New World Order/Population control : ควบคุมประชากรโลกโดยใช้วัคซีน ถูกกว่าใช้ปืนหรืออาวุธนิวเคลียร์
เมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลกนั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ชายหญิงขึ้น แล้วอวยพระพรมนุษย์ให้มีลูกดกเต็มแผ่นดิน และพระองค์ทรงประทานอาหารให้ไม่ได้ขาด....

ปฐมกาล / Genesis 1:27-29

27 ดังนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายาของพระองค์ พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามแบบพระฉายาของพระเจ้า พระองค์ได้ทรงสร้างพวกเขาให้เป็นชายและหญิง
28 พระเจ้าได้ทรงอวยพรพวกเขา และพระเจ้าตรัสแก่พวกเขาว่า "จงมีลูกดกและทวีมากขึ้น จนเต็มแผ่นดิน จงมีอำนาจเหนือแผ่นดินนั้น และครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศ และบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินโลก"
29 พระเจ้าตรัสว่า "ดูเถิด เราให้บรรดาต้นผักที่มีเมล็ดซึ่งอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินโลก และบรรดาต้นไม้ซึ่งมีเมล็ดในผลแก่เจ้า ให้เป็นอาหารแก่เจ้า


*******************************
"เราทั้งหลายรู้ว่าเราเป็นของพระเจ้า และชาวโลกทั้งสิ้นตกอยู่ใต้อำนาจของความชั่ว" 1 ยอห์น 5:19


ซาตานนั้นทำทุกอย่างที่ตรงข้ามกับพระประสงค์ของพระเจ้า พวกตัวแทนหรือ Agents ของซาตานหรือบรรดาผู้ที่นับถือลัทธิบูชาซาตานนั้นได้ดำเนินการเพื่อลดจำนวนประชากรของพระเจ้า โดยอ้างว่าอาหารและทรัพยากรของโลกมีไม่เพียงพอในการเลี้ยงดูประชากรของโลก
โครงการวางแผนครอบครัว โครงการฉีดวัคซีนทั่วโลกที่อ้างว่าเพื่อเพิ่มภูมิคุมกันโรคให้มนุษย์แต่จริงๆแล้วเป็น "การแพร่โรคต่างๆให้มนุษยชาติ" นั้นจึงเกิดขึ้นโดยบรรดาตัวแทนซาตานเป็นผู้คิดริเริ่มโครงการต่างๆในการวางแผนล่อลวงชาวโลกและในขณะเดียวกันนั้นก็ทำกำไรจากการดำเนินงานเพื่อลดจำนวนประชากรโลก โดยการผลิตวัคซีนที่ผสมเชื้อโรคและสารเคมีที่ทำให้เกิดโรคออกมาขาย และผลิตยามารักษาโรคที่พวกเขาทำให้เกิดกับมนุษย์นั่นเอง (ทำเงินได้ทั้งขึ้นทั้งล่อง)


".....มันได้รับอำนาจที่จะสู้รบกับประชากรของพระเจ้า และมีชัยชนะ มันได้รับสิทธิอำนาจเหนือทุกเผ่า ทุกหมู่ชน ทุกภาษา และทุกชาติ"
วิวรณ์ 13:7


หน่วยงานต่างๆเช่น World Health Organization(องค์การอนามัยโลก), United Nation(องค์การสหประชาติ), US Food and Drug Administrationหรือ US FDA(คณะกรรมการอาหารและยา), etc. ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ในฉากหน้านั้นรณรงค์เพื่อทำสิ่งดีต่อประชากรโลกแต่เบื้องหลังนั้นเพื่อทำลายล้างมนุษยชาติ พวกเขาได้ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐบาลประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศโลกที่ 3 หรือประเทศด้อยพัฒนาหรือกำลังพัฒนา(รวมทั้งประเทศไทยเองก็อยู่ในโครงการของเขามานาน) เพื่อผลักดันโครงการลดจำนวนประชากร โดยอ้างว่าเป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพ

David Ayoub, M.D. goes through the relations of Mercury to Autism as well its connections to “National Security Study Memorandum 200”; for population control. Showing its shocking connections to today’s G.A.V.I. Are powerful forces really trying to help the poor people or could it be for another agenda; the sterilization of the poor? This is an upsetting video, so brace yourself.


More info.: //www.whale.to/vaccine/ayoub_v.htmlพบสารปรอทในร่างกายของผู้ที่รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดในปริมาณที่สูงกว่าค่ามาตรฐานมากในทุกช่วงอายุ เช่น ในตัวอ่อน(Fetus) พบสูงถึง 250 เท่า, ในเด็กอายุ 6 เดือน พบสูงถึง 16.2 เท่า

ซึ่งสารปรอทนี้สามารถผ่านเยื่อหุ้มสมองเข้าไปได้และไปทำลายระบบประสาท ก่อให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆในร่างกาย รวมทั้งพฤติกรรมผิดปกติต่างๆภายใน 25 ปีนี้ที่มีการใช้วัคซีนในวงการแพทย์นั้น ทำให้มีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นในประชากรวัยเด็กอย่างชัดเจน

* มีโรคออทิสซึ่ม(Autism) เพิ่มขึ้น 1000 เท่าเพียงในระยะเวลา 1 ชั่วอายุคน
* Juvenile Diabetes หรือโรคเบาหวานในเด็กและเยาวชน เพิ่มขึ้น 104% จากปี 1980
* Anaphylactic Food Allergies โรคภูมิแพ้อาหารเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าภายในระยะ 10 ปีนี้
* All types of Allergies โรคภูแพ้ทุกชนิด เพิ่มขึ้น 6 เท่า
* Obesity โรคอ้วนเพิ่มขึ้น 3 เท่า ตั้งแต่ปี 1980
* Attention Deficit Disorder โรคพฤติกรรมผิดปกติในเด็กที่ทำให้จิตขาดสมาธิ เกิดขึ้นในปัจจุบัน10% ของประชากรเด็ก

Ref. : //vran.org/about-vaccines/vaccine-essentials/vaccination-the-basics/
//www.whale.to/vaccine/Aluminum_in_Vaccines.pdf

เล่เหลี่ยมของบรรดาบริษัทยาทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นผ่านทางวัคซีน การปล่อยสารพิษในน้ำ ในอากาศและในอาหาร หรือเลี้ยงโรคต่างๆไว้ ----> ผลิตยาออกมาขายเพื่อรักษาโรค ----> เกิดโรคอื่นตามมาอันมาจากผลข้างเคียงของยา ----> ผลิตยาออกมาขายเพื่อรักษาโรคต่างๆอันเกิดจากผลข้างเคียงของยาอีกต่อหนึ่ง และต่อไปเรื่อยๆอีก

เขาทำเงินได้ตลอดจากการเจ็บป่วยของมนุษย์ !!!!
ตัวอย่างเช่น พบว่าสารปรอท/สารThimerosalในวัคซีนนั้นเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคออทิสซึ่ม แล้วก็ผลิตยาออกมาเพื่อบรรเทาอาการ เกิดผลข้างเคียงของยา ก็มียามารักษาอีก!!!! สุดท้ายบริษัทยารวย!!!!อุบัติการณ์เกิดโรคต่างๆที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะหลังๆนั้น โรคเอดส์ โรคมะเร็ง โรคอัลไซเมอร์ โรคเบาหวาน โรคหัวใจหลอดเลือด โรคภูมิแพ้ หอบหืด และโรคแปลกๆที่เกิดทางระบบประสาทอีกมาก ได้ถูกออกแบบและวางแผนไว้แล้ว จากกลุ่มผู้นำโลกที่มีเบื้องหลังลึกลับ(แต่ถูกเปิดเผยแล้ว)


U.N. Agenda 21 & Globalization
โครงการต่างๆของUN รวมทั้งโครงลดจำนวนประชากร


This video highlights the connection between the environmental movement and those who are striving to bring about a new system of control to the world.
Effective execution of Agenda 21 will require a profound reorientation of all human society, unlike anything the world has ever experienced a major shift in the priorities of both governments and individuals and an unprecedented redeployment of human and financial resources. This shift will demand that a concern for the environmental consequences of every human action be integrated into individual and collective decision-making at every level.
- excerpt, UN Agenda 21I would encourage everyone to view this video and research on your own the things our scientists and government are putting into your body under the auspices of Public Health & Safety. You might want to think twice about having your child immunized when the government cannot guarantee that what your child is being given is safe. They cannot for they know that many vaccines, along with being made in highly questionable ways, oft times contains mercury as a preserving agent. Mercury does not leave your system - it builds up over time. I encourage you to research on the Internet this issue.SAY NO TO THE SWINE FLU VACCINE!
"A total world population of 250-300 million people, a 95% decline from present levels, would be ideal."
Ted Turner, in an interview with Audubon magazine

"In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill. But in designating them as the enemy, we fall into the trap of mistaking symptoms for causes. All these dangers are caused by human intervention and it is only through changed attitudes and behavior that they can be overcome. The real enemy, then, is humanity itself."
Alexander King, Bertrand Schneider - The Club of Rome, The First Global Revolution, pgs 104-105, 1991

"In order to stabilize world population, we must eliminate 350,000 people per day. It is a horrible thing to say, but it is just as bad not to say it."J. Cousteau, 1991 explorer and UNESCO courier

"World population needs to be decreased by 50%"
Henry Kissinger

"Depopulation should be the highest priority of foreign policy towards the third world, because the US economy will require large and increasing amounts of minerals from abroad, especially from less developed countries."
Henry Kissinger

"If I were reincarnated I would wish to be returned to earth as a killer virus to lower human population levels."
Prince Philip

These demented people who are quoted above are all involved in politics in one way or another and running our world. These are maniacs who believe they are gods and have a right to decide who gets to live and who dies. And now these criminals are telling you to take a swine flu vaccine, which has already killed people in Sweden (although you will not here about this in the controlled and corrupt media). Do your research.

More info.
//www.boydgraves.com/flowchart/
ปี 2003 พบฮอร์โมนเอสโตรเจน สารก่อมะเร็ง และเชื้อโรคเอดส์ในวัคซีนโปลิโอ ที่ฉีดให้ประชากรในประเทศไนจีเรียค่าใช้จ่ายในการผลิตวัคซีนหรือการฆ่าอย่าเลือดเย็นนั้นถูกกว่าการซื้อปืนมาก
* ค่าใช้จ่ายในการทำสงครามในอิรัค 3.9 พันล้านเหรียญต่อเดือน
* ค่าใช้จ่ายในการทำสงครามในอัฟกานิสถาน 300 พันล้านเหรียญ

*****แต่ค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตวัคซีนนั้นเพียง 1.2 พันล้านเหรียญ

Note: GAVI = Global Alliance for Vaccines and Immunization

Create Date : 06 พฤศจิกายน 2552
Last Update : 2 ธันวาคม 2554 15:33:07 น.
Counter : 1955 Pageviews.

15 comments
  
Awesome article, thank you for writing.......will waiting for the new one naka.......
โดย: atuka IP: 118.172.53.162 วันที่: 5 ธันวาคม 2554 เวลา:5:45:56 น.
  
chaussures basket nike //spbconseil.fr/nike-running/Google-fr-chaussures-basket-nike-Nike406.Asp chaussures basket nike
basquet nike //allenberrygears.com/Uploads/nike-air-force/Google-fr-basquet-nike-Nike716.Asp
โดย: basquet nike IP: 94.23.252.21 วันที่: 3 พฤษภาคม 2558 เวลา:4:44:11 น.
  
nike requin pas chere //www.rosalie.ch/nike-pas-cher/Google-fr-nike-requin-pas-chere-Nike672.Asp nike requin pas chere
blazer nike femme //allenberrygears.com/Uploads/chaussure-nike/Google-fr-blazer-nike-femme-Nike869.Asp
โดย: blazer nike femme IP: 94.23.252.21 วันที่: 5 พฤษภาคม 2558 เวลา:9:20:16 น.
  
nike cortez //www.rosalie.ch/chaussure-nike/Google-fr-nike-cortez-Nike611.Asp nike cortez
nike sb pas cher //www.thermosani.fr/nike-free-run/Google-fr-nike-sb-pas-cher-Nike328.Asp
โดย: nike sb pas cher IP: 94.23.252.21 วันที่: 8 พฤษภาคม 2558 เวลา:6:41:57 น.
  
vente basket nike //www.ste-marguerite-sur-mer.fr/nike-pas-cher/Google-fr-vente-basket-nike-Nike172.Asp vente basket nike
chaussure nike pas cher //www.trith.fr/chaussure-nike/Google-fr-chaussure-nike-pas-cher-Nike537.Asp
โดย: chaussure nike pas cher IP: 94.23.252.21 วันที่: 9 พฤษภาคม 2558 เวลา:0:05:56 น.
  
nike dunk low //www.telab.com/nike-free-run/Google-fr-nike-dunk-low-Nike587.Asp nike dunk low
running nike //www.shamash-fr.com/chaussure-nike/Google-fr-running-nike-Nike312.Asp
โดย: running nike IP: 94.23.252.21 วันที่: 10 พฤษภาคม 2558 เวลา:11:01:39 น.
  
chaussur nike //www.scierie-morel.fr/nike-huarache/Google-fr-chaussur-nike-Nike703.Asp chaussur nike
nike sb //www.uninstantdebeaute.com/chaussure-nike/Google-fr-nike-sb-Nike207.Asp
โดย: nike sb IP: 94.23.252.21 วันที่: 11 พฤษภาคม 2558 เวลา:4:27:27 น.
  
air max nike femme //www.stm13.org/nike-free-run/Google-fr-air-max-nike-femme-Nike727.Asp air max nike femme
nike air max 95 //www.smc-gueye.com/nike-huarache/Google-fr-nike-air-max-95-Nike876.Asp
โดย: nike air max 95 IP: 94.23.252.21 วันที่: 14 พฤษภาคม 2558 เวลา:1:22:07 น.
  
karen millen discount //dawnbradley.co.uk/karen-millen-dress.html karen millen dress
herve leger dresses on sale //payezcash.com/cheap-herve-leger-dresses.htm
โดย: herve leger dresses on sale IP: 94.23.252.21 วันที่: 22 พฤษภาคม 2558 เวลา:1:07:37 น.
  
lunette oakley homme //kom-plus.com/masque-oakley.asp lunette oakley homme
herve leger dresses //contactnumbers.com/herve-leger-swim.php
โดย: herve leger dresses IP: 94.23.252.21 วันที่: 27 พฤษภาคม 2558 เวลา:11:34:05 น.
  
herve leger bandage dress sale //gfic.net/robe-herve-leger.asp herve leger bandage dress sale
oakley holbrook //stm13.org/oakley-racing-jacket.htm
โดย: oakley holbrook IP: 94.23.252.21 วันที่: 28 พฤษภาคม 2558 เวลา:9:06:50 น.
  
herve leger black dress //stayinwhitby.com/herve-leger-black-dress.htm herve leger size chart
herve leger bathing suit //cagedguitarist.com/herve-leger-swimsuit.html
โดย: herve leger bathing suit IP: 94.23.252.21 วันที่: 29 พฤษภาคม 2558 เวลา:6:48:04 น.
  
masque de ski oakley //lescrusfaugeres.com/masque-de-ski-oakley.htm lunettes oakley
herve leger swimsuit //vault5.website-ssl.com/herve-leger-bandage-dress-sale.html
โดย: herve leger swimsuit IP: 94.23.252.21 วันที่: 30 พฤษภาคม 2558 เวลา:3:34:24 น.
  
herve leger paris //harmonie-narbonne.com/herve-leger-paris.asp herve leger paris
blazer nike femme //www.3imicro.fr/air-force-one-nike.htm
โดย: blazer nike femme IP: 94.23.252.21 วันที่: 31 พฤษภาคม 2558 เวลา:20:23:04 น.
  
herve leger black dress //cso.asso.fr/herve-leger-robe.htm herve leger robe
robe herve leger //gfic.net/robe-herve-leger.asp
โดย: robe herve leger IP: 94.23.252.21 วันที่: 2 มิถุนายน 2558 เวลา:12:35:26 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Narno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาความจริงจากในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน?

ข่าวดี!! ที่นี่มีคำตอบ ขอให้อ่านด้วยใจเปิดกว้าง และพินิจพิจารณา อ่านช้าๆ แล้วคุณจะพบคำตอบของชีวิตที่คุณค้นหามานาน

Inner peace is built by discovering your creator, and your purpose.

KNOWLEDGE IS POWER!!!!

You are created as a Soul, and placed into this physical body.

Your body is just a "Tool".

A tool, for your soul to carry out this temporary physical section, of your Eternal Life

A tool which should be guided into investing and feeding the soul.

But all people remain to do, is invest in the body rather than the SOUL!!

The Truth Set You Free!!!

May the Love and the Truth of the True God fill your Heart!!

Note: Please share your ideas or commend politely and wisely. ANY COMMENT POSTED NEEDS TO BE BASED ON INTELLIGENCE, LOGIC, AND REASONING; THOSE BASED MERELY ON RELIGIOUS BELIEF(S) AND/OR EMOTIONS WILL NOT SUFFICE.


Thanks for visiting!

Have a great wonderful day and night!!

## Pls. feel free to spread the words!!

New Comments
All Blog