ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ
ปีนี้เป็นปีมหามงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖o พรรษา คนไทยร่วมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติหลายงาน นิตยสารแพรวก็เป็นหนึ่งในนั้น นอกจากจะทำอฉบับเทิดพระเกียรติเป็นพิเศษแล้ว ยังจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่พารากอน มีผลงานของศิลปินแห่งชาติและศิลปินที่มีชื่อเสียงหลาย ๆ ท่านมาจัดแสดง เริ่มงานวันที่ ๒๕ มี.ค.- ๕ เม.ย. นี้ ถ้ามีโอกาสไปชม จะเก็บภาพมาฝากกันค่ะบล็อกคุณปอนล่าสุด

Into The Happinessบล็อกเสพงานศิลป์ล่าสุด

เสพงานศิลป์ ๑๙๗
เสพงานศิลป์ ๑๙๘

princess's birthday 7princess's birthday 8เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖o พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิตยสารแพรว ได้จัดทำฉบับในวาระพิเศษเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ โดยภายในเล่มได้รวบรวมพระฉายาลักษณ์เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์พร้อมเรื่องราวประทับใจที่หาชมได้ยากไว้ในฉบับประจำวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘


พร้อมกันนี้ นิตยสาร แพรว ได้เรียนเชิญศิลปินไทยจำนวน ๒๙ ท่าน อันประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นเยี่ยม และศิลปินมีชื่อ ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะและจัดนิทรรศการ “ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อเทิดพระเกียรติเจ้าหญิงในดวงใจของคนไทยที่ทรงสนพระทัยงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างยิ่งรวมทั้งสิ้น ๓๒ ผลงาน อันได้แก่


๑. ฯพณฯ ชวน หลีกภัย
๒. คุณช่วง มูลพินิจ
๓. คุณชัย   ราชวัตร
๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร
๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง  
๖. อาจารย์ปัญญา   วิจินธนสาร
๗. ศาสตราจารย์ถาวร   โกอุดมวิทย์
๘. รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข
๙. คุณวราวุธ ชูแสงทอง
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรวัลย์   ดาเกลี้ยง
๑๑. คุณเกริกบุระ ยมนาค
๑๒. รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง
๑๓. คุณไกรศักดิ์   จิรชัยสกุล
๑๔. รองศาสตราจารย์พัดยศ พุทธเจริญ
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต
๑๖. คุณธีระวัฒน์   คะนะมะ
๑๗. รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ
๑๘. อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ 
๑๙. คุณนิติกร กรัยวิเชียร
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพเนตร์   แย้มมณีชัย
๒๑. อาจารย์จินตนา   เปี่ยมศิริ
๒๒. อาจารย์เนติกร ชินโย
๒๓. อาจารย์ชัยรัตน์   แสงทอง
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราการ จันทรวิชิต  
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิเรก โลหะกุล  
๒๖. อาจารย์มานะ เอี่ยมวัฒนะ
๒๗. อาจารย์ธนฤทธิ์   ทิพย์วารี
๒๘. คุณบุญมี แสงขำ
๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัญญา ดวงรัตน์princess's birthday 4A


     
ผลงานแต่ละชิ้นมีความโดดเด่นและงดงามคนละแบบ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ บอกว่า พระองค์ทรงเป็นครูด้านศิลปวัฒนธรรม ช่วยอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะในทุกด้าน เป็นที่มาของภาพ "เทพรัตน์ ศิลป์สุวรรณภูมิ" นำลวดลายเอกลักษณ์ของ ๑o ประเทศอาเซียนมาประกอบสร้างให้เห็นองค์ความรู้ของสุวรรณภูมิ มีลายทองเปลวของไทย ลายพุกามของพม่า ลายล้านช้างของลาว ลายเขมร ลายเวียดนาม ฯลฯ โดยมีพระองค์ทรงเป็นเสมือนผู้สืบสานวิจัยพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ไปไหนทรงถือแต่สมุดสเกตช์หรือไม่ก็ทรงถ่ายรูป พระองค์ทรงเป็นตัวแทนของศิลป์สุวรรณภูมิจากใจศิลปินไทยคนหนึ่ง


อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เจ้าของผลงานชื่อ "เยาวราช สธ, ๖o" เทคนิคสีอะครีลิก เล่าถึงแรงบันดาลใจว่า รังสรรค์งานชิ้นนี้ขึ้นมาแตกต่างจากผลงานที่หลายคนคุ้นชิน มุ่งถ่ายทอดวิถีชีวิตบนถนนเส้นเยาวราช โดยย้อนเวลาไปเมื่อ ๖o ปีก่อน ความตั้งใจแรกต้องการเทียบเคียงถนนเส้นนี้ระหว่างอดีตกับปัจจุบัน เมื่อศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว เยาวราชเปลี่ยนแปลงไปมากจนแทบไม่เหลือเค้าเดิม จึงเลือกใช้กรอบสี่เหลี่ยมสีดำ ภายในภาพเป็นตัวแทนของปัจจุบันมองย้อนอดีต


"ครั้งหนึ่งเคยได้เฝ้าฯ รอรับเสด็จพระองค์ท่านเนื่องในวันตรุษจีนร่วมกับชาวไทยเชื้อสายจีนนับหมื่นนับพัน รู้สึกประทับใจมาจนทุกวันนี้ จึงนำพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมาต่อ ยอดเป็นผลงานศิลปะ สอดแทรกสัญลักษณ์แทนพระองค์ท่าน เช่น แพะ ไว้ภายในภาพ" ศิลปินแห่งชาติกล่าวprincess's birthday 11


    
ศ.เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร ศิลปินชื่อดัง กล่าวว่า เห็นภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในพระอิริยาบถทรงลุยงานแชร์ตามโซเชียลมีเดีย ก็นำมาเป็นแรงบันดาลใจผสานจินตนาการวาดขึ้นใหม่ พื้นหลังเปลี่ยนเป็นเขื่อนภูมิพล มีพระอาทิตย์ฉายแสง สื่อความหมายถึงการเริ่มต้นที่ดี ทรงถือหนังสือพระมหาชนกเดินทางไปด้วย


"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานเป็นแบบอย่างให้พระองค์ท่าน เสด็จฯ ไปพัฒนาความเป็นอยู่ของคนไทยในพื้นที่ต่างๆ ผมก็เหมือนทุกคน เวลาดูข่าวเสด็จฯ ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจก็มีความสุข ท่านไปที่ไหนไม่เคยเผยความรู้สึกเหนื่อย เศร้า ทรงมีความเพียร และสนุกกับทุกที่ ประทับใจที่ท่านเสด็จฯ ไป สปป.ลาว ร่วมรำวงกับชาวลาวแบบไม่ถือพระองค์" ศ.เกียรติคุณพิษณุกล่าวUntitled-1ด้าน ศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง กับภาพพิมพ์ซิลสกรีนจากยางลูกมะพลับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บอกว่า ทุกปีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงจัดแสดงภาพถ่ายส่วนพระองค์ที่หอศิลป์กรุงเทพมหานคร ตนไปดูงานเสมอ สะดุดตารูปถ่ายใบหนึ่ง เป็นภาพฝีพระหัตถ์ เมื่อครั้นเสด็จฯ ประเทศบังกลาเทศ ทรงถ่ายภาพนกอยู่ในป่าอุดมสมบูรณ์ นำภาพถ่ายนั้นเป็นต้นแบบของงานชิ้นนี้ ใช้สีลูกมะพลับที่ออกดอกปีละครั้ง


"ตอนที่ท่านทอดพระเนตรเห็นภาพพิมพ์ชิ้นนี้ ทรงรู้ทันที ใช้สีจากลูกมะพลับ รับสั่งว่า ในวังมีต้นมะพลับอยู่ ยางนำไปใช้ย้อมเชือกให้ทนได้ด้วย ปัจจุบันนี้คงไม่เห็นความสำคัญ ตัดออกไปเยอะแล้ว ผมประทับใจ ทรงเป็นเจ้าฟ้าที่สนใจด้านศิลปวัฒนธรรมมาก ทรงสนับสนุนศิลปะทุกแขนง ทรงเขียนรูปและถ่ายภาพ มีหลายภาพฝีพระหัตถ์พระองค์ที่ชอบ เช่น ภาพวิวในเมืองบรรยายความเป็นอยู่ได้ดี ภาพป่าไม้ที่ทรงงานเพื่อการอนุรักษ์ มีรูปที่ท่านเสด็จฯ ไปชุมชนคนไทยในนิวยอร์ก ทรงถ่ายรูปป้ายเขียนเป็นภาษาไทยว่า "รับแก้ผ้า" ความจริงแล้วเป็นป้ายร้านรับปัก ชุน เย็บผ้า คนดูอมยิ้มทุกทีที่เห็น พระองค์ทรงมีอารมณ์ขัน" ศิลปินภาพพิมพ์ชั้นนำของไทยกล่าว


งานนิทรรศการ “ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จะจัดแสดง ณ Hall of fame ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม – ๕ เมษายน ๒๕๕๘ พร้อมเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตลอดการจัดแสดงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย


งานนี้มีผู้ร่วมสนับสนุน ได้แก่ คุณชฎาทิพ จูตระกูล แห่งศูนย์การค้าสยามพารากอน, คุณตัน ภาสกร นที, คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), คุณประภาส ทองสุข ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และ คุณจารุวัตร เตชะวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุขสวัสดิ์ไม้อัดไทย จำกัดและ บริษัท ลานนาไม้อัดไทย จำกัด รายได้จากการจำหน่ายผลงานศิลปกรรม นำขึ้นทูลเกล้าฯถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติได้ พร้อมกันนี้ นิตยสารแพรวได้จัดทำฉบับในวาระพิเศษเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ โดยภายในเล่มได้รวบรวมพระฉายาลักษณ์เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ พร้อมเรื่องราวประทับใจที่หาชมได้ยากไว้ในฉบับประจำวันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๘.princess's birthday 5Aพระฉายาลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ และข้อมูลจาก
ryt9.com
praew.com
twitter#แพรว
welovethaiking.com
เฟซบุค Secret Magazine
FB กรุงเทพธุรกิจวันอาทิตย์
นสพ. X-cite ไทยโพสต์ ๑๗-๑๘ มี.ค. ๒๕๕๘
บล็อกนี้อยู่ในหมวดศิลปะบีจีจากคุณเนยสีฟ้า ไลน์จากคุณญามี่Free TextEditor
Create Date : 26 มีนาคม 2558
Last Update : 1 มิถุนายน 2561 9:26:59 น.
Counter : 5974 Pageviews.

16 comments
มองจากใต้ใบ Insignia_Museum
(5 เม.ย. 2564 13:16:37 น.)
พระวิศิษฎศิลปินสิริมังคลาวาท ๒ เม.ย. ๒๕๖๔ haiku
(2 เม.ย. 2564 22:51:43 น.)
เปลือกนอก Insignia_Museum
(25 มี.ค. 2564 12:24:47 น.)
ดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง สายหมอกและก้อนเมฆ
(15 มี.ค. 2564 15:26:40 น.)
  
ขอบคุณค่ะ ที่อัพบล๊อกเรื่องราวกิจกรรมพิเศษสำหรับงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
เนื่องในโอกาสใกล้วันมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖o พรรษาของพระองค์ท่าน
เราก็ได้ข่าวนี้มาเช่นกันค่ะ หากมีโอกาสอาจจะแวะไปชื่นชมผลงานของ
ท่าน ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นเยี่ยม และศิลปินมีชื่อเสียงตามรายชื่อข้างบนด้วยค่ะ
หนังสือแพรว เล่มนี้เหมาะแก่การซื้อสะสมไว้ด้วยนะค่ะ
ขอบคุณ คุณไฮกุมากๆคร้า

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog
โดย: Tui Laksi วันที่: 27 มีนาคม 2558 เวลา:4:49:40 น.
  
สวัสดียามเช้าครับคุณไฮกุ

เป็นงานที่น่าสนใจจังเลยนะครับ
เชื่อแน่ว่าคุณไฮกุไม่พลาดแน่ๆ
จะรอชมภาพสวยๆจากงานในบล็อกคุณไฮกุนี่ล่ะครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 มีนาคม 2558 เวลา:6:32:10 น.
  
สวัสดีคร้าบคุณไฮกุ


เจ้าหญิงในดวงใจของคนไทย ที่ทรงสนพระทัยงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างยิ่ง เป็นคำกล่าวที่ไม่ผิดเลยนะครับ

ตั้งแต่เล็กจนโต มาจนอ.เต๊ะ อายุ30 ฝ่าๆนี่ อิอิ

ภาพที่อ.เต๊ะ เห็นมาตลอดก้คือ ท่าน ทรงสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย มาโดยต่อเนื่อง

แล้วก็เหล่าศิลปินที่มา ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะ ในงานนี้นี่ เป็นสุดยอด ศิลปินแห่งชาติ และชั้นครูทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับ

ขอบคุณที่มาช่วยเผยแพร่งานดีๆแบบนี้
และขอบคุณที่แวะไปเยี่ยม และโหวตให้ อ.เต๊ะ ด้วยนะครับ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

haiku Art Blog ดู Blog


โดย: multiple วันที่: 27 มีนาคม 2558 เวลา:12:16:19 น.
  
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กาบริเอล Travel Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
โหวตและไลค์ให้เลยครับ ไม่มีอะไรมาก ชอบมากครับ
ท่านทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทยจริงๆ
ปล.ขอบคุณที่แวะไปเที่ยวพม่าและโหวตให้ด้วยครับ
โดย: Ariawah Auddy วันที่: 27 มีนาคม 2558 เวลา:13:37:49 น.
  
สวัสดีค่ะ คุณไฮกุ

เป็นเอ็นทรี่ที่น่ารักมากมาย
เห็นพระองค์ทีไรก้อมีความสุขและภาคภูมิใจทุกครั้ง

งั้นรีบโหวตเลยค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Sports Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

มีความสุขมาก ๆ นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 27 มีนาคม 2558 เวลา:14:01:54 น.
  

ขอบคุณโหวตด้วยค่ะจะคอยชมจากบล็อกนี้ล่ะค่ะเพราะ

ช่วงนั้นไม่อยู่ค่ะ โหวตให้ด้วยค่ะ


haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: พรไม้หอม วันที่: 27 มีนาคม 2558 เวลา:15:01:15 น.
  
สวัสดียามค่ำครับ

โดย: ก้อนเงิน วันที่: 27 มีนาคม 2558 เวลา:21:24:45 น.
  
เรียบง่าย งดงาม และสูงส่ง
ทรงเป็นเช่นนั้นจริงๆ

จองที่ไว้ก่อน จะกลับมาอีกค่ะ
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
กาปอมซ่า Music Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 27 มีนาคม 2558 เวลา:22:38:19 น.
  
เจอเม้นท์พี่ภานิคก็ไปไม่ถูกแล้วค่ะ ทรงเป็นเช่นนั้นจริงๆด้วย
แพรวจัดดีเชียวค่ะ ทั้งนิทรรศการและเล่มพิเศษ
ขอบคุณที่นำมาให้ชมค่ะคุณไฮกุ

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 27 มีนาคม 2558 เวลา:23:23:47 น.
  
ฟัง MV ไปด้วยน้ำตาจะไหล ปลื้มปิติไปด้วยค่ะ
สุขในใจเหลือหลาย
รินซื้อเสื้อสีม่วงไวแล้วค่าา
คงได้ใส่ทุกวัน จ นะคะ ^^
คืนนี้จะมาโหวตให้ค่าา
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 27 มีนาคม 2558 เวลา:23:36:51 น.
  

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog

เวลาดูข่าวในทีวีในแต่ละวันพระองค์ทรง
ทรงงานมากมาย เคยลองนับดูว่าในแต่ละวัน
ท่านทรงงานกี่งาน เห็นแล้วแทบไม่มีเวลาได้พักเลยค่ะ
จะรอชมภาพงานนิทรรศการที่คุณไฮกุจะนำมาฝากนะคะ
โดย: AppleWi วันที่: 28 มีนาคม 2558 เวลา:0:02:42 น.
  
มาโหวตค่าาาาาาาาาาบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blogโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 28 มีนาคม 2558 เวลา:0:02:49 น.
  
สวัสดียามเช้าครับคุณไฮกุ

ช่วงนี้มีงานสัปดาห์หนังสือด้วยใช่ไหมครับ
ผมไม่ค่อยได้ตามข่าวเท่าไหร่
ปีนี้ก็ไม่มีผลงานหนังสือเล่มใหม่ของตัวเอง
ก็เลยไม่ได้ลงไปกรุงเทพครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 มีนาคม 2558 เวลา:6:47:45 น.
  
จะวันเกิดเท่านอีกแล้ว เวลาผ่านไปเร็วจริงๆ ช่วงนี้เราจะได้ยินเพลง นารีรัตนา ไม่รู้ว่าคุณไฮกุเคยได้ฟังบ้างมั้ย

+
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 28 มีนาคม 2558 เวลา:10:31:30 น.
  
มาทักทายก่อนนะคะ
เน็ตมันช้ามาก ภาพไม่ขึ้นเลยค่ะ

แล้วมาใหม่นะคะ
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 28 มีนาคม 2558 เวลา:22:00:24 น.
  
น่าสนใจมากค่ะ เสียดายอยู่ไกล
โดย: sawkitty วันที่: 31 มีนาคม 2558 เวลา:16:42:35 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Haiku.BlogGang.com

haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด