Group Blog
พฤษภาคม 2567

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
เที่ยววัดใกล้ๆบ้าน - วัดปราสาท บางกร่าง นนทบุรี
สถานที่ท่องเที่ยว : วัดปราสาท บางกร่าง นนทบุรี, นนทบุรี Thailand
พิกัด GPS : 13° 50' 20.92" N 100° 27' 6.71" E






 



วัดปราสาท  นนทบุรี
 





วัดปราสาท  นนทบุรี  เป็นวัดเก่าแก่  สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง   ในสมัยอยุธยา  มีอายุกว่า 400 ปี เลยทีเดียว
 



 

วัดปราสาท  นนทบุรี  เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่  ตั้งอยู่ที่  เลขที่ 18   หมู่ที่ 4 บ้านบางกร่าง  ถนนบางกรวย - ไทรน้อย  ตำบล บางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี   
 
 


 
กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียน 
วัดปราสาท  นนทบุรี   มีสถานะเป็นโบราณสถานแห่งชาติ  ในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  79  ตอนที่  100  หน้า  2387  วันที่  13  พฤศจิกายน  2505  โดยกำหนดพื้นที่ประกาศขึ้นทะเบียนขนาด  2  งาน  30  ตารางวา
 
 













วัดปราสาท  นนทบุรี    ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี  พ.ศ.2310   สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย   แต่มีการสันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลาง ประมาณรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม  สร้างขึ้นโดย  เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์  (องค์ไล)   ซึ่งต่อมาเสด็จเถลิงถวัลย์พระราชสมบัติถึงที่  พระเจ้าปราสาททอง  โดยเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ทั้งนี้  สำนักศิลปากรที่ 2  สุพรรณบุรี  ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า วัดปราสาท  นนทบุรี  ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี  เป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย










 
 
ความโดดเด่นของวัดแห่งนี้อยู่ที่
 “อุโบสถ”  มีลักษณะการสร้างแบบก่ออิฐถือปูนศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย   ฐานอุโบสถมีลักษณะอ่อนช้อยคล้ายท้องเรือสำเภา  หรือที่เรียกว่า  ตกท้องช้าง  เป็นเอกลักษณ์ของโบสถ์สมัยอยุธยาซึ่งเป็นลักษณะเด่นของศิลปสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 
 


 
ด้านหน้าและด้านหลังพระอุโบสถมีมุขยื่นออกมา  ส่วนฐานมุขที่ยื่นออกมานี้จะย่อมุม  3  มุม  ทำให้ฐานอาคารโดยรวมอยู่ในผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าย่อมุมไม้สิบสอง  ฐานของอุโบสถเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่อ่อนโค้งแบบท้องเรือสำเภา  รับกับหลังคาเครื่องไม้ที่อ่อนโค้งเช่นเดียวกัน ทำให้พระอุโบสถหลังนี้มีด้านหน้าและด้านท้ายเชิดขึ้น ดูมีความอ่อนช้อยงดงาม



















หน้าบันด้านทิศตะวันออกประดับเครื่องไม้จำหลักรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ ส่วนหน้าบันด้านทิศตะวันตกจำหลักไม้เป็นลายกระหนกก้านขด
 
 
 
เครื่องบนพระอุโบสถเป็นไม้ทั้งหมด  มุงด้วยกระเบื้อง  หลังคาด้านหน้าเชิดขึ้นเล็กน้อยฐานเป็นเส้นโค้งแบบเดียวกับหลังคาหน้าบัน 





















 
 









 
อุโบสถเป็นแบบ  มหาอุตม์   ด้านหน้ามีประตูประตูทรงปราสาทประดับลวดลายปูนปั้นเป็นทางเข้าอุโบสถ  3 บาน  ไม่มีหน้าต่างและประตูด้านหลัง   แต่มีการสร้างช่องแสงด้านหลังองค์พระประธาน  1  ช่อง  เพื่อให้แสงสว่างกระจายไปทั่วพระประธานเสมือนมีพระรัศมีส่องแสงออกมา  ถือเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญามหัศจรรย์ที่บรรพชนได้สร้างสรรค์ไว้
 
 















ภายในอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาว  เป็นงานเขียนสมัยอยุธยาตอนกลาง-ปลาย  ตอนบนสุดเขียนภาพอดีตพุทธเจ้า  ถัดลงมาเป็นวิทยาธรเหาะประนมหัตถ์ถือดอกบัว อยู่เหนือภาพเขียนเรื่องทศชาติชาดก คั่นด้วยเทวดายืนประคองอัญชลีหันหน้าเข้าหาพระประธาน  โดยช่างสกุลชั้นสูงนนทบุรี เป็นจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่ที่สุดในนนทบุรีและลบเลือนไปมากแล้วในปัจจุบันแต่ยังคงเห็นเค้าภาพสะท้อนถึงวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือน รวมถึงราชประเพณีในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี อาทิ ศิราภรณ์ประดับศีรษะบุคคลสูงศักดิ์ กระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ยานมาศ ทั้งสัปคัป เสลี่ยง เครื่องประดับสถาปัตยกรรม และการแต่งกายต่างๆ
 















 
 
ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานและพระพุทธรูปจัดเป็นหมู่รอบองค์พระประธาน
 


 
พระพุทธรูปประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทององค์ใหญ่ปางสมาธิศิลปะอู่ทอง  ขนาดหน้าตัก 3.77 เมตร  นามว่า หลวงพ่อใหญ่ หรือ พระพุทธรูปปราสาททอง  มีพระสาวกและหมู่พระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิและปางมารวิชัยอีก 25 องค์  สันนิษฐานว่าเป็นศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนกลาง
 











 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เพจ วัดปราสาท จังหวัดนนทบุรี ได้เผยแพร่ภาพการขุดสำรวจรากฐานเดิมของซุ้มประตูอุโบสถและสำรวจฐานเดิมของตัวอุโบสถวัดปราสาท นนทบุรี โดยเจ้าหน้าที่กองโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี กรมศิลปากร
 



การขุดสำรวจได้พบรากฐานเดิมสมัยอยุธยาอยู่ลึกลงไปเมตรกว่า จากระดับฐานอุโบสถวัดปราสาทในปัจจุบัน
 
 


 
ตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นของระดับรากฐานซุ้มประตูอุโบสถเดิมสมัยอยุธยาที่อยู่ลึกมากนั้น อาจมาจากพื้นที่ของวัดปราสาทมีการเปลี่ยนแปลงตลอดของพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำลำคลอง น้ำท่วมอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ฐานซุ้มประตูและฐานอุโบสถวัดปราสาทต้องมีการขยับสูงขึ้นจากการบูรณะในสมัยหลัง
 
 



การขุดสำรวจรากฐานเดิมของซุ้มประตูอุโบสถวัดปราสาท ที่กำลังดำเนินการนี้เพื่อจะนำมาประกอบกับการบูรณะอุโบสถให้มีความแข็งแรงต่อไปในอนาคต
 
 



 
ปัจจุบันวัดปราสาท จังหวัดนนทบุรี กำลังดำเนินการบูรณะอุโบสถ และซุ้มประตูทรงปราสาท โดยสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี กรมศิลปากร ดำเนินการการบูรณะ สามารถสอบถามร่วมบูรณะอุโบสถได้ที่เพจ วัดปราสาท จังหวัดนนทบุรี
 
 
 
 
 
ที่อยู่ : 18 หมู่ 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
พิกัด : https://goo.gl/maps/dFYymssKqj33z3fM9
เปิดให้เข้าชม : 07.00-18.00 น.
โทร : -
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/วัดปราสาท-จังหวัดนนทบุรี
 
 








ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสำหรับข้อมูลครับ





ไหว้พระ วัดปราสาท นนทบุรี วัดเก่าแก่กว่า 400 ปี ชม โบสถ์มหาอุด ต้นตะเคียน ใหญ่ที่สุดในไทย – เอิงเอย

 
วัดปราสาท - เทศบาลเมืองบางกร่าง

 
วัดปราสาท – วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

 
เที่ยววัดเก่าเมืองนนท์ “วัดปราสาท” ยลโบสถ์มหาอุดอันงดงามสมัยอยุธยา – ผู้จัดการออนไลน์

 
 
หลุมขุดสำรวจวัดปราสาท นนทบุรี พบฐานเดิมซุ้มประตูอุโบสถอยู่ลึกเมตรกว่า – ศิลปวัฒนธรรม


 



 
135136137




 



Create Date : 15 พฤษภาคม 2567
Last Update : 15 พฤษภาคม 2567 13:03:14 น.
Counter : 685 Pageviews.

10 comments
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณปัญญา Dh, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณThe Kop Civil, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณnonnoiGiwGiw, คุณmultiple, คุณนายแว่นขยันเที่ยว, คุณสองแผ่นดิน, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณหอมกร, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณSweet_pills, คุณnewyorknurse, คุณmariabamboo

  
สวัสดีครับคุณบอล

มาชมวัดครับ
โดย: ปัญญา Dh วันที่: 15 พฤษภาคม 2567 เวลา:13:26:33 น.
  
ชอบประโยคนี้จริง ๆ ค่ะ อธิบายความได้ทุกสิ่ง ...
"ภูมิปัญญามหัศจรรย์ที่บรรพชนได้สร้างสรรค์ไว้"

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 15 พฤษภาคม 2567 เวลา:14:03:07 น.
  
เป็นวัดที่เก่าแก่มากเลยนะครับ ผมมีโอกาสได้ไปไหว้พระที่วัดนี้เหมือนกันครับ แต่ตอนนั้นปั่นจักรยานกันไปครับ
จากบล็อก
โอวว สุดยอดเลยครับ เก่งมาก ๆ
โดย: The Kop Civil วันที่: 15 พฤษภาคม 2567 เวลา:15:37:46 น.
  
ที่บ้านก็เจอบ่อยค่ะ คางคกมาซุกตามกระถางต้นไม้หรือพื้นดินแฉะ ๆ
เจอเมื่อไหร่ก็จะเชิญออก ... ใช้ที่คีบถ่านคีบออกไปปล่อยนอกบ้านทุกที
แต่จะบอกว่าพวกนี้เขาชอบบรรยากาศแบบนี้ค่ะ ยิ่งบ่อบัวยิ่งชอบ เดี๋ยว ๆ ก็กลับมาอีกทุกที
ไม่ชอบพวกสัตว์เลื้อยคลานและครึ่งบกครึ่งน้ำแบบนี้เหมือนกันค่ะ 555

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 15 พฤษภาคม 2567 เวลา:17:41:01 น.
  
วัดบ้านพวกเราอ่ะเน้ออออ... อิอิ
โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 15 พฤษภาคม 2567 เวลา:17:54:29 น.
  
โอ้พระอุโบสถ ซุ้มประตูปูนปั้นลอยตัว ทรงปราสาท 5 ยอด งานละเอียดปราณีต งดงามมากเลยนะครับ

ด้านข้าง โค้งท้องเรือสำเภา อ่อนช้อย ไม่มีหน้าต่าง ตามแบบโบสถ์ มหาอุตม์
หลังคา 4ตับ ลดหลั่น งามมาก

ภายในนี่ขลังมาก กลุ่มพระประธาน กับพระสาวกนี่ ไม่น่าต่ำกว่า 20องค์เลยนะครับ

งานจิตรกรรมสีฝุ่น ทศชาติชาดก ชำรุดไปตามกาลเวลา
แต่ก็เหลือเค้าความงดงามไว้พอให้เห็นได้นะครับนี่

จริงๆโบสถ์มหาอุตม์ นี่เค้าเชื่อกันว่า เป็นโบสถ์ ที่ใช้ล้างอาถรรพ์
หรือแก้คำสาบานต่างๆ

อ.เต๊ะ สมัยก่อนสาบานไว้แยะ คงต้องหาโอกาส ไปขอขมาลาโทษซักครั้งนึงแล้วละครับ 555

โดย: multiple วันที่: 15 พฤษภาคม 2567 เวลา:19:55:11 น.
  
ตามเที่ยว ไหว้พระครับ
หลายวันก่อน คุณชีริวก็พาเที่ยว จ.นนทบุรี

โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 15 พฤษภาคม 2567 เวลา:22:47:20 น.
  
ขอบคุณที่พาไปเที่ยวคุณบยอล
เห็นคนรุ่นใหม่มาเที่ยววัดก็ดีนะ

โดย: หอมกร วันที่: 16 พฤษภาคม 2567 เวลา:6:54:05 น.
  
นนทบุรีใกล้ๆ แค่นี้ก็มีวัดเก่าให้พี่บอลได้เที่ยวด้วยหรอครับ

จริงๆ จังหวัดใกล้ๆ ที่เที่ยวก็แอบเยอะอยู่นะครับเนี้ย
โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 17 พฤษภาคม 2567 เวลา:9:44:10 น.
  
กราบพระค่ะคุณบอล
เป็นวัดเก่าแก่ที่งดงามอีกแห่งนะคะ
ภาพสวยมาก ขอบคุณคุณบอลที่พาเที่ยวค่ะ
โดย: Sweet_pills วันที่: 17 พฤษภาคม 2567 เวลา:11:13:36 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ทนายอ้วน
Location :
นนทบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 157 คน [?]