" เรื่องราวต่างๆเป็นดั่งทองคำในเทพนิยาย เมื่อคุณแจกจ่ายไปมากขึ้น คุณก็ได้รับกลับมามากขึ้น " พอลลี แมคไกวร์
Group Blog
 
 
มีนาคม 2551
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
10 มีนาคม 2551
 
All Blogs
 
0068. BUSINESS 2010 : 1 ใน 109 หนังสือควรอ่าน จาก นายกฯ ทักษิณ ชินวัตร


Business 2010: Mapping the New Commercial Landscape (Hardcover)
by Ian Pearson (Author)

รหัสหนังสือ 1844390004
ชื่อเรื่อง

Business 2010 : mapping the new commercial landscape
ผู้แต่ง Ian Pearson, Michael Lyons
เลขหนังสือ HD 30.27 .P317 2003

สาระในหนังสือ Business 2010 เป็นการพัฒนาระบบการบริหาร ปัจจุบันนี้คลื่นลูกใหม่มีความนิยมในสินค้าแตกต่างไปจากเดิม มีการชี้นำไปสู่เป้าหมายต่าง ๆ งานในทางสังคม จะมีความจำเป็นมากขึ้น ผู้สูงอายุจะมีมากขึ้น เพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมหางานให้ทำ การผลิตสินค้าควรจะเน้นไปที่ผู้สูงอายุ ซึ่งมีกำลังซื้อมากที่สุด จะมีการเน้นในความเป็นปัจเจกนิยม (Individualism) มากขึ้นในทางธุรกิจ Information จะเป็นส่วนหลักของสินค้า ต้นทุนการผลิตจะสูงขึ้น การลอกเลียนแบบจะง่ายขึ้น ผู้ค้ารายใหญ่จะมีความได้เปรียบในทางธุรกิจ หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง Speed and Flexibility คือ ประสิทธิภาพขององค์กรเท่ากัน ความคล่องตัวคูณความเร็วในการทำงาน คูณวิสัยทัศน์หารด้วยประสบการณ์ โดยสรุป คือ เมื่อประสบการณ์มาก ทำให้เกิดความมั่นใจสูง จะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง อาจทำให้เกิดผลเสียต่อองค์กรได้ นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร แนะนำ
Create Date : 10 มีนาคม 2551
Last Update : 10 มีนาคม 2551 19:04:52 น. 1 comments
Counter : 454 Pageviews.

 ผศ.ดร. จิรศิลป์ จยาวรรณ
ประธานหลักสูตรวิชา
การจัดการธุรกิจโทรคมนาคม


ในปัจจุบันโลกเราอยู่ในยุคของการหล่อหลอมทางเทคโนโลยี ดังจะเห็นได้จากการหล่อหลอม ทางเทคโนโลยีของระบบการสื่อสารและคอมพิวเตอร์จนทำให้เราก้าวข้ามยุคของเทคโนโลยีจากยุค computer-centric มายังยุคของ network-centric และ Internet or Web-centric ในปัจจุบัน และเป็นที่คาดการณ์ ว่าภายในปี ค.ศ. 2010 จะเป็นยุคของ content-centric หรือยุคของข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริง วิวัฒนาการของระบบธุรกิจ ในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี ด้านการสื่อสารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การพัฒนาด้านการสื่อสารจึงเป็นไปอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับ ระบบสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทในทุกๆองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร จึงมิใช่เป็นเพียงแค่เครื่องมือทางธุรกิจอีกต่อไป หากแต่ใน ปัจจุบันถือเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งที่ ได้หล่อหลอมเข้าไปในโครงสร้างของภาคธุรกิจทั้งในด้านการปฏิบัติงาน และการผลิตและมีส่วน ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่จะต้องพัฒนา ควบคู่กันไป ยิ่งในปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องทำให้องค์กร ธุรกิจต่างๆทั่วโลกเริ่มมีความตื่นตัวในการนำระบบสื่อสารที่ทันสมัย และการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มาช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและทวีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกๆด้านของประเทศทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ไม่ว่า องค์กรขนาดเล็ก กลาง หรือ ใหญ่ วิสาหกิจ หรือแม้แต่องค์กรรัฐจึงต้องพึ่งพาเทคโนโลยีด้านนี้ มากขึ้นเป็นลำดับ

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญในการพัฒนาและผลิตบุคลากรดังกล่าว จึงได้ทำการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหาร ธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโทรคมนาคมขึ้นด้วยการระดมสมองนักวิชาการและผู้ใช้บัณฑิตในด้านนี้โดยเฉพาะและด้วยความเข้าใจถึงศาสตร์การบริหารจัดการโทรคมนาคมที่ถูกต้องและได้รับการยอมรับจาก ศาสตราจารย์ ด้านเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคมจากอังกฤษบวกกับคณาจารย์ผู้ทรงคูณวุฒิทำให้หลักสูตรมีความครบถ้วนในเนื้อหาโดยการประสาน วิชาการด้าน กฎหมาย นโยบายด้านการสื่อสาร และการจัดการ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เข้ากับจัดการเพื่อเพิ่มมิติของความรู้และการวิจัยแก่ผู้เรียนโดยเน้นที่การจัดการ ขององค์กรด้านการสื่อสารและสารสนเทศ การเสริมสร้างทักษะในการแก้ปัญหาและแนวปฏิบัติที่เอื้อให้เกิด การบริหารงานในเชิง สร้างสรรค์ และพลวัตร
อย่างไรก็ตามการผลิต บุคลากรที่มี ความรู้ด้าน การจัดการธุรกิจโทรคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญทั้งในด้านการบริหารจัดการ การบริหารเทคโนโลยี ตลอดจนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายและนโยบายด้านการสื่อสาร ทั้งในภาครัฐและเอกชนยังไม่เพียงพอ และ ขาดความชัดเจน ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนานักบริหารที่มีความรู้ความเข้าใจในสายงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจโทรคมนาคม โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของผู้เรียน จะเน้นพัฒนากลุ่มบุคลากร ในสาย

1) มหาบัณฑิตสามารถนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการจัดการมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้ อย่างเหมาะสม
2) มีการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในเชิงวิเคราะห์ปัญหาและวางนโยบายการสื่อสารอันเป็นกลไก สำคัญต่อการพัฒนาองค์กรในยุคโลกาภิวัตน์
3) ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในขบวนการทางนวัตกรรมเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสื่อสารและ ระบบสารสนเทศ
4) สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่มุ่งเน้นให้มีการสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้มี ขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารอย่างมี ประสิทธิภาพ และทัดเทียมกับ อารยประเทศ


- กลุ่มเป้าหมาย


1) ผู้บริหารที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านธุรกิจการสื่อสารและสารสนเทศทั้งในองค์กรเอกชน และภาครัฐที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและข้อมูลอันเป็นผลมาจากวิวัฒนาการทาง เทคโน โลยีการสื่อสารและสารสนเทศ
2) บุคลากรในสายวิศวกรรมการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ทางด้านการจัด การ เพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
3) ผู้พัฒนานโยบาย, ผู้ปฏิบัติการและประเมินผลนโยบายในการสายงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและ สารสนเทศ
4) ที่ปรึกษาในสายการจัดการด้านธุรกิจโทรคมนาคม
5) บริษัทและองค์กรในภาครัฐที่ต้องการปรับเปลี่ยนและเสริมศักยภาพขององค์กรในการให้บริการทาง เทคโนโลยีและการบริการที่ต้องใช้ระบบการสื่อสาร
6) ผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดย่อมในธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสารที่ปรารถนาในการปรับปรุง การดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนต่อไป
7) บัณฑิตในสาขาอื่นที่ให้ความสนใจในการประกอบอาชีพหรือกำลังปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทหรือองค์กร ที่เกี่ยวเนื่องทางโทรคมนาคมและการสื่อสาร

โดย: หลักสูตรวิชา การจัดการธุรกิจโทรคมนาคม (moonfleet ) วันที่: 10 มีนาคม 2551 เวลา:19:14:48 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

moonfleet
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
ไม่มีสิ่งใดจะเกิดขึ้นมาได้ หากไม่เคยเป็นความฝันมาก่อน
New Comments
Friends' blogs
[Add moonfleet's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.