bloggang.com mainmenu search


นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

"...ด้วยความตั้งใจดีของหลาย ๆ ฝ่าย
ที่มุ่งหวังให้ถนนราชดำเนินเป็นถนนที่สง่างามสมกับชื่อถนน
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จึงต่อยอดความตั้งใจดังกล่าว
โดยก่อตั้งอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์แห่งนี้ขึ้น 
เสมือนหนึ่งประตูสู่กรุงรัตนโกสินทร์
ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของยุครัตนโกสินทร์
ควรค่าที่คนไทยจะได้รับรู้และภาคภูมิใจ
โดยมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้เยาวชนชื่นชอบ และสนใจที่จะศึกษาค้นคว้า 
และภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมในยุครัตนโกสินทร์
ที่บรรพชนไทยได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่อีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร
ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ก่อนที่จะไปเที่ยวชมยังสถานที่จริง..."



๑๓.๓๗ น.  วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 



เดินทางโดยรถประจำทางสะดวกที่สุดค่ะ

รถประจำทางที่ผ่านหน้าอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

รถปรับอากาศ - สาย ปอ.๑๒, ปอ.๔๔, ปอ.๕๙, ปอ.๖๐, ปอ.๗๐, ปอ.๗๙, ปอ.๑๕๗, ปอ.๑๗๑ 

ปอ.๑๘๕, ปอ.๒๐๑, ปอ.๕๐๓, ปอ.๕๑๑, ปอ.๕๐๙

รถธรรมดา - สาย  ๒, ๙, ๑๒, ๑๕, ๓๑, ๓๓, ๓๕, ๓๙, ๔๒, ๔๔, ๔๗, ๕๙, ๖๐ ๖๔, ๖๘, ๗๐, ๗๙, ๘๒, ๘๖, ๑๖๙, ๒๐๑



ข้อปฏิบัติในการเข้าชมนิทรรศการ และเวลาทำการ



ราคาเข้าชม ๑๐๐ บาท เราใช้บัตร MUSE Pass Season 6 เข้าชมฟรีค่ะ

ตอนจองรอบเข้าชม จะต้องระบุเส้นทางที่จะเดินดูนิทรรศการ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่นำชม - บรรยาย

เส้นทางที่ ๑ (๗ ห้อง) เส้นทางที่ ๒ (๒ ห้อง)

การเข้าชม

สามารถเลือกชมได้ทั้ง ๒ เส้นทาง หรือ เลือกชมเพียงเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งได้ตามความต้องการ โดยขึ้นอยู่กับรอบเวลาที่ว่างอยู่ 
(โปรดตรวจสอบรอบเข้าชม ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์)

** หากต้องการเข้าชม ๑ เส้นทาง   จะใช้เวลา ในการรับชม    ๒ ชั่วโมง

** หากต้องการเข้าชมทั้ง ๒ เส้นทาง จะใช้เวลาในการรับชม    ๔  ชั่วโมง



เจ้าหน้าที่จะเรียกตามรอบการเข้าชม อธิบายข้อปฏิบัติที่ควรทราบ

ถ่ายภาพได้ แต่บันทึกเสียง อัดคลิปวีดิโอ ใช้ขาตั้งกล้องไม่ได้ค่ะ



อุโมงค์เวลา

เรียนรู้เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ครั้งสร้างกรุงรัตนโกสินทร์มาจนถึงปัจจุบัน













ภาพเขียนแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทย เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙







ห้องดื่มด่ำย่านชุมชน

ก้าวย่างไปใน ๑๒ ชุมชนบนเกาะรัตนโกสินทร์ที่ย่อมาไว้ในที่เดียว
เพื่อให้ได้ชมวิถีทำกินและความเป็นอยู่ที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นอยู่แบบไทยในสมัยรัตนโกสินทร์



รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์

กว่า ๒ ศตวรรษที่กรุงรัตนโกสินทร์ยืนหยัดเป็นราชธานีอันเรืองโรจน์ย่อมเกิดจากการวางรากฐานอย่างมั่นคง
ด้วยพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ผู้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
ตั้งแต่การวางผังเมืองเพื่อป้องกันราชอาณาจักรเฉกเช่นสมัยอยุธยาและทรงสร้างบ้านแปงเมือง
พร้อมกับการบำรุงขวัญประชาชน ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ สยามประเทศจึงได้คืนความเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง





ห้องเกียรติยศแผ่นดินสยาม

ความยิ่งใหญ่สง่างามของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม คือเครื่องแสดงเกียรติยศของแผ่นดิน
ทุกองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมล้วนแฝงความหมายยิ่งใหญ่ เป็นแหล่งรวมงานศิลปกรรมอันประณีตล้ำค่าที่ควรศึกษาและภาคภูมิ



















ห้องเรืองนามมหรสพศิลป์

มหรสพและการละเล่นนานาชนิดได้ให้ความบันเทิงแก่คนไทยมาช้านาน พระมหากษัตริย์ตลอดสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ทรงอุปถัมภ์มหรสพ
โปรดเกล้าฯ ให้จัดแสดงในหลายโอกาสเพื่อบำรุงขวัญ ประชาชน หนังใหญ่ โขน ละคร รำ และหุ่นต่าง ๆ คือมหรสพสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์
ซึ่งล้วนมีต้นเค้าที่มาจากการระบำ รำเต้นโบราณ แล้วบูรณาการและแตกสายจนมีความงามและมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป









จุดนี้ให้ผู้ชมร่วมสนุกถ่ายภาพแบบโบราณด้วยค่ะ





ห้องเยี่ยมยลถิ่นกรุง

เพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวบนเกาะรัตนโกสินทร์ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
แหล่งรวมสถานที่น่าเยี่ยมชมหลายรูปแบบ ทั้งสถาปัตยกรรม สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ อาหารการกิน จับจ่ายสินค้า
และสีสันยามค่ำคืน ซึ่งแต่ละสถานที่ต่างก็มีบรรยากาศและกลิ่นอายที่ชวนให้หลงใหลในแบบฉบับของตัวเอง



สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบดีค่ะ



จุดชมวิว ชั้น ๓

ชมความงามจากมุมสูงของโลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร ปราสาทที่มียอดสร้างด้วยโลหะแห่งเดียวในโลกที่ยังเหลืออยู่
พุทธสถาปัตยกรรมแห่งรัตนโกสินทร์ ที่มีเอกลักษณ์อันงดงาม แรกสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ แต่เสร็จสมบูรณ์ในรัชกาลที่ ๙ 
ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ สามารถเดินชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามและนิทรรศการถาวร ที่ให้ความรู้และประวัติของโลหะปราสาท



ผู้ที่เลือกชมเส้นทางที่ ๑ มาถึงจุดชมวิวนี้แล้ว กลับได้เลย

เราขึ้นมา ๒ รอบเลยค่ะ ชอบ...สวยดี



วัดราชนัดดา และภูเขาทอง วัดสระเกศ



โลหะปราสาท ที่ตอนนี้เป็นสีทองอร่ามงามตาเรียบร้อยแล้วค่ะ





ซ้ายมือของภาพ คือ ลานพลับพลาเจษฎาบดินทร์ค่ะ





รัตนโกสินทร์สกายวิว

ชมทัศนียภาพอันกว้างไกลของกลุ่มสุดยอดสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์โดยรอบ ภูเขาทอง ป้อมมหากาฬ ลานพลับพลาเจษฏาบดินทร์ 
วัดราชนัดดารามวรวิหาร และโลหะปราสาทในมุมสวยที่สุด และมุมพักผ่อน







พระอุโบสถ พระวิหาร วัดราชนัดดา



ถนนราชดำเนินกลาง มุ่งหน้าแยกผ่านฟ้าลีลาศ



อาคารบริษัทเทเวศประกันภัย ฝั่งตรงข้าม



ห้องลือระบิลพระราชพิธี

พระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่ของชาติที่ปฏิบัติสืบเนื่องมาแต่โบราณกาล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 
โปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูพระราชพิธีที่สำคัญขึ้นหลายพระราชพิธี เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาของบรรพชนและเพื่อบำรุงขวัญแก่ประชาชนสืบไป















๑๐ ห้องสง่าศรีสถาปัตยกรรม

ภาคภูมิใจกับเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรม วัง วัด และบ้านในกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละสมัย
พัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิตให้สอดรับกับความเจริญทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามา รวมถึงการรับเอาศิลปวัฒนธรรมจากจีนและชาติตะวันตก
มาปรับใช้ จนทำให้วัง วัด และบ้านในกรุงรัตนโกสินทร์ มีลักษณะหลากหลาย ดังที่ปรากฎในปัจจุบัน











๑๑ ห้องเรืองรุ่งวิถีไทย

เดินผ่านกาลเวลาเรียนรู้ลักษณะวิถีความเป็นอยู่ของคนไทย ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนปัจจุบัน เพื่อทราบถึงภูมิปัญญา วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนปัจจัยและอิทธิพลที่ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของผู้คนผันแปรเปลี่ยนแปลงไป

















ห้องดวงใจปวงประชา

กรุงรัตนโกสินทร์ได้รับการสถาปนาและปกครองให้เจริญมั่นคงโดยพระมหากษัตริย์ในบรมราชจักรีวงศ์ ความเป็นชาติที่มีเอกราชและอารยะ
ได้แสดงให้เห็นว่า การดำรงสถานะกษัตริย์ตลอด ๙ รัชกาลมิได้อยู่ในความสะดวกสบาย หากแต่เป็นฐานะของผู้ที่มีความสามารถสูงยิ่ง
ในการนำพาประเทศรอดพ้นจากวิกฤตการณ์และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชน คือพระราชกรณียกิจนานัปการ
ที่ได้ถ่ายทอดไว้ในนิทรรศการห้องนี้





















๑๗.๒๖ น. ดูนิทรรศการในเส้นทางที่ ๒ จบ ขึ้นมาดูวิวอีกรอบค่ะ 



โรงเรียนวัดราชนัดดา



ลานพลับพลาเจษฏาบดินทร์





๑๗.๓๒ น. ออกมาแล้วค่ะ  



อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย / รอขึ้นรถเมล์กลับบ้าน



วันและเวลาทำการ : 

เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้น วันจันทร์
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
เปิดให้เข้าชมเป็นรอบ ทุก ๆ ๒๐ นาที
** รอบเข้าชมสุดท้าย เวลา ๑๗.๐๐ น.

อัตราค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ ราคา ๑๐๐ บาท (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)
เข้าชมฟรี สำหรับ เด็ก, นักเรียน นักศึกษา (ไม่เกินปริญญาตรี) ในเครื่องแบบหรือแสดงบัตร, 
พระภิกษุ สามเณร และนักบวช, ผู้สูงอายุ (๖๐ ปีขึ้นไป), ผู้พิการ

สามารถชมนิทรรศการแต่ละห้องได้ตามอัธยาศัย โดยไม่จำกัดเวลาภายในวันที่ระบุในบัตรเข้าชม
ยกเว้น ห้องรัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ ห้องเรืองรุ่งวิถีไทย และห้องดวงใจปวงประชา
ซึ่งทางอาคารจำเป็นต้องขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าชมเฉพาะรอบเวลาที่ระบุไว้ในบัตรเข้าชมเท่านั้น

www.nitasrattanakosin.com

๑๐๐ ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๒๑ ๐๐๔๔ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๐๐๔๓

** ข้อมูลจากแผ่นพับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ **
Create Date :04 พฤศจิกายน 2561 Last Update :4 พฤศจิกายน 2561 20:15:33 น. Counter : 1027 Pageviews. Comments :0