมีเกราะป้องกันที่เป็นกำแพงเพลิงล้อมรอบตัวเขาอยู่ด้วย และกำแพงเพลิงนี้เองที่จะป้องกันไม่ให้บรรดาวิญญาณชั่วเข้ามาใกล้คริสเตียนได้ และพร้อมกันนั้น...คริสเตียนแท้ก็ยังมีฑูตสวรรค์จากพระเจ้าคอยปกป้องไว้อีกด้วย องค์หนึ่งอยู่ด้านซ้าย องค์หนึ่งอยู่ด้านขวา และอีกองค์อยู่ด้านหลัง ฑูตสวรรค์เหล่านี้คอยปกป้องคริสเตียนแท้ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน ทูตสวรรค์ปกป้องเหล่านี้จะสวิงดาบในมือทั้งสองข้างอยู่ตลอดเวลาตราบเท่าที่คริสเตียนยังคง... “ดำเนินชีวิตในทางบริสุทธิ์” อยู่เสมอ ดาบที่สวิงอยู่นั้นจะค่อยๆ เบาลงเมื่อคริสเตียนเริ่มกระทำความบาป และเมื่อนั้นเองที่วิญญาณชั่วสามารถเข้าไปทำร้ายคริสเตียนคนนั้นได้ (จากหนังสือ Witchdoctor p.116)


How Wizard draw Christians to Backslide
**กลวิธีที่ซาตานและลูกสมุนของมันกระทำเพื่อให้คริสเตียนหลงหายออกจากพระเจ้า...(ข้อความบางส่วนจากคำพยานของพ่อมดหมอผีชาวอัฟริกันที่กลับใจมาหาพระเจ้า)


"....ท่านทั้งหลายจงเป็นคนใจหนักแน่น จงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่าน คือพญามาร วนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงโตคำราม เที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ จงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยตั้งใจมั่นคงในความเชื่อ โดยรู้อยู่ว่าความยากลำบากอย่างนั้นก็มีแก่พวกพี่น้องทั้งหลายของท่านที่อยู่ในโลกเช่นเดียวกัน.."

Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour:
Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. (1 เปโตร 5 / 1 Peter 5:8-9)
พระคัมภีร์ได้เปิดเผยให้เรารู้ว่า ยังมีเมืองบาดาลของซาตานที่อยู่ใต้ทะเลลึก....
สัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากทะเล

"……ข้าพเจ้าได้ยืนอยู่ที่หาดทรายชายทะเล และเห็นสัตว์ร้ายตัวหนึ่งขึ้นมาจากทะเล มันมีเจ็ดหัวและสิบเขา ที่เขาทั้งสิบนั้นมีมงกุฎสิบอัน และมีชื่อที่เป็นคำหมิ่นประมาทจารึกไว้ที่หัวทั้งหลายของมัน"

A Beast Rises Up Out of the Sea
….. I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy. (วิวรณ์ 13 / Revelation 13:1)

…..เหล่าผีมารซาตาน ผีร้ายวิญญาณชั่วต่างๆที่อยู่ใต้ทะเลลึกนั้นมีความเกลียดชังคริสเตียนอย่างรุนแรง พวกมันจะออกไปทำสงครามอย่างหนักเพื่อทำลายคริสตจักรของพระเยซูคริสต์ เป้าหมายของพวกมันคือผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ และซาตานเองนั้นก็เต็มไปด้วยความโกรธและความเกลียดชังต่อพระเจ้าและคนของพระองค์ มันบอกเหล่าลูกสมุนของมัน(ซึ่งมีทั้งบรรดาผีร้าย วิญญาณชั่วและบรรดาพวกพ่อมด แม่มด หมอผีต่างๆ)ว่า เป้าหมายของพวกเรา(ซาตาน)คือต้องไปค้นหาคริสเตียนแท้....แล้วล่อลวงให้พวกเขากระทำความบาปให้ได้ ซาตานยังบอกอีกว่า คริสเตียนที่หน้าซื่อใจคดนั้นก็เป็นของอาณาจักรซาตานอยู่แล้ว และจงกระทำทุกอย่างเพื่อให้คริสเตียนแท้ อ่อนกำลังลงและจงกระทำให้ล้มลงในความบาป....

ซาตานยังสั่งสอนบรรดาลูกสมุนของมันว่า พวกมันจะต้องเข้าโจมตีเฉพาะคริสเตียนแท้เท่านั้น เพราะว่าคนอื่นๆในโลกก็เป็นของพวกมันอยู่แล้ว...

พระนามของพระเยซูคริสต์ ไม่เคยถูกเอ่ยถึงเลยในเมืองใต้ทะเลนั้น...เพราะพวกมันกลัวพระนามของพระองค์มาก

ในโลกฝ่ายวิญญาณนั้น..ในวันที่คริสเตียนได้มอบชีวิตถวายแด่พระเยซูและยอมรับว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นจอมเจ้านายในชีวิต วิญญาณชั่วจะหมายวันนั้นไว้ว่าเป็นวันแรกของ 52 วัน---พวกมันมีกรอบเวลา และหลังจากนั้นพวกมันก็จะกำหนดกรอบเวลาใหม่อีก แล้วพวกมันก็จะส่งผีร้าย(demon) 2 ตัว พร้อมกับวิญญาณชั่วอีกประมาณ 200-300 ตัว ให้คอยติดตามคริสเตียนที่เพิ่งบังเกิดใหม่ในพระคริสต์นั้น ในช่วงเริ่มแรกที่คริสเตียนรับเชื่อในพระคริสต์ คริสเตียนใหม่จะกระตือรือร้นมากและร้อนรนในทางของพระเจ้า ผีร้ายหรือวิญญาณชั่วจะไม่มาใกล้เพราะคริสเตียนใหม่นั้นมีพลังมาก
เมื่อเวลาผ่านไป บรรดาผีร้ายวิญญาณชั่วเหล่านั้นก็จะพยายามทำให้คริสเตียนหวนระลึกถึงอดีต..(ในโลกของความบาปที่เขาเคยอยู่)...เมื่อเขาต้องการอ่านพระคัมภีร์ พวกมันก็จะพูดในใจของเขาถึงความบาปที่เขาเคยรัก ถ้าคนนั้นเคยสูบบุหรี่ และยังไม่ได้เลิกสูบ(หรือบาปอื่นๆ)....ผีร้ายวิญญาณชั่วก็จะใช้สิ่งนี้เองที่ดึงเขากลับไปสู่ความบาปอีก พวกมันจะดึงจิตใจของเขาให้เขวไป พร้อมกับกระตุ้นร่างกายของเขาให้อยากกลับไปทำความบาปอีก...ถ้าคริสเตียนใหม่ไม่ได้รับการขับไล่วิญญาณชั่ว/ขับผี (Deliverance) เขาจะถูกควบคุมโดยบาปของร่างกาย...และหลังจากนั้น...บรรดาวิญญาณชั่วก็จะดึงเขากลับไปสู่โลกของความบาปอีก
ถ้าเขาผ่านช่วงเวลานั้นไปได้โดยยังไม่หลงหายไปในความบาป.....วิญญาณชั่วเหล่านี้ยังคงไม่ลดละที่จะติดตามคริสเตียน...5 ปี..... 10 ปี เพราะว่าชีวิตเขาก่อนหน้านี้ก็อยู่ในโลกของซาตาน พวกมันรู้จักเขาดี(ซึ่งก็น่าจะหมายถึงคริสเตียนทุกคนด้วย)....พวกมันก็จะพยายามเอาภาพอดีตใส่ในใจของเขา หรือในความฝัน ....พวกมันยังคงมีเวลาทำงานไปเรื่อยๆ....ถ้าเมื่อใดที่คริสเตียนยอมรับสิ่งที่วิญญาณชั่วใส่เข้าไปในใจเขา...ไม่นาน พวกมันก็จะสามารถพาเขาหลงหายออกจากทางของพระเจ้า....

Create Date : 05 กรกฎาคม 2556
Last Update : 5 กรกฎาคม 2556 15:41:00 น.
Counter : 1515 Pageviews.

0 comments

BlogGang Popular Award#13Narno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาความจริงจากในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน?

ข่าวดี!! ที่นี่มีคำตอบ ขอให้อ่านด้วยใจเปิดกว้าง และพินิจพิจารณา อ่านช้าๆ แล้วคุณจะพบคำตอบของชีวิตที่คุณค้นหามานาน

Inner peace is built by discovering your creator, and your purpose.

KNOWLEDGE IS POWER!!!!

You are created as a Soul, and placed into this physical body.

Your body is just a "Tool".

A tool, for your soul to carry out this temporary physical section, of your Eternal Life

A tool which should be guided into investing and feeding the soul.

But all people remain to do, is invest in the body rather than the SOUL!!

The Truth Set You Free!!!

May the Love and the Truth of the True God fill your Heart!!

Note: Please share your ideas or commend politely and wisely. ANY COMMENT POSTED NEEDS TO BE BASED ON INTELLIGENCE, LOGIC, AND REASONING; THOSE BASED MERELY ON RELIGIOUS BELIEF(S) AND/OR EMOTIONS WILL NOT SUFFICE.


Thanks for visiting!

Have a great wonderful day and night!!

## Pls. feel free to spread the words!!

New Comments
All Blog