วันฉัตรมงคล ๒๕๕๗

11

พระบรมสาทิสลักษณ์ วาดโดย ครูจักรพันธุ์ โปษยกฤต
จากบล็อกคุณ yyswim
6

พระบรมฉายาลักษณ์จาก sanamluang2008.blogspot.comถวายชัยศุภสวัสดิ์​ฉัตรมงคล
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

หกสิบสี่ปีทองทรงครองฉัตร
โดยธรรมาภิวัฒน์รัฐสุขสันต์
ดุจปฐมพระปณิธานปิ่นทรงธรรม์
ทวยไทยน้อมถวายภิวันท์กตัญญุตา


จุ่งเดชะพระสยามเทวาธิราช
พระไตรรัตโนภาสพิทักษา
สยามินทร์ปิ่นฉัตรวิวัฒนา
ศวรรยาศุภสวัสดิ์จิรัฐติกาลเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะหนังสือพิมพ์ "ไทยโพสต์" ๕ พ.ค. ๒๕๕๗
นายประยอม ซองทอง ศิลปินแห่งชาติ ร้อยกรองถวายพระบรมฉายาลักษณ์จาก chaoprayanews.comเฉลิมฉัตร เฉลิมชัย ไทยทั้งชาติ

มหาราช ครองแผ่นดิน ที่ยิ่งใหญ่

พระทรงธรรม ปกป้อง คุ้มครองไทย

ถวายชัย ขอจง ทรงพระเจริญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า หนังสือพิมพ์​ "โพสต์ทูเดย์" ๕ พ.ค. ๒๕๕๗
วิมลพรรณ ปิตธวัชชัย ร้อยกรองถวายพระบรมฉายาลักษณ์จาก gun.in.thทวยราษฎร์น้อมมนัสฉัตรมงคล


ห้า พฤษภา มหาสวัสดิ์สมัย
พระทรงชัยผ่านภพไอศวรรย์
ทรงปกรัฐป้องราษฎร์ปราศอธรรม์
ทั่วเขตขัณฑ์ชนเปรมปริ่มอิ่มกมล

น้อมประณตทศนัขนอบบูชิต
พระไตรรัตน์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกแห่งหน
ถวายพระพรพระมิ่งมหาภูมิพล
เจริญวรสกนธ์สืบฉัตรนิรันดร์ เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า หนังสือพิมพ์ "คม ชัด ลึก" ๕ พ.ค. ๒๕๕๗
ศากุน กาญจนประดิษฐ์ ร้อยกรองถวาย

4

พระบรมฉายาลักษณ์จาก บล็อกคุณสายลมที่ผ่านมาสิริสวัสดิ์ฉัตรมงคลาธิษฐาน
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗


หกสิบสี่ปีทองทรงครองราชย์
พระปิ่นรัฐสีมาประชาสัย
เทิดอุทิศกิจประชาธิปไตย
ทุกถิ่นไทยชัยสวัสดิ์วิวัฒนา

ประณิธานราชธรรมนำประเทศ
ทิพอุทกปกเกศไพเศษหล้า
ราชกรณียจริยวัตรเปี่ยมปรัชญา
ดับทุกข์เข็ญเพ็ญพัตรานรากร

วโรกาสฉัตรมงคลาธิษฐาน
จุ่งพรชัยพระไตรรัตน์ประภัสสร
เฉลิมไอศวรรยาสถาวร
ปกเกศเกล้าเหล่านาครวรเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า หนังสือพิมพ์ "แนวหน้า" ๕ พ.ค. ๒๕๕๗
นายประยอม ซองทอง ศิลปินแห่งชาติ ร้อยกรองถวายพระบรมฉายาลักษณ์จาก บล็อกคุณสายลมที่ผ่านมาหกสิบสี่ปีทองทรงครองฉัตรโดยธรรม ๕ พฤษภาคม


ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท               
บรมนาถนวมินทร์ปิ่นสยาม
ปฐมราชโองการประศาสน์พระนาม                
เพื่อสร้างความสุขปกพสกไทย

หกสิบสี่ปีทองทรงครองฉัตร                           
เปล่งพระราชจริยวัตรนิรัติศัย
พระเสโทท่วมองค์พระทรงชัย                         
โลกซึ้งในผองพระราชกรณี

กว่าสี่พันสามร้อยโครงการหลวง                    
ไทยทั้งปวงสลายทุกข์เป็นสุขศรี
ทศพิธราชธรรมนำชีวี                                      
ด้วยพระปรีชาชาญอันเกริกไกร

ทรงเป็นนักปกครองกรองธรรมนิติ                  
ยุติธรรมดับวิกฤตพิสิฐสมัย
เลิศกษัตริย์รัฐประชาธิปไตย                          
ธำรงไทยเทิดธรรมเด่นดำรง

พระทรงญาณชาญเกษตรเศรษฐกิจ               
ทรงสัมฤทธิ์ทฤษฎีที่สูงส่ง
เฉก “เกษตรผสมผสาน”อันยืนยง                
เกษตรคงคู่ถิ่นแผ่นดินไทย

ทรงเป็นนักธรณีที่เชี่ยวชาญ                           
ประเมินการณ์ดินน้ำล้ำวิสัย
ทั้งลมฟ้าอากาศธาตุวิจัย                                
ลบแล้งได้ด้วยฝนหลวงร่วงเมฆา

พระทรงเป็นยิ่งปราชญ์ทุกศาสตร์ศิลป์           
โลกระบิลวิสัยทัศน์วิวัฒน์หล้า
จึ่งรางวัลสิทธิบัตรหลากอัตรา                        
เหรียญ “สูงสุดการพัฒนาฯ” เหนือค่าใด

ยิ่งเนิ่นนานปีทองทรงครองฉัตร                                  
พระครองธรรมนำพิพัฒน์จรัสสมัย
เป็น “พลังแห่งแผ่นดิน” ปิ่นฉัตรไชย                
โปรดเกล้าฯไทยจิรัฐิติกาลเทอญ


 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะหนังสือพิมพ์แนวหน้า
นายประยอม  ซองทอง ศิลปินแห่งชาติ ร้อยกรองถวาย
คอลัมน์ "กวีอภิวัฒน์" นสพ.แนวหน้า ๔ พ.ค. ๒๕๕๗

3

พระบรมฉายาลักษณ์จาก mblog.manager.co.th


หกสิบสี่สิริฉัตรมังคลาธิษฐาน
กาพย์ฉบัง ๑๖


"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขนำ
สู่มวลมหาชนชาวสยาม"

ปฐมราชโองการนิยาม
นวมินทราภิราม
พระจริยวัตรปณิธานเกริกไกร

เนื่องหกสิบสี่ฉนำใน
ฉัตรมงคลสมัย
ดุจเทพเสกสรรค์สวรรค์เรือง

ดั่งเทไพสูรย์ส่องเมือง
ทั่วทิศประเทือง
เปล่งทิพย์ประกายกาญจน์ผ่านไผท

เป็นทิพวาทีกวีไข
ดุริยางค์หวานไหว
กลบร้อนรอนโศกโลกสราญ

เป็นสายฝนฉ่ำพรำผสาน
ชุบพันธุ์พนานต์
พลิกพื้นพสุธาธาตรี

เป็นนภาปกป้องปฐพี
หล่อเลี้ยงชีวี
ตราบวาระรักษ์จักรวาล

เป็นพระพายชายฤกษ์เบิกบาน
พาสุขมหาศาล
รังสฤษฏ์ประสิทธิ์ทวยชน

เป็นสรรพสิ่งมิ่งมงคล
อวยโภชเอิบผล
เพริศผองสรรพสุขเขษมสันต์

เพราะผองสุขานรานันท์
คือสุขทรงธรรม์
คือพระปณิธานธำรง

เนื่องวารมหาอุตมง-
คลฉัตรภิเษกทรง
นับเนื่องจำเนียรนิรันดรกาล

ขอพระไตรรัตน์ชัชวาล
ไอศูรย์ทิพพิมาน
เกษมสุขทุกทิพาราตรี

มิ่งขวัญราชวงศ์จักรี
มิ่งขวัญประชาชี
ตราบจีรังกาลนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
นายประยอม ซองทอง ศิลปินแห่งชาติ ร้อยกรองถาวย

