ที่ขอบประตูสู่นรก, ตั๊กแตนในวิวรณ์บทที่9, และพยานพระเจ้า edge of abyss, locusts of rev9, witnesses


ดิฉันได้รับนิมิตสั้นๆหลายอย่าง...

ขณะที่ดิฉันกำลังอธิษฐานอยู่นั้น พระเยซูได้เสด็จมา และพระองค์ได้เปิดประตูสีดำบานใหญ่ และข้างในประตูนั่นมืดมาก ทุกอย่างมืดดำไปหมด แต่ดิฉันรู้ว่าพระองค์เปิดประตูนี้ และพระองค์ก็พาดิฉันไปที่ขอบประตูและดิฉันมองลงไปในหลุม ซึ่งจิตวิญญาณบอกดิฉันว่า...นี่คือส่วนลึกของนรก

และสิ่งแรกที่ดิฉันมองเห็นคือ เห็นบรรดาสัตว์ร้าย เห็นไฟ และเห็นผู้คนกำลังถูกทรมานที่นั่น และพระเยซูตรัสว่า.. “ที่นี่จะถูกเปิดออกเมื่อมีการมอบกุญแจให้ไป”

และขณะที่พระองค์กำลังพูดนั้น พระองค์ก็ให้ดิฉันได้เห็นพระสันตะปาปาคนหนึ่ง ดิฉันไม่รู้ว่าเป็นคนไหน เขาสวมชุดสีขาว ดิฉันไม่รู้ว่านั่นหมายความว่ากุญแจจะมอบให้พระสันตะปาปาคนปัจจุบันหรือ..จะมอบให้กับคนต่อไป พระองค์ได้เพียงให้ดิฉันเห็นพระสันตะปาปาที่สวมชุดสีขาว และสามหมวกของประจำตำแหน่งของเขาเท่านั้น

พระเยซูตรัสว่า.. “แล้วพวกตั๊กแตนมันก็จะออกมา”

และพระองค์ได้ให้ดิฉันเห็นนิมิตเกี่ยวกับวิวรณ์บทที่ 9 อีกครั้ง และ

พระองค์ตรัสว่า .. “เจ้ามีอำนาจในการต่อต้านมัน”

ในนิมิตที่ดิฉันเห็นในวิวรณ์บทที่ 9 นั้น ดิฉันจะถามพระองค์ว่า.. พวกมันจะทำร้ายพวกเรามั๊ย?..แต่ก่อนที่คำถามจะหลุดออกจากปากดดิฉันไปนั้น พระองค์ตอบเสียงดังว่า ...ไม่!

พวกมันไม่สามารถทำร้ายลูกๆของพระองค์.... พวกเราได้รับการประทับตราของพระองค์แล้ว !!!!

...แล้วพระองค์บอกว่า พวกเรามีอำนาจในการห้ามปรามพวกมัน พวกมันรู้จักพวกเรา(ผู้ที่มีตราประทับแล้ว) พวกมันรู้ว่าเราเป็นลูกๆของพระเจ้า และพวกมันจะไม่มาใกล้เราถ้าเราห้ามปรามพวกมันไว้ ให้พวกมันอยู่ห่างๆจากเรา

แล้วพระองค์ตรัสว่า ... “พวกเจ้าเป็นพยานของเรา พวกเจ้าเป็นเจ้าสาวของเรา พวกเจ้าเป็นวิหารของเรา”

ต่อมาพระองค์ก็ให้ดิฉันดิฉันได้เห็นทุ่งกว้าง มีต้นไม้ที่อยู่ไกลออกไป และมีผู้คนออกมาจากต้นไม้...จิตวิญญาณของดิฉันรับรู้ได้ว่าดิฉันสามารถช่วยพวกเขาได้ ดิฉันคิดว่าคงเป็นประมาณว่า....วางมือเจิมพวกเขาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

แล้วดิฉันก็เห็นว่าตนเองกำลังพยากรณ์ ซึ่งไม่เหมือนที่ดิฉันกำลังทำในยูทู้ปนี้ แต่เป็นแบบผู้พยากรณ์จริงๆ พูดพระวจนะของพระเจ้าออกไปพร้อมกับสิทธิอำนาจ แล้วพระองค์ก็ให้ดิฉันเห็นการรักษาให้หาย แต่ดิฉันไม่คิดว่านั่นจะเป็นของประทานของดิฉัน แต่พยานของพระองค์ เจ้าสาวของพระองค์และวิหารของพระองค์จะมีของประทานทั้งหลายเหล่านี้

ดิฉันจะขอจบตรงนี้...คือคำตรัสของพระองค์ที่ทรงพลังมาก ที่พระองค์ตรัสว่า...
... “พวกเจ้าเป็นพยานของเรา เป็นเจ้าสาวของเรา และเป็นวิหารของเรา” !!!

ขอบคุณที่ชมวิดีโอนี้ค่ะ

วิวรณ์ 9 / Revelation 9

แตรที่ห้า (ภัยพิบัติจากเหวที่ไม่มีก้นเหว)

9:1 เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่ห้าเป่าแตรขึ้น ข้าพเจ้าก็เห็นดาวดวงหนึ่งตกจากฟ้าลงมาที่แผ่นดินโลก และประทานลูกกุญแจสำหรับเหวที่ไม่มีก้นเหวให้แก่ดาวดวงนั้น

9:2 เมื่อเขาเปิดเหวที่ไม่มีก้นเหวนั้น ก็มีควันพลุ่งขึ้นมาจากเหวนั้นดุจควันที่เตาใหญ่ และดวงอาทิตย์และอากาศก็มืดไป เพราะเหตุควันที่ขึ้นมาจากเหวนั้น

9:3 มีฝูงตั๊กแตนบินออกจากควันนั้นมายังแผ่นดินโลก ได้ประทานอำนาจแก่ตั๊กแตนนั้น เหมือนกับอำนาจของแมงป่องแห่งแผ่นดินโลก

9:4 และมีคำสั่งแก่มันไม่ให้ทำร้ายหญ้าบนแผ่นดินโลก หรือพืชเขียว หรือต้นไม้ แต่ให้ทำร้ายคนเหล่านั้นที่ไม่มีตราของพระเจ้าบนหน้าผากของเขาเท่านั้น

9:5 และไม่ให้ฆ่าคนเหล่านั้น แต่ให้ทรมานเขาห้าเดือน การทรมานนั้นเป็นการทรมานที่เหมือนกับถูกแมงป่องต่อย

9:6 ตลอดเวลาเหล่านั้น คนทั้งหลายจะแสวงหาความตายแต่จะไม่พบ เขาอยากจะตาย แต่ความตายจะหนีไปจากเขา

9:7 ตั๊กแตนนั้นมีรูปร่างเหมือนม้าที่ผูกเครื่องพร้อมสำหรับออกศึก บนหัวมีสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนมงกุฎทองคำ หน้ามันเหมือนหน้ามนุษย์

9:8 ผมมันเหมือนผมผู้หญิง ฟันมันเหมือนฟันสิงโต

9:9 มันมีทับทรวงเหมือนกับทับทรวงเหล็ก เสียงปีกมันเหมือนเสียงรถม้าเป็นอันมากกรูเข้ารบข้าศึก

9:10 มันมีหางเหมือนหางแมงป่อง และหางมันนั้นมีเหล็กใน มันมีอำนาจที่จะทำร้ายมนุษย์ตลอดห้าเดือน

9:11 มันมีทูตแห่งเหวที่ไม่มีก้นเหวนั้นเป็นกษัตริย์ปกครองมัน ที่มีชื่อเรียกในภาษาฮีบรูว่า อาบัดโดน แต่ในภาษากรีกเรียกว่า อปอลลิโยน

9:12 วิบัติอย่างที่หนึ่งผ่านไปแล้ว ดูเถิด ยังมีวิบัติอีกสองอย่างที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าFifth Trumpet: Satan Opens the Bottomless Pit
9:1 And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth: and to him was given the key of the bottomless pit.
9:2 And he opened the bottomless pit; and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace; and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit.
9:3 And there came out of the smoke locusts upon the earth: and unto them was given power, as the scorpions of the earth have power.
9:4 And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree; but only those men which have not the seal of God in their foreheads.
9:5 And to them it was given that they should not kill them, but that they should be tormented five months: and their torment was as the torment of a scorpion, when he striketh a man.
9:6 And in those days shall men seek death, and shall not find it; and shall desire to die, and death shall flee from them.
9:7 And the shapes of the locusts were like unto horses prepared unto battle; and on their heads were as it were crowns like gold, and their faces were as the faces of men.
9:8 And they had hair as the hair of women, and their teeth were as the teeth of lions.
9:9 And they had breastplates, as it were breastplates of iron; and the sound of their wings was as the sound of chariots of many horses running to battle.
9:10 And they had tails like unto scorpions, and there were stings in their tails: and their power was to hurt men five months.
9:11 And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue hath his name Apollyon.
9:12 One woe is past; and, behold, there come two woes more hereafter.


แตรที่หก (มนุษย์หนึ่งในสามถูกฆ่าตาย)

9:13 เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่หกเป่าแตรขึ้น ข้าพเจ้าได้ยินเสียงออกมาจากเชิงงอนมุมทั้งสี่ของแท่นทองคำที่อยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้า

9:14 เสียงนั้นสั่งทูตสวรรค์องค์ที่หกที่ถือแตรนั้นว่า "จงแก้มัดทูตสวรรค์ทั้งสี่ที่ถูกมัดไว้ที่แม่น้ำใหญ่นั้น คือแม่น้ำยูเฟรติส"

9:15 ทูตสวรรค์ทั้งสี่ก็ถูกแก้ปล่อยไป ซึ่งทรงเตรียมไว้สำหรับชั่วโมง วัน เดือน และปี ที่จะให้ฆ่ามนุษย์เสียหนึ่งในสามส่วน

9:16 และจำนวนพลทหารม้ามีสองร้อยล้าน นี่คือจำนวนที่ข้าพเจ้าได้ยิน

9:17 ในนิมิตนั้นข้าพเจ้าสังเกตเห็นม้าเป็นดังนี้คือ ผู้ที่นั่งบนหลังม้านั้น ก็มีทับทรวงสีไฟ สีพลอยสีแดง และสีกำมะถัน หัวม้าทั้งหลายนั้นเหมือนหัวสิงโต มีไฟและควันและกำมะถันพลุ่งออกมาจากปากของมัน

9:18 มนุษย์ถูกฆ่าเสียหนึ่งในสามส่วนด้วยภัยพิบัติสามอย่างนี้ คือ ไฟและควันและกำมะถันที่พลุ่งออกมาจากปากมันนั้น

9:19 เพราะว่าฤทธิ์ของม้านั้นอยู่ที่ปากและหาง หางของมันเหมือนงูและมีหัว สิ่งเหล่านี้ทำให้มันทำร้ายคนได้

9:20 มนุษย์ทั้งหลายที่เหลืออยู่ ที่มิได้ถูกฆ่าด้วยภัยพิบัติเหล่านี้ ยังไม่ได้กลับใจเสียใหม่จากงานที่มือเขาได้กระทำ ไม่ได้เลิกบูชาผี บูชา `รูปเคารพที่ทำด้วยทองคำ เงิน ทองเหลือง หินและไม้ รูปเคารพเหล่านั้นจะดูหรือฟังหรือเดินก็ไม่ได้'

9:21 และเขาก็มิได้กลับใจเสียใหม่จากการฆาตกรรม และการเวทมนตร์ การล่วงประเวณี และการลักขโมยSixth Trumpet: One Third of Earth's Population Dies
9:13 And the sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns of the golden altar which is before God,
9:14 Saying to the sixth angel which had the trumpet, Loose the four angels which are bound in the great river Euphrates.
9:15 And the four angels were loosed, which were prepared for an hour, and a day, and a month, and a year, for to slay the third part of men.
9:16 And the number of the army of the horsemen were two hundred thousand thousand: and I heard the number of them.
9:17 And thus I saw the horses in the vision, and them that sat on them, having breastplates of fire, and of jacinth, and brimstone: and the heads of the horses were as the heads of lions; and out of their mouths issued fire and smoke and brimstone.
9:18 By these three was the third part of men killed, by the fire, and by the smoke, and by the brimstone, which issued out of their mouths.
9:19 For their power is in their mouth, and in their tails: for their tails were like unto serpents, and had heads, and with them they do hurt.
9:20 And the rest of the men which were not killed by these plagues yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils, and idols of gold, and silver, and brass, and stone, and of wood: which neither can see, nor hear, nor walk:
9:21 Neither repented they of their murders, nor of their sorceries, nor of their fornication, nor of their thefts.


Create Date : 18 มีนาคม 2555
Last Update : 18 มีนาคม 2555 22:48:46 น.
Counter : 1532 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

BlogGang Popular Award#13Narno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาความจริงจากในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน?

ข่าวดี!! ที่นี่มีคำตอบ ขอให้อ่านด้วยใจเปิดกว้าง และพินิจพิจารณา อ่านช้าๆ แล้วคุณจะพบคำตอบของชีวิตที่คุณค้นหามานาน

Inner peace is built by discovering your creator, and your purpose.

KNOWLEDGE IS POWER!!!!

You are created as a Soul, and placed into this physical body.

Your body is just a "Tool".

A tool, for your soul to carry out this temporary physical section, of your Eternal Life

A tool which should be guided into investing and feeding the soul.

But all people remain to do, is invest in the body rather than the SOUL!!

The Truth Set You Free!!!

May the Love and the Truth of the True God fill your Heart!!

Note: Please share your ideas or commend politely and wisely. ANY COMMENT POSTED NEEDS TO BE BASED ON INTELLIGENCE, LOGIC, AND REASONING; THOSE BASED MERELY ON RELIGIOUS BELIEF(S) AND/OR EMOTIONS WILL NOT SUFFICE.


Thanks for visiting!

Have a great wonderful day and night!!

## Pls. feel free to spread the words!!

New Comments
All Blog