ภาพฝ่ายวิญญาณ- คริสตจักรบาบิโลน
ลูกา 10 / Luke 10

10:19 ดูเถิด เราได้ให้พวกท่านมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่อง และมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรู ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายแก่ท่านได้เลย


10:19 Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy: and nothing shall by any means hurt you.
ลูกา 12 / Luke 12

พระคริสต์เสด็จมาเพื่อให้เกิดการแตกแยกกัน

12:51 ท่านทั้งหลายคิดว่า.... เรามาเพื่อจะให้เกิดสันติภาพในโลกหรือ
...**** เราบอกท่านว่า มิใช่ แต่จะให้แบ่งแตกกันต่างหาก!!!!!


Christ Brings Division Among Men
12:51 Suppose ye that I am come to give peace on earth? I tell you, Nay; but rather division:

เมื่อศึกษาลงลึกไปถึงฝ่ายวิญญาณ.....ตามพระคัมภีร์...คริสตจักรได้ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ

กลุ่มที่ 1. กลุ่ม 144000 กลุ่มนี้ถูกทรงเรียกให้ออกมาจากคริสตจักรเรียบร้อยแล้ว

วิวรณ์ 18 / Revelation 18

18:4 และข้าพเจ้าได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งประกาศมาจากสวรรค์ว่า "ชนชาติของเรา จงออกมาจากนครนั้นเถิด เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่มีส่วนในการบาปของนครนั้น และเพื่อท่านจะไม่ต้องรับภัยพิบัติที่จะเกิดแก่นครนั้น

18:4 And I heard another voice from heaven, saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues.

วิวรณ์ 14 / Revelation 14

14:4 คนเหล่านี้เป็นคนที่มิได้มีมลทินกับผู้หญิง เพราะว่าเขาเป็นพวกพรหมจารี พระเมษโปดกเสด็จไปที่ใด คนเหล่านี้ก็ตามเสด็จไปด้วย พวกเขาเป็นผู้ที่ทรงไถ่จากมวลมนุษย์ เป็นผลแรกถวายแด่พระเจ้าและแด่พระเมษโปดก

14:5 ปากเขาไม่กล่าวคำอุบายเลย เพราะเขาไม่มีความผิดต่อหน้าพระที่นั่งของพระเจ้า


14:4 These are they which were not defiled with women; for they are virgins. These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the firstfruits unto God and to the Lamb. 14:5 And in their mouth was found no guile: for they are without fault before the throne of God.

14:5 And in their mouth was found no guile: for they are without fault before the throne of God.

****คนเหล่านี้เป็นคนที่มิได้มีมลทินกับ....'ผู้หญิง' <-----คำว่า 'ผู้หญิง' ในพระคัมภีร์หมวดคำพยากรณ์ หมายถึง 'คริสตจักรบาบิโลน'


วิวรณ์ 7 / Revelation 7
7:3 ว่า "จงอย่าทำอันตรายแผ่นดิน ทะเลหรือต้นไม้ จนกว่าเราจะได้ประทับตราไว้ที่หน้าผากผู้รับใช้ทั้งหลายของพระเจ้าของเราเสียก่อน"

7:4 และข้าพเจ้าได้ยินจำนวนของผู้ที่ได้การประทับตรา คือผู้ที่ได้การประทับตรานั้น ก็มาจากทุกตระกูลในชนชาติอิสราเอลได้แสนสี่หมื่นสี่พันคน

7:3 Saying, Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads.
7:4 And I heard the number of them which were sealed: and there were sealed an hundred and forty and four thousand of all the tribes of the children of Israel.

****เมื่อแยกกลุ่ม 144000 ออกไปแล้ว ส่วนที่เหลือ 3 ส่วนนั้นถูกเรียกว่า คริสตจักรบาบิโลน ซึ่งเราจะพบคำว่า หนึ่งในสาม หรือ สองในสาม ในพระคัมภีร์ในหมวดพยากรณ์หลายเล่ม โดยเฉพาะในวิวรณ์ ซึ่ง...

**** หนึ่งในสามนั้นหมายถึงกลุ่ม "มวลชน(Multitude)" และ....

**** สองในสาม หมายถึง กลุ่ม "งูร้ายและกลุ่มแมงป่อง (Serpents and Scorpions)"

กลุ่มที่ 2. Multitude ...พระคัมภีร์ภาษาไทยแปลว่า "มวลชน" หมายถึง คริสเตียนที่รักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจ แต่ยังถูกหลอกด้วยคำสอนผิดๆ ในที่สุดคนในกลุ่มนี้จะตื่นจากการหลับไหลที่ไปหลงเชื่อคำสอนของผู้เผยพระวจนะเท็จ แล้วกลับมาสู่ความจริงในพระเจ้า และได้เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า แต่พวกเขาถูกข่มเหงอย่างหนักจากอีก 2 กลุ่ม (กลุ่ม 3 และ4)


วิวรณ์ 8 / Revelation 8


8:9 สัตว์ทั้งปวง..***ที่มีชีวิต***อยู่ในทะเลนั้น....**ตายเสียหนึ่งในสามส่วน*** และบรรดาเรือกำปั่นแตกเสียหนึ่งในสามส่วน

8:9 And the third part of the creatures which were in the sea, and had life, died; and the third part of the ships were destroyed.

***พระคัมภีร์ตรงส่วนนี้ จะกล่าวถึงเพียง 3 ส่วน เพราะกลุ่ม 144000 ได้แยกออกไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ทุกคนต้องผ่านช่วงความทุกข์เวทนาครั้งใหญ่(Great Tribulation) แต่กลุ่ม 144000 มีตราประทับของพระเจ้าที่หน้าผากแล้ว จึงได้รับความคุ้มครองอย่างเข้มแข็งจากพระเจ้า(วว.7:3-4)

วิวรณ์ 7 / Revelation 7

การปรากฏของมวลชนที่ได้รับความรอดต่อหน้าพระที่นั่ง


7:9 ต่อจากนั้นมา ข้าพเจ้าก็มองดู และดูเถิด คนมากมาย ถ้ามีผู้ใดจะนับประมาณมิได้เลย มาจากทุกชาติ ทุกตระกูล ประชากร และทุกภาษา คนเหล่านั้นสวมเสื้อสีขาว ถือใบตาลยืนอยู่หน้าพระที่นั่ง และต่อพระพักตร์พระเมษโปด

7:10 คนเหล่านั้นร้องเสียงดังว่า "ความรอดมีอยู่ที่พระเจ้าของเราผู้ประทับบนพระที่นั่ง และมีอยู่ที่พระเมษโปดก"

Millions Saved Stand Before the Throne of God
7:9 After this I beheld, and, lo, a great multitude, which no man could number, of all nations, and kindreds, and people, and tongues, stood before the throne, and before the Lamb, clothed with white robes, and palms in their hands;
7:10 And cried with a loud voice, saying, Salvation to our God which sitteth upon the throne, and unto the Lamb.

7:13 และคนหนึ่งในพวกผู้อาวุโสนั้นถามข้าพเจ้าว่า "คนที่สวมเสื้อสีขาวเหล่านี้คือใคร และมาจากไหน"

7:14 ข้าพเจ้าตอบท่านว่า "ท่านเจ้าข้า ท่านก็ทราบอยู่แล้ว" ท่านจึงบอกข้าพเจ้าว่า "คนเหล่านี้คือคนที่มาจากความทุกข์เวทนาครั้งใหญ่ พวกเขาได้ชำระล้างเสื้อผ้าของเขาในพระโลหิตของพระเมษโปดกจนเสื้อผ้านั้นขาวสะอาด

7:13 And one of the elders answered, saying unto me, What are these which are arrayed in white robes? and whence came they?
7:14 And I said unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, These are they which came out of great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb.


กลุ่มที่ 3. Serpents (งูร้าย)..
กลุ่มที่ 4. Scorpions (แมงป่อง)


กลุ่มงูร้ายและแมงป่อง (พวกนี้มีบุคลิกลักษณะของฟาริสี สะดูสี ผู้เผยพระวจนะเท็จ ยูดาส/จอมหักหลัง) 2 กลุ่มนี้คือคนที่อยู่ในคริสตจักร เรียกตนเองว่า คริสเตียน แต่คน 2 กลุ่มนี้มีนิสัยเหมือนงูและแมงป่อง พวกเขาจะทำร้าย ข่มเหง รังแก กลุ่มมวลชน

กลุ่มงูร้ายและแมงป่องมักจะทำงานด้วยกัน พวกนี้เขามีซาตานเป็นเจ้านาย คือถูกครอบงำโดยวิญญาณชั่ว แต่พวกเขาไม่รู้ตัว พวกเขาคิดว่าเขาทำงานถวายพระเจ้า พวกเขาไม่มีวันที่ตาฝ่ายวิญญาณจะถูกเปิดออก เขาคือ 2 กลุ่มที่วิญญาณของพวกเขาได้ตายจากพระเจ้าแล้ว

เศคาริยาห์ 13 / Zechariah 13

13:7 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า "โอ ดาบเอ๋ย จงตื่นขึ้นต่อสู้เมษบาลของเรา จงต่อสู้ผู้ที่สนิทกับเรา จงตีเมษบาล และฝูงแกะนั้นจะกระจัดกระจายไป เราจะกลับมือของเราต่อสู้กับตัวเล็กตัวน้อย


13:7 Awake, O sword, against my shepherd, and against the man that is my fellow, saith the LORD of hosts: smite the shepherd, and the sheep shall be scattered: and I will turn mine hand upon the little ones.

อิสราเอลจะถูกพิพากษาและชำระให้สะอาด พวกกบฏจะถูกกวาดทิ้งไป (อสค 20:33-38)
13:8 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ต่อมาทั่วทั้งแผ่นดินจะ….***ต้องขจัดเสียให้พินาศสองในสาม!!!!! และเหลือไว้หนึ่งในสาม

Israel's Judgment and Refining; Rebels Purged Out (Eze. 20:33-38)
13:8 And it shall come to pass, that in all the land, saith the LORD, two parts therein shall be cut off and die; but the third shall be left therein.

….***ต้องขจัดเสียให้พินาศสองในสาม!!!!! --- หมายถึง กลุ่ม งูร้าย กับกลุ่มแมงป่อง <----วิญญาณของพวกเขาได้ตายจากพระเจ้า

***เหลือไว้หนึ่งในสาม….<------- คือกลุ่มมวลชนที่ได้รับความรอดจริงๆ (รวมทั้งกลุ่ม 144000 ซึ่งแยกออกไปก่อนแล้ว)


 


เอเสเคียล 7 / Ezekiel 7

7:2 "เจ้า บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสกับแผ่นดินอิสราเอลดังนี้ว่า....
...**** อวสาน ....ความสิ้นสุดได้มาถึงทั้งสี่มุมของแผ่นดินแล้ว!!!!!!

7:3 ...****บัดนี้บั้นปลายก็มาถึงเจ้าแล้ว!!!!!
....**** และเราจะปล่อยความโกรธของเรามาเหนือเจ้าทั้งหลาย!!!!!
....**** และจะพิพากษาเจ้าตามวิถีทางทั้งหลายของเจ้า !!!!
....*** และเราจะตอบสนองการกระทำอันน่าสะอิดสะเอียนทั้งสิ้นของเจ้าแก่เจ้า !!!!


7:2 Also, thou son of man, thus saith the Lord GOD unto the land of Israel; An end, the end is come upon the four corners of the land.
7:3 Now is the end come upon thee, and I will send mine anger upon thee, and will judge thee according to thy ways, and will recompense upon thee all thine abominations.

To be continue.....
Create Date : 11 เมษายน 2555
Last Update : 1 สิงหาคม 2555 22:51:26 น.
Counter : 1404 Pageviews.

0 comments

Narno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาความจริงจากในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน?

ข่าวดี!! ที่นี่มีคำตอบ ขอให้อ่านด้วยใจเปิดกว้าง และพินิจพิจารณา อ่านช้าๆ แล้วคุณจะพบคำตอบของชีวิตที่คุณค้นหามานาน

Inner peace is built by discovering your creator, and your purpose.

KNOWLEDGE IS POWER!!!!

You are created as a Soul, and placed into this physical body.

Your body is just a "Tool".

A tool, for your soul to carry out this temporary physical section, of your Eternal Life

A tool which should be guided into investing and feeding the soul.

But all people remain to do, is invest in the body rather than the SOUL!!

The Truth Set You Free!!!

May the Love and the Truth of the True God fill your Heart!!

Note: Please share your ideas or commend politely and wisely. ANY COMMENT POSTED NEEDS TO BE BASED ON INTELLIGENCE, LOGIC, AND REASONING; THOSE BASED MERELY ON RELIGIOUS BELIEF(S) AND/OR EMOTIONS WILL NOT SUFFICE.


Thanks for visiting!

Have a great wonderful day and night!!

## Pls. feel free to spread the words!!

New Comments
All Blog