พระวิศิษฎศิลปินสิริมังคลาวาท ๒ เม.ย. ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระวรกายและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า บล็อกเกอร์ไฮกุและครอบครัว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์ เป็นผู้ถวายพระประสูติกาล ทรงได้รับการถวายพระนามจาก สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ พร้อมทั้งประทานคำแปลว่า นางแก้ว อันหมายถึง หญิงผู้ประเสริฐ และมีพระนามที่ข้าราชบริพาร เรียกทั่วไปว่า ทูลกระหม่อมน้อย

พระนาม "สิรินธร" นั้น นำมาจากสร้อยพระนามของ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชปิตุจฉา (ป้า) ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

สำหรับสร้อยพระนาม "กิติวัฒนาดุลโสภาคย์" ประกอบขึ้นจากพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบุพการี ๓ พระองค์ ได้แก่ "กิติ" มาจากพระนามาภิไธยของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระมารดา (แม่) ส่วน "วัฒนา" มาจากพระนามาภิไธยเดิมของ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (คือ สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี) สมเด็จพระปัยยิกา (ย่าทวด) และ "อดุล" มาจากพระนามาภิไธยของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระอัยกา (ปู่)

พระองค์ทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๑ จนสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนกศิลปะ ด้วยคะแนนสูงสุดของประเทศ
หลังจากนั้น พระองค์ทรงสอบเข้าศึกษาต่อในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสามารถทำคะแนนสอบเอนทรานซ์เป็นอันดับ ๔ ของประเทศ และพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกประวัติศาสตร์ วิชาโท บาลี สันสกฤตและเขมร เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง ด้วยคะแนนเฉลี่ย ๓.๙๘ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐

ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ด้านจารึกภาษาตะวันออก (ภาษาสันสกฤตและภาษาเขมร) ณ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ และต่อมาทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต จาก ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔

พ.ศ. ๒๕๒๙ ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้โปรดเกล้าสถาปนาพระอิสริยยศและพระอิสริยศักดิ์ให้ทรงรับพระราชบัญชาและสัปตปฎลเศวตฉัตร (เศวตฉัตร ๗ ชั้น) พร้อมทั้ง เฉลิมพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี"

ในการสถาปนาพระอิสริยยศสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน ตั้งแต่เริ่มตั้งกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน การสถาปนาพระยศ "สมเด็จพระ" นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการสถาปนาพระยศของสมเด็จพระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง สมเด็จพระบรมอัยยิกาเธอ พระวิมาดาเธอ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ในรัชกาลต่าง ๆ แต่การสถาปนาในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า ขึ้นเป็น "สมเด็จพระ" จึงเป็นพระเกียรติยศที่สูงยิ่ง และนับเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์แรก ที่ทรงดำรงพระอิสริยยศที่ “สยามบรมราชกุมารี” แห่งราชวงศ์จักรี

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระราชทานพระยศเป็น “สมเด็จพระ” และ “สยามบรมราชกุมารี” เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ แด่สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ตั้งแต่พระองค์ย้งมีพระชนมายุไม่มาก ย่อมแสดงให้เห็นได้ว่า ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเล็งเห็นบางอย่าง ซึ่งอาจจะเป็นบุญญาธิการของพระองค์ที่มีมากล้นก็เป็นได้


ข้อมูลจากวิกิพีเดีย
อาศิรวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรัตนราชสุดาฉันท์ ๑๓


ทินทวิเมษประลุมาส..........ประชาชาติเฉลิมชัย
วามรวิวรรณไสว.........ทิวาวารสราญเวียน

บังคมบาทบทเบื้อง.........นขาเนืองประหนึ่งเทียน
ขัตติยเทพ ธ เสถียร.........ธ เที่ยงแท้กระแสธรรม

ซ้องกิติศัพท์อธิศรี.........พระปรานีกรุณนำ
ไททะนุไทยอุปถัมภ์.........ผดุงถิ่นบุรินทร

เลื่องกิระปรากฏแล้ว.........มณีแก้วนรากร
ธีรกวีวุฒิวร.........วะวาววับประดับวรรณ

ไพเราะพระราชนิพนธ์.........สถิตบนพิภพบรรณ
สาธุสะสาธรสรร-.........พไพศาลชวาลศิลป์

วัฒนธรรม ณ ประเทศ.........พระทรงเจตนาจินตน์
รักษ์คณะปวงศิลปิน.........เกษมปีติปรีดา

ขอคุณตรัยสิริรัต-.........นผ่องพัฒน์วราภา
อวยศุภพรจิรฐา-.........วเรศไท้ถวายทูล

องค์วรราชสุดา.........สยามบารมีบูรณ์
ทรงวิยแสงสุริย์สูรย์.........จรัสสร้างกระจ่างใส

ทรงภิญโยยศยิ่ง.........ประมวลมิ่งนิรามัย
ขอ ธ สถิตบุรไท-.........ยถิ่นฐานนิรันดร์เทอญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
จาก กระทู้พันทิปสมเด็จ... เสด็จมาเพื่อปัดเป่า
พระ... ใดเล่า ทรงงานหนัก ไม่เป็นสอง
เทพ... ขจัดภัยพาล ตามครรลอง
รัตนะ...ไม่มัวหมอง ทั่วกายา
ราช... ราชา ส่งมา ทรงงานหนัก
สุดา... ขจัด สนอง ตามประสงค์
สยาม... คงอยู่ยั้ง ยั่งยืนยง
บรม... วงศ์ทรงคู่ พระจักรี
ราช... พระองค์ ท่านทรงทศพิธ
กุมารี... ผู้ทรงฤทธิ์ เก่งแก้วกล้า
ทรง... เป็นมิตรมิ่งขวัญ ปวงประชา
พระเจริญ... ชันษานับ หมื่นปี....


ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้านายสมบุญ มะกรูดอินทร์ และ ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน ๆ
ภาพจาก เพจสมบุญ มะกรูดอินทร์

ขอขอบคุณเจ้าของพระฉายาลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ทุกองค์ที่อัญเชิญมาไว้ในบล็อกนี้ค่ะบีจีจาก xmple.com กรอบจากคุณ ebaemi และคุณ KungHangGerman กรอบจากคุณ Hawaii_Havaii และคุณ KungHangGerman

Create Date : 02 เมษายน 2562
Last Update : 2 เมษายน 2563 14:32:49 น.
Counter : 1586 Pageviews.

0 comments
ถวายสังฆทาน toor36
(8 เม.ย. 2564 00:00:13 น.)
สองวัดสองแผ่นดิน : วัดโสมมนัสราชวรวิหาร (2) ผู้ชายในสายลมหนาว
(29 มี.ค. 2564 14:11:02 น.)
สองวัดสองแผ่นดิน : วัดโสมมนัสราชวรวิหาร (1) ผู้ชายในสายลมหนาว
(24 มี.ค. 2564 16:40:05 น.)
วัดเบญจมบพิตร : ประวัติศาสตร์ไทยในเจดีย์ ผู้ชายในสายลมหนาว
(1 มี.ค. 2564 15:56:31 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณtoor36, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณกะว่าก๋า, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณหอมกร, คุณInsignia_Museum, คุณSweet_pills, คุณญามี่, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณALDI, คุณก้นกะลา, คุณตะลีกีปัส, คุณnewyorknurse, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณอุ้มสี, คุณkae+aoe, คุณThe Kop Civil, คุณChocolate Raizin, คุณ**mp5**, คุณชีริว, คุณสองแผ่นดิน, คุณmariabamboo, คุณคนผ่านทางมาเจอ


Haiku.BlogGang.com

haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด