Group Blog
เมษายน 2567

 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
All Blog
ทนายอ้วนชวนเที่ยวเมืองเก่า ... อยุธยา - พระราชวังจันทรเกษม อยุธยา - ตอนที่ 2
สถานที่ท่องเที่ยว : พระราชวังจันทรเกษม อยุธยา - ตอนที่ 2, อยุธยา Thailand
พิกัด GPS : 14° 21' 56.18" N 100° 34' 29.00" E
 
พระราชวังจันทรเกษม  อยุธยา  

ตอนที่ 2   พลับพลาจัตุรมุข
 
 
 
อ่านประวัติ 
พระราชวังจันทรเกษม  อยุธยา  ได้ที่
 
 


พระราชวังจันทรเกษม  อยุธยา – ประวัติ

 
 


 
บล็อกที่แล้วได้เล่าถึงประวัติ  พระราชวังจันทรเกษม  อยุธยา  ไปแล้วนะครับ  ในบล็อกนี้จะพาไปชมโบราณสถานที่สำคัญแห่งที่หนึ่งที่ตั้งอยู่ภายใน  พระราชวังจันทรเกษม  อยุธยา  กันครับ
 
 

กำแพงพระราชวัง
 


 
สิ่งก่อสร้างที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และที่ทำการมณฑลเทศาภิบาล จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 7 ได้มีการบูรณะซ่อมแซมอีกครั้ง
 
 


 

กำแพงพระราชวัง ปัจจุบันก่อเป็นกำแพงอิฐ มีใบเสมา มีประตูด้านละ 1 ประตู รวม 4 ด้าน แต่เดิมนั้นคาดว่ามีกำแพง 2 ชั้น เช่นเดียวกับวังหลวง


 
 
 

 
 

พลับพลาจัตุรมุข
 

 


ตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆกับกำแพงด้านหน้า  ในสมัย ร.4  โปรดเกล้าฯ  ให้สร้างอาคารพลับพลาทรงจตุรมุขแฝด    โดยสร้างบนรากฐานของพลับพลาจัตรุมุขเดิมเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับออกงานว่าราชการและที่ประทับในเวลาเดียวกัน   ภายในตั้งแต่งพระแท่นเศวตรฉัตรทำนองเดียวกันกับที่ประทับพระมหากษัตริย์
 
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่  5  พลับพลาจัตุรมุขชำรุดทรุดโทรม  จึงโปรดเกล้าฯ  ให้พระยาไชยวิชิต  ผู้รักษากรุงเก่าซ่อมครั้งหนึ่งและใช้เป็นศาลาว่าการเมืองกรุงเก่า
 
 
ในปี  พ.ศ.  2447  ใช้เป็นที่ตั้งอยุธยาพิพิธภัณฑสถานจนถึงรัชกาลที่  7  โปรดเกล้าฯ  ให้มีการบูรณะอีกครั้งหนึ่ง  โดยให้พระยาโบราณราชธานินทร์เป็นผู้ดูแล  การซ่อมคราวนี้ได้รื้อองค์พลับพลาลงทั้งหมด  ได้มีการใช้คอนกรีตแทนเครื่องไม้ซึ่งเป็นของเดิม  และขยายองค์พลับพลาให้สูงขึ้นอีก  1  ศอก
 
 
พลับพลาองค์นี้เป็นพลับลาแบบ  ฉมุข  หรือพลับพลาจัตรุมุขแฝด  (พลับพลาแบบจัตรุมุข  2  หลัง  เชื่อมเข้าด้วยกัน)    ด้านหน้าและด้านหลังมีมุขด้านละ  3  มุข  ตรงกลางเชื่อมมุขด้านหนึ่งเข้าด้วยกันเป็นทางเดิน  ตั้งอยู่บนชาลา  ใกล้กำแพงด้านหน้าตรงประตูด้านตะวันออก  มีกำแพงแก้วล้อมรอบ
  
ฐานขององค์พลับพลามีขนาดกว้าง  18.50  เมตร  ยาว  31.30  เมตร  หลังคามุงกระเบื้อง  ประดับช่อฟ้า  ใบระกา  หางหงส์  หน้าบันตกแต่งด้วยลายพระราชลัญจกรปูนปั้นซึ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการบูรณซ่อมแซมหน้าบันโดยเปลี่ยนจากหน้าบันที่จำจากปูนปั้นเป็นไม้แกะสลัก  แต่ยังคงลวดลายเดิมไว้ทุกประการ  
 

หน้าบันด้านหน้ามุขกลาง  (ด้านทางเข้า)
 


 

ลายพระราชลัญจกรพระราชโองการใหญ่  ขอบลายเป็นเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์  ลายภายในตอนบนเป็นอักษร  120  เป็นอักษรพราหมณ์  อ่านว่า  โอม  ตอนล่างเป็นอักษรขอม  ถัดลงมาเป็นพระราชลัญจกรสยามโลกัคราช  ที่ขอบที่ลายเบญจราชกกุธภัณฑ์  ในขอบลายมีอักษรขอม  4  บรรทัด  แปลความได้ว่า 
 
 ใบประทับตรานี้ของอัครราชาโลกสยามผู้สั่งสอนสรรพชนในแว่นแคว้น 
 
 โดยพระราชลัญจกรทั้งสองสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
 

หน้าบันมุขด้านเหนือ
 

 

ลายพระราชลัญจกรครุฑพ่าห์  เป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ  กรอบนอกเป็นวงกลมเรียกว่าองค์เดิม  ใช้เป็นตราประจำแผ่นดินมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน  ถือเป็นตราพระราชลัญจกรสำหรับพระมหากษัริย์ที่จัดอยู่ในกลุ่มพระราชลัญจกรที่เป็นของเก่า  อันประกอบด้วยพระราชลัญจกรมหาโองการ  พระราชลัญจกรครุฑพ่าห์  และพระราชลัญจกรหงส์พิมาน   และพระราชลัญจกรไอยราพต  ตามหนังสือเรื่องพระราชลัญจกรและตราประจำตำแหน่งเรียบเรียงโดยพระยาอนุมานราชธน


 
 

หน้าบันด้านหลังมุขใต้
 
 
 

ลายพระราชลัญจกรสังข์พิมาน  เป็นรูปสังข์บนแว่นฟ้าในวิมานรูปปราสาทสามยอด  สันนิษฐานว่าน่าจะหมายถึงพระอินทร์ผู้ทรงวิชัยยุตสังข์
 
 


 

หน้าบันด้านหน้ามุขใต้
 
 
 

ลายพระราชลัญจกรหงส์พิมาน   เป็นรูปหงส์ประทับอยู่ในวิมานรูปปราสาทสามยอด  กรอบนอกเป็นวงกลม  ถือเป็นตราพระราชลัญจกรสำหรับพระมหากษัตริย์ที่จัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นพระราชลัญจกรที่เป็นของเก่า   สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ทรงสันนิษฐานว่าหงส์พิมานน่าจะหมายถึงพระพรหม  เทพเจ้าผู้ทรงหงส์เป็นพาหนะ
  
 


หน้าบันด้านหลังมุขเหนือ
 
 

ลายพระราชลัญจรไอยราพต  เป็นรูปช้างสามเศียร  บนหลังช้างเป็นบุษกประดิษฐานอุณาโลม  แวดล้อมด้วยฉัตร  4  คัน  กรอบนอกเป็นวงกลมเรียกกันว่า  องค์ใหญ่  สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ทรงสันนิษฐานว่าไอยราพตสื่อความหมายถึงพระอินทร์เทพผู้ทรงช้างเอราวัณเป็นพาหนะ
 
 


หน้าบันด้านหลังมุขกลาง
 
 
 

ลายพระราชลัญจรกมหาโลโต  ในกรอบสี่เหลี่ยมตัวอักษรจีนอ่านได้ว่า  “เสียมโหลกิกอ๋อง” 
 
 (เสียมโหล  =  สยาม  อ๋อง  =  กษัตริย์  ;  เจ้าของบล็อก)
 
 ตามประวัติเป็นตราที่ได้รับจากจักรพรรดิจีนตั้งแต่สมัยอยุธยา
 
 
(ในสมัยต้นกรุงศรีอยุธยาเมื่อเริ่มมีการค้ากับจีนเราจะติดต่อค้าขายกับจีนโดยตรงไม่ได้  จักรพรรดิจีนจะไม่ยอมค้าขายกับเรา  เราต้องไปติดต่อผ่าน  (คนกลาง)  อาณาจักรริวกิว  หรือปัจจุบันคือเมืองโอกินาว่า  ประเทศญี่ปุ่น  จนเมื่อจักรพรรดิจีนยอมที่จะค้าขายโดยตรงกับไทยจึงมอบตรามาให้เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์  :  เจ้าของบล็อก)

  
ถัดลงมาเป็น
พระราชลัญจรมังครคาบก้ว  หรือมังกรเล่นแก้ว  เป็นตราพระราชลัญจรที่ไม่ปรากฏที่มา  สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ทรงสันนิษฐานจากลวดลายว่าอาจจะเป็นของเก่าที่มีมาตั้งแต่รัชกาลที่  1  และมีหลักฐานว่าในรัชกาลที่  2  เคยถูกใช้ควบคู่กับพระราชลัญจกรไอยราพต   ซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่  5  ได้พระราชทานตราพระราชลัญจรนี้ให้เป็นตราสำหรับโบราณคดีสโมสร
 


 
สิ่งที่สำคัญที่ที่สุดที่จัดแสดงอยูภายใน 
พลับพลาจัตุรมุข   คือ  พระราชอาสน์สำหรับประทับนั่ง  (ราบ)  ของ  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและนพปฎลมหาเศวตฉัตร
พระแท่นบรรทม
 

 
พระราชยาน

 
 และเครื่องราชูปโภคและเครื่องใช้ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งจะเห็นได้ว่าส่งของหลายอย่างเป็นของตะวันตกครับ  เช่น  แชนเดอเลีย  หม้อกรองน้ำ  และเครื่องใช้ส่วนพระองค์หลายอย่างครับ
 
นอกจากนี้  พลับพลาจัตุรมุข  พระราชวังจันทรเกษม  อยุธยา  ยังเคยเป็น  location  ในการถ่ายทำภาพยนต์และละครหลายๆเรื่อง  ที่เห็นชัดๆ  คือละครโทรทัศน์เรื่อง 
ศรีอยุธยา  ครับ
 
 
 
 
 
 

 ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสำหรับข้อมูลครับ 
 

พระราชวังจันทรเกษม - วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

 
พระราชวังจันทรเกษม – พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง กรมศิลปากร

 
พระราชวังจันทรเกษม – สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

 
พระราชวังจันทรเกษม – museum Thailand

 
เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เที่ยวทิพย์) ตอนที่ ๕ - สมาชิกหมายเลข 2898082

 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม:Chantharakasem National Museum :  FB  Kenniegallery

 
https://www.sookjai.com/index.php?topic=47802.0;wap2 
139135136 Create Date : 01 เมษายน 2567
Last Update : 1 เมษายน 2567 9:59:12 น.
Counter : 382 Pageviews.

16 comments
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณโฮมสเตย์ริมน้ำ, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณnonnoiGiwGiw, คุณหอมกร, คุณกะว่าก๋า, คุณtoor36, คุณปัญญา Dh, คุณสองแผ่นดิน, คุณhaiku, คุณSweet_pills, คุณนายแว่นขยันเที่ยว, คุณnewyorknurse, คุณThe Kop Civil, คุณtuk-tuk@korat, คุณmultiple, คุณEmmy Journey พากิน พาเที่ยว

  
สวัสดียามสายค่ะ คุณบอล

มาตามเที่ยววังต่อตอนที่2ค่ะ
แดดเปรี้ยงเลยค่ะ ตอนเข้าไปเดินด้านในเย็นไหมคะ

ช่วงนี้มันร้อนจัดจริงๆค่ะ
วันหยุดกะจะกบดานอยู่บ้าน ก็ร้อนจนอยู่ในบ้านยากจริงๆ
ต้องไปนั่งรับลมหน้าบ้าน หลังบ้านแทนค่ะ
โดย: โฮมสเตย์ริมน้ำ วันที่: 1 เมษายน 2567 เวลา:10:32:19 น.
  
ร้อนแบบนี้ไม่ไปไหนแน่ๆ คุณบอล

โดย: หอมกร วันที่: 1 เมษายน 2567 เวลา:11:15:16 น.
  
ชอบทั้งผังอาคารและรูปแบบสถาปัตยกรรมของพระราชวังจันทรเกษมเลยครับคุณบอล
พระแท่นบรรทมก็งดงามอลังการมากครับปีนี้อากาศร้อนจัดมากจริงๆ
แอร์เสียนี่ยังไงก็ต้องรีบซ่อมจริงๆครับ
ไม่ว่าจะแอร์บ้านหรือแอร์ในรถก็ตาม

สเวนเซ่นส์มาดามชอบรสมะม่วงมากๆเลยครับ
ผมไม่กล้ากินเยอะ กลัวเบาหวานจะขึ้นครับ 555

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 เมษายน 2567 เวลา:12:38:27 น.
  
เห็นแดดแล้วไม่อยากออกไปเที่ยวไหนเลยค่ะ
ความจริงก็อยากไปยุดยา ไปไหวพระเข้าวัด กินกุ้ง
แต่แดดมันทรมานจิตทรานใจจริงๆ เรื่องเข้าวัด เลยต้องพับไว้ก่อน


ต้มจืดตำลึงกินกี่ทีก็ไม่เบื่อค่ะ แต่นี่ซื้อปวยเล้งมา
ว่าจะทำต้มจืดปวยเล้ง ขอบคุณที่แวะไปทักทายที่บล็อกนะคะ

ค่าไฟเท่าไร ช่วงนี้ก็ต้องยอมแหละเนอะ
มันร้อนเกินไปจริงๆ เข้าครัวนี่เหมือนซ้อมตกนรก
อากาศก็ร้อนอยู่แล้ว ไฟหน้าเตายิ่งทำให้ร้อนหนักกว่าเดิม
โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 1 เมษายน 2567 เวลา:15:31:00 น.
  
ที่นี่ยังไม่เคยไปเลยครับ มีโอกาสต้อเที่ยวบ้าง แดดแรงน่าดูเหมือนกัน
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 1 เมษายน 2567 เวลา:21:14:38 น.
  
สวัสดีครับคุณบอล
โดย: ปัญญา Dh วันที่: 1 เมษายน 2567 เวลา:21:33:28 น.
  
ตามเที่ยวผ่านบล็อกคุณบอลครับ
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 1 เมษายน 2567 เวลา:22:53:32 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณบอล

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 เมษายน 2567 เวลา:4:43:34 น.
  
พระราชวังสวยงามมากครับ พอบูรณะแล้วยังดูใหม่เอี่ยมเลยนะครับ
โดย: The Kop Civil วันที่: 2 เมษายน 2567 เวลา:10:42:11 น.
  
ลวดลายแกะสลักหน้าบันงดงามมากนะคะ
ภาพสวยมาก
ขอบคุณคุณบอลที่พาเที่ยวค่ะ
โดย: Sweet_pills วันที่: 2 เมษายน 2567 เวลา:14:02:47 น.
  
สวยเนาะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 2 เมษายน 2567 เวลา:14:10:28 น.
  
สวัสดีครับ

จากบล็อก
ที่บ้านผมก็ร้อนมากเหมือนกันครับ อากาศไม่ดีมีฝุ่น pm2.5 มากด้วย
คุณบอลยังดี ที่ตอนเย็นมีอากาศธรรมชาติดีอยู่ครับ
โดย: ปัญญา Dh วันที่: 2 เมษายน 2567 เวลา:20:15:10 น.
  
เวลาเราทำดี
คนแรกที่รู้สึกสบายใจและมีความสุข
ก็คือตัวเราจริงๆครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 เมษายน 2567 เวลา:21:39:29 น.
  
พลับพลาจัตุรมุข ทรงหลังคางามมากๆเลยนะครับ
นึกถึงสมัยเรียน สถาปัตยกรรมไทย นั่งท่อง
ช่อฟ้า หางหงส์ คอสอง หย่อง คืออะไร อยู่ตรงไหนนี่
มึนตึ๊บเลยเชียวครับ555

เฟอร์นิเจอร์โบราณนี่ สวยงามมีมนต์ขลังจริงๆ เห็นแล้วน้ำลายไหล อิอิ

รูปด้านภายนอกนี่ กรอบประตูหน้าต่างไม้แกะสลัก ช่องลมไม้ฉลุ
ลวดลายงดงามมาก แต่เสียตรงเหล็กดัดนี่แหละนะครับ

น้องบอลบอก เหล็กดัดไม่สวยก็ต้องติด ก้เพราะเอ็งจ้องน้ำลายไหลอยู่นี่ไง เดี๊ยะๆ555

โดย: multiple วันที่: 3 เมษายน 2567 เวลา:4:23:21 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณบอล

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 เมษายน 2567 เวลา:5:28:34 น.
  
ตามมาเที่ยวค่ะ หน้าร้อนแล้วรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
โดย: Emmy Journey พากิน พาเที่ยว วันที่: 3 เมษายน 2567 เวลา:11:01:19 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ทนายอ้วน
Location :
นนทบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]