Group Blog
มิถุนายน 2566

 
 
 
 
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
All Blog
ทนายอ้วนชวนเที่ยว - เที่ยวเมืองโอ่ง ... ราชบุรี - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี ราชบุรี
สถานที่ท่องเที่ยว : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี ราชบุรี, ราชบุรี Thailand
พิกัด GPS : 13° 32' 28.03" N 99° 49' 3.47" E 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี  ราชบุรี
 
 
ตั้งอยู่ริมถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  ใกล้กับหอนาฬิการิมแม่น้ำแม่กลอง
 
 


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี  โดดเด่นด้วยอาคารพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นประมาณปี  พ.ศ.  2465  ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อใช้เป็นที่ว่าการเมืองราชบุรีและที่ว่าการมณฑลราชบุรี  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2476  มีการยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล  อาคารหลังนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนใช้เป็นศาลากลางจังหวัดราชบุรี 
 
 


 
ในปี  พ.ศ.  2524  ได้มีการสร้างศาลากลางจังหวัดราชบุรีหลังใหม่และย้ายส่วนราชการไปที่ศาลากลางหลังใหม่  กรมศิลปากรจึงได้ขอใช้อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรีหลังเก่าเพื่อจัดตั้งเป็นอาคารนิทรรศการถาวร    พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในปี  กรมศิลปากรได้ดำเนินการบูรณะเรื่อยมา  จนเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พุทธศักราช 2534  สมเด็จกษิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯทรงเป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการ
 
 อาคารนิทรรศการถาวร  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี  ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดีเด่น  ประจำปี  พ.ศ. 2548  โดย  สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 
อาคารนิทรรศการถาวร 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี    เป็นอาคารชั้นเดียว  4  หลัง  ล้อมรอบสนามหญ้า  (inner court) 
 
 


เป็นอาคารก่ออิฐ  ฉาบปูน  ชั้นเดียว  ยกพื้นสูง  ผนังด้านนอกทึบ  ไม่มีระเบียง  หลังคาทรงปั้นหยา  มุงกระเบื้องว่าว 
 


 
จุดเด่นอยู่ที่มุขกลาง  ที่ยื่นออกมาเป็นทางสำหรับเทียบรถ  ผนังมุขทำเป็นเสาสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เรียงชิดกันข้างละ  3  ต้น  รับกับคานเครื่องประดับหน้าบันทรงโค้งหลายตอนแบบตะวันตก  กลางหน้าบันประดับปูนปั้นรูปครุฑ 
  
ประตูหน้าต่างเป็นบานไม้เกล็ด  ด้านบนเป็นช่องแสง  ระหว่างช่องหน้าต่าง  ประตู  ประดับลายปูนปั้น
  
 
การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 5 เรื่อง  ได้แก่

 
           1. สภาพภูมิศาสตร์และธรรมชาติวิทยาของจังหวัดราชบุรี จัดแสดงแหล่งกำเนิดทรัพยากรธรรมชาติประเภท ดิน หิน แร่ธาตุและรูปจำลอง ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ( กาญจนบุรีและเพชรบุรี ) โดยมีตัวอย่างของซากดึกดำบรรพ์ ดิน หินแร่ อัญมณี และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีแหล่งกำเนิดในจังหวัดราชบุรีจัดแสดงประกอบ
 


 
          2. ประวัติศาสตร์และโบราณคดีของราชบุรี จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่พบในจังหวัดราชบุรี เรียงลำดับตามยุคสมัยดังต่อไปนี้
 2.1 สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จัดแสดงหลักฐานที่สำคัญของโบราณคดีของมนุษย์ในยุคที่มีการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยบริเวณจังหวัดราชบุรี เช่น เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งเครื่องประดับที่ทำจากหิน โลหะ กระดูกสัตว์ต่างๆ รวมทั้งภาชนะดินเผา กลองมโหระทึก และโครงกระดูกมนุษย์ เป็นต้น
 
 
2.2 ราชบุรีในวัฒนธรรมทวารวดี จัดแสดงเรื่องราวและหลักฐานต่างๆ ของวัฒนธรรมทวารวดีที่พบในจังหวัดราชบุรีในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-16 โดยเฉพาะเรื่องราวของเมืองโบราณคูบัว และเทือกเขางู
 

 
2.3 ราชบุรีในวัฒนธรรมเขมร จัดแสดงเรื่องราวและหลักฐานของวัฒนธรรมเขมร หรือ “ลพบุรี” ที่ปรากฏในจังหวัดราชบุรี ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18 โดยมีโบราณวัตถุที่สำคัญภายในห้องจัดแสดงนี้ ได้แก่ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี พบที่บริเวณโบราณสถานจอมปราสาท เมืองโบราณโกสินารายณ์ เป็น 1 ในจำนวน 5 องค์ ที่พบในดินแดนประเทศไทย
 
 

2.4 ราชบุรีในสมัยสุโขทัย - ธนบุรี จัดแสดงเรื่องราวของจังหวัดราชบุรีในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18-24 จากหลักฐานชื่อเมืองราชบุรีที่ปรากฏในศิลาจารึกสมัยสุโขทัย ราชบุรีเป็นเมืองท่า เมืองหน้าด่านและเส้นทางการเดินทัพในสมัยอยุธยา โดยจัดแสดงหลักฐานด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม เครื่องถ้วยจีนและเครื่องปั้นดินเผา
 
 

2.5 ราชบุรีในสมัยรัตนโกสินทร์ จัดแสดงเรื่องราวของจังหวัดราชบุรีในช่วง พ.ศ. 2325 - 2475 แสดงถึงความสำคัญของเมืองราชบุรี ในด้านการเมืองการปกครองการพัฒนาท้องถิ่น ต่อเนื่องจากสมัยกรุงธนบุรีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ (รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7)
 


 
          3. เผ่าชนชาติพันธุ์วิทยาของจังหวัดราชบุรี จัดแสดงเรื่องราวของกลุ่มชนชาติพันธุ์ของจังหวัดราชบุรี ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์เป็นลักษณะเด่นของจังหวัด กลุ่มชนเหล่านี้มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมและประเพณีที่แต่ละชาติพันธุ์ยังคงยึดถือปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมดั้งเดิม ชาติพันธุ์เหล่านี้ ได้แก่ ชาวไทยพื้นถิ่นภาคกลาง ชาวไทยจีน ชาวไทยยวน ชาวไทยมอญ ชาวไทยกะเหรี่ยง ชาวไทยลาวโซ่ง ชาวไทยลาวเวียง และชาวไทยเขมรลาวเดิม


  
             4. มรดกดีเด่น แบ่งการจัดแสดงออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้


 
4.1 มรดกดีเด่นทางวัฒนธรรม เช่น สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว ปูชนียวัตถุที่สำคัญคู่บ้านคู่เมือง ประเพณีวัฒนธรรม เทศกาลงานประเพณีอาหารพื้นบ้านและหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นต้น
 


 
4.2 มรดกดีเด่นทางธรรมชาติ ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางธรรมชาติ เช่น อุทยานหินเขางู โป่งยุบ แก่งส้มแมว เป็นต้น รวมทั้งต้นไม้และพันธุ์ไม้ประจำจังหวัดราชบุรี
 


 
4.3 บุคคลสำคัญ ได้แก่ บุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้แก่จังหวัดในด้านต่าง ๆ เช่น ปูชนียบุคคลที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญทางด้านทหาร การเมืองและการปกครอง รวมทั้งบุคคลสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและศิลปินเพลงพื้นบ้านต่าง ๆ 
          5. ราชบุรีในปัจจุบัน  จัดแสดงในสภาพทั่วไปของจังหวัดราชบุรีในปัจจุบันในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา การสาธารณูปการ การอุตสาหกรรม การเกษตร ประชากรและที่สำคัญคือ พระราชกรณียกิจแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อจังหวัดราชบุรี อาทิเช่น สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี โครงการศึกษาวิธีฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม เป็นต้น
 
 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี  เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00–16.00 น. ปิดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 ค่าเข้าชม ชาวไทย 20 บาท (เด็กเข้าชมฟรี) ชาวต่างชาติ 100 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3232 1513 โทรสาร  0 3232 7235
 
 ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการคุณข้อมูลนะครับ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี – เที่ยวราชบุรี.com
 

 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี – ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี – museum Thailand 


 
รีวิว !!! " พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี" – หมอยารีวิว


 
 

  
134135136 
 Create Date : 06 มิถุนายน 2566
Last Update : 6 มิถุนายน 2566 8:42:55 น.
Counter : 861 Pageviews.

17 comments

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณหอมกร, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณ**mp5**, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณEmmy Journey พากิน พาเที่ยว, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณnonnoiGiwGiw, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณปัญญา Dh, คุณกะว่าก๋า, คุณสองแผ่นดิน, คุณhaiku, คุณนายแว่นขยันเที่ยว, คุณJohnV, คุณSweet_pills, คุณnewyorknurse, คุณkae+aoe, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณจันทราน็อคเทิร์น

  
เจิม
ตามมาเที่ยว...คอนเหิร์ม
ศาลากลางสวยจริงๆ จ๊ะ
โดย: อุ้มสี วันที่: 6 มิถุนายน 2566 เวลา:8:48:19 น.
  
ไม่เคยคิดจะแวะเที่ยวพิพิธภัณฑ์เลยคุณบอล

โดย: หอมกร วันที่: 6 มิถุนายน 2566 เวลา:10:17:01 น.
  
สีหวานแหววเลยค่ะ อิอิ
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 6 มิถุนายน 2566 เวลา:10:36:07 น.
  
ตามมาเที่ยวด้วยคนค่ะ
โดย: Emmy Journey พากิน พาเที่ยว วันที่: 6 มิถุนายน 2566 เวลา:11:43:00 น.
  
สวัสดีคะคุณบอล..

เคยไปเที่ยวที่นี่เมื่อไปทริปรถไฟKIHA

เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว..มีการแสดงในสนามหญ้า

และเจ้าหน้าที่นำพาเที่ยวในแต่ละห้อง

ประทับใจ ได้ความรู้มากมาย

โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 6 มิถุนายน 2566 เวลา:14:49:19 น.
  
สวัสดีครับ

มาดูท่องเที่ยวครับ
โดย: ปัญญา Dh วันที่: 6 มิถุนายน 2566 เวลา:15:22:16 น.
  
เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่สีหวานมากครับคุณบอล
อาคารยังสวยอยู่เลยนะครับ
ที่เชียงใหม่ศาลากลางเก่าก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์
อาคารสวยมากครับ

เรื่องไลน์ รร.ก็เลยสั่งงดไปเลยครับ
ตัดปัญหา 555
มีแต่ไลน์ห้องเอาไว้แจ้งข่าวให้ผู้ปกครองทราบเท่านั้นครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 มิถุนายน 2566 เวลา:15:31:34 น.
  
พูดถึงราชบุรีเราอยากไปกินแกงป่าที่ครัวกระเหรี่ยงสวนผึ้งเลยอ่า
รสชาติร้อนแรงมากกกก อิอิ

แซนวิซแบบนี้เราชอบกินไส้แฮมล่ะ
แต่แยมหม่อนก็เปรี้ยวๆหวานๆ ดี
เราไม่ได้กินหรอกนะแม่กิน 555+
โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 6 มิถุนายน 2566 เวลา:15:57:56 น.
  
ตามเที่ยวด้วยครับ
ไปราชรีหลายครั้งแต่ไม่เคยเข้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 6 มิถุนายน 2566 เวลา:22:09:29 น.
  
ชมพูหวานแหววเลยครับ
โดย: JohnV วันที่: 6 มิถุนายน 2566 เวลา:23:18:46 น.
  
ต๋าเคยไปที่นี่ค่ะคุณบอล
คุณบอลถ่ายภาพสวยมากค่ะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 7 มิถุนายน 2566 เวลา:0:21:56 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับคุณบอล

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 มิถุนายน 2566 เวลา:5:23:29 น.
  
เชียงใหม่ที่ร้านผม
ฝนตกไปแล้วรอบนึง
ตอนนี้แดดเปรี้ยงอีกแล้วครับ 555

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 มิถุนายน 2566 เวลา:15:59:14 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับคุณบอล

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 มิถุนายน 2566 เวลา:5:29:52 น.
  
เห็นการให้สีอาคารแล้ว อึ้งเลยครับ เด็ก ๆ คงจะชอบ.. ถ้าอยู่จังหวัด
เมืองที่หนาวเย็นคงจะดีไม่น้อย
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 8 มิถุนายน 2566 เวลา:7:27:19 น.
  
เป้นคนชอบเดินพิพิธภัณฑ์จริงๆ ด้วยนะครับพี่บอล 5555
เพิ่งรู้ว่าราชบุรีมีพิพิธภัณฑ์ด้วย พักผ่อนแบบได้ความรู้ไปเลยครับ

ผมก็อยากไปนอนเล่น ๆ ที่สวนผึ้ง แต่จองที่พักข้ามปีไม่ได้ซักทีครับ
โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 8 มิถุนายน 2566 เวลา:11:30:28 น.
  
จากบล๊อก

ใครเค้าอ้วกในอ้างกันครับพี่ 555555 เบลอแค่ไหนก็ต้องวิ่งไปโถ่นะ แม่บ้านด่าหมดครับพี่ 55555
โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 8 มิถุนายน 2566 เวลา:11:52:22 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ทนายอ้วน
Location :
นนทบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 155 คน [?]Top บล็อกสูตรอาหาร