น้อมรำลึก ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วยเกล้าฯ


๐ น้อมรําลึก ๑๒๐ ปี ศรีนครินทรา
สมเด็จย่าแห่งแผ่นดิน ประพินประภัสร์
พระราชมารดาของสองกษัตริย์
นพรัตน์เหนือเกล้าของชาวไทย

๐ พระมหากรุณาธิคุณล้นสถิต์
หลากหลายมูลนิธิที่สร้างให้
ล้วนประโยชน์คุ้มเหย้าบรรเทาภัย
เข้าถึงใจ ถึงอก พสกนิกร

๐ " หน่วยแพทย์ พอ.สว." เป็นประจักษ์
" มูลนิธิถันยรักษ์ " ทรวงสมร
" มูลนิธิขาเทียม " เปี่ยมอาทร
ล้วนทุเลาความเดือดร้อนประชาชน

๐ ยี่สิบห้าปี เสด็จสวรรคชั้นฟ้า
พระมหาการุณย์ยังกรุ่นหน
หอมเอย หอมพระคุณกรุ่นสุคนธ์
หอมพิมลยังสถิตนิจกาล

๐ น้อมรําลึก ๑๒๐ ปี ศรีนครินทรา
สมเด็จย่า ผู้พระทัยเลิศไพศาล
พระหทัยแห่งมหาพยาบาล
ดั่งทิพย์ธารรดเกล้าอยู่เช้า-เย็น


น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
เพลงผ้า ปรพากย์ ร้อยกรองถวาย
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
จาก เพจชโลธร ควรหาเวช
อัพบล็อกช้าอีกตามเคย ผ่านวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในรัชกาลที่ ๙ มาหลายวันแล้ว ร่างบล็อกไว้ตรงกับวันที่ ๒๑ แต่อัพไม่ทัน แล้วก็ยุ่งจนไม่มีเวลาเขียนต่อให้เสร็จ ถึงจะอัพช้าก็อยากจะอัพค่ะ พอดีเห็นข่าวนิทรรศการ "คิดถึง...สมเด็จย่า" ของปีนี้ งานหมดเขตไปเมื่อวานนี้ (๒๕ ต.ค.) เสียดายมากที่ไม่ได้ไปชม ได้แต่นำภาพงานนิทรรศการจากหลายเวบมาฝากเพื่อน ๆ แทน


ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า บล็อกเกอร์ไฮกุและครอบครัว

๒๑ ตุลาคม ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแล้ว ยังเป็นอีกหลายวันสำคัญของประเทศไทย พระราชกรณียกิจของ "สมเด็จย่า" ที่ทรงมีต่อชาวไทยและประเทศชาตินั้น ใหญ่หลวงนัก ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะสูงในการทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้ทรงอุทิศพระวรกายและสละเวลาให้แก่ประชาชน ตลอดมา โดยมิได้ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยากส่วนพระองค์


วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม


สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทเป็นทุนริเริ่มการสร้างตึกทำงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และได้พระราชทานนามตึกนี้ว่า “ตึกมหิดล” เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณในด้านสังคมสงเคราะห์ของสมเด็จพระบรมราชชนก โครงการที่สำคัญที่สุดของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ คืออุดมการณ์ที่รัฐรับเป็นอุดมการณ์ของชาติ คือ “โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ซึ่งมีที่มาจากพระบรมราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”


วันรักต้นไม้แห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม


วันรักต้นไม้แห่งชาติ หรือ “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” (National Annual Tree Care Day) ถือกำเนิดขึ้นจากแรงปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคัญการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ ด้วยเหตุนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๓ กำหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อแสดงความกตัญญูต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงงานพัฒนาชนบทโดยเฉพาะการฟื้นฟูสมดุลของธรรมชาติ

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม


วันที่ ๒๑ ตุลาคมของทุกปี ได้กำหนดให้เป็น วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๙ สืบเนื่องมากจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระราชดำเนิน เยี่ยมราษฏรในถิ่นทุรกันดารอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งทรงได้เห็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่พบโดยทั่วไปคือ เรื่องโรคฟัน ด้วยพระเมตตาของพระองค์ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย พระองค์จึงทรงจัดตั้ง “หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนี” ขึ้นเมื่อปี ๒๕๑๒ เพื่อให้ปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่แรก และเพื่อให้งานด้านแพทย์อาสาดำเนินไป อย่างมั่นคง พระองค์ทรงพระราชทานทุนเริ่มแรก ๑ ล้านบาท นับแต่นั้นมาจึงมีทันตแพทย์ร่วมปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์ พอ.สว. เพื่อบำบัดความทุกข์ทรมานด้วยโรคฟันกับประชาชนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ และจดทะเบียนหน่วยแพทย์อาสาเป็นมูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมาชชนนี หรือเรียกย่อ ๆ ว่า พอ.สว. ในปี ๒๕๑๗ โดยพระองค์มีพระราชดำรัสว่า “ต้องมีทันตแพทย์ไปช่วยชาวบ้านทุกครั้ง เนื่องจากคนไข้ในท้องถิ่นทุรกันดาร เมื่อมีโรคฟันจะต้องทนทุกข์ทรมาน และไม่สามารถช่วยตนเองได้ ดังนั้นต้องให้มีทันตแพทย์ไปช่วยโดยด่วน”


วันพยาบาลแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม


วันที่ ๒๑ ตุลาคม เป็น วันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวแล้วนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปีเป็น วันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ เป็นต้นมา


ข้อมูลจาก
เพจ Arthit Kannikarครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ในฐานะที่ฉันเกิดและเติบโตในจังหวัดเชียงราย จังหวัดเหนือสุดยอดในสยาม อยากใช้โอกาสครบ ๑๒๐ ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพในปีนี้ เขียนถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ที่มีต่อชาวจังหวัดเชียงราย และคุณจะรู้ว่า ทำไม สมเด็จย่าจึงเป็นบุคคลที่ชาวเชียงรายให้ความเคารพสูงสุด

เชียงราย สมัยก่อน ไม่ใคร่จะมีความสำคัญใด ๆ นอกจากเป็นเมืองชายแดนสามแผ่นดิน เมืองหน้าด่านระหว่างแม่สาย กับ ท่าขี้เหล็ก มี สามเหลี่ยมทองคำ เป็นทางผ่านเส้นทางยาเสพติดระดับโลก เป็นเมืองไกลหูไกลตา ข้าราชการมาประจำก็แค่เพียงผ่านขึ้นตำแหน่งใหญ่แล้วจากไป ทำให้ขาดการพัฒนาจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อ พระตำหนักดอยตุง ถูกสร้างขึ้นในปลายปี ๒๕๓๐ (ขณะนั้นฉันเป็นนักเรียนชั้น ม.๒ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม)
และต่อมาเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เสด็จมาประทับ ณ พระตำหนักดอยตุง วิถีชีวิตของชาวเชียงรายก็เปลี่ยนไป จากบรรทัดนี้ ฉันจะขอกล่าวพระนามของพระองค์ท่าน เช่นที่ชาวเชียงรายคุ้นเคย นั่นคือ “แม่ฟ้าหลวง” เมื่อรัฐบาลในสมัยนั้น จัดสร้างพระตำหนักดอยตุงถวายให้กับ แม่ฟ้าหลวง เพื่อให้พระองค์ท่านได้ประทับในเมืองไทยแทนการเสด็จกลับไปสวิตเซอร์แลนด์ในทุกปี เนื่องจากสภาพอากาศบนดอยตุงมีความหนาวเย็นใกล้เคียงกับสภาพอากาศที่โลซานน์

แม่ฟ้าหลวง ก็ได้ประทับอยู่ ณ ที่แห่งนี้ และเรียกที่นี่ว่า บ้านที่ดอยตุง เมื่อตอนเริ่มก่อสร้างพระตำหนักดอยตุงนั้น คุณพ่อเคยพาฉันขึ้นไปชมการก่อสร้าง ณ เวลานั้น ฉันนึกภาพไม่ออกว่าพระตำหนักจะออกมาสวยงามเพียงใด แน่นอนว่าการก่อสร้างในป่า จะต้องมีการตัดต้นไม้ใหญ่อายุมาก ๆ แม่ฟ้าหลวง ไม่โปรดให้ตัดต้นไม้ใหญ่เหล่านั้นทิ้ง แต่ทรงให้ใช้วิธี ขุดเจาะลงไปในดิน และอุ้มต้นไม้ใหญ่นั้นทั้งราก ไปปลูกยังที่แห่งใหม่ที่เหมาะสม
และหากคุณได้เคยไปเยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง คุณคงจำกันได้ว่าตัวของพระตำหนักเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ผสมผสานกับบ้านแบบชาเลต์ของชาวสวิสได้อย่างกลมกลืน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ภายในตัวพระตำหนัก พระองค์ท่านได้ให้ช่างก่อสร้างนำไม้ลังที่บรรทุกสินค้าจากท่าเรือคลองเตย มาตกแต่งภายในพระตำหนักดอยตุงให้สวยงาม เรียบง่าย และดูดี

