วันอะไรของสัปดาห์คือวันสะบาโตCreate Date : 26 มกราคม 2554
Last Update : 26 มกราคม 2554 19:26:43 น.
Counter : 676 Pageviews.

0 comment
วันคริสต์มาสไม่ใช่....


See more: //www.bloggang.com/viewblog.php?id=debunk&date=06-10-2009&group=1&gblog=14


วิวรณ์ 18 / Revelation 18

18:4 และข้าพเจ้าได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งประกาศมาจากสวรรค์ว่า "ชนชาติของเรา จงออกมาจากนครนั้นเถิด เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่มีส่วนในการบาปของนครนั้น และเพื่อท่านจะไม่ต้องรับภัยพิบัติที่จะเกิดแก่นครนั้น

18:4 And I heard another voice from heaven, saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues.

18:5 เพราะว่าบาปของนครนั้นกองสูงขึ้นถึงสวรรค์แล้ว และพระเจ้าได้ทรงจำความชั่วช้าแห่งนครนั้นได้

18:5 For her sins have reached unto heaven, and God hath remembered her iniquities.

18:6 นครนั้นได้ให้ผลอย่างไร ก็จงให้ผลแก่นครนั้นอย่างนั้น และจงตอบแทนการกระทำของนครนั้นเป็นสองเท่า ในถ้วยที่นครนั้นได้ผสมไว้ก็จงผสมลงเป็นสองเท่าให้นครนั้น

18:6 Reward her even as she rewarded you, and double unto her double according to her works: in the cup which she hath filled fill to her double.


‎2 โครินธ์ 6 / 2 Corinthians 6

6:17 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า `เหตุฉะนั้นเจ้าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านั้น และจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลาย อย่าแตะต้องสิ่งซึ่งไม่สะอาด แล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าทั้งหลาย

6:17 Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing; and I will receive you,Create Date : 26 มกราคม 2554
Last Update : 6 ธันวาคม 2554 17:32:49 น.
Counter : 653 Pageviews.

0 comment
666Create Date : 26 มกราคม 2554
Last Update : 26 มกราคม 2554 19:16:59 น.
Counter : 611 Pageviews.

0 comment
พระเยซูคริสต์ คือผู้นำทางสู่สวรรค์
พระคัมภีร์ไบเบิ้ลกล่าวถึงชีวิตหลังความตายของมนุษย์ทุกคนไว้ว่า…

“มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะต้องตายหนหนึ่ง และหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษา”…ฮีบรู 9:27
Hebrew 9:27…as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment:


การพิพากษาจะมีขึ้นเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาอีกครั้ง

การพิพากษาบรรดาชนชาติต่างๆ

“เมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาในสง่าราศีของพระองค์พร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์อันบริสุทธิ์ทั้งปวง เมื่อนั้นพระองค์จะประทับบนพระที่นั่งอันรุ่งเรืองของพระองค์ บรรดาประชาชาติต่างๆจะประชุมพร้อมกันต่อพระพักตร์พระองค์ และพระองค์จะทรงแยกมนุษย์ทั้งหลายโดยแยกพวกหนึ่งออกจากอีกพวกหนึ่ง เหมือนอย่างผู้เลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะ และพระองค์จะทรงจัดฝูงแกะให้อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ แต่ฝูงแพะนั้นจะทรงจัดให้อยู่เบื้องซ้าย” มัทธิว 25: 31-33

Judgment of the Nations
25:31 When the Son of man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory:
25:32 And before him shall be gathered all nations: and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats:
25:33 And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left.

มนุษย์ทั้งสองกลุ่มที่พระเจ้าทรงแยกออกนั้น มีทางไปที่แตกต่างกันสุดขั้ว

กลุ่มที่อยู่ทางซ้ายจะถูกส่งไปลงนรก

“แล้วพระองค์จะตรัสกับบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ด้วยว่า `ท่านทั้งหลาย ผู้ต้องสาปแช่ง จงถอยไปจากเราเข้าไปอยู่ในไฟซึ่งไหม้อยู่เป็นนิตย์ ซึ่งเตรียมไว้สำหรับพญามารและสมุนของมันนั้น” มัทธิว25:41

Matthew 25:41… Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels:

“ถ้าตาของท่านทำให้ท่านหลงผิด จงควักออกทิ้งเสีย ซึ่งจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าด้วยตาข้างเดียวยังดีกว่ามีสองตา และต้องถูกทิ้งในไฟนรกในที่นั้นตัวหนอนก็ไม่ตาย และไฟก็ไม่ดับเลย” มาระโก 9:47- 48

Mark 9:47-48 ..And if thine eye offend thee, pluck it out: it is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye, than having two eyes to be cast into hell fire:
Where their worm dieth not, and the fire is not quenched.

“..คนขลาด คนไม่เชื่อ คนที่น่าสะอิดสะเอียน ฆาตกร คนล่วงประเวณี คนใช้เวทมนตร์ คนไหว้รูปเคารพ และคนทั้งปวงที่พูดมุสานั้น จะได้รับส่วนของตนในบึงที่เผาไหม้ด้วยไฟและกำมะถัน นั่นคือความตายครั้งที่สอง" วิวรณ์ 21:8

Revelation 21:8 ...But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone: which is the second death.

“และพวกเหล่านี้จะต้องออกไปรับโทษอยู่เป็นนิตย์ แต่ผู้ชอบธรรมจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์" มัทธิว 25:46

Matthew 25:46 ..And these shall go away into everlasting punishment: but the righteous into life eternal.


“อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านด้วยคำที่ไม่มีสาระ เพราะการกระทำเหล่านั้นเอง พระเจ้าจึงทรงลงพระอาชญาแก่บุตรแห่งการไม่เชื่อฟัง” เอเฟซัส 5:6

EPHESIANS 5:6 ..Let no man deceive you with vain words: for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience.

การเตือนในเอเฟซัส 5:6 นั้นดูเหมาะสมกับสังคมในยุคนี้ เพราะหลายๆคนคิดว่าเรื่องของนรกเป็นเรื่องตลก และแม้แต่คนที่เรียกตัวเองว่าคริสเตียนเองก็ยังมีความเชื่อผิดๆว่า พระเจ้าดีเกินกว่าจะส่งเราลงนรกได้ แต่ท่านเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง เพราะพระเจ้าพิพากษาตามการกระทำของทุกคน และพระองค์ทรงดีเกินกว่าที่จะโกหก ดังพระเยซูทรงตรัสไว้ในมัทธิว 25:46แล้ว

ทางไปสู่นรกนั้นเป็นทางที่กว้างสบายๆ และเป็นที่นิยมของคนโดยทั่วไป ส่วนทางไปสวรรค์นั้นเป็นทางที่แคบๆ ไปลำบาก และคนที่หาเจอก็มีน้อย

คนแสวงหาความรอดมีน้อย แต่คนจำนวนมากนั้นหลงไป

“จงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศ และคนที่เข้าไปทางนั้นมีมากเพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบ ผู้ที่หาพบก็มีน้อย” มัทธิว 7:13-14

Few Saved, Many Lost
Matthew 7:13-14 Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat: Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it.

มนุษย์ไม่จำเป็นต้องทำสิ่งชั่วร้ายจึงจะเข้าสู่นรก แต่ผู้คนจำนวนมากที่ต้องไปลงนรกเพียงเพราะพลาดจากทางไปสู่สวรรค์นั่นเอง พระคัมภีร์ได้อธิบายถึงกาลสิ้นยุคไว้ว่า…

“และที่จะทรงให้ท่านทั้งหลายที่รับความยากลำบากนั้น ได้รับความบรรเทาด้วยกันกับเรา เมื่อพระเยซูเจ้าจะปรากฏองค์จากสวรรค์ พร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ของพระองค์ ในเปลวเพลิงจะลงโทษสนองคนเหล่านั้นที่ไม่รู้จักพระเจ้า และแก่คนที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา คนเหล่านั้นจะได้รับโทษอันเป็นความพินาศนิรันดร์ พ้นไปจากพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า และจากสง่าราศีแห่งพระอานุภาพของพระองค์” 2 เธสะโลนิกา 1:7-9

2 Thessalonians 1:7-9 “And to you who are troubled rest with us, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels,
In flaming fire taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ: Who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord, and from the glory of his power;”


กลุ่มที่อยู่ทางขวาจะไปสู่ชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์

มนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาให้มีชีวิตนิรันดร์ในนรก แต่มนุษย์ถูกสร้างมาให้มีรูปลักษณ์เหมือนพระเจ้าและเพื่อให้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในสวนสวรรค์เอเดน ดังมีบันทึกไว้ในปฐมกาล 2: 7-8 “พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดิน ทรงระบายลมปราณแห่งชีวิตเข้าทางจมูกของเขา และมนุษย์จึงเกิดเป็นจิตวิญญาณมีชีวิตอยู่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงปลูกสวนแห่งหนึ่งไว้ในเอเดนทางทิศตะวันออก และพระองค์ได้ทรงให้มนุษย์ซึ่งพระองค์ได้ทรงปั้นมานั้นอาศัยอยู่ที่นั่น” และเมื่อมนุษย์ (อาดัม) สูญเสียความสุขสบายในสวนเอเดนอันเนื่องมาจากความบาปนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นได้ทรงเตรียมแผนการกอบกู้หรือไถ่คืนไว้แล้ว เพื่อมนุษย์จะสามารถได้รับการอภัยในความบาปและกลับมามีความสุขในสถานบรมสุขเกษมอีกครั้ง ซึ่งดีเลิศยิ่งกว่าในสวนเอเดนยิ่งนัก

อัครฑูตยอห์นได้บรรยายภาพของสวรรค์ไว้ในวิวรณ์ 21...

21:2 ข้าพเจ้า คือยอห์น ได้เห็นเมืองบริสุทธิ์ คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่ เลื่อนลอยลงมาจากพระเจ้าและจากสวรรค์ กรุงนี้ได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้ว เหมือนอย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้สำหรับสามี
พลับพลาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์และสิ่งสารพัดถูกสร้างขึ้นใหม่
21:3 ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากสวรรค์ว่า "ดูเถิด พลับพลาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว พระองค์จะทรงสถิตกับเขา เขาจะเป็นชนชาติของพระองค์ และพระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขา และจะทรงเป็นพระเจ้าของเขา
21:4 พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขา ความตายจะไม่มีอีกต่อไป ความคร่ำครวญ การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป เพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว"Revelation
21:2 And I John saw the holy city, new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband.
The Tabernacle of God is with Men and He Makes All Things New
21:3 And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God.
21:4 And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away.

นั่นคือภาพของแผ่นดินสวรรค์ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับกลุ่มที่อยู่ทางขวามือของพระองค์

“ขณะนั้น พระมหากษัตริย์จะตรัสแก่บรรดาผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่า `ท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจักรซึ่งได้ตระเตรียมไว้สำหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลกเป็นมรดก” มัทธิว 25:34

Matthew 25:34.. Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:


แต่ช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจที่มีผู้คนจำนวนเพียงเล็กน้อยที่มีสิทธิ์เข้าสู่แดนบรมสุขเกษม:

“เพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบ ผู้ที่หาพบก็มีน้อย” มัทธิว 7:14

Matthew 7:14.. Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it.


พระเยซูคริสต์คือทางนั้น..

พระสัญญาอันมั่นคงสำหรับพวกวิสุทธิชน

"นี่แหละคือความอดทนของพวกวิสุทธิชน คือผู้ที่รักษาพระบัญญัติของพระเจ้า และความเชื่อของพระเยซูไว้..และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงจากสวรรค์สั่งข้าพเจ้าว่า "จงเขียนไว้เถิดว่า ตั้งแต่นี้สืบไปคนทั้งหลายที่ตายในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นสุข" และพระวิญญาณตรัสว่า "จริงอย่างนั้น เพื่อเขาจะได้หยุดพักจากความเหนื่อยยากของเขา และการงานที่เขาได้กระทำนั้นจะติดตามเขาไป" วิวรณ์ 14 :12-13

Sweet Assurance for All the Saved

Revelation
14:12 Here is the patience of the saints: here are they that keep the commandments of God, and the faith of Jesus.
14:13 ...And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth: Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labours; and their works do follow them.

ถ้าเราต้องการเป็นหนึ่งในกลุ่มคนเหล่านั้นที่ตายในองค์พระผู้เป็นเจ้า เราต้องสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ สิ่งนี้จะไม่สำเร็จเพียงเรียกพระองค์ว่า `พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า' หรือเพียงการกล่าวคำรับเชื่อเท่านั้น แต่จะต้องเชื่อฟังพระองค์ และกระทำตามน้ำพระทัยพระองค์ พระเยซูทรงเตือนว่า...

...มิใช่ทุกคนที่ร้องแก่เราว่า `พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า' จะได้เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้.. มัทธิว7:21

Matthew 7:21 ..Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven

เราได้เรียนรู้แล้วว่าน้ำพระทัยพระบิดาสำหรับผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์คือการกลับใจและสารภาพบาปต่อพระเจ้า และรับบัพติศมาเข้าร่วมในพระคริสต์

“เพราะเหตุว่า ทุกคนในพวกท่านที่รับบัพติศมาเข้าร่วมในพระคริสต์แล้ว ก็ได้สวมชีวิตพระคริสต์”
กาลาเทีย 3:27

Galatians 3:27 For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ.


และเมื่อเราดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้า ชีวิตเราจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่บริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆ และเราจะเกลียดความบาปและเลิกกระทำความบาปทั้งๆที่เราเคยกระทำมา เพราะเราได้บังเกิดใหม่แล้วในพระเจ้า

“เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งเก่าๆก็ล่วงไป ดูเถิด สิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” 2 โครินธ์ 5:17

2 Corinthians 5:17 Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away; behold, all things are become new.

เมื่อเราดำเนินชีวิตในพระคริสต์ด้วยรักพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจ มีพระองค์เป็นศูนย์กลางของชีวิต เรามีความสัตย์ซื่อต่อพระองค์ เฝ้าอธิษฐาน ศึกษาพระคัมภีร์และติดสนิทอยู่ในพระองค์เสมอ โดยการทรงนำขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ พบการเปลี่ยนแปลงในชิชีวิตจิตใจของเรา รู้สึกมีพลังในจิตใจ มีกำลังใจเสมอ รู้สึกอิสระจากข้อผูกมัดต่างๆในจิตใจ มีความรู้สึกไวต่อความบาป และสารภาพบาปอยู่เสมอ มีความหวังอยู่เสมอ และมีสันติสุข รู้สึกถึงการได้หยุดพักสงบทั้งในร่างกายและจิตวิญญาณ ดำเนินชีวิตวันต่อวันโดยการพึ่งพาพระองค์ ด้วยกำลังและสติปัญญาที่มาจากพระองค์ เราก็มั่นใจได้ว่าเราอยู่ในทางของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้า พระผู้ไถ่ของเราแล้ว

ฮาเลลูยา...:)Create Date : 14 ธันวาคม 2553
Last Update : 14 ธันวาคม 2553 18:45:36 น.
Counter : 673 Pageviews.

รักษ์ประเทศไทย
ถึงพี่น้องชาวไทยทุกท่าน

ก่อนที่ท่านจะร่วมกันทำอะไรก็แล้วแต่ หรือแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันนั้น ขอให้เราทั้งหลายช่วยกันคิดไตร่ตรองให้ดีรอบคอบว่าผลที่เรากำลังกระทำนั้นจะส่งผลในด้านลบต่อแผ่นดินไทย หรือว่าจะส่งผลทำให้ทุกคนในแผ่นดินไทยอยู่ดีกินดีขึ้นหรือเปล่า???

เราทั้งหลายที่เกิดมาในแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์นี้ ซึ่งไม่มีแผ่นดินใดในโลกเสมอเหมือนเลยนั้น ขอให้เราช่วยกันรักษาความเป็นไท และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไว้เหมือนที่บรรพบุรุษของเราปกป้องไว้ให้เราเสมอมา


*****ขอวิงวอนพี่น้องร่วมแผ่นดินทั้งหลาย อย่าให้ใครมองเห็นเราเป็นเพียงเหยื่อในกระดานหมากรุกของเขา แล้วยุให้เราแตกแยกและห้ำหั่นกันเอง จนเลือดนองแผ่นดินเลย หากเรายอมตัวให้เป็นเช่นนั้น เมื่อแผนการของพวกเขาทำสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนั้น ไม่กล้าคิดต่อเลย.....ว่าเราแต่ละคนจะอยู่ในสภาพใด

*****ขอให้เราทุกคนหยุดและเว้นวรรคกิจกรรมต่างๆที่เรากำลังกระทำอยู่ซักครู่ แล้วร่วมกันใช้สติ พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนถึงจุดยืนของประเทศของเราในสนามโลก ว่าขณะนี้ประเทศของเราอยู่ในจุดไหน (ไม่ใช่หมายถึงตามแผนที่โลกหรอกนะ)โดยลืมจุดยืนของเราแต่ละคน หรือแต่ละกลุ่มที่เราคิดว่าเราสังกัดอยู่นั้นเสีย

*****ลองเปรียบเทียบดูอย่างพินิจพิเคราะห์ และตรงไปตรงมาดู มองตามมุมมองของในหลวงของเราที่พระองค์ได้ให้แนวทางไว้นั้น "เศรษฐกิจพอเพียง" ลองมองดูให้ดี เราก็จะรู้ว่า บ้านเราเมืองเรานั้นมีทุกอย่างครบบริบูรณ์ และอุดมสมบูรณ์กว่าประเทศใดๆในโลกที่จะทำให้เราทุกคนที่ไม่งอมืองอเท้าสามารถที่จะดำรงชีพได้อย่างมีความสุขไม่แพ้ประเทศใดในโลกเลย

ลองคิดดูเล่นๆก็ได้นะ อาจจะลองคิดแค่ในระดับครอบครัวของเราเองเท่านั้น แล้วค่อยแตกความคิดไปในระดับชุมชน แล้วในระดับประเทศ

***สมมติว่า เราไม่เป็นหนี้ใครเลย แล้วเรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการหรือสามารถที่จะผลิตไว้ใช้เอง ได้ในครัวเรือนของเราเพื่อกินและใช้ในการดำรงชีวิตวันต่อวันของสมาชิกในครอบครัวของเราอย่างเพียงพอ แน่นอนว่าในระดับครอบครัวนั้นดูออกจะยากซักนิด โดยเฉพาะสำหรับคนที่เกิดมาและอาศัยอยู่ในสังคมเมือง

***แล้วลองคิดไปถึงในระดับประเทศดูนะ ถ้าประเทศของเราไม่เป็นหนี้ใครเลย แล้วเราทุกคนก็สามารถที่จะหาปัจจัยในการดำรงชีพได้ภายในประเทศของเรา(ทุกอย่างเป็นไปได้นะ ไม่ใช่เป็นเพียงความเพ้อฝันลมๆแล้งๆ และไม่ได้หมายถึงการปิดประเทศ) คิดดูซิว่า เราแต่ะคน และแต่ละครอบครัวจะมีความสุขกันขนาดไหน (ความสุขแบบพอเพียงนะ) และประเทศของเราจะเป็นอิสระจากการอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบในหลายๆด้าน รวมทั้งทางด้านการค้าแค่ไหน เอาเป็นว่าเรามีพอกินพอใช้ในบ้านของเราก็แล้วกัน

เอาล่ะ ท่านอาจจะคิดว่า เราจะเอาเงินที่ไหนมากมายไปซื้อหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยออกใหม่มาเรื่อยๆได้ล่ะ เดี๋ยวประเทศเราจะล้าหลังนะ

อย่ามัวแต่จะคิดว่าจะล้าหลังหรือไม่ล้าหลังกันอยู่เลย เราไม่จำเป็นต้องวิ่งตามเขาไปเสียทุกอย่างหรอก (เพราะเขาเอามาหลอกล่อ ยั่วกิเลสและมอมเมาให้เราและเยาวชนของเราวิ่งตามเขาจนถอนตัวไม่ขึ้น แล้วก็อาจจะลืมไปเลยว่า จริงๆแล้วหลายๆอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่เกินจำเป็นและทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายไม่สิ้นสุด) ที่มีอยู่ตอนนี้เราก็ไม่ได้น้อยไปกว่าใครเลย เพราะของทุกอย่างที่จำเป็นในการดำรงชีพในบ้านเมืองของเรานั้นมีพร้อม ข้าวปลาอาหาร ทำมาหากินได้ไม่ยากหากเราไม่ขี้เกียจ ยกเว้นแต่"สิ่งมอมเมา"เท่านั้นที่เราคอยวิ่งตามพวกเขาอยู่ ซึ่งหากกลับมาคิดแบบ"เศรษฐกิจพอเพียง"แล้ว เรามีเพียงพอจริงจริ๊ง!! เราไม่ได้ยากจนหรอก ในหลวงท่านวางแนวทางให้เราหมดแล้วนะ ไม่มีกษัตริย์หรือประธานาธิบดีประเทศไหนทำให้ประชาชนเหมือนพระองค์ท่านทำไว้ให้พวกเราหรอกนะ


สิ่งที่เราทั้งหลายต้องตระหนักไว้:

****ขอให้เรารู้เท่าทันพวกสมาคมลับต่างๆนะว่าพวกเขาคอยวนเวียนจ้องจะเขมือบประเทศของเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนสิงห์คำราม และให้รู้ไว้ว่าคนพวกนี้บ่อยครั้งแอบแฝงมาในคราบของคนดีและไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนจริง

****โปรดจำไว้ว่า "รวมกัน เราอยู่ แยกกัน เราตาย" เพราะฉะนั้นให้เราหันหน้ามาผนึกกำลังต้านภัยมืดนี้กันเถอะ หากใครบางคนเริ่มจะรู้ตัวว่าตนเองอาจจะกำลังถูกหลอกใช้อยู่ โดยเขาอาจจะเอาเงินมาฟาดหัวให้ร่วมกันทำลายประเทศชาติ หรือเขาอาจจะสัญญิงสัญญาอะไรต่างๆที่ฟังดูดีไว้นั้น ขอให้ท่านคิดดูให้ถี่ถ้วนและหลบหลีกออกจากเส้นทางนั้นเสียเพื่อทางรอดของตัวท่านเองและเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ท่านอาจจะเคยดูภาพยนตร์ของบรรดาพวกมาเฟียที่มันหลอกใช้คนให้ทำงานให้มัน พองานสำเร็จมันก็ฆ่าทิ้งทั้งนั้นนะ พวกนี้เป็นพวกที่สามารถโกหกได้อย่างแนบเนียบเลยนะ มันเห็นมนุษย์เป็นแค่สัตว์ตัวนึง แล้วพวกมันก็คิดว่าพวกมันเป็นพระเจ้าที่จะครอบครองโลกนี้ทั้งหมดในที่สุด
โปรดอ่านเพิ่มเติม://www.bloggang.com/viewblog.php?id=debunk&date=01-10-2009&group=1&gblog=5

อย่ามัวแต่นั่งหัวเราะเยาะอยู่เลยนะ ขอให้นึกถึงคนที่ท่านรักและคนที่รักท่านเอาไว้ให้มากๆ แล้วเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง ทำในสิ่งที่ควรทำเพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน และท้ายที่สุด "ขอให้เราร่วมกันรักษาประเทศไทยเพื่อถวายในหลวงของเรา" เพราะท่านเหนื่อยเพื่อพวกเรามามากแล้ว


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งนานเทอญ
###################################

19 เมย. 53
ยังมีบางเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากๆของบ้านเมืองเราซึ่งบางคนอาจไม่ได้ฉุกคิดขึ้นมาก็ได้ ที่เมื่อสัปดาห์ก่อนนั้น มีนพ.ท่านหนึ่งซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มอะไรท่านก็คงรู้ดี ได้ไปยื่นหนังสือต่อ รมต.ต่างประเทศ (ญ.)ของพี่เบิ้ม ท่านกำลังสาวใส้ให้เหยี่ยวกินอยู่หรือเปล่า?? จะว่าไปแม้ว่าถึงเราอยู่กันนิ่งๆ สงบๆ เหยี่ยวที่ว่าเนี่ย มันก็รอกินเราอยู่แล้ว และก็ยังแทะเล็มเราอยู่แล้วด้วยเป็นระยะๆนะ ท่านจะรู้มั๊ยนะว่า รมต.หญิงคนนี้ก็เป็น High Freemason คนหนึ่งในสมาคมลับระดับโลก เขามาบ้านเราครั้งใดก็มีแผนการอยู่เบื้องหลังทุกครั้งเลยล่ะ ท่านลองค้นดูนะว่าคนพวกนี้เขากราบไหว้บูชาใคร แล้วเป้าหมายสูงสุดของเขานั้นมันคืออะไร เดี๋ยวนี้อะไรๆมันก็ชัดเจนมากขึ้น การทำอะไรลับๆล่อๆแล้วคิดว่าจะไม่มีคนรู้นั้นก็ยากมากขึ้น จะปิดยังไงก็ปิดไม่อยู่ ใครอยากรู้แน่รู้จริงก็ลองค้นๆดู ก็จะได้เห็นกันล่ะ

ไปหวังว่าเขาจะจริงใจช่วยเหลือเรานั้น อย่าหวังเลย คิดให้ดีๆ คิดให้รอบคอบ คิดโดยใช้สติปัญญา!!!! ถ้าท่านมองทะลุ ท่านก็จะรู้ว่า ประเทศของเขาเองนั้น ปัญหามากกว่าบ้านเราหลายร้อยเท่า ข้างนอกดูดี แต่ข้างในมันกลวง!!!! บ้านเมืองเขาเขาเละยิ่งกว่าเรา (เอาเถอะนะ....ถ้าเรายังหลงไหลได้ปลื้มเขาอยู่ อีกหน่อยก็คงมีชะตากรรมไม่ต่างไปจากเขาหรอก) กลุ่มมาเฟียการเงินที่อยู่เบื้องหลังรัฐบาลนั้นกำลังสร้างสถานการณ์ต่างๆให้เกิดขึ้นเพื่อกดดันประชาชนให้ถูกบีบหาทางออกไม่ได้ (ประชาชนทั้งตาดำๆและไม่ดำ ที่ยังหลงว่าประเทศตนเองเสรีนั้น ชีวิตเขากำลังถูกเปลี่ยนอย่างค่อยเป็นค่อยไปให้อยู่ในฝันร้ายที่เป็นจริงในที่สุด) คนตกงานจริงๆแล้ว อยู่ราวๆ 30% คนไม่มีจะกิน ไม่มีบ้านอยู่เพราะบ้านถูกยึดโดยพวกมาเฟียนักการเงิน ประชาชนต้องไปนอนในเต๊นท์จนมีชุมชนชาวเต๊นท์เต็มบ้านเต็มเมือง มีการประท้วงบ่อยๆกันทั้งประเทศ เดี๋ยวประท้วงเรื่องนั้น เดี๋ยวเรื่องนี้ ล่าสุดก็เรื่องการปฏิรูปกฏหมายว่าด้วยเรื่องสุขภาพหรือประกันสังคมซึ่งเมื่อเขาทำสิ่งนี้สำเร็จสมบูรณ์ การปกครองของประเทศนั้นก็จะกลายเป็นลัทธิฟาสซิสต์หรือคอมมิวนิสต์นั่นเอง (สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่นั่นในขณะนี้ของประเทศพี่เบิ้มนั้นได้เคยเกิดมาแล้วในสมัยฮิตเล่อร์ นาซีแห่งเยอรมัน) คณะรัฐบาลเขาได้ถูกซื้อไว้หมดแล้วจากพวกมาเฟียการเงิน เพราะฉะนั้น เมื่อเขาจะออกกฎหมายอะไรพวกมาเฟียก็สั่งให้สส. สว.ลงคะแนน ทำทีว่าเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยซะเต็มใบ แล้วเรื่องอะไรที่มันอ่อนไหวต่อสังคมที่อาจจะถูกต่อต้านจากบางคนที่เป็นสส. สว.น้ำดี(ซึ่งมีไม่กี่คนหรอก)เขาก็จะเลือกประชุมในภาวะคับขัน(เช่นกลางคืนดึกๆ หรือช่วงใกล้ๆเทศกาลหยุดยาวที่คนเข้าประชุมน้อยๆ)แล้วรีบๆสรุป พี่เบิ้มเขาสร้างภาพมานานกว่าศตวรรษแล้ว พวกมาเฟียคุมสื่อใหญ่ๆไว้หมด เขาอยากจะให้เราหรือชาวโลกเห็นเขาแบบไหน เขาก็สั่งให้สื่อว่ากันไปในแนวนั้นทั้งหมด

ประเทศเรามันเล็ก แต่จะเล็กหรือใหญ่นั้นไม่สำคัญหรอก สำคัญว่าประชาชนมีความสุขหรือเปล่า บรรดาผู้นำหรือผู้ที่มีหน้าที่บริหารประเทศก็ต้องรู้เขารู้เราให้มากๆหน่อย ใช้ศิลปะทางการฑูตให้แยบยล จะตกลงเรื่องอะไรก็ขอให้มีชั้นมีเชิงอย่าหลงกลเขาซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะอีกหน่อยเราอาจจะกลายเป็นทาสของเขาอย่างเต็มตัวโดยไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไร ขอให้สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเขาอย่างรู้เท่าทัน แต่!!!!!ในขณะเดียวกันก็อย่าให้เขารู้ว่า "เรารู้น๊า...ว่าพี่คิดอะไรอยู่" "จงถ่อม แต่ไม่โง่"22 เมย. 53
เอาอีกแล๊ว!!! พี่แกชักศึกเข้าบ้านอีกแล้วล่ะพี่น้องผองไทยเอ๋ย พี่แกไปเชิญทหาร UN ให้เข้ามาบ้านเรา คิดได้ยังไง!! ใช้อะไรคิดหรือพี่??? ถ้ารักชาติไทยจริงๆ ก็ไปหาความรู้หน่อยนะ เรื่อง NWO นะ ว่าไอ้หน่วยงานนี้เค้าเอาไวัทำอะไรกัน เค้าเอาไว้ไปฮุ๊บประเทศอ่อนแอไงล่ะ เข้าทางอีลูมินา...ฯเลยนะเนี่ย (พวกนี้บูชาซาตาน แต่เขามาในภาพนักเทศน์ นักวิชาการ นักการธนาคาร นักธุรกิจ ซีไอเอ เอฟบีไอ นักท่องเที่ยว มูลนิธิต่างๆ ฯลฯ มาในภาพที่ดูดีว่างั้นเหอะ) เอ๊...!!!หรือว่าพี่แกรู้ดีอยู่แล้ว......???? และนี่ก็อยู่ในแผนนั้นด้วย

มองได้ 2 แบบนะ
1. รู้ดี และทุกอย่างกำลังเป็นไปตามแผน 'รู้เขาหลอก แต่เต็มใจให้หลอก'
2. ไม่รู้อ่ะ....ถูกหลอกใช้เพียวๆเลย

พี่น้องชาวไทยที่รักชาติเกิดเมืองนอนทุกท่าน โปรดช่วยกันปกป้องผืนแผ่นดินไทยจากผู้ก่อการร้ายข้ามชาติที่มาในรูปแบบการยุยงปลุกปั่นให้คนไทยทะเลาะกันเอง ขอให้ดูตัวอย่างจากประเทศต่างๆทั่วโลก ที่สิ้นชาติไปแล้วก็มาก ที่เห็นชัดๆเมื่อเร็วๆนี้ คือป.เฮติ ซึ่งขณะนี้ทางรัฐบาลของประเทศนี้ได้ยอมให้ทหารยูเอ็นเข้าไปควบคุมสถานการณ์ในประเทศเรียบร้อยหมดแล้ว แต่ที่มาแห่งความวุ่นวายนั้นแตกต่างจากที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเรา ซึ่งได้มีหลักฐานมากมายที่ยืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหวในเฮติเป็นผลมาจาก HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) ของกลุ่มผู้มีอิทธิพลในโลกที่กำลังนำโลกไปสู่ NWO(แผนรวมโลกให้เป็นโลกเดียว จำกัดจำนวนประชากรโลก และทุกคนที่เขาเหลือไว้ก็เอาไว้เป็นทาสเท่านั้น)

และการปลุกปั่นให้เกิดสงครามกลางเมืองนั้นก็เป็นอีกแผนการหนึ่งที่กลุ่มลัทธิบูชาซาตานกลุ่มนี้ใช้ได้ผลมาตลอดในประวัติศาสตร์โลกและพวกมันกำลังทำในบ้านเรา

หนทางที่จะทำให้พวกเรารอดได้นั้น มีเพียงสิ่งเดียวคือ "ความสามัคคีของคนในชาติ"


ช่วยกันเป็นหูเป็นตาของบ้านเมือง และที่สำคัญ;

*** หยุดเห่อเหิมบรรดาชาวต่างชาติซะเถอะ (ใช่! ที่ชาวต่างชาติมีทั้งคนบริสุทธิ์และคนร้าย แต่ขอให้ระวังระไวไว้ให้ดี และขอให้พวกเราเป็นคนช่างสังเกตไว้ให้มาก)
*** อย่าไว้ใจพวกชาวต่างชาตินัก เพราะเขามาดีหรือร้ายนั้น อ่านยากมาก แต่อาจพอสังเกตได้บ้างๆ บางคนก็มาทำตัวสนิทสนมในชุมชน แต่มักไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริง มักถามซอกแซก ทำตัวน่ารักเชียวล่ะ อาจช่วยทำงานสังคม ตั้งมูลนิธิต่างๆ บางคนก็อาจจะมีเมียเป็นคนไทย แต่เมียก็ไม่เคยรู้เลยว่าสามีทำงานอะไร เห็นแต่อยู่หน้า Internet บ่อยๆ บางทีก็ย้ายที่อยู่บ่อยๆ
*** อย่าลืมว่าคนพวกนี้โหดร้ายมาก มันฆ่าทุกคนที่ขวางทางมัน!!! มันทำแนบเนียน เช่น ทำให้เป็นอุบัติเหตุ เช่นเครื่องบินตกที่รัสเซียเมื่อเร็วๆนี้ แล้วประธานาธิบดีโปแลนด์และคณะรัฐบาลตายไปหลายคน มันทำให้คนๆนั้นฆ่าตัวตาย หรือลอบสังหารเอาดื้อๆก็มีเยอะ เช่น ที่ดังระดับโลกก็มี อับราฮัม ลินคอร์น, จอห์น เอฟ เคเนดี้ ฯลฯ ส่วนผู้นำประเทศใหญ่ๆที่ลอยหน้าลอยตากันอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นลิ่วล้อ และหุ่นเชิดของพวกมันทั้งนั้น เล่นละครตบตาชาวโลกกันอย่างแนบเนียน ทั้งฝ่่ายขาวฝ่ายดำ

อย่างไรก็ตามพระผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลกใบนี้ก็ได้แจ้งเตือนคนของพระองค์ไว้นานมากแล้วว่าวันหนึ่งโลกใบนี้จะสลายไป แต่จะมีโลกใหม่มาแทนเป็นสถานที่ที่พระผู้เป็นเจ้าคือองค์พระผู้ไถ่ของมวลมนุษยชาติจะเป็นผู้ปกครองตราบชั่วนิจนิรันดร์ แต่ก่อนจะถึงกาลสิ้นยุคนั้นก็จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้น ตามที่มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลดังนี้

".....ท่านทั้งหลายจะได้ยินถึงเรื่องสงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม คอยระวังอย่าตื่นตระหนกเลย ด้วยว่าบรรดาสิ่งเหล่านี้จำต้องบังเกิดขึ้น แต่ที่สุดปลายยังไม่มาถึง เพราะประชาชาติจะลุกขึ้นต่อสู้ประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อสู้ราชอาณาจักร ทั้งจะเกิดกันดารอาหารและโรคระบาดอย่างร้ายแรงและแผ่นดินไหวในที่ต่างๆ เหตุการณ์ทั้งปวงนี้เป็นขั้นแรกแห่งความทุกข์ลำบาก ในเวลานั้นเขาจะมอบท่านทั้งหลายไว้ให้ทนทุกข์ลำบากและจะฆ่าท่านเสีย และประชาชาติต่างๆจะเกลียดชังพวกท่านเพราะนามของเรา คราวนั้นคนเป็นอันมากจะถดถอยไปและทรยศกันและกัน ทั้งจะเกลียดชังซึ่งกันและกัน จะมีผู้พยากรณ์เท็จหลายคนเกิดขึ้นและล่อลวงคนเป็นอันมากให้หลงไป ความรักของคนเป็นอันมากจะเยือกเย็นลง เพราะความชั่วช้าจะแผ่ขยายออกไป แต่ผู้ที่ทนได้จนถึงที่สุด ผู้นั้นจะรอด ข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรนี้จะประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วที่สุดปลายจะมาถึง" (มัทธิว 24:6-14)

โปรดอ่านเพิ่มเติม: //www.bloggang.com/mainblog.php?id=debunk&month=14-11-2009&group=1&gblog=73


30 เมย. 53

และแล้วเรื่องต่างๆก็ค่อยๆแดงออกมา ตามชื่อกลุ่มของเขา "ความลับไม่มีในโลก" มีคนยิงปืนในเหตุวุ่นวายที่ผ่านมาถูกจับได้แล้วก็ออกมาเปิดเผยว่าตัวเขาถูกจ้างมาห้าแสนบาท และพวกผู้นำรับเงินมากันคนละหลายสิบล้านเพื่อให้มาปลุกระดมมวลชน เฮ๊อ!!!ทำกันเข้าไป

พวกนี้มาจากพ่อของเขาซึ่งเป็นพญามาร....

.......พวกนี้.......มาจากพ่อของเขาคือพญามาร และเขาใคร่จะทำตามความปรารถนาของพ่อเขา มันเป็นฆาตกรตั้งแต่เดิมมา และมิได้ตั้งอยู่ในความจริง เพราะความจริงมิได้อยู่ในมัน เมื่อมันพูดมุสามันก็พูดตามสันดานของมันเอง เพราะมันเป็นผู้มุสา และเป็นพ่อของการมุสา" ยอห์น 8:44


คอยจับตาดูต่อไปเรื่อยๆ คนพวกนี้เขายังอยู่ในโลกที่มืดมิด พวกเขาน่าสงสารมาก


อย่างไรก็ตาม ที่น่าสงสารมากกว่านั้นก็คือผู้บริสุทธิ์ที่เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาฯ ที่ต้องแยกย้ายไปรักษาตัวต่อที่อื่นอย่างทุลักทุเลเพราะว่าพวกที่มาชุมนุมนั้นได้บุกรุกเข้าไปในโรงพยาบาลอย่างไร้จิตสำนึกและไร้มนุษยธรรม ผู้ป่วยหนักบางคนก็หยุดหายใจในระหว่างเดินทางไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง ถามว่าคุณคิดว่าคุณทำดีแล้วหรือ???????

