นิทรรศการ ‘ธ ทรงกอบทรงเกื้อหนุน โอบเอื้ออบอุ่นไผทสยาม’ (B รียูเนี่ยน ๑๖)พระฉายาสาทิสลักษณ์จาก เพจคุณ Arthit Kannikar
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอถวายพระพรชัยมงคล ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสากลโลก ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองพระองค์ท่านให้ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตเป็นร่มโพธิ์ทองเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน


ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า บล็อกเกอร์ไฮกุ


เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ ศูนย์การค้าสยามพารากอนและ บัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคล ตลอดจนร่วมชมนิทรรศการ “ธ ทรงกอบทรงเกื้อหนุน โอบเอื้ออบอุ่นไผทสยาม” พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของสมาชิกศิลปาชีพจากทั่วทุกภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน


นิทรรศการ “ธ ทรงกอบทรงเกื้อหนุน โอบเอื้ออบอุ่นไผทสยาม” ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ฮอลล์ ออฟ เฟม ชั้น M สยามพารากอน ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดิน นิทรรศการ “ธ ทรงกอบทรงเกื้อหนุนโอบเอื้ออบอุ่นไผทสยาม” จึงร้อยเรียงพระราชกรณียกิจ ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานงานผ้าไทย ทั้งจากราชสำนักและจากท้องถิ่นทั่วประเทศ


โดยนิทรรศการแบ่งออกเป็นโซนต่าง ๆดังนี้ โซนพระฉายาลักษณ์และพระราชประวัติ ถ่ายทอดพระราชประวัติ และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ และพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเคียงข้าง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนพระราชจริยวัตรที่งดงามและพระเมตตาที่พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยทั่วทุกภาคของประเทศ


โซนก่อกำเนิด “ศิลปาชีพ” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภารกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อาชีพและความเป็นอยู่ของบุคคลผู้ยากไร้ และประชาชนในชนบทห่างไกล ได้โดยเสด็จพระราชดำเนิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปทั่วทุกหนแห่งในแผ่นดินไทย ทรงพบว่าราษฎรไทยหลายท้องถิ่นมีฝีมือเป็นเลิศทางหัตถกรรมหลายชนิดสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ สมควรจะอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติชาติสืบไป พระองค์จึงทรงทุ่มเทพระวิริยะ อุตสาหะ และพระราชทานทรัพย์มาส่งเสริมงานหัตถกรรมแก่ราษฎร


โครงการที่มีสาขาขยายกว้างขวางไปทั่วประเทศโครงการหนึ่งก็คือ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ซึ่งในภายหลังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งเป็นรูปมูลนิธิ พระราชทานนามว่า “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์” เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” อันเป็นการส่งเสริมอาชีพและขณะเดียวกันยังอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปะพื้นบ้านที่มีความงดงามหลายสาขา เช่น การปั้นการทอ การจักสาน เป็นต้น


โซนสาธิตการทอผ้า คนไทยมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์เครื่องนุ่งห่มให้งดงามเหมาะสมกับวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีภูมิรู้ด้านการทอผ้า ผ้าปัก ด้วยฝีมืออันประณีตละเอียดอ่อนที่สืบทอดกันแต่ปู่ย่าตายาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงขยายจุดเด่นนี้ให้เป็นที่ประจักษ์ชัด ด้วยการส่งเสริมให้ราษฎรสืบทอดการทอผ้า ปักผ้าที่ยังคงเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ทรงสังเกตเห็นความงดงามจากผ้าซิ่นที่ชาวบ้านสวมใส่ และแม้กระทั่งผ้าถูเรือนที่เคยเป็นผ้านุ่งผืนเก่าขาดวิ่นก็ทรงพบเห็นลวดลายที่สวยงามสามารถนำมาเป็นแบบอย่างเมื่อราษฎรริเริ่มการทอผ้าขึ้นอีกครั้ง ภายในงานนิทรรศการจึงมีการสาธิตการทอผ้าไทยของภาคต่างๆ ของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ-สาธิตการทอผ้าชาวไทยภูเขา, ภาคกลาง-สาธิตการปักผ้าสำหรับชุดโขน, ภาคใต้-สาธิตการปักผ้าซอยแบบไทย และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สาธิตการมัดลาย และการกรอไหมสำหรับผ้ามัดหมี่ เป็นต้น


โซนชุดไทยพระราชนิยม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงตระหนักว่าการแต่งกายแบบดั้งเดิมของไทยในชีวิตประจำวันถูกอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกกลืนหายไป จนกลายไปเป็นแบบตะวันตกเกือบทั้งสิ้น ไม่มีเครื่องแต่งกายที่เป็นแบบฉบับประจำชาติ ด้วยเหตุนี้ จึงมีพระราชดำริว่าเครื่องแต่งกายสำหรับพระองค์นั้นควรจะมีแบบแผนที่ชัดเจน และที่สำคัญต้องแสดงถึงความเป็นไทยให้นานาประเทศได้รู้จัก และจะได้ใช้โอกาสนี้นำเสนอคุณค่าทางศิลปะที่อยู่ในผ้าและเครื่องประดับของไทยผ่านฉลองพระองค์ชุดไทยที่ภายหลังเรียกว่า “ชุดไทยพระราชนิยม” โดยประยุกต์จากการแต่งกายของสตรีสมัยโบราณ ได้แก่ ชุดไทยเรือนต้น, ชุดไทยจิตรลดา, ชุดไทยอมรินทร์, ชุดไทยบรมพิมาน, ชุดไทยดุสิต, ชุดไทยจักรี, ชุดไทยศิวาลัย และชุดไทยจักรพรรดิ ทั้งนี้ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ภายในงานจึงจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมที่ตัดเย็บโดย ธีระพันธุ์ วรรณรัตน์ และมีกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับเกมแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมอีกด้วย


โซนเครื่องแต่งกายโขนพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงตระหนักถึงการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างพัสตราภรณ์หรือเครื่องแต่งกายโขนขึ้นสำหรับใช้ในการแสดงโขนพระราชทาน โดยทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งกายโขนแบบโบราณ แต่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น นับเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปิน ช่างฝีมือแขนงต่าง ๆ ทุ่มเทสร้างสรรค์งานศิลป์ ฟื้นฟูเทคนิคต่าง ๆ แบบโบราณที่เกือบเลือนหายไปนำมาพัฒนาเพื่อให้เหมาะกับการแสดงบนเวทีในปัจจุบันอีกครั้ง ภายในนิทรรศการจึงมีการจัดแสดง เครื่องแต่งกายโขนพระราชทาน ชุดพระ ชุดนาง ชุดยักษ์ ชุดลิงพร้อมทั้งจัดแสดง หัวโขน ศิราภรณ์ และถนิมพิมพาภรณ์ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสถึงความวิจิตรงดงาม และงานประณีตศิลป์ชั้นสูงของคนไทย


โซน Designer Collaboration Showcase เพื่อสนับสนุนการใช้ผ้าชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ในการทำสินค้าแฟชั่น หรือของตกแต่งบ้านรวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการนำผ้าไทยไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ ให้ร่วมสมัย เหล่านักออกแบบชั้นนำจึงร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์มาสเตอร์พีซ เพื่อจัดแสดงในงานนิทรรศการครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้แก่ วรรณศิริ คงมั่น และ เจสซี่ดอร์ซี่ แบรนด์ บอย (BOYY), มลลิกา เรืองกฤตยาและณัฏฐ์ มั่งคั่ง ดีไซเนอร์แบรนด์เสื้อผ้ามีสไตล์ คลอเซ็ท (Kloset), ศรัณย์ เย็นปัญญา นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัยจากแบรนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์สตูดิโอ (56th Studio), อัญชนา ทองไพฑูรย์ และ พิพิธ โค้วสุวรรณ สองดีไซเนอร์แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ ซอลท์ แอนด์ เปปเปอร์ (Salt and Pepper)


นอกจากนี้ ในงานยังจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น ๑ สยามพารากอน เลือกชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของสมาชิกศิลปาชีพจากทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งแบ่งเป็น ๖ โซน ได้แก่ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าชาวเขาผ้าปัก ดอกไม้ประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ของพิพิธภัณฑ์ผ้า โดยรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และนำกลับไปช่วยเหลือราษฎรชาวไร่ชาวนาต่อไป


อีกทั้ง ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความจงรักภักดีด้วยการแต่งกายด้วยสีฟ้าซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเหล่าศิลปิน นำโดย เจมส์-จิรายุ และคุณแม่โชติกาตั้งศรีสุข มาร่วมพิธี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ บริเวณทางเชื่อม Sky Walk สี่แยกปทุมวัน และพาร์คพารากอน สยามพารากอน โดยพิธีจุดเทียนถวายพระพรจะมีขึ้นพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศในเวลา ๑๙.๑๙ น.พระบรมฉายาลักษณ์ ภาพและข้อมูลจาก naewna.comบีจีจากคุณยายกุ๊กไก่ กรอบจากคุณ ebaemi

Free TextEditor

Create Date : 09 สิงหาคม 2561
Last Update : 10 สิงหาคม 2561 14:09:10 น.
Counter : 922 Pageviews.

0 comments
พระวิศิษฎศิลปินสิริมังคลาวาท ๒ เม.ย. ๒๕๖๔ haiku
(2 เม.ย. 2564 22:51:43 น.)
สองวัดสองแผ่นดิน : วัดโสมมนัสราชวรวิหาร (3) ผู้ชายในสายลมหนาว
(1 เม.ย. 2564 14:58:19 น.)
ดอกไม้ร่วง Insignia_Museum
(29 มี.ค. 2564 15:32:59 น.)
One Day Trip คุ้มบางกะเจ้า zungzaa
(20 มี.ค. 2564 15:10:30 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณกะว่าก๋า, คุณเนินน้ำ, คุณkae+aoe, คุณตะลีกีปัส, คุณตุ๊กจ้ะ, คุณThe Kop Civil, คุณtoor36, คุณJinnyTent, คุณภาวิดา คนบ้านป่า


Haiku.BlogGang.com

haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด