" เรื่องราวต่างๆเป็นดั่งทองคำในเทพนิยาย เมื่อคุณแจกจ่ายไปมากขึ้น คุณก็ได้รับกลับมามากขึ้น " พอลลี แมคไกวร์
Group Blog
 
 
มีนาคม 2551
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
12 มีนาคม 2551
 
All Blogs
 
0139. 18 พฤษภาคม 2544 สุนทรพจน์ ในงานประชุมนักลงทุน CLSA

** คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ

สุ น ท ร พ จ น์
ของ
พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ในงานประชุมนักลงทุน CLSA
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2544


--------------------------------------------------------------------------------

Dr. Jim Walker,
ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ,

ผมมีความยินดีที่ได้มีโอกาสกล่าวสุนทรพจน์ในงาน CLSA Investors’ Forum ประจำปี 2544(2001) ผ่านทางการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม (Teleconference) ในวันนี้ผมรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้มีโอกาสพบกับท่านทั้งหลายด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ผมหวังว่าในอนาคตจะมีการจัดประชุมในลักษณะนี้ในกรุงเทพฯ หรือประเทศไทย เพื่อที่ท่านและองค์กรของท่านจะได้มีโอกาสสัมผัสกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยด้วยตัวของท่านเอง


ผมเชื่อมั่นว่า หลายท่าน ณ ที่นี้ ได้รับทราบถึงข้อมูลที่นำเสนอและตีพิมพ์เกี่ยวกับรายละเอียดของนโยบาย วัตถุประสงค์และเรื่องเร่งด่วนของรัฐบาลไทย รัฐบาลชุดปัจจุบันได้เข้ามารับตำแหน่ง ภายหลังการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544 และรัฐบาลชุดนี้ได้ดำเนินมาตรการที่จำเป็นหลายประการ เพื่อที่จะเร่งรัดให้ประเทศไทยประสบความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่แท้จริงด้วยความมั่นคง

การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเป็นไปอย่างมั่นคง แต่ยังคงช้ากว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ โดยมีสาเหตุจากหลายปัจจัยด้วยกัน ทั้งปัจจัยภายในประเทศและต่างประเทศ ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศและดำเนินการริเริ่มมาตรการและโครงการใหม่ๆ หลายประการ เพื่อเร่งรัดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในขณะเดียวกัน รัฐบาลได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของคนยากจน ด้วยการลดภาระของเกษตรกรรายย่อย อันจะนำไปสู่การสร้างความต้องการภายในประเทศ เพื่อชดเชยกับภาวะชะลอตัวของการส่งออกที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เนื่องจากความถดถอยในการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก

ผมขออนุญาตกล่าวโดยย่อให้ท่านฟังเกี่ยวกับมาตรการ และวัตถุประสงค์ต่างๆ ของรัฐบาล และความคืบหน้าในการดำเนินนโยบายในช่วง 60 วันที่ผ่านมาผมขอเริ่มต้นด้วยเสาหลักคู่สำคัญของของนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล

งานหลักของรัฐบาล กล่าวโดยสรุปคือ:

1. กระตุ้นเครื่องยนต์กลไกทางเศรษฐกิจใหม่ โดยเอื้ออำนวยให้ภาคเศรษฐกิจหลักๆ ทั้งหมด ได้แก่ การเงิน ธุรกรรม และการคลังกลับสู่สภาพปกติอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะสร้างเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไว้ที่ร้อยละ 3.5 ถึงร้อยละ 5 ต่อปี2. ฟื้นฟูและสร้างพื้นฐานทางสังคมที่มีเสถียรภาพ เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของสังคมและเสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งจะช่วยเกื้อหนุนบรรยากาศการลงทุน และทำให้เศรษฐกิจเติบโตและฟื้นตัวได้ในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสองประการนั้น รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องเร่งกำหนดยุทธศาสตร์ใหม่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ติดขัดเป็นคอขวด รวมทั้งเพื่อที่จะกระตุ้นและคงไว้ซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจในส่วนของนโยบายทางสังคมและชนบทนั้น รัฐบาลจะมุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาชนบท โดยการสร้างโครงการระดับปฏิบัติการใหม่ๆ อาทิ โครงการกองทุนหมู่บ้าน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการเหล่านี้มุ่งที่จะฟื้นฟูการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับรากฐาน ขณะเดียวกันก็จะมุ่งลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างคนรวยและคนจน และระหว่างเศรษฐกิจชนบทและในเมืองในการบรรเทาความทุกข์ยากให้กับเกษตรกรรายย่อย ซึ่งได้รับความทุกข์ยากอย่างรุนแรงในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลจะปรับโครงสร้างหนี้สินของเกษตรกรรายย่อย (ผู้ซึ่งกู้ยืมไม่เกิน 100,000 บาท หรือ 2,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน) และจะดำเนินการพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 ปี ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ เกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนทางด้านการตลาดและทางเทคนิค เพื่อปรับปรุงวิธีการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอย่างยั่งยืนในอนาคตอันใกล้นี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในชนบทและกระตุ้นความต้องการในระดับรากหญ้า รัฐบาลจะจัดตั้งโครงการกองทุนหมู่บ้าน โดยจัดสรรงบประมาณให้ชุมชนละ 1 ล้านบาท นอกจากนั้น รัฐบาลจะเร่งการให้เงินอุดหนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อส่งเสริม ผู้ประกอบการทั้งในชนบทและในเมือง โดยการสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งอาศัยทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสนองตอบความต้องการในตลาดโลก ภายใต้รูปแบบการพัฒนาแบบใหม่ การลงทุนใหม่ ๆ เหล่านี้ มุ่งที่จะเปลี่ยนโฉมผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท้องถิ่น และผลิตขึ้นด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยผสมผสานกับเทคโนโลยีและระบบการตลาดอันทันสมัย เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของตลาดใหม่เมื่อเศรษฐกิจของชนบทและภาคเกษตรเคลื่อนตัวได้อย่างเต็มที่ ความต้องการภายในประเทศที่แท้จริงจะเพิ่มขยาย ซึ่งจะเป็นการชดเชยกับภาวะการชะลอตัวของการส่งออกที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

รัฐบาลจะปฏิรูประบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐานตลอดจนดำเนินการปฏิรูประบบการศึกษาแห่งชาติแบบเป็นระบบครบวงจร เพื่อที่จะนำประเทศไทย ให้ก้าวเข้าสู่การเป็นระบบเศรษฐกิจที่อาศัยความรู้เป็นพื้นฐานรัฐบาลได้ประกาศสงครามกับยาเสพติด และจะไม่ละเว้นความพยายามที่จะขจัดและเอาชนะภัยของยาเสพติด ซึ่งเป็นศัตรูของคนรุ่นต่อไปของชาติ สงครามนี้ถือเป็นสงครามซึ่งเราไม่สามารถที่จะพ่ายแพ้ได้Dr. Walker,
ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ,

ผมจะพูดถึงแนวทางด้านธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจ ที่จะฟื้นฟูให้เศรษฐกิจไทยให้กลับสู่สภาวะปกติ
วัตถุประสงค์หลักของรัฐบาลไทย ไม่ใช่เพียงแค่การกระตุ้นเครื่องยนต์กลไกของการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่เพื่อที่จะให้มีการปรับโครงสร้างและเสริมสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งในส่วนของภาคธุรกิจและการธนาคาร อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและมั่นคง

ทั้งนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องปรับโครงสร้างภาคธนาคารในส่วนของอุปทาน โดยการจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (TAMC) เพื่อให้สามารถมีการรวบรวมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ไว้ในที่เดียวกัน และให้มีการบริหารแก้ไขหนี้เหล่านั้นด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้ธนาคารต่างๆ สามารถดำเนินธุรกิจทางธนาคารและการให้สินเชื่อที่เป็นปกติได้เพื่อให้เกิดหลักประกันของความเป็นธรรม TAMC ต้องดำเนินการบนหลักการของการแบ่งภาระที่เท่าเทียมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ รวมทั้งผู้ฝากและประชาชนทั่วไป แนวทางการปรับโครงสร้างดังกล่าวต้องมีประสิทธิผล และลดต้นทุนให้ต่ำที่สุด สำหรับรัฐบาลและประชาชน และต้องไม่มีความเสี่ยงทางจริยธรรม (moral hazard) อย่างในอดีต ดังนั้น จะต้องคงไว้ซึ่งความเป็นมืออาชีพและความชำนาญการในการบริหาร TAMC เพื่อทำให้เกิดการฟื้นตัวโดยขาดทุนน้อยที่สุดในการส่งเสริมด้านอุปทาน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างของบริษัทต่างๆ และส่งเสริมให้มีการลงทุนใหม่ๆ เพื่อเสริมเงื่อนไขให้มีการปล่อยกู้ของธนาคารอีกครั้งหนึ่ง รัฐบาลไทยจะกระตุ้นและส่งเสริมพื้นฐานสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งต่อไป ด้วยการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของบริษัทอย่างรวดเร็ว และการแปลงหนี้เป็นทุนแบบใหม่และเหมาะสม รวมถึงมาตรการอื่น ๆ เพื่อที่จะเกิดการเพิ่มทุน การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของกฎหมาย ในแง่ของการให้คำจำกัดความของการล้มละลาย การปรับปรุงกระบวนการบังคับคดี และการเร่งรัดกระบวนการศาล โดยการสนับสนุนทางการบริหารและการเงินให้กับศาลเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นลำดับแรกเช่นเดียวกัน

รัฐบาลมีพันธะที่จะส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งการสร้างความสำนึกรับผิดชอบและความโปร่งใสให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นตัวในระยะยาวของภาคเอกชน

รัฐบาลจะยึดมั่นอย่างแน่วแน่ต่อแนวทางของพัฒนาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้มีความกว้างขวางและลึกซึ่งยิ่งขึ้น ด้วยการเสนอขายหุ้นเพิ่มขึ้น จากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในรูปแบบที่เหมาะสมด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและโปร่งใส การปฏิรูปตลาดทุนจะยังคงดำเนินต่อไป โดยสอดคล้องกับความคาดหมายของตลาดในส่วนของด้านการคลัง ผมขอยืนยันต่อท่านทั้งหลายว่า รัฐบาลจะคงไว้ซึ่งวินัยทางการเงินและการคลัง ประกอบด้วยความมีเอกภาพและความรอบคอบ แม้จะมีความจำเป็นในการคงมาตรการการกระตุ้นทางการคลัง และการปฏิรูปสาขาต่าง ๆ อย่างกว้างขวางก็ตาม แต่รัฐบาลจะ ยังยึดมั่นกับแนวทางการทางการเงินที่มั่นคง คงไว้ซึ่งความสมเหตุสมผล การจัดสรร และการเพิ่มประสิทธิภาพของต้นทุนให้สูงที่สุด และการก่อให้เกิดผลตอบแทนมากที่สุดผมขออนุญาตกล่าวอย่างชัดเจนเพื่อขจัดความเข้าใจต่าง ๆ ว่า ผมขอยืนยันว่ารัฐบาลไทยยังคงยึดมั่นในระบบตลาดแบบเปิดเสรี และระบบการค้าเสรีประเทศไทยจะเคารพต่อความตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ได้ทำไว้ โดยรัฐบาลจะยังคงเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นสมาชิกที่สร้างสรรค์ของโลกต่อไป ในฐานะส่วนหนึ่งของกลุ่มประเทศอาเซียน เอเชีย และของประชาคมโลก

เมื่อนโยบายและวัตถุประสงค์ของรัฐบาลล้วนเข้าที่อย่างมั่นคงแล้ว ผมเชื่อมั่นว่าประชาชนชาวไทยและชาวโลก จะมีความพอใจกับความสำเร็จของรัฐบาล ประเทศไทยจะกลับมาสู่เส้นทางการเติบโตที่เป็นพลวัตร มีเสถียรภาพ และมีความมั่นคงได้ ในอนาคตอันใกล้นี้ในส่วนของการเมืองนั้น รัฐบาลชุดนี้ ซึ่งนำโดยพรรคไทยรักไทยและพรรคร่วม

รัฐบาล มีเสียงส่วนใหญ่ที่มีเสถียรภาพ จำนวน 338 ที่นั่ง จากจำนวนที่นั่งในสภาทั้งหมด 500 ที่นั่ง ผมขอให้คำมั่นต่อท่านทั้งหลายว่า รัฐบาลจะรับใช้ประชาชนตามวาระ 4 ปีของรัฐบาลอย่างแน่นอน และจะดำเนินงานตามหน้าที่ ให้เป็นไปตามอาณัติทีได้รับจากประชาชนอย่างสุดความสามารถ


รัฐบาลจะทำทุกอย่างเพื่อให้ประเทศไทยกลับมาสู่เส้นทางของการเติบโตที่ยั่งยืน มีพลวัตร และมั่นคงให้ได้

ขอให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมมือกับเราในการสร้างโอกาสและความหวังร่วมกัน


--------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักโฆษก
วิภาวี/แปล

Resource:
//www.thaigov.go.th/webold/news/speech/thaksin/sp18may44.htm


Create Date : 12 มีนาคม 2551
Last Update : 12 มีนาคม 2551 15:22:59 น. 0 comments
Counter : 542 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

moonfleet
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
ไม่มีสิ่งใดจะเกิดขึ้นมาได้ หากไม่เคยเป็นความฝันมาก่อน
New Comments
Friends' blogs
[Add moonfleet's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.