นพ.ที่เป็นแกนนำพูดจาออกมา ฟังดูแล้วไม่น่าจะเป็นหมอ ไม่ใช่คำพูดที่มาจากจิตใจของมนุษย์ ออกจะถูลู่ถูกังนะ มันดูออกจะอันตรพาลนะ

.....ขอให้ทุกคนที่ทำความเดือดร้อนให้เกิดแก่ผู้อื่นและผู้บริสุทธิ์กลับใจซะเถอะ เพื่อตัวของคุณเอง พระเจ้าจะยกบาปผิดให้ทุกคนที่สารภาพบาปด้วยจิตใจที่สำนึกผิด นะ นะ


กลับบ้านกลับช่องซะเถอะนะ ออกมานอนในเต๊นท์นานๆ มันไม่เครียดรึ??? ได้อาบน้ำหรือเปล่า ได้ถ่ายทุกวันมั๊ย ดูแลสุขภาพด้วยนะ เดี๋ยวนี้คนก็มีอายุไขเฉลี่ยกันไม่ถึง 80 ปีเลย เครียดมากก็จะตายเร็วนะ ที่มาประชุมนานๆก็หวาดระแวงกันไปหมดแล้ว เขาขยับนิ๊ดขยับหน่อยก็กลัวเขาจะมาสลายการชุมนุม กลับบ้านซะนะ ไปหาอาหารให้ลูก ให้ภรรยา ให้สามีกินอยู่ในครอบครัวทำครอบครัวให้อบอุ่นนะ มีน้อยใช้น้อย อย่าเห่อเหิมตามเขาเลย ทุกข์เปล่าๆ อีกหน่อยโลกนี้ก็ไม่มีแล้ว หาที่ยึดให้ถูกต้องเถอะนะ จะได้ไม่เสียชาติเกิด


1 พค. 53

สุภาษิต 1

1:10 บุตรชายของเราเอ๋ย ถ้าคนบาปล่อชวนเจ้า อย่าได้ยอมตาม
1:11 ถ้าเขาว่า "มากับพวกเราเถิด ให้เราหมอบคอยเอาเลือดคน ให้เราซุ่มดักคนไร้ผิดเล่นเถิด
1:12 ให้เรากลืนเขาทั้งเป็นอย่างแดนผู้ตาย และกลืนเขาทั้งตัวอย่างคนเหล่านั้นที่ลงไปสู่ปากแดน
1:13 เราจะพบของประเสริฐทุกอย่าง เราจะบรรจุเรือนของเราให้เต็มด้วยของที่ริบได้
1:14 จงเข้าส่วนกับพวกเรา เราทุกคนจะมีเงินถุงเดียวกัน"
1:15 บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าเดินในทางนั้นกับเขา จงยับยั้งเท้าของเจ้าจากวิถีของเขา
1:16 เพราะว่าเท้าของเขาวิ่งไปหาความชั่วร้าย และเขารีบเร่งไปทำให้โลหิตตก
1:17 เพราะที่จะขึงข่ายไว้ให้นกเห็น ก็ไร้ผล
1:18 แต่คนเหล่านี้หมอบคอยโลหิตของตนเอง เขาซุ่มดักชีวิตของเขาเอง
1:19 ทางของบรรดาผู้ที่หากำไรด้วยความทารุณโหดร้ายก็อย่างนี้แหละ คือมันย่อมคร่าเอาชีวิตของเจ้าของนั้นเอง3 พค. 53

"เล็กๆน้อยๆที่คนชอบธรรมมี
ก็ดีกว่าความอุดมสมบูรณ์ของคนชั่วเป็นอันมาก
"
สดุดี 37:16Create Date : 19 เมษายน 2553
Last Update : 3 พฤษภาคม 2553 12:33:45 น.
Counter : 742 Pageviews.

4 comment
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  

BlogGang Popular Award#13Narno7
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาความจริงจากในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมา เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน?

ข่าวดี!! ที่นี่มีคำตอบ ขอให้อ่านด้วยใจเปิดกว้าง และพินิจพิจารณา อ่านช้าๆ แล้วคุณจะพบคำตอบของชีวิตที่คุณค้นหามานาน

Inner peace is built by discovering your creator, and your purpose.

KNOWLEDGE IS POWER!!!!

You are created as a Soul, and placed into this physical body.

Your body is just a "Tool".

A tool, for your soul to carry out this temporary physical section, of your Eternal Life

A tool which should be guided into investing and feeding the soul.

But all people remain to do, is invest in the body rather than the SOUL!!

The Truth Set You Free!!!

May the Love and the Truth of the True God fill your Heart!!

Note: Please share your ideas or commend politely and wisely. ANY COMMENT POSTED NEEDS TO BE BASED ON INTELLIGENCE, LOGIC, AND REASONING; THOSE BASED MERELY ON RELIGIOUS BELIEF(S) AND/OR EMOTIONS WILL NOT SUFFICE.


Thanks for visiting!

Have a great wonderful day and night!!

## Pls. feel free to spread the words!!

New Comments
All Blog