จากการมาประทับที่ดอยตุงของแม่ฟ้าหลวงในครั้งนั้น พื้นที่ภูเขาหัวโล้นบนดอยตุงที่กำลังกลายสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมได้กลับพลิกฟื้นเป็นผืนป่าเขียวชะอุ่มอีกครั้ง คุณทราบไหมว่า ต้นแมคคาเดเมียต้นแรกของเมืองไทย ถูกปลูกขึ้นที่ดอยตุง ตามพระราชดำริของพระองค์ท่าน แมคคาเดเมียเป็นไม้เมืองหนาว ที่ต้องปลูกให้สูงจากระดับน้ำทะเลมาก ๆ
และจากต้นเดียวที่พระองค์ท่านได้ปลูกนั้น บัดนี้ต้นแมคคาเดเมียได้ปลูกไปทั่วดอยตุง และได้กลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดเชียงราย โครงการพัฒนาดอยตุง กลายมาเป็นโครงการที่สร้างอาชีพให้กับชาวเชียงรายอย่างหลากหลาย ทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เรามี กาแฟดอยตุง สายพันธุ์อราบิก้าที่รสชาติอร่อย ก็เนื่องมาจากโครงการนี้เช่นกัน นักเรียนชาวไทยภูเขาที่พ่อแม่ทำงานอยู่ในโครงการพัฒนาดอยตุง มีโอกาสได้เข้ามาเรียนหนังสือในตัวเมืองเชียงรายเท่าเทียมกับเยาวชนในพื้นราบ ได้มีที่พักอาศัยระหว่างเรียนหนังสือ อยู่ใน ไร่แม่ฟ้าหลวง
พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวเชียงรายนั้นไม่เคยห่างหายไปจากความทรงจำ เชียงรายกลายมาเป็นเมืองที่มีคนรู้จักมากขึ้น คนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลมาเยี่ยมชมจังหวัดเหนือสุดยอดในสยามแห่งนี้ และเศรษฐกิจ ปากท้องของชาวเชียงรายก็ดีขึ้นตามลำดับ จากเมืองชายแดนไกลปืนเที่ยง กลายเป็นเมืองคึกคักที่ใคร ๆ ก็อยากมาเยือน ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาประจำอยู่ที่นี่นานขึ้น ส่งผลให้การพัฒนาของจังหวัดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แน่นอนว่าเมื่อแม่ฟ้าหลวงเป็นที่รักของชาวเชียงรายมากขนาดนี้ จึงมีสถานที่หลายแห่งในเชียงราย ที่ถูกตั้งชื่อเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีต่อแม่ฟ้าหลวง เมื่อรัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงราย ชาวเชียงรายจึงพร้อมใจกันตั้งชื่อมหาวิทยาลัยแห่งนี้ว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อีกทั้งเชียงรายยังมีท่าอากาศยานที่ใช้ชื่อว่า ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย มี ไร่แม่ฟ้าหลวง ในตัวเมืองเชียงราย และมี สวนแม่ฟ้าหลวง ใกล้ ๆ พระตำหนักดอยตุง
ไม่เพียงแค่เชียงรายเท่านั้นที่มีสถานที่เป็นอนุสรณ์ถึงพระองค์ท่าน แต่ในกรุงเทพฯ ก็ยังมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และ ถนนบรมราชชนนี รวมทั้ง เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ชื่อของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ทั่วประเทศ ก็เป็นอนุสรณ์เตือนให้เราระลึกถึงพระองค์ท่าน เมื่อฉันมาทำงานในกรุงเทพฯ ฉันจึงมีความรู้สึกว่า แม่ฟ้าหลวง ยังไม่ได้จากไปไหน เมื่อผ่าน มศว. หรือ เดินทางบนถนนบรมราชชนนี ฉันจึงระลึกถึงพระองค์ท่านเสมอ

เหมือนเวลาที่กลับบ้านแล้วเครื่องบินลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และจากหน้าต่างห้องทำงานในปัจจุบัน ฉันสามารถมองเห็น วังสระปทุม ทุกครั้งที่มองไป ฉันก็ระลึกอยู่เสมอว่า ครั้งหนึ่งแม่ฟ้าหลวง ก็เคยประทับอยู่ที่นี่ ถ้าคุณมีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดเชียงราย มาร่วมระลึกถึงพระองค์ท่าน ด้วยการไปเที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง ไร่แม่ฟ้าหลวง หรือแม้แต่บริเวณภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยที่มีภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตย์ สวยงามติดอันดับโลกกันนะคะ


พระสาทิสลักษณ์และข้อมูลจาก
เพจ Arthit Kannikar
เพจ Wararat Gemie Chaisuk
เพจ Wat Don วัดบรมสถล-วัดดอน

เมืองไทยมีวีรสตรีที่กล้าหาญ
สร้างชื่อเสียงมานานแต่กาลเก่า
สมเด็จย่าศูนย์รวมใจไทยของเรา
ทรงคุ้มเกล้าเฝ้าห่วงใยไทยทั้งผอง

เหนืออีสานกลางใต้ไทยอาทร
ขวัญนิกรทรงนำไทยให้เรืองรอง
แพทย์อาสาช่วยเหลือคนบนแหลมทอง
ไทยแซ่ซ้องพระคุณวิบุลย์ทวี

ทรงเกื้อกูลตำรวจชายแดนป้องแคว้นถิ่น
ห้าแผ่นดินปิ่นปกพสกนี้
แม่ฟ้าหลวงปวงประชารักภักดี
องค์พระศรีนครินทร์ปิ่นไผท

ร้อยยี่สิบปีที่ผ่านไปไทยรำลึก
น้อมสำนึกถึงพระผู้อยู่ฟ้าไกล
พานพุ่มดอกไม้ล้วนหมายถวายใจ
สถิตไทยเรานี้นิรันดร


รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
Weerapat Chomtarak ร้อยกรองถวาย
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ ๑๒๐ ปี
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
จาก เพจ Weerapat Chomtarak

นิทรรศการ "คิดถึง...สมเด็จย่า" ครั้งที่ ๒๓
“ในความคิด...คำนึง” หรือ “In Her Thoughts”


บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และศูนย์การค้าสยามพารากอน ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดนิทรรศการเพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จย่า ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในนิทรรศการ “คิดถึง…สมเด็จย่า” ครั้งที่ ๒๓ ภายใต้ชื่องาน “In Her Thoughts” หรือ “ในความคิด...คำนึง” เพื่อเรียนรู้และตามรอย ‘สมเด็จย่า’ จากพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระจริยวัตรอันงดงามตลอดพระชนม์ชีพ นอกจากนี้ ภายในนิทรรศการยังจัดจำหน่ายสินค้าจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Doi Tung Café และผลิตภัณฑ์จาก Doi Tung Lifestyle รวมถึงจำหน่ายไม้ดอก ไม้ประดับนานาพันธุ์ งานจัดระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
พระฉายาลักษณ์ ภาพและข้อมูลจาก
naewna.com
เพจสมเด็จย่า
mgronline.comบีจีจากคุณยายกุ๊กไก่ กรอบจากคุณ Hawaii_Havaii

Free TextEditor

Create Date : 26 ตุลาคม 2563
Last Update : 26 ตุลาคม 2563 21:55:34 น.
Counter : 923 Pageviews.

0 comments
เทคนิครีดพับผ้ากุ๊นโดยไม่ต้องใช้ที่รีดกุ๊น lovequilt
(25 มี.ค. 2564 18:59:00 น.)
พระราชพิธี 12 เดือน : 6,7 และ 8 ผู้ชายในสายลมหนาว
(15 มี.ค. 2564 15:24:31 น.)
น้องนางปากแดงหางน้ำเงินหน้าอกเหลืองรอบๆตาแซมสีขาว สมาชิกหมายเลข 4149951
(9 มี.ค. 2564 06:08:14 น.)
พระราชพิธี 12 เดือน : เดือน 12,1,2 ผู้ชายในสายลมหนาว
(9 มี.ค. 2564 09:18:01 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณหอมกร, คุณสองแผ่นดิน, คุณMax Bulliboo, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณnewyorknurse, คุณกะว่าก๋า, คุณSleepless Sea, คุณmcayenne94, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณปรศุราม, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณtoor36, คุณญามี่, คุณทนายอ้วน, คุณmariabamboo, คุณเริงฤดีนะ, คุณkatoy, คุณออโอ, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณชีริว, คุณnonnoiGiwGiw, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณkae+aoe, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณtuk-tuk@korat, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณThe Kop Civil, คุณALDI, คุณตะลีกีปัส, คุณทุเรียนกวน ป่วนรัก


Haiku.BlogGang.com

haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด