Reward for Obedience : รางวัลและพระพรของการเชื่อฟัง
พระวจนะของพระเจ้านั้นศักดิ์สิทธิ์และเป็นจริง ดังที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่า...

"คำของเราซึ่งออกไปจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่า
แต่จะสัมฤทธิ์ผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้ และให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปทำนั้นจำเริญขึ้นฉันนั้น"

อิสยาห์/Isaiah 55:11


พระเจ้าทรงสร้างเรา ให้แนวทางในการดำเนินชีวิตผ่านพระบัญญัติ 10 ประการ หรือ The Ten Commamment : //www.bloggang.com/viewblog.php?id=debunk&date=24-10-2009&group=1&gblog=30พระบัญญัติของพระองค์ทุกข้อนั้นมีความสำคัญมากในการเป็นแนวทางหรือลายแทงหรือเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคน แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าเมื่อพระเยซูทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์นั้นและมีพันธสัญญาใหม่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องการทรงไถ่ของพระองค์ เราผู้ถูกสร้างก็ต้องไม่ทิ้งคำสอนเดิมของพระองค์

พระองค์ทรงเน้นย้ำอย่างมากในเรื่องการห้ามไหว้รูปเคารพ และทรงเน้นย้ำให้เราทั้งหลายถือรักษาวันสะบาโตซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงเลือกไว้ให้เป็นวันบริสุทธิ์ และพระองค์ยังหมายไว้ว่าวันสะบาโตคือเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาระหว่างพระองค์กับพวกเรา และพระองค์ยังได้ให้สัญญาไว้ว่าจะอวยพระพรให้สำหรับผู้ที่เชื่อฟังและวางใจในพระองค์อย่างแท้จริงด้วย


เลวีนิติ/ Leviticus 26

พระราชบัญญัติต่างๆเรื่องวันสะบาโตและรูปเคารพ

26:1 "เจ้าทั้งหลายอย่ากระทำรูปเคารพหรือรูปแกะสลักสำหรับตัว หรือตั้งเสาศักดิ์สิทธิ์ และเจ้าทั้งหลายอย่าตั้งสิ่งใดๆที่เป็นรูปสัณฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยศิลาไว้ในแผ่นดินของเจ้า เพื่อแก่การกราบไหว้ เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
26:2 เจ้าจงถือรักษาสะบาโตทั้งหลายของเรา และแสดงความเคารพต่อสถานบริสุทธิ์ของเรา เราคือพระเยโฮวาห์

โปรดดูเพิ่มเติม:
1. //www.bloggang.com/viewblog.php?id=debunk&date=07-10-2009&group=1&gblog=16
2. //www.bloggang.com/viewblog.php?id=debunk&date=13-10-2009&group=1&gblog=21เลวีนิติ/ Leviticus 26

พระพรสำหรับคนที่ประพฤติชอบธรรม

26:3 ถ้าเจ้าทั้งหลายดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและรักษาบัญญัติของเราและกระทำตาม*****
26:4 เราจะประทานฝนตามฤดูแก่เจ้า และแผ่นดินจะเกิดพืชผลและต้นไม้ในทุ่งจะบังเกิดผล (หมายความว่าพระองค์จะกระทำให้เราทำมาค้าขึ้น)
26:5 และเวลานวดข้าวจะเนิ่นนานถึงฤดูเก็บผลองุ่น และฤดูเก็บผลองุ่นจะเนิ่นนานไปถึงฤดูหว่าน และเจ้าจะรับประทานอาหารอย่างอิ่มหนำ และอยู่ในแผ่นดินของเจ้าอย่างปลอดภัย (พระองค์จะทรงดูแลเราทั้งในเรื่องอาหารการกินและให้เราอยู่อย่างปลอดภัย)
26:6 เราจะให้มีความสงบสุขในแผ่นดิน เจ้าทั้งหลายจะนอนลง และไม่มีผู้ใดที่จะทำให้เจ้ากลัว เราจะกำจัดสัตว์ร้ายจากแผ่นดินและดาบจะไม่ผ่านแผ่นดินของเจ้าเลย (ดูแลรักษาความปลอดภัยให้เรา)
26:7 เจ้าจะขับไล่ศัตรูของเจ้า และเขาทั้งหลายจะล้มลงต่อหน้าเจ้าด้วยดาบ
26:8 พวกเจ้าห้าคนจะขับไล่ศัตรูร้อยคนและพวกเจ้าร้อยคนจะขับไล่ศัตรูหมื่นคนให้กระจัดกระจายไป และศัตรูของเจ้าจะล้มลงด้วยดาบต่อหน้าเจ้า (ต่อสู้กับศัตรูแทนเราหรือทรงนำเราและเป็นกำลังให้เราในการขับไล่ศัตรูไปให้พ้น)
26:9 เพราะเราจะคิดถึงเจ้า จะกระทำให้เจ้ามีลูกดกและทวีมากขึ้น และตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับเจ้า
26:10 เจ้าจะได้รับประทานของที่สะสมไว้นาน และเจ้าจะต้องเอาของเก่าออกไปเพราะเหตุของใหม่นั้น(พระพรจะหลั่งไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสาย)
26:11 และเราจะตั้งพลับพลาของเราไว้ท่ามกลางเจ้าทั้งหลาย และจิตใจของเราจะไม่เกลียดเจ้า (พระองค์จะทรงรักเรานิรันดร์)
26:12 เราจะดำเนินในหมู่พวกเจ้า และจะเป็นพระเจ้าของเจ้า และเจ้าจะเป็นพลไพร่ของเรา (พระองค์จะทรงสถิตอยู่ด้วยกับเราตลอดเวลา)
26:13 เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์ เพื่อเจ้าจะมิได้เป็นทาสของเขา เราได้หักคานแอกของเจ้าออกเสีย เพื่อให้เจ้ายืนตัวตรงได้ (พระองค์จะทรงปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสของความบาปทั้งสิ้นหรือปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสของผีมารซาตาน)


และอีกบันทึกหนึ่งของพระพันธสัญญาเรื่องพระพรสำหรับการเชื่อฟัง...

เฉลยธรรมบัญัติ/Deuteronomy 28

คนที่เชื่อฟังพระเจ้าจะได้รับพระพรยิ่งใหญ่

28:1 "ถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และหมั่นปฏิบัติตามบรรดาพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้า(โมเสส)บัญชาท่านในวันนี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงตั้งท่านไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั้งหลายทั่วโลก
28:2 บรรดาพระพรเหล่านี้จะตามมาทันท่าน ถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
28:3 ท่านทั้งหลายจะรับพระพรในเมือง ท่านทั้งหลายจะรับพระพรในทุ่งนา(อยู่ที่ไหนก็มีพระพร)
28:4 ผลแห่งตัวของท่าน ผลแห่งพื้นดินของท่านและผลแห่งสัตว์ของท่านจะรับพระพร คือฝูงวัวของท่านที่เพิ่มขึ้น ฝูงแกะของท่านที่เพิ่มลูกขึ้น
28:5 กระจาดของท่าน และรางนวดแป้งของท่านจะรับพระพร
28:6 ท่านจะรับพระพรเมื่อท่านเข้ามา และท่านจะรับพระพรเมื่อท่านออกไป
28:7 พระเยโฮวาห์จะทรงกระทำให้ศัตรูผู้ลุกขึ้นต่อสู้ท่านพ่ายแพ้ต่อหน้าท่าน เขาจะออกมาต่อสู้ท่านทางหนึ่ง และหนีให้พ้นหน้าท่านเจ็ดทาง
28:8 พระเยโฮวาห์จะทรงบัญชาพระพรให้แก่ยุ้งฉางของท่าน และบรรดากิจการที่มือท่านกระทำ และพระองค์จะทรงอำนวยพระพรแก่ท่านในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน
28:9 พระเยโฮวาห์จะทรงตั้งท่านให้เป็นชนชาติบริสุทธิ์แด่พระองค์ ดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณแก่ท่านแล้ว ถ้าท่านรักษาพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และดำเนินในพระมรรคาของพระองค์
28:10 และชนชาติทั้งหลายในโลกจะเห็นว่าเขาเรียกท่านตามพระนามพระเยโฮวาห์ และเขาทั้งหลายจะเกรงกลัวท่าน
28:11 พระเยโฮวาห์จะทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลแห่งตัวของท่าน ผลของฝูงสัตว์ของท่าน และผลแห่งพื้นดินของท่าน ในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษว่าจะให้ท่าน
28:12 พระเยโฮวาห์จะทรงเปิดคลังฟ้าอันดีของพระองค์ ประทานฝนแก่แผ่นดินของท่านตามฤดูกาล และทรงอำนวยพระพรแก่กิจการน้ำมือของท่าน และท่านจะให้ประชาชาติหลายประชาชาติขอยืม แต่ท่านจะไม่ขอยืมเขา
28:13 ถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ และระวังที่จะกระทำตาม พระเยโฮวาห์จะทรงกระทำให้ท่านเป็นหัว ไม่ใช่เป็นหาง กระทำให้สูงขึ้นทางเดียว มิใช่ให้ต่ำลง
28:14 และท่านจะไม่หันเหไปจากถ้อยคำซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ โดยหันไปทางขวามือหรือทางซ้าย ไปติดตามปรนนิบัติพระอื่น

เหล่านี้เป็นพระพรฝ่ายกายเมื่อเรายังดำรงชีวิตบนแผ่นดินโลก กล่าวโดยสรุปก็คือว่า พระองค์จะกระทำให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ดังที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่า..

"... เหตุฉะนี้ ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบ
เหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบ"

มัทธิว/Matthew5:48พระเยซูคริสต์นั้นเป็นตัวอย่างของการเชื่อฟังและความสมบูรณ์แบบ ดังมีบันทึกอยู่ในพระธรรมฮีบรู

"... ฝ่ายพระเยซู ขณะเมื่อพระองค์ดำรงอยู่ในเนื้อหนังนั้น พระองค์ได้ถวายคำอธิษฐาน
และทูลวิงวอนด้วยทรงกันแสงมากมายและน้ำพระเนตรไหล ต่อพระเจ้า
ผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้
และพระเจ้าได้ทรงสดับเพราะพระองค์นั้นได้ยำเกรง
ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตร พระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อฟัง
โดยความทุกข์ลำบากที่พระองค์ได้ทรงทนเอา
และเมื่อทรงถูกทำให้เพียบพร้อมทุกประการแล้ว
พระองค์ก็ทรงกลายเป็นผู้จัดความรอดนิรันดร์สำหรับคนทั้งปวงที่เชื่อฟังพระองค์"
ฮีบรู/Hebrew 5:7-9ขอให้เรามาพิจารณาในเรื่องการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเชื่อฟังพอสังเขป ดูว่าเราได้ปฏิบัติตัวถูกต้องในแนวทางของพระองค์หรือยัง...

"เราจะมั่นใจได้ว่าเรารู้จักพระองค์โดยข้อนี้
คือถ้าเรารักษาพระบัญญัติของพระองค์
คนใดที่กล่าวว่า "ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์" แต่มิได้รักษาพระบัญญัติของพระองค์
คนนั้นก็เป็นคนพูดมุสา และความจริงไม่ได้อยู่ในคนนั้นเลย

แต่ผู้ใดที่รักษาพระวจนะ(หมายถึงพระบัญญัติ)ของพระองค์ ความรักของพระเจ้าก็สมบูรณ์อยู่ในคนนั้นอย่างแท้จริง
ด้วยอาการอย่างนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์
ผู้ใดกล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ ผู้นั้นก็ควรดำเนินตามทางที่พระเยซูทรงดำเนินนั้นด้วย
"
1 ยอห์น/ 1 John 2:3-5" ท่านทั้งหลายจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า
และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน
แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้แก่ท่าน"

มัทธิว/Matthew 6:33


Note: "จงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์" หมายความว่าให้เราเชื่อฟัง และปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์ เฝ้าอธิษฐานวิงวอนต่อพระองค์ มีพระองค์เป็นศูนย์กลางของชีวิต เป็นพยานฝ่ายพระองค์และขอบพระคุณพระองค์ในทุกกรณี กล้าบอกใครๆว่าเราติดตามพระองค์โดยวางใจในพระองค์และไม่ใส่ใจในคำเยาะเย้ยของคนบาป (ผู้ใดจะรับเรา(พระเยซู)ต่อหน้ามนุษย์ เราจะรับผู้นั้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ด้วย แต่ผู้ใดจะปฏิเสธเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะปฏิเสธผู้นั้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ด้วย: มัทธิว 10:32-33) อดทนและมั่นคงในความเชื่อในพระเยซูคริสต์ เมื่อเราผ่านช่วงเวลาแห่งการต่อสู้ทั้งภายนอกและภายในจิตใจ(การทดลองต่างๆ ที่มารซาตานพยายามจะดึงเราออกจากพระเจ้าอีก)แล้วทุกอย่างที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ก็จะปรากฎเป็นจริง
**** ผู้เรียบเรียงพบแล้วว่าเป็นจริง...ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่แสวงหาพระองค์อย่างสุดหัวใจ ขอให้ท่านพบชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในไม่ช้า ขอพระเจ้าทรงเป็นกำลัง และเป็นสติปัญญาให้แก่ท่านด้วยเถิด และขอให้ท่านมั่นใจเถิดว่าพระองค์ทรงมองเห็นเราตลอดเวลา เพราะพระองค์ตรัสไว้แล้วว่า..." เราจับตาดูทางทั้งปวงของเขา ไม่มีสิ่งใดซ่อนเร้นจากเรา.." เยเรมีย์/Jeremiah 16:17 และ ....."พระเนตรของพระเยโฮวาห์อยู่ในทุกแห่งหน ทรงเฝ้าดูคนชั่วและคนดี " สุภาษิต/Proverb 15:3และต่อไปนี้จะเป็นพระพรของการเชื่อฟังเมื่อเราละจากร่างกายนี้ไปแล้ว หรือถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาในครั้งที่สอง....


"...ผู้เลือกทำสิ่งที่เราพอใจ และยึดมั่นในพันธสัญญาของเรา
เราจะมอบอนุสรณ์และชื่อที่อยู่ภายในวิหารและภายในกำแพงวิหารของเราแก่เขา.....
เราจะให้ชื่อนิรันดร์แก่เขาทั้งหลายซึ่งจะไม่ตัดออกเลย"

อิสยาห์/Isaiah 56:4-5อิสยาห์/Isaiah 56

56:6 และคนต่างชาติผู้เข้าจารีตถือพระเยโฮวาห์ ปรนนิบัติพระองค์และรักพระนามของพระเยโฮวาห์ และเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ทุกคนผู้รักษาวันสะบาโต และมิได้เหยียดหยาม และยึดพันธสัญญาของเรามั่นไว้
56:7 คนเหล่านี้เราจะนำมายังภูเขาบริสุทธิ์(หมายถึงแผ่นดินสวรรค์)ของเรา และกระทำให้เขาชื่นบานอยู่ในนิเวศอธิษฐานของเรา เครื่องเผาบูชาของเขาและเครื่องสักการบูชาของเขา จะเป็นที่โปรดปรานบนแท่นบูชาของเรา เพราะนิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐาน สำหรับบรรดาชนชาติทั้งหลาย"
56:8 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงรวบรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจาย ตรัสว่า "เราจะรวบรวมคนอื่นมาไว้กับเขา นอกจากคนเหล่านั้นที่ได้รวบรวมไว้แล้ว""ผู้ใดมีชัยชนะและถือรักษากิจการ(บัญญัติ)ของเราไว้จนถึงที่สุด
`เราจะให้ผู้นั้นมีอำนาจครอบครองบรรดาประชาชาติ"

วิวรณ์/Revelation 2:26"ผู้ใดมีชัยชนะ เราจะกระทำให้ผู้นั้นเป็นเสาในพระวิหารแห่งพระเจ้าของเรา
และผู้นั้นจะไม่ออกไปภายนอกอีกเลย
และเราจะจารึกพระนามพระเจ้าของเราไว้ที่ผู้นั้น
และชื่อเมืองของพระเจ้าของเรา คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่
ที่ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเรา
และเราจะจารึกนามใหม่ของเราไว้ที่ผู้นั้นด้วย"

วิวรณ์ 3:12


วิวรณ์/Revelation 7

7:14 ....."คนเหล่านี้คือคนที่มาจากความทุกข์เวทนาครั้งใหญ่ พวกเขาได้ชำระล้างเสื้อผ้าของเขาในพระโลหิตของพระเมษโปดกจนเสื้อผ้านั้นขาวสะอาด
7:15 เพราะเหตุนั้นเขาทั้งหลายจึงได้อยู่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้า และปรนนิบัติพระองค์ในพระวิหารของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน และพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งจะสถิตอยู่ท่ามกลางเขาเหล่านั้น
7:16 พวกเขาจะไม่หิวกระหายอีกเลย แสงแดดและความร้อนจะไม่ส่องต้องเขาอีกต่อไป
7:17 เพราะว่าพระเมษโปดกผู้ทรงอยู่กลางพระที่นั่งนั้นจะทรงเลี้ยงดูเขาไว้ และจะทรงนำเขาไปให้ถึงน้ำพุแห่งชีวิต และพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขาเหล่านั้น"


วิวรณ์/Revelation 15

15:2 ข้าพเจ้าเห็นเป็นเหมือนทะเลแก้วปนไฟ และบรรดาคนที่มีชัยต่อสัตว์ร้าย และรูปของมัน และเครื่องหมายของมัน และเลขประจำชื่อของมัน ยืนอยู่บนทะเลแก้วนั้น พวกเขาถือพิณเขาคู่ของพระเจ้า
15:3 เขาร้องเพลงของโมเสส ซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า และเพลงของพระเมษโปดกว่า "ข้าแต่พระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด พระราชกิจของพระองค์ใหญ่ยิ่งและมหัศจรรย์นัก ข้าแต่องค์พระมหากษัตริย์แห่งวิสุทธิชนทั้งปวง วิถีทางทั้งหลายของพระองค์ยุติธรรมและเที่ยงตรง
15:4 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า มีผู้ใดบ้างที่จะไม่ยำเกรงพระองค์ และไม่ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์ เพราะว่าพระองค์ผู้เดียวทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ ประชาชาติทั้งปวงจะมานมัสการจำเพาะพระพักตร์พระองค์ เพราะว่าการพิพากษาของพระองค์ปรากฏแจ้งแล้ว"
วิวรณ์/Revelation 19

การเลี้ยงสมรสอันวิเศษของพระเมษโปดก

19:7 ขอให้เราทั้งหลายร่าเริงยินดีและถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เพราะว่าถึงเวลามงคลสมรสของพระเมษโปดกแล้ว และมเหสีของพระองค์ได้เตรียมตัวพร้อมแล้ว
19:8 และทรงโปรดให้เธอสวมผ้าป่านเนื้อละเอียด สะอาดและขาว เพราะผ้าป่านเนื้อละเอียดนั้นเป็นความชอบธรรมของพวกวิสุทธิชน"
19:9 และทูตสวรรค์องค์นั้นสั่งข้าพเจ้าว่า "จงเขียนไว้เถิดว่า ความสุขมีแก่คนทั้งหลายที่ได้รับเชิญมาในการมงคลสมรสของพระเมษโปดก" และท่านบอกข้าพเจ้าว่า "ถ้อยคำเหล่านี้เป็นพระดำรัสแท้ของพระเจ้า"


วิวรณ์/Revelation 20

การฟื้นขึ้นของคริสเตียนเพื่อครอบครองร่วมกับพระคริสต์

20:4 ข้าพเจ้าได้เห็นบัลลังก์หลายบัลลังก์ และผู้ที่นั่งบนบัลลังก์นั้น ทรงมอบให้เป็นผู้ที่จะพิพากษา และข้าพเจ้ายังได้เห็นดวงวิญญาณของคนทั้งปวงที่ถูกตัดศีรษะ เพราะเป็นพยานของพระเยซู และเพราะพระวจนะของพระเจ้า และเป็นผู้ที่ไม่ได้บูชาสัตว์ร้ายนั้นหรือรูปของมัน และไม่ได้รับเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือของเขา คนเหล่านั้นกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่ และได้ครอบครองร่วมกับพระคริสต์เป็นเวลาพันปี
20:5 แต่คนอื่นๆที่ตายแล้วไม่ได้กลับมีชีวิตอีกจนกว่าจะครบกำหนดพันปี นี่แหละคือการฟื้นจากความตายครั้งแรก
20:6 ผู้ใดที่ได้มีส่วนในการฟื้นจากความตายครั้งแรกก็เป็นสุขและบริสุทธิ์ ความตายครั้งที่สองจะไม่มีอำนาจเหนือคนเหล่านั้น แต่เขาจะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและของพระคริสต์ และจะครอบครองร่วมกับพระองค์ตลอดเวลาพันปี
วิวรณ์/Revelation 21

เยรูซาเล็มแห่งสวรรค์ลอยลงมาจากพระเจ้า

21:1 ข้าพเจ้าได้เห็นท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ เพราะท้องฟ้าเดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปหมดสิ้นแล้ว และทะเลก็ไม่มีอีกแล้ว
21:2 ข้าพเจ้า คือยอห์น ได้เห็นเมืองบริสุทธิ์ คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่ เลื่อนลอยลงมาจากพระเจ้าและจากสวรรค์ กรุงนี้ได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้ว เหมือนอย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้สำหรับสามี

Note: ผู้เชื่อฟังและดำเนินชีวิตในพระคริสต์ทุกคนคือเจ้าสาวของพระคริสต์
วิวรณ์/Revelation 21

พลับพลาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์และสิ่งสารพัดถูกสร้างขึ้นใหม่

21:3 ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากสวรรค์ว่า "ดูเถิด พลับพลาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว พระองค์จะทรงสถิตกับเขา เขาจะเป็นชนชาติของพระองค์ และพระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขา และจะทรงเป็นพระเจ้าของเขา
21:4 พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขา ความตายจะไม่มีอีกต่อไป ความคร่ำครวญ การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป เพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว"
21:5 พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งตรัสว่า "ดูเถิด เราสร้างสิ่งสารพัดขึ้นใหม่" และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า "จงเขียนไว้เถิด เพราะว่าถ้อยคำเหล่านี้เป็นคำสัตย์จริงและสัตย์ซื่อ"
21:6 พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า "สำเร็จแล้ว เราเป็นอัลฟาและโอเมกา เป็นปฐมและอวสาน ผู้ใดกระหาย เราจะให้ผู้นั้นดื่มจากบ่อน้ำพุแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย
21:7 ผู้ใดมีชัยชนะ ผู้นั้นจะได้รับสิ่งสารพัดเป็นมรดก และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา

**โปรดสังเกตว่าในพระคัมภีร์ใช้คำว่า "ผู้ใดมีชัยชนะ" อยู่บ่อยๆ นั่นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เราทั้งหลายกำลังอยู่ในสนามการต่อสู้ขับเคี่ยวอย่างดุเดือด ซึ่งเป็นการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณ เพื่อให้ได้รับชัยชนะจากสงครามนี้ โปรดสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดให้พร้อมอยู่เสมอ (เอเฟซัส 6:10-18)
วิวรณ์/Revelation 21

พระเจ้าสถิตอยู่กับมนุษย์ ประตูเมืองสวรรค์จะไม่ปิดเลย

21:22 ข้าพเจ้าไม่เห็นมีพระวิหารในเมืองนั้นเลย เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด และพระเมษโปดกทรงเป็นพระวิหารในเมืองนั้น
21:23 เมืองนั้นไม่ต้องการแสงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เพราะว่าสง่าราศีของพระเจ้าเป็นแสงสว่างของเมืองนั้น และพระเมษโปดกทรงเป็นความสว่างของเมืองนั้น
21:24 บรรดาประชาชาติที่รอดแล้วจะเดินไปในท่ามกลางแสงสว่างของเมืองนั้น และบรรดากษัตริย์ในแผ่นดินโลกจะนำสง่าราศีและเกียรติของตนเข้ามาในเมืองนั้น
21:25 ประตูเมืองทุกประตูจะไม่ปิดเลยในเวลากลางวัน ด้วยว่าจะไม่มีเวลากลางคืนในเมืองนั้นเลย
21:26 และคนทั้งหลายจะนำสง่าราศีและเกียรติของบรรดาประชาชาติเข้ามาในเมืองนั้น
21:27 สิ่งใดที่เป็นมลทิน หรือผู้ใดก็ตามที่กระทำสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน หรือพูดมุสาจะเข้าไปในเมืองไม่ได้เลย เว้นแต่เฉพาะคนที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดกเท่านั้นจึงจะเข้าไปได้


อิสยาห์ 11 / Isaiah 11

บรรดาสัตว์แห่งโลกนี้จะอยู่เย็นเป็นสุขกับมนุษยชาติ
11:6 สุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะ และเสือดาวจะนอนอยู่กับลูกแพะ ลูกวัวกับสิงโตหนุ่มกับสัตว์อ้วนพีจะอยู่ด้วยกัน และเด็กเล็กๆจะนำมันไป

Animal World at Peace with Mankind
11:6 The wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid; and the calf and the young lion and the fatling together; and a little child shall lead them.


11:7 แม่วัวกับหมีจะกินด้วยกัน ลูกของมันก็จะนอนอยู่ด้วยกัน และสิงโตจะกินฟางเหมือนวัวผู้

11:7 And the cow and the bear shall feed; their young ones shall lie down together: and the lion shall eat straw like the ox.

11:8 และทารกกินนมจะเล่นอยู่ที่ปากรูงูเห่า และเด็กที่หย่านมจะเอามือวางบนรังของงูทับทาง

11:8 And the sucking child shall play on the hole of the asp, and the weaned child shall put his hand on the cockatrice' den.

11:9 สัตว์เหล่านั้นจะไม่ทำให้เจ็บหรือจะทำลายทั่วภูเขาอันบริสุทธิ์ของเรา เพราะว่าแผ่นดินโลกจะเต็มไปด้วยความรู้เรื่องของพระเยโฮวาห์ ดั่งน้ำปกคลุมทะเลอยู่นั้น

11:9 They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain: for the earth shall be full of the knowledge of the LORD, as the waters cover the sea.วิวรณ์/Revelation 22

แม่น้ำแห่งชีวิตและต้นไม้แห่งชีวิต

22:1 ท่านได้ชี้ให้ข้าพเจ้าดูแม่น้ำบริสุทธิ์ที่มีน้ำแห่งชีวิต ใสเหมือนแก้วผลึก ไหลออกมาจากพระที่นั่งของพระเจ้า และของพระเมษโปดก
22:2 ท่ามกลางถนนในเมืองนั้นและริมแม่น้ำทั้งสองฟากมีต้นไม้แห่งชีวิต ซึ่งออกผลสิบสองชนิด ออกผลทุกๆเดือน และใบของต้นไม้นั้นสำหรับรักษาบรรดาประชาชาติให้หาย
22:3 จะไม่มีการสาปแช่งใดๆอีกต่อไป พระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมษโปดกจะตั้งอยู่ในเมืองนั้น และบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะปรนนิบัติพระองค์
22:4 เขาเหล่านั้นจะเห็นพระพักตร์พระองค์ และพระนามของพระองค์จะประทับอยู่ที่หน้าผากเขา
22:5 กลางคืนจะไม่มีที่นั่น เขาไม่ต้องการแสงเทียนหรือแสงอาทิตย์ เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าทรงประทานแสงสว่างแก่เขา และเขาจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์
22:6 และทูตสวรรค์องค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่า "ถ้อยคำเหล่านี้เป็นคำสัตย์ซื่อและสัตย์จริง และองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งพวกศาสดาพยากรณ์อันบริสุทธิ์ ได้ทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์สำแดงแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ ถึงเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งจะอุบัติขึ้นในไม่ช้า"

22:14 คนทั้งหลายที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็เป็นสุข เพื่อว่าเขาจะได้มีสิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิต และเพื่อเขาจะได้เข้าไปในเมืองนั้นโดยทางประตู


การชวนเชิญครั้งสุดท้ายของพระคัมภีร์ต่อคนบาป

22:17 พระวิญญาณและเจ้าสาวตรัสว่า "เชิญมาเถิด" และให้ผู้ที่ได้ยินกล่าวว่า "เชิญมาเถิด" และให้ผู้ที่กระหายเข้ามา ผู้ใดมีใจปรารถนา ก็ให้ผู้นั้นมารับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย
SAVED BY THE HAND OF GOD!!
CONFESS AND SUBMIT OUR HEART TO HIM, OUR LORD; JESUS CHRIST
FOLLOW HIS PATH, HONEST AND BELIEF IN HIM
PRAISE THE LORD, HALLELUJAH!!!

Create Date : 16 พฤศจิกายน 2552
Last Update : 20 ธันวาคม 2554 11:44:51 น.
Counter : 2644 Pageviews.

0 comments

BlogGang Popular Award#13Narno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาความจริงจากในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน?

ข่าวดี!! ที่นี่มีคำตอบ ขอให้อ่านด้วยใจเปิดกว้าง และพินิจพิจารณา อ่านช้าๆ แล้วคุณจะพบคำตอบของชีวิตที่คุณค้นหามานาน

Inner peace is built by discovering your creator, and your purpose.

KNOWLEDGE IS POWER!!!!

You are created as a Soul, and placed into this physical body.

Your body is just a "Tool".

A tool, for your soul to carry out this temporary physical section, of your Eternal Life

A tool which should be guided into investing and feeding the soul.

But all people remain to do, is invest in the body rather than the SOUL!!

The Truth Set You Free!!!

May the Love and the Truth of the True God fill your Heart!!

Note: Please share your ideas or commend politely and wisely. ANY COMMENT POSTED NEEDS TO BE BASED ON INTELLIGENCE, LOGIC, AND REASONING; THOSE BASED MERELY ON RELIGIOUS BELIEF(S) AND/OR EMOTIONS WILL NOT SUFFICE.


Thanks for visiting!

Have a great wonderful day and night!!

## Pls. feel free to spread the words!!

New Comments
All Blog