3 มกราคม 2012 – เตือนลูกของเรา – Warn my people โดย Kerrie E. Bradshaw
3 มกราคม 2012 – เตือนลูกของเรา

จงเตือนลูกๆของเรา – เตือนพวกเขาให้ดี เตือนดังๆ!!!
....ว่าเราจะมาโดยเร็ว!!!.. มาเหมือนขโมยมาในเวลากลางคืนโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า เพียงแค่กระพริบตา!!!


อนาคตของพวกเจ้าได้ถูกจัดเตรียมไว้แล้ว อนาคตของพวกเจ้าคือการตัดสินใจจากหัวใจ….แล้วเอาชีวิตเก่าคือสิ่งใดที่ไม่ได้มาจากเราใส่ไว้ในกรงขัง แล้วเอาความหวังและอนาคตวางไว้ที่มือของเรา ไม่มีที่อื่นใดที่ปลอดภัยนอกจากในมือของเรา …จงหยุดเชื่อมั่นในความเข้มแข็งของตนเองได้แล้ว!!!.. เจ้าทำเช่นนั้นแม้ว่าเจ้าไม่ได้คิดว่าเจ้าทำ

…จงติดสนิทอยู่ในเรา!!! เราเป็นประตูในปัจจุบันของเจ้า เราเป็นประตูสู่อนาคตของเจ้า

….อย่าวางใจในรถรบ ม้า หรือผู้นำ!!

..จงวางใจในผู้ซึ่งกระทำให้ทะเลคำราม ผู้ซึ่งกระทำให้คนหูหนวกได้ยิน คนเป็นใบ้พูดได้!!!

...***จะมีคนจำนวนมากลุกขึ้นมาเพื่อล่อลวงเจ้า พูดจาหวานหู และกล่อมเจ้าให้เชื่อพวกเขา มนุษย์นั้นมีความชำนาญในการกลับกลอดหลอกลวง พวกเขาไม่มีคุณค่าในการวางใจในความรอด

..**มีผู้รับใช้มากมายที่รับใช้มนุษย์ เขาไม่ได้รับใช้พระเจ้า!!! ความสัมพันธ์ของพวกเขากับผู้เลี้ยงแกะเล็กๆ(คน)นั้นสำคัญกว่าความสัมพันธ์กับผู้เลี้ยงแกะจริง(พระเยซู) อย่าวางใจในอาณาจักรของมนุษย์ พวกเขาได้สร้างอาณาจักรหอคอยงาช้างไว้เพื่อเก็บลูกๆของเราให้รับใช้พวกเขาเพื่อไม่ให้เข้าสู่อาณาจักรพระเจ้าได้

คนจำนวนมากถูกล่อลวงให้ไปช่วยสร้างอาณาจักรให้พวกเขา ตึกสูงตั้งตระหง่านเป็นหน้ากากของมารร้ายในคราบของคริสเตียน ....ใส่เข้าไป ใส่เข้าไปในสิ่งปลูกสร้างแต่ไร้ซึ่งชีวิตในนั้น.. สร้างไว้เย็นชา เสาหินและอิฐที่ตั้งอยู่บนทราย แกว่งไปมาโงนเงนโซซัดโซเซไปตามลม

...***อาณาจักของพวกเขาจะต้องแตกละเอียด!!!! มันจะล้มลง!!! เจ้าจะต้องตะลึงต่อสิ่งที่เหลืออยู่ เจ้าจะตกใจกับสิ่งที่เจ้าได้ไปช่วยเขาสร้างอาณาจักรเทียมเท็จโดยอวดอ้างชื่ออาณาจักรของเรา!!!!
ร้องว่า “ขอพระเจ้าเมตตา” เจ้าบอกว่าเจ้าจริงใจ แต่เป็นความจริงใจที่ผิด!!!


…ไม่มีใครที่รู้เรื่องเราทั้งหมด ไม่มีใครรู้ความจริงทั้งหมดนอกจากพระบิดาของเราผู้ซึ่งส่งเรามาตายเพื่อมนุษย์ !!!!
ดังนั้น ….จงแสวงหาเรา!!


..***จงหยุดจากสิ่งที่เจ้าทำอยู่นั้น..จงสำรวจตนเอง...สำรวจชีวิต...และสำรวจแสงสว่างจากพระวจนะของเรา!!!

…***จงมองดูในกระจกที่ส่องจิตวิญญาณของเจ้า...และจงดูสิ่งที่สะท้อนมาหาเจ้า

ใคร...คือพระเจ้าของเจ้า?

เดี๋ยวนี้...ใครคือพระเจ้าของเจ้า?

เพราะว่า...เราจะมาโดยเร็ว!!! เวลากำลังร่อยหรอลงทุกที!!!!
โอกาสคือเดี๋ยวนี้...วันแห่งการไถ่ของเจ้ากำลังยืนอ้าแขนรอรับเจ้าเพื่อสู่การหยุดพักในอาณาจักของเรา ได้อยู่ต่อหน้าเจ้าแล้ว

..***อย่าถูกหลอกเลย!!! ที่ดีที่สุดคือจงสำรวจตนเอง..ขณะที่ยังพอมีเวลา...!!!


เจ้าเคยได้รับการสอนว่า ...การยอมรับ คือกุญแจสำคัญ เจ้าเคยได้รับการสอนว่า การเชื่อในเราเป็นกุญแจสำคัญ...แต่มีคนจำนวนมากที่ยอมรับเราเป็นพระเจ้าของเขา และเชื่อในเราแต่พวกเขาไม่เคยได้เป็นลูกๆของเราเลย!!!!

จุดสำคัญนั้นอยู่ที่ใจ!!! มันสำคัญที่ความเชื่อแบบเด็กๆ ...มันสำคัญที่การก้าวออกจากชีวิตที่อยู่ในอันตราย(ชีวิตเก่าของความบาป)แล้วเข้าสู่การวางใจในเรา....เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตมาสู่อาณาจักรพระเจ้า...ความคิดของเจ้ากลายมาเป็นความคิดของเรา....คำพูดของเจ้ากลายมาเป็นคำพูดของเรา....ใจของเจ้ามาเป็นใจของเรา...และเป็นเช่นนั้นตลอดไปเป็นนิตย์....

เมื่อผู้คนเห็นเจ้า...พวกเขามองเห็นเรา!!!

พวกเขาเห็นเราในเจ้ามั๊ย?....

หรือ...เจ้ากำลังมีชีวิตอยู่แต่ในโลก?
เจ้ากำลังมีสิ่งต่างๆมากมายอยู่ในครอบครองหรือ?.. กำลังดำเนินชีวิตอยู่อย่างห่างไกลจากเรา ให้เราเป็นเพียงเครื่องประดับ ตรงนั้นให้พระเยซูอยู่..ตรงนี้ให้คำสอนอยู่ อย่างนั้นหรือ?


..***ผู้ที่แบกภาระหนัก...จงมาหาเรา..เราจะให้เจ้าหายเหนื่อยและให้เจ้าได้หยุดพัก!!!!

เจ้าแบกภาระหนักมานานเกินไป!!! ภาระที่เจ้าแบกอยู่นั้นมันไม่มีค่าที่ควรกระทำ...จงวางมันลงที่กางเขน...แล้วให้ชีวิตที่เหลืออยู่นั้นอยู่ในเรา...ซึ่งเป็นชีวิตที่ควบคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของเรา จงวางภาระไว้ที่เรา...
เจ้าวางใจเราที่จะให้เราทำสิ่งที่ถูกต้องมั๊ย?.....
January 3, 2012 - Warn my people - Kerrie E. Bradshaw
Warn my people – warn them good and loud I am coming swiftly like a thief in the night without warning, and in the blink of an eye, your future is set. Your future is a decision of the heart, then taking captive those thoughts of the old life, those things that are not of me and putting on the mind of Christ with a future and a hope to ride out the crises in the protection of my arms. There is no safer place to be than in my arms. Stop relying on yourself and your own strengths.
You do so even when you do not think you are doing it, and abide in me. I am the door in your present. I am the door to your future. Do not trust in chariots, horses, or kings, trust in the one whose name makes the oceans roar and the deaf hear and the mute speak. For many will rise up to deceive you, sweet-talk you, and lure you into putting your trust in them. Man is cunning and sly but not worthy of your trust for your eternal salvation. Too many serving man and not God. Their relationship with the shepherd is more important than their relationship with the SHEPHERD.
Do not place your trust in the kingdom of man. They have built their ivory towers to their kingdoms to keep my children subservient to them and not to the KINGDOM. So many deceived into helping man build their kingdoms, erected in the name of bigger buildings and Mammon in the guise of Christianity. Giving and giving into buildings and not lives, cold and unforgiving, pillars of stone and brick of a crumbling foundation laid on sand, teetering and tottering on the winds of time. The kingdoms will crumble, their kingdoms will fall and where we you be left standing? In shock and dismay at what you helped create under the false pretenses of my kingdom name.

Cry out "God have mercy." You can be sincere, but be sincerely wrong. No one has the whole story and no one knows the whole truth but my father who sent me to die for our creation. So seek me. Stop where you are and evaluate yourself, your life, and the light of my presence. Examine yourself in the light of my word. Look into the mirror of your soul and see who reflects back at you. Who is your god? Who is your God now? For I am coming swiftly. Time is dwindling down. The moment is now. The day of your salvation is standing before you arms wide open to receive you into my kingdom rest. Do not be deceived, best examine yourself while there is still time. You have been taught, "Accepting" is the key. You have been taught believing in me is the key, but there are many who accepted me and believed in me but were never my child. It is a matter of the heart. Is it is a matter of childlike faith. It is a matter of trust to step off the precipice of life into my hand. Translate your life into the kingdom. Your thoughts become my thoughts, your words become my words, your heart becomes my heart, and the kingdom perpetuates. When people see you, they see me. Do people see me in you? Or are you living like the world? Doing your own thing? Living a life far removed from me with a token Jesus here and a token gospel there. Return to me all you are heavy laden and I will give you rest. You have carried the load too long. Burdens you were never meant to carry, lay it down at the cross and move beyond into a life in my presence. A life ruled by my spirit and release the control you have sought so hard to hang on to. Release it to me, your God. Can you trust me to do the right thing?
FB: https://www.facebook.com/groups/170408246326805/322306691136959/?cmntid=323434144357547#!/groups/165119830201677/Create Date : 04 มกราคม 2555
Last Update : 9 มกราคม 2555 15:07:07 น.
Counter : 1054 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Narno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาความจริงจากในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน?

ข่าวดี!! ที่นี่มีคำตอบ ขอให้อ่านด้วยใจเปิดกว้าง และพินิจพิจารณา อ่านช้าๆ แล้วคุณจะพบคำตอบของชีวิตที่คุณค้นหามานาน

Inner peace is built by discovering your creator, and your purpose.

KNOWLEDGE IS POWER!!!!

You are created as a Soul, and placed into this physical body.

Your body is just a "Tool".

A tool, for your soul to carry out this temporary physical section, of your Eternal Life

A tool which should be guided into investing and feeding the soul.

But all people remain to do, is invest in the body rather than the SOUL!!

The Truth Set You Free!!!

May the Love and the Truth of the True God fill your Heart!!

Note: Please share your ideas or commend politely and wisely. ANY COMMENT POSTED NEEDS TO BE BASED ON INTELLIGENCE, LOGIC, AND REASONING; THOSE BASED MERELY ON RELIGIOUS BELIEF(S) AND/OR EMOTIONS WILL NOT SUFFICE.


Thanks for visiting!

Have a great wonderful day and night!!

## Pls. feel free to spread the words!!

New Comments
All Blog