7

พระบรมฉายาลักษณ์จาก sanamluang2008.blogspot.com"วันฉัตรมงคล หมายถึง .......

พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ์ พระแสงประจำรัชกาล ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษกเสวยราชสมบัติตามราชประเพณี (ความหมาย ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕)

และ เป็นวันระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓

รัฐบาลและพสกนิกรชาวไทย จึงได้ถือเอาวันที่ ๕ พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล

และในวันฉัตรมงคลนี้...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกว่า

"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

ครับ...วันนี้ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตรงกับ จันทร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๖ นั่นคือ "วันฉัตรมงคล" เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง

เหลือง-อร่าม-งาม-สด-สว่าง ทั่วทั้งแผ่นดินสยาม โดยเฉพาะบริเวณพระบรมมหาราชวัง และที่หัวหิน ณ บริเวณหน้าวังไกลกังวล

ส่วนที่บานทั้งหน้า-บานทั้งใจ คือมวลพสก "มหาประชาชนชาวไทย" ที่สามารถพูดได้ว่า "ถนนทุกสาย" มุ่งสู่หัวหิน ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภา.แล้ว ตั้งตา-ตั้งใจ เฝ้าแหน แหงนชะเง้อรอวันนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน

"วิกิพีเดีย" บันทึกสั้น ๆ กระชับด้วยใจความ....

"วันฉัตรมงคล เป็นวันครบรอบพิธีราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ อันเป็นวันที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชินีทรงสวมมงกุฎอย่างเป็นทางการ

ในประเทศไทย วันฉัตรมงคลตรงกับวันที่ ๕ พฤษภาคมของทุกปี โดยเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ไทย"

เพื่อทราบรายละเอียดสำหรับวันนี้ ขอนำประกาศ "สำนักพระราชวัง" มาบอกกล่าวอีกทอด

หมายกำหนดการ พระราชกุศลทักษิณานุปทานและพระราชพิธีฉัตรมงคล พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

โดยหมายกำหนดการในวันที่ ๕ พฤษภาคม มีดังนี้

เช้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักเปี่ยมสุข ไปยังศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๓๐ นาที เสด็จพระราชดำเนินถึงศาลาราชประชาสมาคม (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) เสด็จฯ เข้าท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล พระสงฆ์ ๒๐ รูป ถวายพรพระ

จบแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม

พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา(พระสงฆ์ไปรับพระราชทานฉันที่ชั้นบนศาลาราชประชาสมาคม)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพยดารักษานพปฎลมหาเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินกลับ (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการสมโภชนพปฎลมหาเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ์ พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชนพปฎลมหาเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ์ พนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร บัณเฑาะว์ และดุริยางค์แล้ว

พราหมณ์เจิมนพปฎลมหาเศวตฉัตร โหรผูกผ้าสีชมพู สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระสุหร่ายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ และพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ทองคำประจำรัชกาล แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

ในวันนี้ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ จะได้ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ ๒๑ นัด แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว ประดับเหรียญ

อนึ่ง วันที่ ๕ พฤษภาคม นี้ เป็นวันที่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ โดยประกอบการพระราชพิธีมหาราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เปิดปราสาทพระเทพบิดร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชน ได้ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ตั้งแต่เวลา ๘ นาฬิกา จนถึง ๑๗ นาฬิกา

ไปกันนะครับ....!

ถ้าไม่ได้ไปหัวหิน ก็ไปที่พระบรมมหาราชวัง ในชีวิตหนึ่งที่ได้เกิดในแผ่นดินไทย เป็นคนไทย มีสักกี่คน ด้วยสามัญชนอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ ทั้งหลาย จะมีโอกาสวาสนาได้เข้าไป "ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช" ถึงในปราสาทพระเทพบิดร

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เช่นนี้แล้ว เราทั้งหลาย จะปล่อยให้ "ครั้งหนึ่งในชีวิต" ผ่านไปได้อย่างไรกัน!?

แต่เมื่อสบายอก-สบายใจ ถึงไม่ได้ไปไหนเลย วันนี้ได้เข้าห้องพระบ้านใคร-บ้านมัน กราบพระพุทธองค์แล้วกล่าว

พุทธัง..ธัมมัง..สังฆัง สรณัง คัจฉามิ คือเปล่งวาจา ขอยึด พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งประเสริฐของชีวิต

แล้วอธิษฐานจิต.....!

ขอความดีใดที่เราได้กระทำต่อชาติบ้านเมือง ต่อสังคม ต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ ตลอดถึงชีวิตตัวเอง อันหาประมาณมิได้ ในส่วนประเสริฐบริสุทธิ์-บริบูรณ์ดีแล้ว นั้น...

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอานิสงส์ความดีประเสริฐบริสุทธิ์-บริบูรณ์นั้น แด่ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์

ขอจงทรงพระเกษมสำราญ เพิ่มพระบารมีไพศาลแผ่ถึงพสกปกถึงประเทศร่มเย็นเป็นไทยถ้วนทั่วนิรันดร์ เทอญ.จากคอลัมน์ "เปลว สีเงิน คนปลายซอย"
นสพ.ไทยโพสต์ ๕ พ.ค. ๒๕๕๗
thaipost.net

1012

จากเวบ corbeach.com

พระบรมฉายาลักษณ์จากนสพ.สี่ฉบับ แนวหน้า, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, โพสต์ทูเดย์ วันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๕๗DSC_0259DSC_0260DSC_0265DSC_0262DSC_0263DSC_0267DSC_0264DSC_0261
DSC_0266

พระบรมฉายาลักษณ์จากเฟซบุค แฉ...ความลับบล็อกคุณปอนอาทิตย์นี้

ด่วนจี๋ไปรษณีย์จ๋าเสพงานศิลป์บล็อกล่าสุด

เสพงานศิลป์ ๙๙บีจีจากคุณลัคกี้ กรอบจากคุณ ebaemi

Free TextEditor

Create Date : 05 พฤษภาคม 2557
Last Update : 13 สิงหาคม 2559 23:04:14 น.
Counter : 7656 Pageviews.

18 comments
พระราชพิธี 12 เดือน : เดือน 9, 10 และ 11 ผู้ชายในสายลมหนาว
(18 มี.ค. 2564 13:48:58 น.)
สถานีโทรทัศน์ ไม่น่าอยู่ ฝนที่แรงไม่หยุด toor36
(18 มี.ค. 2564 09:53:42 น.)
พระราชพิธี 12 เดือน : บทนำ ผู้ชายในสายลมหนาว
(5 มี.ค. 2564 09:22:32 น.)
ตะพาบ #272 : การเลียนแบบ มาช้ายังดีกว่าไม่มา
(26 ก.พ. 2564 23:32:37 น.)
  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตนะครับคุณไฮกุ

ปล. ผมใช้พู่กันเบอร์เล็ก
เลยลากเส้นได้มากขึ้นครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 พฤษภาคม 2557 เวลา:22:44:14 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ...

เป็นภาพประวัติศาสตร์ ที่เห็นแล้วจะอมยิ้ม

รู้สึกตื้นตันใจมากๆนะคะ

วันนี้ก็ติดตามดูถ่ายทอดสดค่ะ...

ภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยนะคะ

ขอบคุณที่บอกเล่าเรื่องราวให้ฟังนะคะ

โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 5 พฤษภาคม 2557 เวลา:22:47:16 น.
  
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมกราบใต้ฝ่าละอองธุลี
พระบาท ถวายพระพรชัยมงคล
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 5 พฤษภาคม 2557 เวลา:23:06:10 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ
นับเป็นอีกภาพประวัติศาสตร์ของชาวไทยเลยนะคะ


โดย: mambymam วันที่: 5 พฤษภาคม 2557 เวลา:23:21:17 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะ

ขอบคุณมากๆค่ะ คุณไฮกุ ^^

โดย: lovereason วันที่: 6 พฤษภาคม 2557 เวลา:0:56:09 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 พฤษภาคม 2557 เวลา:5:50:52 น.
  
ขอเป็นข้ารองบาท ทุกชาติไป
ทรงพระเจริญ
............
เรื่องเล่าจากในวังค่ะ

อีกครั้งหนึ่งที่ภาคอีสานเมื่อเสด็จขึ้นไปทรงเยี่ยมบนบ้านของราษฎรผู้หนึ่ง ที่
คณะผู้ตามเสด็จทั้งหลายออกแปลกใจในการกราบบังคมทูลที่คล่องแคล่วและใช้ราชา ศัพท์
ได้อย่างน่าฉงน เมื่อในหลวงมีพระราชปฏิสันถารถึงการใช้ราชาศัพท์ได้ดีนี้ จึงมี คำกราบทูลว่า
" ....ข้าพระพุทธเจ้าเป็นโต้โผลิเกเก่าบัดนี้มีอายุมากจึงเลิกรามาทำนาทำสวนพระพุทธเจ้า.."

มาถึงตอนสำคัญที่ทรงพบนกในกรงที่เลี้ยงไว้ที่ชานเรือน ก็ทรงตรัสถามว่า ...เป็นนกอะไรและมีกี่ตัว. .

พ่อลิเกเก่ากราบ บังคมทูลว่า.... " มีทั้งหมดสามตัว พระมเหสีมันบินหนีไปทิ้งพระโอรสไว้สองตัว
ตัวหนึ่ง ที่ยังเล็ก ตรัสอ้อแอ้อยู่เลยและทิ้งให้พระบิดาเลี้ยงดูแต่ผู้เดียว "

เรื่องนี้ ดร.สุเมธเล่าว่าเป็นที่ต้องสะกดกลั้นหัวเราะกันทั้งคณะไม่ยกเว้นแม้ในหลวง
โดย: รู้นะว่าคิดถึง วันที่: 6 พฤษภาคม 2557 เวลา:8:36:25 น.
  
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับ

สวัสดีครับคุณไฮกุ

เมื่อวานไม่มีเวลาดูว่าเสื้อเหลืองเต็มกรุงเทพไหม แต่ตอนดึกไปซื้อของในฟู้ดแลนด์ก็ยังเห็นคนสูงอายุใส่เสื้อเหลืองเดินช๊อพกันอยู่เคียงคู่กันน่ารักดีครับ


เป็นแฟนคลับเช่นเคยนะ
โดย: find me pr วันที่: 6 พฤษภาคม 2557 เวลา:10:42:35 น.
  
วันนี้จะเริ่มต้นเดินสายโหวต
เช็คว่าเมื่อวานโหวตที่ไหนบ้าง
ปรากฏว่าไม่มีบ้านนี้ วิ่งแจ้นมาดู
มะมีจริงๆด้วย เออเนอะ แก่แล้วก๊ง
วันนี้ก็ใช้ไปแล้ว พรุ่งนี้มาใหม่ครับ

แต่ก็ดีนะ ได้ออกกำลังวิ่งมา
โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 6 พฤษภาคม 2557 เวลา:13:47:53 น.
  
"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"
ได้ยินข้อความนี้ทีไร ขนลุกทุกทีค่ะ

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานด้วยเทอญ...


ขอบคุณนะคะคุณไฮกุ
โดย: anigia วันที่: 6 พฤษภาคม 2557 เวลา:22:22:41 น.
  
ส่งกำลังใจค่ะคุณไฮกุ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
haiku Fanclub Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: mambymam วันที่: 7 พฤษภาคม 2557 เวลา:0:15:03 น.
  
เมื่อวานได้นั่งดูผ่านทางโทรทัศน์เหมือนกัน ไม่มีโอกาสไปรับเสด็จ ไปไม่ทันแล้วก็ไม่ไปดีกว่า ดูอยู่ที่บ้านจดจำในสิ่งวที่พระองค์ทำ นำคำสอนท่านมาใช้ก็เพียงพอแล้ว ผมมันอินดี้น่ะ

+
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 7 พฤษภาคม 2557 เวลา:0:22:16 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะ
พรุ่งนี้มาใหม่ค่ะคุณไฮกุ
ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะ

โดย: เนินน้ำ วันที่: 7 พฤษภาคม 2557 เวลา:9:07:29 น.
  
ไดดูถ่ายทอดสด เห็นพระองค์แล้วน้ำตารื้น

ทรงพระเจริญ

ขอบคุณคุณไฮกุที่แวะไปทักทายสม่ำเสมอ โหวตสม่ำเสมอ ซึ้งเลย...
โดย: Love At First Click วันที่: 7 พฤษภาคม 2557 เวลา:13:16:16 น.
  
วันนี้้มาแบบ sober สุดๆครับ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Fanclub Blog ดู Blog

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 7 พฤษภาคม 2557 เวลา:15:11:22 น.
  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...


ได้ดูถ่ายทอดสดเหมือนกันค่ะ

ปราสาทเทพบิดร เคยไปด้วยค่ะ แต่วันนั้นใส่กางเกงขายาวไป เค้ามีผ้าถุงให้ยืมใส่ แต่มีไม่พอ...อดเลยค่ะ

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 7 พฤษภาคม 2557 เวลา:20:19:57 น.
  
เข้าไปชม ด่วนจี๋ ไปรษณีย์จ๋า ของคุณปอนมาแล้วค่ะ

กำลังนึกว่าเคยเห็นตู้ไปรษณีย์รุ่นนี้หรือเปล่าน้อ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 7 พฤษภาคม 2557 เวลา:20:23:21 น.
  
ขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกท่านที่แวะมาร่วมถวายพระพรในวันอันเป็นมหามงคลด้วยกันและโหวตให้ะนะคะ


คุณนิค...ขอบคุณมากนะคะที่เล่าเรื่องน่าประทับใจและฮามากให้ฟัง เคยอ่านแล้ว แต่มาอ่านอีกรอบก็ยังฮากลิ้งได้อีก


คุณน้ำอ้อย...ดีใจจังที่คุณน้ำอ้อยแวะมาหา หายไปนานเลย ดีใจที่กลับมาอัพบล็อกอีก แวะไปหาคุณน้ำอ้อยอยู่เรื่อย ๆ แต่เห็นไม่ได้อัพบล็อก เลยคิดว่าคุณน้ำอ้อยคงงานยุ่งอยู่ เดี๋ยวแวะไปหานะคะ


คุณหนู...เสียดายที่อ่านคอลัมน์คุณเปลวช้าไปหน่อย ได้อ่านก็เย็นย่ำแล้ว ไปชมปราสาทพระเทพบิดรไม่ทัน เขาเปิดให้ชมแค่ปีละวันซะด้วย ไว้ปีหน้าถ้าไม่ลืมต้องไปชมแน่ ๆ ค่ะ

ขอบคุณมากที่แวะไปอ่านบล็อกคุณปอนอีกนะคะ
โดย: haiku วันที่: 7 พฤษภาคม 2557 เวลา:22:09:04 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Haiku.BlogGang.com

haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด