The Truth about Pharmaceutical Company and FDA: ความจริงของบริษัทยาและคณะกรรมการอาหารและยา ตอน 1
ลำดับวงศ์วานจากอาดัมถึงโนอาห์
ปฐมกาล (Genesis) 5
1 นี้เป็นหนังสือลำดับพงศ์พันธุ์ของอาดัม ในวันที่พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์นั้น พระองค์ทรงสร้างตามแบบพระฉายาของพระเจ้า
2 พระองค์ทรงสร้างให้เป็นผู้ชายและผู้หญิง และทรงอวยพระพรแก่เขา และทรงเรียกชื่อเขาทั้งสองว่าอาดัม ในวันที่เขาถูกสร้างขึ้นนั้น
3 และอาดัมอยู่มาได้ 130 ปี และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งมีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกันกับเขา และเรียกชื่อของเขาว่าเสท
4 ตั้งแต่อาดัมให้กำเนิดเสทแล้ว ก็มีอายุต่อไปอีก 800 ปี และเขาให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
5 รวมอายุที่อาดัมมีชีวิตอยู่ได้ 930 ปีและเขาได้สิ้นชีวิต
6 เสทอยู่มาได้ 105 ปี และให้กำเนิดบุตรชื่อเอโนช
7 ตั้งแต่เสทให้กำเนิดเอโนชแล้ว ก็มีอายุต่อไปอีก 807 ปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
8 รวมอายุของเสทได้ 912 ปีและเขาได้สิ้นชีวิต
9 เอโนชอยู่มาได้ 90 ปี และให้กำเนิดบุตรชื่อเคนัน
10 ตั้งแต่เอโนชให้กำเนิดเคนันแล้ว ก็มีอายุต่อไปอีก 815 ปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
11 รวมอายุของเอโนชได้ 905 ปีและเขาได้สิ้นชีวิต
12 เคนันอยู่มาได้ 70 ปี และให้กำเนิดบุตรชื่อมาหะลาเลล
13 ตั้งแต่เคนันให้กำเนิดมาหะลาเลลแล้ว ก็มีอายุต่อไปอีก 840 ปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
14 รวมอายุของเคนันได้ 910 ปีและเขาได้สิ้นชีวิต
15 มาหะลาเลลอยู่มาได้ 65 ปี และให้กำเนิดบุตรชื่อยาเรด
16 ตั้งแต่มาหะลาเลลให้กำเนิดยาเรดแล้ว ก็มีอายุต่อไปอีก 830 ปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
17 รวมอายุของมาหะลาเลลได้ 895 ปีและเขาได้สิ้นชีวิต
18 ยาเรดอยู่มาได้ 162 ปี และให้กำเนิดบุตรชื่อเอโนค
19 ตั้งแต่ยาเรดให้กำเนิดเอโนคแล้ว ก็มีอายุต่อไปอีก 800 ปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
20 รวมอายุของยาเรดได้ 962 ปีและเขาได้สิ้นชีวิต
21 เอโนคอยู่มาได้ 65 ปี และให้กำเนิดบุตรชื่อเมธูเสลาห์
22 ตั้งแต่เอโนคให้กำเนิดเมธูเสลาห์แล้ว ก็ดำเนินกับพระเจ้า 300 ปี และ.ให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
23 รวมอายุของเอโนคได้ 365 ปี
24 เอโนคได้ดำเนินกับพระเจ้า และหายไป เพราะพระเจ้าทรงรับเขาไป
25 เมธูเสลาห์อยู่มาได้ 187 ปี และให้กำเนิดบุตรชื่อลาเมค
26 ตั้งแต่เมธูเสลาห์ให้กำเนิดลาเมคแล้ว ก็มีอายุต่อไปอีก 782 ปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
27 รวมอายุของเมธูเสลาห์ได้ 969 ปีและเขาได้สิ้นชีวิต
28 ลาเมคอยู่มาได้ 182 ปี และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง
29 เขาเรียกชื่อบุตรชายว่า โนอาห์ กล่าวว่า "คนนี้จะเป็นที่ปลอบประโลมใจเราเกี่ยวกับการงานของเรา และความเหนื่อยยากของมือเรา เพราะเหตุแผ่นดินที่พระเยโฮวาห์ได้ทรงสาปแช่งนั้น"
30 ตั้งแต่ลาเมคให้กำเนิดโนอาห์แล้ว ก็มีอายุต่อไปอีก 595 ปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
31 รวมอายุของลาเมคได้ 777 ปีและเขาได้สิ้นชีวิต
32 โนอาห์มีอายุได้ 500 ปี และโนอาห์ให้กำเนิดบุตรชื่อเชม ฮาม และยาเฟท


ความชั่วของมนุษยชาติ

...ต่อมาเมื่อมนุษย์เริ่มทวีมากขึ้นบนพื้นแผ่นดินโลก และพวกเขาให้กำเนิดบุตรสาวหลายคน บุตรชายทั้งหลายของพระเจ้าเห็นว่าบุตรสาวทั้งหลายของมนุษย์สวยงาม และพวกเขารับเธอทั้งหลายไว้เป็นภรรยาตามชอบใจของพวกเขา.... ปฐมกาล 6:1-2
... และพระเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินโลก และเจตนาทุกอย่างแห่งความคิดทั้งหลายในใจของเขาล้วนแต่ชั่วร้ายอย่างเดียวเสมอไป...ปฐมกาล 6:5


พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "วิญญาณของเราจะไม่วิงวอนกับมนุษย์ตลอดไป เพราะเขาเป็นแต่เนื้อหนัง อายุของเขาจะเพียงแค่ 120 ปี" ...ปฐมกาล 6:3เชื้อสายของอับราม
ปฐมกาล (Genesis) 11

...10 ต่อไปนี้เป็นพงศ์พันธุ์ของเชม เชมมีอายุได้ 100 ปีและให้กำเนิดบุตรชื่ออารฟัคชาด หลังน้ำท่วมสองปี
11 หลังจากเชมให้กำเนิดอารฟัคชาดแล้วก็มีอายุต่อไปอีก 500 ปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
12 อารฟัคชาดมีอายุได้ 35 ปีและให้กำเนิดบุตรชื่อเชลาห์
13 หลังจากอารฟัคชาดให้กำเนิดเชลาห์แล้วก็มีอายุต่อไปอีก 403 ปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
14 เชลาห์มีอายุได้ 30 ปีและให้กำเนิดบุตรชื่อเอเบอร์
15 หลังจากเชลาห์ให้กำเนิดเอเบอร์แล้วก็มีอายุต่อไปอีก 403 ปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
16 เอเบอร์มีอายุได้ 34 ปีและให้กำเนิดบุตรชื่อเปเลก
17 หลังจากเอเบอร์ให้กำเนิดเปเลกแล้วก็มีอายุต่อไปอีก 430 ปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
18 เปเลกมีอายุได้ 30 ปีและให้กำเนิดบุตรชื่อเรอู
19 หลังจากเปเลกให้กำเนิดเรอูแล้วก็มีอายุต่อไปอีก 209 ปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
20 เรอูมีอายุได้ 32 ปีและให้กำเนิดบุตรชื่อเสรุก
21 หลังจากเรอูให้กำเนิดเสรุกแล้วก็มีอายุต่อไปอีก 207 ปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
22 เสรุกมีอายุได้ 30 ปีและให้กำเนิดบุตรชื่อนาโฮร์
23 หลังจากเสรุกให้กำเนิดนาโฮร์แล้วก็มีอายุต่อไปอีก 200 ปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
24 นาโฮร์มีอายุได้ 29 ปีและให้กำเนิดบุตรชื่อเทราห์
25 หลังจากนาโฮร์ให้กำเนิดเทราห์แล้วก็มีอายุต่อไปอีก 119 ปี และให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
26 เทราห์มีอายุได้ 70 ปีและให้กำเนิดบุตรชื่ออับราม นาโฮร์ และฮาราน
27 ต่อไปนี้เป็นพงศ์พันธุ์ของเทราห์ เทราห์ให้กำเนิดอับราม นาโฮร์ และฮาราน และฮารานให้กำเนิดบุตรชื่อโลท


แม้พระเจ้าจะอนุญาตให้มนุษย์มีอายุยืนยาวเหลือเพียง 120 ปี แต่ทำไมคนเราในปัจจุบันจึงมีอายุเฉลี่ยต่ำกว่านั้นมาก???
Drug company salesman tells how the FDA is in bed with the drug companies

เภสัชกรตัวแทนขายยาเปิดเผยเบื้องหลังวงการผลิตยา การขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการอาหารและยาในประเทศอเมริกาและการจัดจำหน่ายยาของบริษัทยา การโหมโฆษณาถึงสรรพคุณในการรักษาในขณะที่ปิดบังข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของยาGwen Olsen, author of "Confessions of an RX Drug Pusher", who worked as a sales representative for the drug companies for 15 years calling on doctors, tells how the U.S. Food and Drug Administration (FDA) is now in bed with the pharmaceutical industry.


บริษัทผลิตยาไม่ใช่ธุรกิจเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ไม่ใช่เพื่อการรักษาโรคให้หาย และไม่ใช่เพื่อสุขภาพที่ดี

สิ่งที่บรรดาบริษัทยาทำนั้นคือ การบำรุงโรค (Disease Maintenance) และการบริการอาการ (Symptoms Management)

นี่ไม่ใช่ธุรกิจที่ทำเพื่อรักษาโรคมะเร็งให้หาย ไม่ใช่เพื่อรักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หาย และไม่ใช่ธุรกิจเพื่อการรักษาโรคหัวใจให้หาย ถ้าเขาทำเพื่อการรักษาให้หายเขาก็จะไม่มีธุรกิจอีกต่อไป

เธอไม่ใด้ออกมาพูดเพราะว่าเธอเป็นพวกคบคิด(Conspiracy) แต่มีการคบคิดกันเบื้องหลังธุรกิจยาอยู่แล้วคือบริษัทยาไม่ต้องการรักษาโรคให้หาย (แต่ต้องการเลี้ยงไข้ไว้เพื่อทำเงินไปเรื่อยๆ)

ลองพิจารณาดูยารักษาอาการทางจิตต่างๆ เช่น ยากระตุ้นประสาท ยารักษาอาการซึมเศร้า ฯลฯ นั้นต้องการให้คนไข้กินยาไปตลอดชีวิต และบางคนที่พยายามจะหยุดยาก็จะเกิดอาการขาดยา(Withdraw Symptom)อย่างรุนแรง

รวมทั้งยาลดคลอเรสเตอรอล (Cholesterol Lowering Drugs) ต่างๆที่ต้องกินไปเรื่อยๆ ซึ่งเราพบข้อเท็จจริงว่า ยากลุ่มนี้ไปลดคลอเรสเตอรอลเร็วมากจนทำให้เกิดโรคอื่นตามมา

เพราะฉะนั้นเพื่อการรักษาสุขภาพท่าน ท่านควรระมัดระวังอย่างมากในการบริโภคยา เพราะไม่มีใครมาบอกท่านหรอกว่า ยาต่างๆนั้นทำการทดลองเปรียบเทียบกับยาหลอก(Placebo) ซึ่งก็คือเม็ดน้ำตาล และความจริงก็คือยาหลายๆตัวนั้นไม่ค่อยจะให้ผลในการรักษาดีไปกว่ายาหลอกเลย

มีรายงานจาก New England Journal จากอังกฤษเกี่ยวกับยารักษาโรคซึมเศร้ากลุ่ม SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Antidepressant) นั้นให้ผลการรักษาไม่แตกต่างจากยาหลอก ซึ่งเรื่องนี้ทางคณะผู้วิจัยรู้มาเป็นทศวรรษแล้ว แต่ในปัจจุบันนั้นมีผู้รับประทานยากลุ่มนี้ประมาณ 44 ล้านคน

ซึ่งจริงๆแล้วนั้นมีสิ่งที่ช่วยดูแลสุขภาพจิตได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งยาเลย มีการศึกษาพบว่าการออกกำลังกายนั้นทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นกว่าการใช้ยาหลอกหรือการใช้ยารักษาโรคซึมเศร้า

บริษัทยานั้นสามารถทำเงินได้สูงกว่าบริษัท 500 อันดับแรก(Fortune 500)ในอเมริกาถึง 5-6 เท่า

Ex-Pharma Sales Reps Speaks Out - Pharma Not in Business of Health, Healing, Cures, Wellness.

Gwen Olsen spent fifteen years as a pharmaceutical sales rep working for such healthcare giants as Johnson & Johnson, Bristol-Myers Squibb, and Abbott Laboratories. She enjoyed a successful, fast-paced career until several conscious-altering experiences began awakening her to the dangers lurking in every American medicine cabinet. Her most poignant lessons, however, came as both victim and survivor of life-threatening adverse drug reactions. After leaving pharmaceutical sales in 2000, Gwen worked in the natural foods industry first as an Account Manager for Nature's Way, and then as a Regional Sales Manager for Gaia Herbs. She is currently a writer, speaker, and natural health consultant.

The United States health care system is killing Americans at an alarming rate, even though we spend over fifteen percent of the Gross National Product (GNP) on health care. According to the Journal of the American Medical Association, our health care outcomes ranked only fifteenth among twenty-five industrialized nations worldwide. Adverse effects from prescription drugs have become the third-leading killer of Americans. Only heart disease and cancer claim more lives. We trust our doctors to inform us and our government to protect us from medical malfeasance that may put profits ahead of consumer health and safety. But the fine line walked by the FDA between the interests of the pharmaceutical manufacturers and the American public has continually been crossed. The result is the unleashing of an unprecedented number of lethal drugs on the U.S. market!

Gwen Olsen learned firsthand the danger that lurks in every American's medicine cabinet, working in the pharmaceutical industry. But her most poignant education would come as a victim and, ultimately, as a survivor.

ข้อมูลเพิ่มเติม: //gwenolsen.com/


ผลการเก็บข้อมูลวิจัยพบว่าการรักษาโรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัด (Chemotherapy) นั้นมีอัตราการล้มเหลวถึง 96-98% โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ มะเร็งปอด พบว่าเคมีแทบไม่ได้แตะรอยโรคเหล่านั้นเลย

เคมีบำบัดนั้นนอกจากจะไม่ช่วยทำให้ผู้ป่วยดีขึ้นแล้วยังทำให้ผู้ป่วยมีอาการเลวลงอย่างรวดเร็ว เพราะผลข้างเคียงของเคมีที่รุนแรง ที่ทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง ผมร่วง ปากเปื่อยทำให้รับประทานอาหารไม่ได้ คอแห้ง อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ และแพทย์ก็มักจะให้ยารักษาโรคซึมเศร้าเพื่อรักษาอาการซึมเศร้าอีกด้วย ยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีก

จากการสำรวจนักเคมีบำบัดพบว่าพวกเขาจะไม่รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดเด็ดขาดและจะไม่แนะนำให้ญาติของพวกเขารับอีกด้วย เพราะพวกเขารู้ว่ามันเป็นสารพิษ!!!


Dr. Moss’ work documents the ineffectiveness of chemotherapy on most forms of cancer. However, he is fair in pointing out that there are the following exceptions: Acute Iymphocytic leukemia, Hodgkin’s disease, and nonseminomatous testicular cancer. Also, a few very rare forms of cancer, including choriocarcinoma, Wilm’s tumor, and retinoblastoma. But all of these account for only 2% to 4% of all cancers occurring in the United States. This leaves some 96% to 98% of other cancers, in which chemotherapy doesn’t eliminate the disease. The vast majority of cancers, such as breast, colon, and lung cancer are barely touched by chemotherapy. However, there is another category where chemotherapy has a relatively minor effect — The most “successful” of these is in Stage 3 ovarian cancer, where chemotherapy appears to extend life by perhaps eighteen months, and small-cell lung cancer in which chemotherapy might offer six more months.


Chemotherapy usually doesn’t cure cancer or extend life, and it really does not improve the quality of the life either. Doctors frequently make this claim though. There are thousands of studies that were reviewed by Dr. Moss as part of the research for his book — and there is not one single good study documenting this claim.

What patients consider “good quality of life” seems to differ from what the doctors consider. To most it is just common sense that a drug that makes you throw up, and lose your hair, and wrecks your immune system is not improving your quality of life. Chemotherapy can give you life-threatening mouth sores. People can slough the entire lining of the intestines! One longer-term effect is particularly tragic: people who’ve had chemotherapy no longer respond to nutritional or immunologically-based approaches to their cancers. And since chemotherapy doesn’t cure 96% to 98% of all cancers anyway…People who take chemotherapy have sadly lost their chance of finding another sort of cure.It’s especially telling that in a number of surveys most chemotherapists have said they would not take chemotherapy themselves or recommend it for their families. Chemotherapy drugs are the most toxic substances ever put deliberately into the human body. They are known poisons, they are designed poisons. The whole thing began with experiments with “mustard gas,” the horrible chemical-warfare agents from World War I.Ref.:
//anticancer.wordpress.com/2007/09/26/chemotherapy-ineffective/
//www.mercola.com/article/cancer/cancer_options.htm
"....เพราะฉะนั้นชนชาติของเราจึงตกไปเป็นเชลย
เพราะขาดความรู้"

อิสยาห์ 5:13"ความยำเกรงพระเยโฮวาห์เป็นบ่อเกิดของความรู้
คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอน"

สุภาษิต 1:7" จงวางใจในพระเยโฮวาห์ด้วยสุดใจของเจ้า
และอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตนเอง
จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า
และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น"

สุภาษิต 3:5-6"บุตรของเราเอ๋ย อย่าดูหมิ่นการตีสอนของพระเยโฮวาห์
หรือเบื่อหน่ายต่อการตักเตือนของพระองค์
เพราะพระเยโฮวาห์ทรงตักเตือนผู้ที่พระองค์ทรงรัก
ดังบิดาตักเตือนบุตรชายผู้ที่เขาปีติชื่นชม
มนุษย์ผู้ประสบปัญญาและผู้ได้ความเข้าใจ เป็นสุขจริงหนอ"

สุภาษิต 3:11-13Create Date : 05 พฤศจิกายน 2552
Last Update : 5 พฤศจิกายน 2552 12:58:59 น.
Counter : 1549 Pageviews.

8 comments
  
ทำไมเอามาตีแผ่แบบนี้นี้นี้นี้นี้

ปล. รู้ซึ้งตั้งแต่เรียนละถึงความ!@#ของบริษัทยา
โดย: HotSmile IP: 118.172.29.33 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2552 เวลา:14:30:45 น.
  
Well...they create FEAR, then they make the money!!! -_-
โดย: Narno7 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2552 เวลา:8:08:23 น.
  
I am constantly looking online for posts that can assist me. Thx!
borse louis vuitton //www.hotelconsulting.it/
โดย: borse louis vuitton IP: 94.23.252.21 วันที่: 2 สิงหาคม 2557 เวลา:10:09:42 น.
  
good articles
โดย: http://pradasbackpacks.com IP: 94.23.252.21 วันที่: 9 เมษายน 2558 เวลา:11:46:31 น.
  
thank you for share!
โดย: http://pradabagseonline.com IP: 94.23.252.21 วันที่: 10 เมษายน 2558 เวลา:23:06:41 น.
  
You Could Check Here
โดย: http://officialslouisvuitton.org IP: 157.7.205.214 วันที่: 13 เมษายน 2558 เวลา:3:57:31 น.
  
nice articles
โดย: http://louisvuittonalma-mm.com IP: 218.251.113.57 วันที่: 14 เมษายน 2558 เวลา:3:56:37 น.
  
nice articles
โดย: http://blackprada1.com IP: 94.23.252.21 วันที่: 15 เมษายน 2558 เวลา:8:55:19 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Narno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาความจริงจากในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน?

ข่าวดี!! ที่นี่มีคำตอบ ขอให้อ่านด้วยใจเปิดกว้าง และพินิจพิจารณา อ่านช้าๆ แล้วคุณจะพบคำตอบของชีวิตที่คุณค้นหามานาน

Inner peace is built by discovering your creator, and your purpose.

KNOWLEDGE IS POWER!!!!

You are created as a Soul, and placed into this physical body.

Your body is just a "Tool".

A tool, for your soul to carry out this temporary physical section, of your Eternal Life

A tool which should be guided into investing and feeding the soul.

But all people remain to do, is invest in the body rather than the SOUL!!

The Truth Set You Free!!!

May the Love and the Truth of the True God fill your Heart!!

Note: Please share your ideas or commend politely and wisely. ANY COMMENT POSTED NEEDS TO BE BASED ON INTELLIGENCE, LOGIC, AND REASONING; THOSE BASED MERELY ON RELIGIOUS BELIEF(S) AND/OR EMOTIONS WILL NOT SUFFICE.


Thanks for visiting!

Have a great wonderful day and night!!

## Pls. feel free to spread the words!!

New Comments
All Blog