พระวิศิษฎศิลปินสิริมังคลาวาท ๒ เม.ย. ๒๕๕๗พระสาทิสลักษณ์ วาดโดย ครูจักรพันธุ์ โปษยกฤต
จากบล็อก คุณ yyswim
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
นายประยอม ซองทอง ศิลปินแห่งชาติ ร้องกรองถวาย
หนังสือพิมพ์แนวหน้า ๒ เมษายน ๒๕๕๗


"Serment au Clair de Lune" (เมื่อโสมส่อง) - ไมร่า

วันนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของเจ้าหญิงอันเป็นที่รักยิ่งของคนไทย สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระราชกรณียกิจซึ่งยังประโยชน์แก่คนไทยมากมายและยาวนาน เนื่องในวโรกาสวันอันเป็นมหามงคลของคนไทย ด้วยคุณแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และพระสยามเทวาธิราช เทวาภินิหารทั้งปวง ได้โปรดอภิบาล ดลบันดาลให้พระองค์ทรงมีสุขภาพระวรกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส เป็นมิ่งขวัญ เป็นที่พึ่งของประชาชนคนไทย ขอจงทรงพระเจริญ ถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการเทอญตลอดกาลนานเทอญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพพระพุทธเจ้า บล็อกเกอร์ไฮกุ

บล็อกเสพงานศิลป์ล่าสุด

เสพงานศิลป์ ๙๔บล็อกคุณปอนอาทิตย์นี้ค่ะ

แปกแซมแนมฝัน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ ๓ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (พระราชอุปัชฌาย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) เป็นผู้ถวายพระนามว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์"


ด้วยเหตุที่ทรงบำเพ็ญพระราชกิจจานุกิจนานัปการอันเป็นประโยชน์แก่แผ่นดินและราษฎร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระราชอิสริยยศ และพระราชอิสริยศักดิ์ เป็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒o นับเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์แรก ที่ทรงดำรงฐานันดรศักดิ์ที่ “สยามบรมราชกุมารี” แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระปรีชาสามารถในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอักษรศาสตร์และดนตรีไทย ซึ่งพระองค์ได้นำมาใช้ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และให้การอุปถัมภ์ในด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ พระองค์ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยผู้หนึ่ง โดยทรงเครื่องดนตรีไทยได้ทุกชนิด แต่ที่โปรดทรงอยู่ประจำ คือ ระนาด ซอ และฆ้องวง โดยเฉพาะระนาดเอก


ในขณะที่ทรงพระเยาว์ เครื่องดนตรีที่ทรงสนพระทัยนั้น ได้แก่ ระนาดเอกและซอสามสาย ซึ่งพระองค์ทรงเริ่มเรียนระนาดเอกอย่างจริงจังเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ หลังจากการเสด็จทรงดนตรีไทย ณ บ้านปลายเนิน ซึ่งเป็นวังของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ โดยมี สิริชัยชาญ พักจำรูญ เป็นพระอาจารย์ พระองค์ทรงเริ่มเรียนตั้งแต่การจับไม้ระนาด การตีระนาดแบบต่าง ๆ และท่าที่ประทับขณะทรงระนาด และทรงเริ่มเรียนการตีระนาดตามแบบแผนโบราณ กล่าวคือ เริ่มต้นด้วยเพลงต้นเพลงฉิ่งสามชั้น แล้วจึงทรงต่อเพลงอื่น ๆ ตามมา ทรงทำการบ้านด้วยการไล่ระนาดทุกเช้า หลังจากบรรทมตื่นภายในห้องพระบรรทม จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๒๙ พระองค์จึงทรงบรรเลงระนาดเอกร่วมกับครูอาวุโสของวงการดนตรีไทยหลายท่านต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรก ในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเพลงที่ทรงบรรเลง คือ เพลงนกขมิ้น (เถา)


นอกจากดนตรีไทยแล้ว พระองค์ยังทรงดนตรีสากลด้วย โดยทรงเริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่พระชนมายุ ๑o พรรษา แต่ได้ทรงเลิกเรียนหลังจากนั้น ๒ ปี และทรงฝึกเครื่องดนตรีสากล ประเภทเครื่องเป่า จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนสามารถทรงทรัมเปตนำวงดุริยางค์ในงานคอนเสิร์ตสายใจไทย และทรงระนาดฝรั่งนำวงดุริยางค์ในงานกาชาดคอนเสิร์ต


นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมชกุมารี ยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม โดยทรงมีโครงการในพระราชดำริส่วนพระองค์หลายหลากโครงการ ซึ่งโครงการในระยะเริ่มต้นนั้น มุ่งเน้นทางด้านการแก้ปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กในท้องถิ่นทุรกันดาร และพัฒนามาสู่การให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคคลอย่างสมบูรณ์


โครงการตามพระราชดำริฯ ในระยะต่อมาและในปัจจุบัน เน้นในด้านการพัฒนาการศึกษามากขึ้น ด้วยมีพระราชดำริว่า "...การศึกษาเป็นปัจจัยหลักในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ตลอดจนความประพฤติและคุณงามความดีของบุคคล ให้บุคคลดำรงตนอยู่ในสังคมและในโลกได้อย่างมั่นคงและมีความสงบร่มเย็นได้ แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเพียงใดก็ตาม..."

"เจ้าหญิงแห่งสยาม" โดย วธน กรีทอง
จากเฟซบุค Art Eye Viewสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นความสำคัญของหลักสิทธิมนุษยชน ทรงห่วงใยในความด้อยโอกาสทางการศึกษาของราษฎรทุกหมู่เหล่า ทั้งชนกลุ่มน้อย และประชาคมเมือง ทุกคนควรมีโอกาสได้รับการศึกษา ได้รับบริการจากภาครัฐโดยเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของประชาชน ดังที่ได้มีพระราชดำรัสในงานเสวนาทางวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ความตอนหนึ่งดังนี้


"...ให้คนทุกคนรู้ว่าตัวเองมีสิทธิที่จะรับสิ่งดี ๆ ในชีวิต ไม่ใช่ว่าคนอื่นจะเอาอะไรมาให้ก็ได้ หรือว่าผู้ที่มีหน้าที่ดูแลบ้านเมือง หรือดูแลชุมชนต่าง ๆ ก็ต้องรู้ว่าคนอื่นเขาก็มีสิทธิเหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น คนด้อยโอกาส หรือบุคคลชายขอบ ที่เรียกกันตอนนี้ว่าคนที่อยู่ในภาวะวิกฤติ ก็ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือได้รับการดูแล...


...ถ้าพูดถึงเรื่องสิทธิ เราก็จะพูดถึงในแง่ว่าคนเรามีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ มีสิทธิที่จะอยู่อย่างดี ควรจะได้รับการศึกษา การศึกษานี้เพื่ออะไร เพื่อให้สามารถที่จะพยุงตัวเองและดำเนินชีวิตไปได้อย่างสุขสบาย จะได้เอาความรู้นั้นไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นหรือชุมชนได้อีก..."


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแนวพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินงาน โดยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความรู้ความชำนาญ จัดทำเป็นโครงการต่าง ๆ ที่นำแนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งมีหลักการสำคัญในสองแนวทาง คือ แนวทางการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทุกข์ยากเฉพาะหน้าที่ราษฎรกำลังประสบอยู่ หรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ที่มุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาจนสามารถพึ่งตนเองได้ ทั้งนี้ ได้พระราชทานข้อคิดในการดำเนินงานแก่นักพัฒนา ดังที่ได้มีพระราชดำรัสในงานเสวนาทางวิชาการดังกล่าว ความตอนหนึ่งว่า


"...ที่จริงศักดิ์ศรีของมนุษย์เป็นแนวทางหนึ่งในการปฏิบัติงานเรื่องการพัฒนา ถ้าเราจะเรียกตัวเองเป็นนักพัฒนา หรือว่าจะเป็นการพัฒนาด้านอาหารโภชนาการหรือด้านอื่น ๆ เรื่องศักดิ์ศรีของมนุษย์น่าจะเป็นไปได้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิ ประการแรก คือ ให้คนที่เราจะพัฒนาได้กระทำด้วยตัวเอง และอยากเอง ทำเอง ก็เป็นศักดิ์ศรีของเขา ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นฝ่ายรับอยู่ร่ำไป ถ้าเราไปทำให้ถูกในจุดนี้ได้ ก็เป็นเรื่องการส่งเสริมศักดิ์ศรีของมนุษย์ ประการที่สอง ต้องคิดว่าเวลาไปพัฒนา ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนที่สูงเด่นกว่าเขา หรือเป็นคนที่ศักดิ์ศรีสูงกว่าเขา อุตส่าห์ก้มตัวลงไปทำงานกับเขา ถ้าคิดอย่างนั้นก็อย่าไป คือเราไปทำแล้วเห็นคนอื่นใคร ๆ ต่ำกว่าหมด ทุกคนต่ำกว่าหมด ทุกคนโง่กว่าหมด อย่างนั้นก็คบกันไม่ได้ ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีของมนุษย์ จะไปทำงานกับใครก็ต้องช่วยกัน เดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกว่าไปพัฒนาไปช่วย เขาเรียกว่าความร่วมมือกันทั้งนั้น..."


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ครอบคลุมงานสำคัญๆ อันเป็นประโยชน์หลักของบ้านเมืองเกือบทุกด้าน นอกเหนือจากพระราชภารกิจในหน้าที่ราชการ และทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย ให้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ทรงสืบสาน ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มอบหมาย โดยเฉพาะการทรงงานด้านการบริหารองค์การและมูลนิธิเพื่อสาธารณกุศล อาทิ โปรดเกล้าฯ ให้ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เป็นต้น รวมทั้งการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์และการปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในโอกาสต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดมา


และจากพระวิริยะอุตสาหะในการทรงศึกษาหาความรู้และบำเพ็ญพระราชกิจนานัปการ พระเกียรติคุณ เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้ง ทั้งในราชอาณาจักร และนานาชาติ จึงทรงรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แห่งราชอาณาจักรไทย และทรงรับการทูลเกล้า ฯ ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ


อีกทั้ง พระราชจริยาวัตรที่ประชาชนทั่วไปได้เห็นประจักษ์ คือพระเมตตาและความเอาพระทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยาก เดือดร้อนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา พสกนิกรต่างยกย่อง และชื่นชมในพระบารมี


เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติที่ทรงมีคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองในด้านต่างๆ มาโดยตลอด จึงมีบุคคล หน่วยงาน สมาคม และองค์กรต่างๆ ทั้งในราชอาณาจักรและในต่างประเทศ ขอพระราชทานอัญเชิญพระนามาภิไธย และขอพระราชทานนาม ไปเป็นชื่อพรรณพืช และสัตว์ที่ค้นพบใหม่ในโลก รวมทั้งสถานที่ และสิ่งต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นสิริมงคลสืบไปพระบรมฉายาลักษณ์​ พระฉายาลักษณ์ และข้อมูลจาก
chaipat.or.th
gotokno.org
oknation.net
numtan.com
224book.com
newsinfo.in.edu
weloveshopping.comบีจีจากคุณลัคกี้ กรอบจากคุณ ebaemi


Free TextEditor

Create Date : 02 เมษายน 2557
Last Update : 13 สิงหาคม 2559 23:14:39 น.
Counter : 4647 Pageviews.

12 comments
ถวายสังฆทาน toor36
(8 เม.ย. 2564 00:00:13 น.)
สองวัดสองแผ่นดิน : วัดโสมมนัสราชวรวิหาร (3) ผู้ชายในสายลมหนาว
(1 เม.ย. 2564 14:58:19 น.)
พระราชพิธี 12 เดือน : 6,7 และ 8 ผู้ชายในสายลมหนาว
(15 มี.ค. 2564 15:24:31 น.)
น้องนางปากแดงหางน้ำเงินหน้าอกเหลืองรอบๆตาแซมสีขาว สมาชิกหมายเลข 4149951
(9 มี.ค. 2564 06:08:14 น.)
  
เจิมๆๆๆ
ทรงพระเจริญ
Long Live The Crown Princess.
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 2 เมษายน 2557 เวลา:11:27:12 น.
  
ขอพระองค์ทรงเจริญ

ยิ้มเลยค่ะคุณไฮกุ
เพลงเพราะมากด้วย

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
blueberryblossom Photo Blog ดู Blog
schnuggy Travel Blog ดู Blog
haiku Fanclub Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 2 เมษายน 2557 เวลา:14:24:50 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
โดย: sawkitty วันที่: 2 เมษายน 2557 เวลา:15:10:27 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Fanclub Blog ดู Blog
เจ้าหญิงในดวงใจ พระบรมสาทิสลักษณ์สวยมากเลยค่ะ พระบรมฉายาลักษณ์ก็น่ารัก ดูไปยิ้มไป

ช่วงนี้ร้อนนนน จริงๆ ค่ะ นอนแทบไม่ได้ ปวดหัวบ่อยๆ ด้วยค่ะสงสัยไมเกรนกำเริบเสิบสาน
อย่าลืมรักษาสุขภาพเช่นกันนะคะ
โดย: ประกายพรึก วันที่: 2 เมษายน 2557 เวลา:16:32:05 น.
  
สวัสดีครับคุณไฮกุ


มาร่วมถวายพระพรให้กับฟ้าหญิงองค์โปรดด้วยคนนะครับ

ชอบท่านมากครับ รูปภาพที่ครูจักรพันธุ์ โปษยกฤตวาดไว้ก็งามเหลือเกินครับ

ส่งกำลังใจ้ให้คุณไฮกุด้วยนะ
โดย: find me pr วันที่: 2 เมษายน 2557 เวลา:18:24:58 น.
  
ขอจงทรงพระเจริญ เกษมสำราญตราบนานเท่านาน...

ร่วมถวายพระพร เจ้าหญิงอันเป็นที่รักของพวกเราด้วยค่ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 2 เมษายน 2557 เวลา:20:21:40 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนยาน

We love our Princess !!

ขอบคุณสาระดีๆในวันมหามงคลนี้ค่ะคุณไฮกุ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
schnuggy Travel Blog ดู Blog
blueberryblossom Photo Blog ดู Blog
haiku Fanclub Blog ดู Blog
โดย: anigia วันที่: 2 เมษายน 2557 เวลา:20:49:02 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะ

ชอบภาพแรกมากเลยค่ะ
ศิลปินวาดได้สวยมาก


ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog
LoveParadise Food Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
haiku Fanclub Blog ดู Blog
โดย: ฝากเธอ2 วันที่: 2 เมษายน 2557 เวลา:21:06:14 น.
  
ขอบคุณเพืื่อน ๆ ทุกท่านที่แวะมาร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ และโหวตให้นะคะ

ตั้งใจว่าจะบอกว่าบล็อกนี้ No Vote แต่ตอนเขียนบล็อกลืมลบข้อความตรงท้ายบล็อก เข้าบล็อกมาอีกทีเห็นเพื่อน ๆ โหวตให้เรียบร้อย ยังไงก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะ


คุณนิค...เราชอบเพลงพระราชนิพนธ์เพลงนี้ที่สุดเลยค่ะ อยากได้เวอร์ชั่นต้นฉบับแต่หาไม่ได้ มาเจอเวอร์ชั่นที่น้องไมร่าร้องเป็นภาษาฝรั่งเศส เสียงน้องเพราะมากและออกเสียงภาษาฝรั่งเศสได้ค่อนข้างชัดมาก
โดย: haiku วันที่: 2 เมษายน 2557 เวลา:23:27:33 น.
  
ท่านทรงมีความสามารถรอบด้านจริงๆค่ะ

ขอบคุณสำหรับภาพสวยๆ และเรื่องราวดีๆนะคะ

โดย: lovereason วันที่: 3 เมษายน 2557 เวลา:1:20:44 น.
  
สวัสดียามเช้าครับคุณไฮกุ


ผมไปเที่ยวเมืองจีน
หลายๆครั้งไกด์คนจีนพูดถึงพระองค์อย่างชื่นชม
และรักพระองค์มากจริงๆครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 เมษายน 2557 เวลา:6:15:35 น.
  
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Fanclub Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมครับ
โดย: นธีทอง วันที่: 3 เมษายน 2557 เวลา:6:18:18 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Haiku.BlogGang.com

haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด