Group Blog
ตุลาคม 2562

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
All Blog
ทนายอ้วนพาเที่ยวเชียงใหม่ - ดี๋ใจยิ่งแล้ว .. แขกแก้วมาเยือนอีกเตื้อ - วัดหมื่นสาร เชียงใหม่
สถานที่ท่องเที่ยว : วัดหมื่นสาร เชียงใหม่, เชียงใหม่ Thailand
พิกัด GPS : 18° 46' 38.13" N 98° 59' 5.03" E

 

วัดในเชียงใหม่แห่งต่อไปที่จะพาไปเที่ยวกันอยู่แถวๆถนนวัวลายครับ  เป็นแหล่งผลิตเครื่องเงินที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่เลยครับ
 


 
วัดหมื่นสาร  เชียงใหม่
 
 วัดหมื่นสาร ตั้งอยู่บนถนนวัวลาย ต.หายยา


 
ประวัติ 
วัดหมื่นสาร มีปรากฏตั้งแต่สมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์ราชวงศ์เม็งราย องค์ที่ 12 ครองนครเชียงใหม่ เมื่อจุลศักราช 804-840 (พ.ศ. 1985- 2021) ในตำนานพระสิลาว่า ในสมัยนั้น พระมหาญาณโพธิอยู่สำราญในวัดป่าแดงที่นั้น พระติโลกราชทรงสั่งให้ หมื่นคำภา เวียงดิน นำเอาพระศิลาไปถวายแด่พระมหาญาณะโพธิในวัดป่าแดง  ส่วนพระมหาญาณะโพธิเถระเจ้าก็ให้ทำสักการะบูชาและสรงพระศิลาเจ้าด้วยสุคนธวารี มีประการต่าง ๆ ในขณะยามนั้นห่าฝนอันใหญ่ก็หลั่งไหลลงมาเป็นอันมากก็มีแล ในกาลเมื่อนั้นอำมาตย์ใหญ่ผู้หนึ่งมีนามว่า หมื่นหนังสือวิมลกิตติ เป็นสังฆการีนั้น ก็ให้สร้างวิหารในวัดหมื่นสารแล้วก็ไปอาราธนาเอาพระศิลาเจ้าจากวัดป่าแดงมาประดิษฐานไว้ในวัดหมื่นสาร เพื่อให้จำเริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาต่อไปภายหน้า มหาสวามีเจ้าตนเป็นสังฆนายกอยู่ในวัดหมื่นสารมีนามว่า พุทธญาณเถร ก็ไปยังวัดสวนดอกไม้แล้วก็อาราธนาพระสิลาเจ้าไปเพื่อกระทำสักการะบูชาแล้วนิมนต์กลับมาวัดหมื่นสารดังเดิมนั้นแล
 
 

แสดงให้เห็นว่าวัดหมื่นสารมีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าติโลกราชแล้วและคงเป็นวัดสำคัญเพราะเจ้าอาวาสเป็นถึงชั้น “มหาสวามีสังฆนายก”  (เทียบเท่าสมเด็จพระสังฆราชในปัจจุบัน) 
 

 
นอกจากนี้ยังปรากฏในพงศาวดารโยนก ฉบับหอสมุดแห่งชาติหน้า 401 บรรทัดที่ 10 กล่าวว่า ลุศักราช 884 (พ.ศ. 2065) พระเจ้าอาทิตยวงศ์ เสวยราชสมบัติ ณ กรุงเทพมหานครศรีอยุธยา  (พระอาทิตยวงศ์แห่งกรุงศรีอยุธยา  ในเรื่องภาพยนต์เรื่องสุริโยไท)  แต่งราชทูตมาสืบทางราชไมตรีพระเจ้าเชียงใหม่จัดการรับรองราชทูตพอสมควรแปลพระราชสาส์นยังวัดหมื่นสารดังนี้ ซึ่งในสมัยนั้นตรงกับสมัยพระเมืองแก้ว ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 14 แห่งราชวงศ์เม็งราย และในตำนานวัดต่าง ๆ (ธรรมก้อมหรือธรรมประวัติเรื่องสั้น) จารไว้ในใบลานด้วยอักษรพื้นเมืองซึ่งพระมหาหมื่นญาณวุฑฒิ วัดเจดีย์หลวง ได้กล่าวถึง การตั้งชื่อวัด คำว่า “ หมื่นสาร ” ไว้ว่า ศักราช 888 (พ.ศ. 2069) สมัยแผ่นดินพระเมืองเกษเกล้า กษัตริย์นครพิงค์ องค์ที่ 15 แห่งราชวงศ์เม็งรายธานี แห่งแคว้นลานนาไทย สมัยนั้นมีเสนาอามาตย์ ผู้หนึ่ง ชื่อวิมลกิตติ (นายทหารยศชั้นหมื่น) ได้ฐาปนาพระอารามนี้ขึ้น โดยมีบาลีกล่าวไว้ซึ่งแปลได้ว่า อาวาสนี้ อันหมื่นวิมลกิตติ ผู้เป็นมหาโยธา (ทหารผู้ใหญ่) ในนครนี้ตั้งไว้แล้วสำหรับหมื่นวิมลกิตตินี้มีชื่อปรากฏอยู่หลายแห่งหลายสมัยหลายกษัตริย์ด้วยกัน เมื่อสร้างวิหารเพื่อประดิษฐานพระศิลานั้นอยู่ในสมัยพระเจ้าลกติโลกราช และปรากฏในศิลาจารึกวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เมื่อสร้างวัดร่ำเปิง เป็นสมัยพระเจ้ายอดเชียงราย และเมื่อฐาปนาอารามวัดหมื่นสารครั้งหลังนี้อยู่ในสมัยพระเมืองเกษเกล้าดังกล่าว ชื่อเต็มของท่านมีชื่อว่า “ หมื่นหนังสือวิมลกิตติสิงหละราชมนตรี ” เป็นสังฆการีและเกี่ยวกับการรับรองราชทูตและแปลพระราชสาส์น ท่านได้อุปถัมภ์วัดหมื่นสารมาตลอด วัดนี้จึงได้ชื่อว่า “
วัดหมื่นสาร
 

 
ในอดีตวัดแห่งนี้เคยเป็นคลังเก็บเสบียง อาวุธ และเป็นที่พักสำหรับทหารบาดเจ็บของกองทัพญี่ปุ่น ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆ วัด ทหารเหล่านี้ยังสอนภาษาญี่ปุ่น และมอบอาหารให้แก่เด็กๆ หลังกองทัพญี่ปุ่นแพ้สงคราม จึงนำอาวุธสงครามหลายชิ้นทิ้งลงในน้ำบ่อหลวงภายในวัด ฯลฯ

 
 

พระอุโบสถ เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ยกพื้นสูง สร้างขึ้นเมื่อปี 2534 หน้าบันประดับด้วยลายปูนปั้นพรรณพฤกษา โดยรวมมีลักษณะคล้ายกับพระวิหารขนาดย่อส่วน


พระวิหาร  เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์  โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  หน้าบันประดับด้วยปูปั้นลวดลายละเอียดประณีต  ซุ้มประตูทางเข้า  3  ทาง  ซุ้มที่อยู่ตรงกลางจะมีขนาดใหญ่กว่าด้านข้างทั้งสองด้าน  บนผนังด้านหน้าประดับด้วยจิตกรรมฝาผนังเต็มผนัง

 
 
พระเจดีย์  ตั้งอยู่บนฐานสูง  มีบันไดทอดสูงขึ้นไปจนถึงซุ้มทั้งสี่ทิศ  เหนือซุ้มเป็นองค์ระฆังทรงกลมศิลปะแบบพม่า   


 
 

สถูปบรรจุอัฐิธาตุครูบาศรีวิชัย เป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของวัด หลังจากที่ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยมรณภาพลง อัฐิธาตุของครูบาถูกแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ส่วนหนึ่งนำมาเก็บไว้ที่วัดแห่งนี้ แต่อย่างไรก็ตามอัฐิธาตุที่วัดหมื่นสาร ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีที่มาอย่างไร มีเพียงแต่คำบอกเล่าของผู้อาวุโสในหมู่บ้านวัวลายเท่านั้นว่า อัฐิธาตุครูบาศรีวิชัยที่บรรจุภายในสถูปวัดหมื่นสารนั้นเป็นอัฐิที่ได้รับมาจากครูบาขาวปี๋ ศิษย์เอกของครูบาศรีวิชัย


 
 

หอศิลป์สุทฺธจิตฺโต เดิมเรียกกันว่า หอเงิน  เป็นอาคารล้านนาประยุกต์ มีบันได้ทางขึ้นที่มุขด้านหน้า 2 ด้าน ซ้าย-ขวา โครงสร้างหอศิลป์มีขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 12.1 เมตร ออกแบบโครงสร้างโดยนายอำนวย นันตากาศ  ช่างเงินบ้านวัวลายหลายคน  นำโดย  นายจิรศักดิ์ กาวิละ ช่างเงินบ้านวัวลายเป็นสล่าเก๊า  ช่วยกันดุนลายโลหะประดับตกแต่งทั้งภายใน และภายนอกหอศิลป์ ซึ่งเป็นลวดลายพื้นเมืองล้านนาดั้งเดิม เนื้อเรื่องเกี่ยวกับพระเวสสันดร เป็นต้น ลวดลายเหล่านี้สื่อถึงประวัติความเป็นมาของชาวบ้านวัวลาย ภายในมีหุ่นขึ้ผึ้งรูปเหมือน 3 ครูบา ที่ชาวบ้านเคารพได้แก่ ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ครูบาอินตา อินทปัญโญ (ครูบาอินต๊ะ) และพระครูโอภาสคณาภิบาล (ครูบาบุญปั่น ปุญญาคโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดหมื่นสาร


มาเที่ยวเชียงใหม่ครั้งหน้า  ลองหาโอกาสมาเที่ยวชม  
วัดหมื่นสาร นะครับ  ได้กราบพระ  ไหว้พระเจดีย์  ไหว้อัฐิครูบาศรีวิชัย  แล้วยังได้ชื่นชมกับศิลปะอันโดดเด่นของภาคเหนือที่ถ่ายทอดลงบนเนื้อเงินอันสวยงามด้วยครับ 
139138140Create Date : 31 ตุลาคม 2562
Last Update : 31 ตุลาคม 2562 14:36:08 น.
Counter : 720 Pageviews.

13 comments

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณสองแผ่นดิน, คุณKavanich96, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณSweet_pills, คุณRananrin, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณkatoy

  
ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการคุณ ที่ทำให้การท่องเที่ยววัดหมื่นสารของเราสนุกยิ่งขึ้นครับ


https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/828862
//chiangmai.holidaythai.com/2015/01/wad-muen-sarn.html
https://culture.mome.co/watmuensan/
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 31 ตุลาคม 2562 เวลา:14:37:22 น.
  
รอขอบคุณผู้มีอุปการคุณด้วยเช่นกันค่ะ คริ คริ
โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 31 ตุลาคม 2562 เวลา:15:17:55 น.
  
มาเที่ยว ไหว้พระ วัดหมื่นสารด้วยครับ
พระอุโบสถ วิหาร สถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ ก็งามมากครับ


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 31 ตุลาคม 2562 เวลา:23:30:41 น.
  
ขอบคุณที่แบ่งปัน
โดย: Kavanich96 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา:3:33:19 น.
  
วัดนี้สวยแฮะ พี่ไปเชียงใหม่หลายรอบ เหมือนไม่เคยไปเลยป่าวหว่า

เคยไปแต่หมื่นเงินล้าน หมื่นเงินกองอ้ะ


โอมากาเสะตอนนี้มีหลายร้านนะ ลองหาๆ ดูบันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
จันทราน็อคเทิร์น Diarist ดู Blog
ทนายอ้วน Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา:14:26:09 น.
  
วัดนี้เหมือนผมจะได้ไปนะครับ ทริปนั้นผมเบลอมากมั่วไปหมดเลย 5555
ต้องไปซ่อมจริงๆ ละครับ เชียงใหม่เนี้ย

จากบล๊อก
แพงแบบไม่ได้เตรียมใจไปเลยครับ 55555
พี่นกชาย หุ่นดีมากครับ แต่ผมไม่เจอพี่นกหญิง
และ...ผมว่าปติครับ ผญ ไปไกลกว่าเสมอ 55555555
โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา:15:10:50 น.
  
สวยงามด้วยศิลปะล้านนา งานเครื่องเงินก็ดูงดงามมากด้วยค่ะ
ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะ
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา:15:39:20 น.
  
วัดนี้ยังไม่เคยไปครับ... ดูงดงามด้วยศิลป ทั้งเก่าและใหม่
ถ่ายภาพแบบนี้่ ชอบครับ มีร่ม เงา มุมกล้อง

เข้าไปฟังเพลงพิณเปี๊ยะ ไพเราะ เสียงพิณแปลกคงจะมาจาก
ใช้ กระลามะพร้าวที่ติดกับคัน แตะอกแลวดีดพิณ เสียงก้องนุ่มนวล
เสียงดนตรีประสานก็เหมาะเจาะ

เห็นภาพกับ เสียงพิณแล้วอยากกลับไปเชียงใหม่ ครับ
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา:18:06:50 น.
  
สมเป็นวัดในแหล่งเครื่องเงินนะคะ
มีหลายวัดที่คุณบอลแนะนำนะคะที่คิดว่า
ถ้าได้ไปเชียงใหม่อีก ต้องไปเยี่มชมและไหว้พระ

บ้านพี่ต้องมีขิงดองอยู่เสมอ ไม่ซื้อกิน
แต่ก็มีฝานแผ่นรวมๆไปบ้างเหมือนกันค่ะ

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา:18:20:52 น.
  
ไม่นึกมาก่อนเลยว่า วัดหมื่นสาร จะมีศิปกรรมที่สวยงามากขนาดนี้
โดยเฉพาะโบสถ์ สวยวิจิตรจริงๆครับ คุณทนาย
โดย: พายุสุริยะ วันที่: 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา:20:56:13 น.
  
หอเงินสวยงามล้ำค่ามากค่ะคุณบอล
เคยเห็นซุ้มประตูของวัดแต่ยังไม่มีโอกาสไปค่ะ
ขอบคุณคุณบอลที่พาชมนะคะ
โดย: Sweet_pills วันที่: 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา:23:37:18 น.
  
ขอบคุณนะคะที่แวะไปฟังเพลง
ตามมาเที่ยวด้วยคนค่ะ
โดย: Rananrin วันที่: 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา:0:24:14 น.
  
ตามมาเที่ยวด้วยคนครับ ภาพชุดนี้สวยมากๆ หากมีโอกาสอยากมาเที่ยวชมด้วยตัวเองสักครั้ง
โดย: สมาชิกหมายเลข 4149951 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา:7:46:25 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ทนายอ้วน
Location :
นนทบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 144 คน [?]Top บล็อกสูตรอาหาร