สิริฉัตรมังคลาศิรวาท

เพลงพระราชนิพนธ์ ยามเย็น
สิริฉัตรมังคลาศิรวาท
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

กรองมาเลศพิเศษสรรพ์พิมานสรวง
น้อมบำบวงบงกศมาศพระบาทเฉลิม
ประมวลพรเทพนิมิตประสิทธิ์เจิม
ประสานเสริมศรีสวัสดิ์ฉัตรมงคล
น้อมสำนึกจารึกเลิศจริยวัตร
ทศธรรมธำรงรัฐพิพัฒน์ผล
หกสิบสองปีประสาทราชมณฑล
ยิ่งสายทิพย์ถั่งท้นดลสราญ
จุ่งจตุรพรชัยพระไตรรัตน์
พระเดชบรรพกษัตริย์จรัสพิศาล
เฉลิมศรีสิริฉัตรจิรัฐติกาล
นวมินทราภิบาลนิรันดร์เทอญ

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
ประยอม ซองทอง ร้อยกรองถวาย

ฉัตรมังคลาธิษฐาน
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

หกสิบสามล้านดวงใจไทยทั่วหล้า
เป็นมาลาอภิวาทพระบาทขวัญ
แทนดาวเรืองเหลืองอร่ามกลางตาวัน
แทนสุคันธมาลินประทิ่นทรวง
หกสิบสองปีทองทรงป้องปักษ์
ทรงเหนื่อยหนักพระวรกายให้หนักหน่วง
ทรงแบกทุกข์แทนมวลชนคนทั้งปวง
ด้วยหวงห่วงทุกชีวิตดุจบิดร
วโรกาสฉัตรมงคลดิถี
โปรดพระศรีไตรรัตน์ประภัสสร
ถวายชัยปิ่นกษัตริย์ฉัตรบวร
ปกเกศเกล้าเหล่านิกรนิรันดร์กาล โสตถิ์เทอญ

หนังสือพิมพ์แนวหน้า
นายประยอม ซองทอง ร้อยกรองถวาย

ฉัตรมงคล

ห้า พฤษภา มหาสวัสดิ์สมัย
พระทรงชัยผ่านภพไอศวรรย์
ทรงปกรัฐป้องราษฎร์ปราศอธรรม์
ทั่วเขตขัณฑ์ชนเปรมปริ่มอิ่มกมล
น้อมประณตทศนัยนอบบูชิต
พระไตรรัตน์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกแห่งหน
ถวายพระพรมิ่งมหาภูมิพล
เจริญวรสกนธ์สืบฉัตรนิรันดร์ เทอญ

หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก
ศากุน กาญจนประดิษฐ์ ร้อยกรองถวาย

ศุภมัสดุ สิริสวัสดิ์ จรัสจำรูญ
เพริศไพบูลย์ เฉลิมฉัตร นิรัติศัย
มิ่งมงคล เกิยรติปรากฏ ยศเกรียงไกร
เสมอสมัย ไผทสยาม อร่ามเจริญ
ศุภสมัย ฉัตรมงคล มิ่งมนต์หมาย
ถวิลถวาย เถลิงถวัลย์ เสกสรรเสริญ
เทิดบารมี พูนพิพัฒน์ ทรงฉัตรเทอญ
น้อมอัญเชิญ ไตรรัตนะ ถวายพระพรฯ

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
สานิตย์ สีนาค ร้อยกรองถวายต้องขอโทษเพื่อน ๆ อย่างแรงที่หายศีรษะไม่ได้แวะไปเยี่ยมใครเลย อย่างที่บอกไว้ว่ายุ่งทั้งงานราษฎร์งานหลวง ตอนนี้ก็ยังยุ่งได้ใจ แม่บ้านลากิจไปรักษามือ เลยยังแปลงร่างกลับเป็นคุณนายนั่งเล่นบล็อกแบบชิลล์ ๆ ไม่ได้ (แต่ไม่ลืมชะแว้บไปโหวตให้เพื่อน ๆ จะได้ไม่เสียสิทธิ์จ๊ะ ) ลำพังแค่ซัก-รีดผ้าให้คนเกือบสองโหลก็แทบหมดวันแล้ว ยังดีที่มีเครื่องซักผ้ากับเตารีดไอน้ำ ช่วยผ่อนแรงได้เยอะ นี่ถ้าเป็นเมื่อก่อน ต้องซักด้วยมือแล้วต้องพรมผ้าก่อนรีด มีหวังตายหยังเขียดแหงม ๆ

ถึงจะเล่นบล็อกแบบเต็มตัวไม่ได้ แต่บล็อกเก่าอัพไว้เกินอาทิตย์ไปหลายวัน ต้องหาเวลาอัพใหม่ ที่จริงก็เขียนบล็อกเกี่ยวกับพระเมรุภาคต่อไว้แล้ว แต่วันนี้เป็นวันมหามงคล ถือเป็นฤกษ์ดี หาเรื่องราวเกี่ยวกับวันฉัตรมงคลมาให้อ่านกัน ที่บ้านซื้อนสพ.สี่ฉบับ มีกลอนถวายพระพรเพราะ ๆ ทั้งนั้น เลือกไม่ถูก เลยเอามาลงทั้งสี่บทเลย ต้องขออภัยอีกรอบที่ตอบเม้นท์เพื่อน ๆ ในบล็อกที่แล้วแค่สั้น ๆ ไว้ให้มีเวลาค่อยคุยกันแบบยาว ๆ ละกันน้า แล้วจะพยายามหาเวลาแวะไปเยี่ยมเพื่อน ๆ ค่ะ


ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราช
โปรดปกป้องอภิบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์
และทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตย์เป็นร่มโพธิ์ทอง
เป็นพระมิ่งขวัญของชาวไทยตราบนานเท่านาน


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าข้า บล็อกเกอร์ไฮกุ
วันที่ ๕ พฤษภาคม เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย 
ที่อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ควรระลึกถึง

วันฉัตรมงคล (อ่านว่า ฉัด-ตระ-มง-คน) มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก

ความสำคัญของวันฉัตรมงคลวันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรีและราชอาณาจักรไทยของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ และดำรงพระอิสริยยศเป็น "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช"เนื่องจาก ยังมิได้ทรงผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ก็เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะ จึงได้เสด็จนิวัติประเทศไทยดังนั้นรัฐบาลไทยและพสกนิกร จึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จัดงานพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร หรือรัฐพิธีฉัตรมงคล หรืออาจเรียกว่าพระราชพิธีฉัตรมงคล ซึ่งกระทำในวันบรมราชาภิเษก ถวายเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"


ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ ๕ พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้
ความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้น มีหลักฐานปรากฎในหลักศิลาจารึกวัดศรีชุมของพญาลิไทว่า เริ่มต้นมาตั้งแต่ครั้งพ่อขุนผาเมืองได้อภิเษกพ่อขุนบางกลางหาว หรือ พ่อขุนบางกลางท่าว ให้เป็นผู้ปกครองเมืองสุโขทัย


จากนั้น ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยพระมหากษัตริย์ที่ยังมิได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะไม่ใช้คำว่า "พระบาท" นำหน้า "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" และคำสั่งของพระองค์ก็ไม่เรียกว่า "พระบรมราชโองการ" และอีกประการหนึ่งคือ จะยังไม่มีการใช้นพปฎลเศวตฉัตร หรือฉัตร ๙ ชั้น 

ความเป็นมาของพระราชพิธีฉัตรมงคล

นพปฎลเศวตฉัตร หรือฉัตร ๙ ชั้นก่อนหน้ารัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีฉัตรมงคลถือเป็นพิธีของเจ้าพนักงานในพระราชฐาน ที่มีหน้าที่รักษาเครื่องราชูปโภคและพระทวารประตูวัง ได้จัดการสมโภชสังเวยเครื่องราชูปโภคที่ตนรักษาทุกปีในเดือนหก และเป็นงานส่วนตัว ไม่ถือเป็นงานหลวง

จนกระทั่งสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ ได้ทรงกระทำพิธีฉัตรมงคลขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๙๓ โดยมีพระราชดำริว่า วันบรมราชาภิเษกเป็นมหามงคลสมัยที่ควรแก่การเฉลิมฉลองในประเทศที่มีพระเจ้าแผ่นดิน จึงถือให้วันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลกาล และควรที่จะมีการสมโภชพระมหาเศวตฉัตรให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติ แต่เนื่องจากเป็นธรรมเนียมใหม่ ยากต่อการเข้าใจ อีกทั้งเผอิญที่วันบรมราชาภิเษกไปตรงกับวันสมโภชเครื่องราชูปโภคที่มีแต่เดิม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงอธิบายว่า วันฉัตรมงคลเป็นวันสมโภชเครื่องราชูปโภค จึงไม่มีใครติดใจสงสัยดังนั้น จึงได้มีพระราชดำริจัดงานพระราชกุศลพระราชทานชื่อว่า "ฉัตรมงคล" นี้ขึ้น โดยได้มีการเฉลิมฉลองด้วยการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดเจริญพุทธมนต์ ในวันขึ้น ๑๓ ค่ำเดือน ๖ รุ่งขึ้นมีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ด้วยเหตุนี้จึงถือว่าการเฉลิมฉลองพระราชพิธีฉัตรมงคล เริ่มมีในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรก


ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ วันบรมราชาภิเษกตรงกับเดือน ๑๒ จึงโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานฉัตรมงคลในเดือน ๑๒ แต่ไม่ได้รับการยินยอม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงแก้ไขด้วยการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยตราจุลจอมเกล้าสำหรับตระกูลขึ้น ให้มีการพระราชทานตรานี้ตรงกับวันคล้ายบรมราชาภิเษก ท่านผู้หลักผู้ใหญ่จึงยินยอมให้เลื่อนงานฉัตรมงคลมาตรงกับวันบรมราชาภิเษก แต่ยังให้รักษาประเพณีสมโภชเครื่องราชูปโภคอยู่ตามเดิม รูปแบบงานวันฉัตรมงคลจึงเป็นเช่นนี้จนถึงปัจจุบัน 

พระราชพิธีฉัตรมงคลในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงาน ๓ วัน นั่นคือ


วันแรก ตรงกับวันที่ ๓ พฤษภาคม เป็นงานพระราชกุศลทักษิณานุประทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระบรมราชบุพการี เป็นพิธีสงฆ์สดัปกรณ์พระบรมอัฐิ สมเด็จสวดพระพุทธมนต์ แล้วพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา ซึ่งในวันนี้ได้เพิ่มพระราชพิธีตรึงหมุดธงชัยเฉลิมพล ที่จะพระราชทานแก่หน่วยทหารบางหน่วยเข้าไว้ด้วย


วันที่ ๔ พฤษภาคม เป็นวันเริ่มพระราชพิธีฉัตรมงคล เจ้าพนักงานจะได้อัญเชิญเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขึ้นประดิษฐานบนแท่นใต้พระมหาปฎลเศวตฉัตร พระครูหัวหน้าพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีฉัตรมงคล แล้วทรงสดับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เวลาเที่ยง ทหารบก ทหารเรือ จะยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ ๒๑ นัด 


ส่วนวันที่ ๕ พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ทรงบูชาเครื่องกกุธภัณฑ์ พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชพระมหาเศวตฉัตรและราชกกุธภัณฑ์ ตอนเย็นพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าแก่ผู้ที่มีความดีความชอบ แล้วเสด็จนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ปราสาทพระเทพบิดร เป็นเสร็จพระราชพิธี


ทั้งนี้ ในวันฉัตรมงคล สำนักพระราชวังได้เปิดปราสาทหลายแห่งให้ประชาชนได้เข้าชมและถวายบังคมอีกด้วย

กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันฉัตรมงคล

๑. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการ

๒. ร่วมทำบุญตักบาตร ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

๓. น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัย พร้อมเพรียงกันกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี ถวายชัยมงคลให้้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมหามิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลยิ่งยืนนาน


เมื่อวันฉัตรมงคลเวียนมาบรรจบครบรอบอีกหนึ่งคราในวันที่ ๕ พฤษภาคม พสกนิกรชาวไทยทั้งหลายจึงควรระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ อันมีคุณอนันต์แก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้


ข้อมูลและพระบรมฉายาลักษณ์จากเวบ

wikipedia
บล็อกคุณคุ้มหลวง
3armyarea-rta.com
chaoprayanews.com
wattanasatitschool.com
cmu128401.blogspot.comขออัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์นี้มาประดับบล็อกด้วยความปลาบปลื้มมาก ๆ ในหลวงเสด็จฯทอดพระเนตรทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนที่แล้ว เห็นทั้องสองพระองค์ประทับอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนได้นำ้ทิพย์ชโลมใจ ดีใจมาก ๆ ที่ในหลวงทรงแข็งแรงขึ้น ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระพุทธเจ้าข้า
พระบรมฉายาลักษณ์จากเวบ newsrama2.com


บีจีจากคุณลัคกี้ ไลน์จากคุณญามี่ กรอบจากคุณ thattron

Free TextEditor

Create Date : 05 พฤษภาคม 2555
Last Update : 13 สิงหาคม 2559 23:27:07 น.
Counter : 10029 Pageviews.

52 comments
ถวายสังฆทาน toor36
(8 เม.ย. 2564 00:00:13 น.)
สองวัดสองแผ่นดิน : วัดโสมมนัสราชวรวิหาร (4) ผู้ชายในสายลมหนาว
(5 เม.ย. 2564 10:10:09 น.)
最费劲的事 Zuì fèijìng de shì เรื่องที่ยากที่สุด Kavanich96
(30 มี.ค. 2564 05:17:04 น.)
พระราชพิธี 12 เดือน : บทนำ ผู้ชายในสายลมหนาว
(5 มี.ค. 2564 09:22:32 น.)
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 5 พฤษภาคม 2555 เวลา:10:22:56 น.
  
ช่วงนั้นในหลวงทรงพระเยาว์มากเลยครับ เวลาผ่านไปเร็วจริงๆ บ้านเมืองเราก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆ มากมายจริงๆ เสียดายภาพแรกภาพแตกไปหน่อย

พอๆ กันครับ ช่วงนี้งานเข้าตลอด ที่ทำงานเข้าบล็อกแต่ได้แต่เปิดผ่านๆ ไม่ได้อ่านเท่าไหร่ จะได้อ่านก็ตอนกลับบ้านนี่แหละ

+
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 5 พฤษภาคม 2555 เวลา:11:00:41 น.
  

ทรงพระเจริญ..
กำลังดูถ่ายทอดสดในทีวีอยู่ค่ะ.
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 5 พฤษภาคม 2555 เวลา:11:19:00 น.
  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
โดย: พอได้เล็ม IP: 192.168.184.58, 183.88.251.18 วันที่: 5 พฤษภาคม 2555 เวลา:11:46:02 น.
  
โอ้...ตื้นตันใจ
เห็นในหลวงแล้วน้ำตาไหล...

"ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นมิ่งฉัตรให้ความร่มเย็นแก่ลูกหลานไทยตลอดไปเทอญ"

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า บล๊อก "ณ ปลายฉัตร"สวัสดีค่ะคุณไฮกุ
ไม่ได้มาทักทายนานเลยค่ะ
มาในวันดีเสียด้วย อิอิ
ขอแชร์ภาพแห่งสิริมงคลนี้ไปที่แฟนเพจหน่อยนะคะ
ขอบคุณมากค่ะ ^ ^
โดย: ณ ปลายฉัตร วันที่: 5 พฤษภาคม 2555 เวลา:13:07:59 น.
  
โดย: dawreung51 วันที่: 5 พฤษภาคม 2555 เวลา:14:06:18 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
โดย: Insignia_Museum วันที่: 5 พฤษภาคม 2555 เวลา:16:55:00 น.
  
ชอบเวปนี้ ในวันดี ๆ วันนี้จัง ....

ขอในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

*~..แวะมาทักทายจ๊ะ..ขอให้มีความสุข สดใส..หัวใจเบิกบาน..~*
..HappY BrightDaY..โดย: *~ต้นกล้า...ของหัวใจ~* วันที่: 5 พฤษภาคม 2555 เวลา:17:32:56 น.
  
ทรงพระเจริญค่ะ

ยังไม่ได้เอารูปที่ได้จาก กรุงเทพธุรกิจ ไปใส่กรอบเลยค่ะ คุณปิ่นอนงค์น่ารักสุด ๆ ติดต่อกันไม่ได้ จะเอามาให้ถึงบ้านเลย เลยนัดกันที่ Big C แถวบ้านค่ะ
โดย: chinging วันที่: 5 พฤษภาคม 2555 เวลา:22:59:58 น.
  
ทรงพระเจริญค่ะ
เเต่ละภาพน่าสะสมมากๆเลยค่ะ
โดย: นาทัชชา วันที่: 5 พฤษภาคม 2555 เวลา:23:34:12 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ
เข้ามาบล็อคนี้ไม่ผิดหวังได้ชมภาพงดงาม
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
พรุ่งนี้แวะมาโหวตให้นะคะ

ช่วงนี้เมืองไทยผลไม้เยอะมากๆ ยกมาฝาก
พักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ

โดย: pantawan วันที่: 6 พฤษภาคม 2555 เวลา:2:16:06 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 พฤษภาคม 2555 เวลา:5:36:00 น.
  
คุณต่อ...ต้นฉบับพระบรมฉายาลักษณ์ที่หัวบล็อกไซส์เล็กไปหน่อย เลยขยายให้ไซส์ใหญ่ขึ้น เลยเห็นรอยแตกแบบนี้แหละค่ะ ยังหาพระบรมฉายาลักษณ์ที่องค์ใหญ่หน่อยไม่ได้สักที จำได้ว่าคุณต่อเคยบอกว่าชอบมาก ไว้เราหาเจอเมื่อไหร่ จะอัญเชืญไปฝากคุณต่อนะคะ


คุณฉัตร...ดีใจจังที่คุณฉัตรและเพื่อน ๆ หลายคนรักในหลวงมากเหมือนกันเลย ต้องขอบคุณมากที่โคสะนาบล็อกให้อีกแล้วนะคะ


คุณเค็น...ดีใจด้วยที่ได้พระบรมสาทิศลักษณ์จากกรุงเทพธุรกิจนะคะ เราก็ได้เหมือนกัน ดีใจสุด ๆ เลยค่ะ คุณศักดิ์วุฒิวาดได้งามมาก พอเปิดดูแล้วแอบอึ้งไปเพราะขนาดค่อนข้างใหญ่มาก สมควรแล้วที่เขาบอกไว้เลยว่าคนที่ได้ต้องไปรับเอง ถ้าส่งทางปณ. กว่าจะถึงมือเรา มีหวังคงยับยู่ยี่แน่ ถ้าจะไม่ให้ยับก็ต้องแพคอย่างดี ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เขาแจกให้ฟรี ๆ แล้วก็ไปรับเองดีกว่า ตอนเราไปเนชั่น ปาดเหงื่อหลายรอบว่าจะไปถึง เพราะอยู่ไกลบ้านมากกกกกก ต้องนั่งรถไฟฟ้าแล้วก็นั่งแท็กซี่ต่ออีกทอดนึง แต่พอได้รับพระบรมสาทิศลักษณ์แล้วก็หายเหนื่อย ยิ้มแก้มปริเลยค่ะ

ต้องชมคุณปิ่นอนงค์จริง ๆ ค่ะ มีน้ำใจและน่ารักมาก ๆ ขนาดคุณเค็นติดต่อไม่ได้ก็ยังอุตส่าห์ไปส่งให้ถึงมือเลย


คุณปาน...ขอบคุณมาก ๆ ที่จะโหวตให้นะคะ คุณปานรู้ใจว่าเราชอบกินผลไม้ เป็นของฝากถูกใจมากจ้า


คุณเค็ง & คุณอ้อ & คุณพอได้เล็ม & คุณดาว & คุณIM & คุณต้นกล้า & คุณนาทัชชา & คุณก๋า...ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาถวายพระพรในหลวงด้วยกันนะคะ
โดย: haiku วันที่: 6 พฤษภาคม 2555 เวลา:6:08:57 น.
  
ตอนนี้ผมมีปัญหาคือห้องสมุดที่บ้านหนังสือล้นห้องครับ 555
ไม่รู้จะทำยังไงดีเหมือนกัน
เพราะซื้อเข้ามาอ่านเรื่อยๆ
(ส่วนที่ผมซื้อบริจาคห้องสมุดโรงเรียนจะเป็นคนละส่วนกับหนังสือที่ซื้ออ่านเองครับ)

ผมอ่านแบบนี้มาหลายสิบปีแล้ว
หนังสือเลยเต็มบ้าน
มีหนังสือวางทุกมุมจนมาดามบ่นเลยครับ 555

ชั้นหนังสือก็แอ่นเพราะหนังสือวางซ้อนกันเยอะมากครับ แหะๆๆ


ปล.ผมไม่ไ่ด้แปะภาพหมิงหมิงเพราะเกรงว่าจะไม่เหมาะสมนะครับ
รูปหมิงหมิงดูทะเล้นเกินไปครับ แหะๆๆ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 พฤษภาคม 2555 เวลา:6:40:46 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานเทอญ...บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
haiku / Art Blog

เราก็ต้องขอโทษด้วยเช่นกันค่ะ แม้งานไม่ยุ่งมากแต่ให้ความสนใจ
เรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตหลายๆเรื่องมากมาย จนจัดลำดับ
ความสำัญวุ่นๆไปหน่อยค่ะ ประเภทคนที่ไม่ยอมเสียโอกาสอ๊ะค่ะ คริ คริ

บล๊อกนี้สวยงามมากมายจริงๆค่ะ ได้ภาพพระบรมสาทิศลักษณ์แต่ละภาพ
ได้สวยสง่างาม น่าเก็บไว้ชื่นชมนานๆไว้ที่บล๊อกค่ะคุณไฮกุ
โดย: tui/Laksi วันที่: 6 พฤษภาคม 2555 เวลา:8:57:33 น.
  
haiku Education Blog ดู Blog
..........................................
คนแก่(คำนี้ไม่สุภาพ)ไม่งอนหรอกค่ะ
แหย่น้องเล่น
ที่ทักท้วงเพราะพี่ติ๋วอยากโหวตให้กำลังใจน้อง
ที่มานะตั้งใจเขียนเรื่องราวดีๆมาให้อ่านเสมอ

และไม่ใช่จะเรียงร้อยกันง่ายๆ
ต้องใจรักที่จะทำด้วยนะคะถึงทำมาได้อย่างดีอย่างนี้

พี่ติ๋วมีคะแนนโหวตอยู่ไม่อยากให้เสียไป
โดยไม่ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า

แต่!!!ถ้าน้องเผลอมาโหวตให้พีติ๋วเมื่อใดมี..โกดนะ...กรอดๆๆๆ... คะแนนทุกคะแนนทุกคะแนนมีคุณค่าในตัวเอง
พี่จะเสียดายมากที่ไม่ได้ให้กำลังใจแก่ทุกคน
ที่ตั้งใจจริงในการเขียนผลงาน

ไปละนะ น้องไปทำงานให้สบายๆ
เป็นนินจาจนเสร็จงานแล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่ค่ะ

งานสำคัญเพราะคือชีวิต บล๊อกคือความสุข
แค่นี้เราก็มีความสุขได้ทุกวันแล้วค่ะ
โดย: หมุยจุ๋ย วันที่: 6 พฤษภาคม 2555 เวลา:10:10:11 น.
  More Flirts Comments

----------------------
เพิ่งว่างจริงๆก็ตอนนี้ เมื่อวานไม่ได้เข้าblogเลยค่ะ มีงานแต่งหน้าเจ้าสาวทั้งวันเลยเมื่อวานฤกษ์ดี วันที่5เดือน5ปี2555ขึ้น15ค่ำ หวังว่าคงสบายดีนะคะคุณไฮกุ
โดย: เกศสุริยง วันที่: 6 พฤษภาคม 2555 เวลา:16:42:54 น.
  
สวัสดีครับคุณไฮกุ

ขนาดไม่ค่อยมีเวลายังทำบล็อกถวายให้พระองค์ท่านได้ละเอียดเรียบร้อยขนาดนี้เลยนะครับ

อยากเก่งและขยันแ้้บบนี้บ้างจังเลย
โดย: find me pr วันที่: 6 พฤษภาคม 2555 เวลา:20:54:25 น.
  


แวะมาบอกเพื่อน ๆ ว่ายังอยู่ค่ะ....ยังมีชีวิตอยู่!!!
ถึงแม้นสถานการณ์ที่ระยองตอนนี้จะ...วุ่นวายไปด้วยสารเคมี นั่น โน่น นี่ ....

มีความสุขกับทุก ๆ วันที่เป็นของเรานะค่ะ..^^

โดย: Lika ka วันที่: 7 พฤษภาคม 2555 เวลา:9:15:07 น.
  
ปุญญานิ ปะระโลกัสสะมิง ปะติฏฐาโหนติ ปาณินันติ

บุญที่ทำแล้วย่อมเป็นที่พึ่งของท่านทั้งหลายในกาลข้างหน้าแล

มีความสุขในดำเนินชีวิตพร้อมด้วยบุญที่สะสมตลอดไป...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 7 พฤษภาคม 2555 เวลา:10:55:53 น.
  

มีหลายภาพที่ไม่เคยเห็นค่ะ

ภาพสุดท้ายไ้ด้ดูข่าวในพระราชสำนักเหมือนกันค่ะ ปลาบปลื้มเหมือนที่คุณไฮกุว่าเลยค่ะ


ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...นะคะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 7 พฤษภาคม 2555 เวลา:19:32:57 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

มาจ้องเอนทรี่ใหม่เกือบทุกวันเลยครับ
ชักงงๆแล้วว่าหายไปไหนน้อ วันนี้กลับมา
กรุงเทพฯแล้ว ดูภาพอ่านคำได้จุใจหน่อย

หวังว่าจะได้กระบี่มือขวากลับมาเซียวหู
ไวๆนะครับ

***
โดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) วันที่: 7 พฤษภาคม 2555 เวลา:21:38:51 น.
  
แวะมาเยี่ยมแล้วเห็นความเป็นหนึ่งเดียวใจกันของพสกนิกรไทยค่ะ ทุกคนรักและเป็นห่วงรวมทั้งติดตามข่าวสารของท่านทุกวัน ขอจงทรงพระเจริญคู่คนไทยยิ่งยืนนานค่ะ
โดย: nathna วันที่: 8 พฤษภาคม 2555 เวลา:0:42:09 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะ

เห็นบล๊อคนี้แล้วอยากโหวต
โหวตหมวดอะไรดีคะ
โดย: Close To Heaven วันที่: 8 พฤษภาคม 2555 เวลา:1:09:05 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะ

ไม่ว่างก็ไม่เป็นไรค่ะ ทำงานบ้านมีเวลาหมดที่ไหนคะ

เอาไว้ว่างๆค่อยไปก็ได้ค่ะ อย่าซีเรียส อิอิ

ฝันดีค่ะ
โดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 8 พฤษภาคม 2555 เวลา:3:29:16 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 พฤษภาคม 2555 เวลา:6:00:12 น.
  
รูปสุดท้ายน่ารักมากๆ ทรงพระเจริญค่ะ
โดย: Love At First Click วันที่: 8 พฤษภาคม 2555 เวลา:9:37:06 น.
  


ขอบคุณ..สำหรับความห่วงใยที่มีให้กันเสมอมาค่ะ..^^

โดย: Lika ka วันที่: 8 พฤษภาคม 2555 เวลา:10:29:42 น.
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะ

สวัสดียามเย็นค๊าคุณไฮกุ
หายๆไปเหมือนกันค๊า ไม่เป็นไรค๊า มีงานเราต้องทำงานก่อน
ว่างๆเราค่อยมาคุยกัน ทักทายกัน เป็นเรื่องปกติค่ะ
จะอัพบล๊อกใหม่ยังไม่มีเวลาเหมือนกัน
บางครั้งเกรงใจเพื่อนก้อปิดคอมเม้นท์ไป
บางครั้งเปิดไว้ ก้อไม่ได้ไปหาใครเหมือนกัน
เพื่อนบล๊อกน่ารักทุกคน ไม่มีใครว่ากันหรอกค่ะ

ยังไม่มีเวลามาตามอ่านเรื่องย้อนหลังเลยนะคะ
คงไม่ว่ากัน ว่างเมื่อไหร่ค่อยมาอ่าน ติดไว้ก่อนน๊า 5555
โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 8 พฤษภาคม 2555 เวลา:17:10:05 น.
  
ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นคู่บุญบารมีให้ปวงชนชาวไทยไปนานๆ

จำหน่ายกล้องวงจรปิด
โดย: รชต (leeminare ) วันที่: 8 พฤษภาคม 2555 เวลา:20:55:42 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 พฤษภาคม 2555 เวลา:5:30:15 น.
  
ปมาโท มจฺจุโน ปทํ
ความประมาท เป็นทางแห่งความตาย

ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขด้วยความไม่ประมาท ตลอดไป...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 9 พฤษภาคม 2555 เวลา:9:42:36 น.
  
สวัสดียามใกล้เที่ยงค่ะ
เห็นภาพในหลวงเมื่อไหร่ ที่ไหนก็ปลื้มทุกทีเลย
จะขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
ทรงพระเจริญ
โดย: ประกายพรึก วันที่: 9 พฤษภาคม 2555 เวลา:11:25:49 น.
  More Wednesday Comments

---------------------------------
เมื่อวานออกเยี่ยมเพื่อน บ่นอยู่หลัดๆว่าฝนไม่ตก ที่ไหนได้หลังจากนั้นไม่กี่นาทีฝนเทลงมา สัญญาณเน็ตล่ม วันนี้โทรว๊าก tot แต่เช้า สัณญาณเพิ่งมาเลยออกเยี่ยมต่อ ระลึกถึงอยู่เสมอค่ะคุณไฮกุ
โดย: เกศสุริยง วันที่: 9 พฤษภาคม 2555 เวลา:11:58:30 น.
  

ขอทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ทั้งสองพระองค์

สวัสดีตอนเช้าของ เนเธอร์แลนด์ นะจ้าห่างหายไปใช่ว่า ...ไม่ห่วงหา
ห่างไกลตาไช่ว่า ... ไม่อาทร
ตัวห่างไกลใช่ว่า ...ไม่ห่วงใย
ถึงจะห่างกันไกลแต่ใจ ... คิดถึงจัง

** มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะจ้า **

เรารู้กันอะจ้า ถ้าว่างค่อยมาทักทายกันนะจ้า ขอให้สนุกกับการทำงานมากๆนะจ้า
โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 9 พฤษภาคม 2555 เวลา:13:21:41 น.
  

สวัสดีค่ะ..เอากล้วยไม้มาฝาก...ยามบ่ายแก่ ๆ ค่ะ...

โดย: Lika ka วันที่: 9 พฤษภาคม 2555 เวลา:15:07:02 น.
  
ตามมาชมภาพแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทย สิริฉัตรมังคลาศิรวาท ค่ะคุณไฮกุ
ชอบบล็อกนี้มาก ประเทศไทยเรามีในหลวง ดูทีไรยิ่งประทับใจ
แถมมีเพลงพระราชนิพนธ์ ยามเย็น ให้ฟังอีกต่างหาก
ขอบคุณคุณไฮกุสำหรับภาพและข้อมูลที่นำมาฝากกัน

ช่วงนี้เอิงก็ไม่ค่อยได้เข้าบล็อกแกงค์ทุกวันค่ะ มีอะไรให้ทำเยอะไปหมด
กำลังขยันเรียนภาษา ขออ่านหนังสือ ทำการบ้านเยอะๆ หน่อย
(ก่อนหน้านี้แอบขี้เกียจ 555+)
ขอส่งกำลังใจให้คุณไฮกุเรื่องงานราษฏร์ งานหลวง จัดการทุกอย่างได้ทันท่วงที
ไว้ว่างเมื่อไหร่ค่อยมาทักทายกันได้เสมอค่ะ

ปล. วันนี้มีคัพเค็กมาฝาก
โดย: diamondsky วันที่: 9 พฤษภาคม 2555 เวลา:16:21:51 น.
  
เห็นด้วยกับพี่ไพโรจน์ค่ะ ขนาดยุ่ง ยังทำบลอกได้มีสาระและสวยมาก

เราไม่ค่อยถนัดกับการเขียนบลอกแบบใหม่ โย้ไปเย้มาค่ะ ที่บลอกเรา
โดย: Love At First Click วันที่: 9 พฤษภาคม 2555 เวลา:17:04:00 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ
Net ที่บ้านมีปัญหาเข้าไม่ได้เลยมาหลายวัน วันนี้พึ่งเข้าได้

มีความสุขกับวันพืชมงคลนะคะ
มีขนมมาฝากค่ะบันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: pantawan วันที่: 9 พฤษภาคม 2555 เวลา:20:51:31 น.
  
สวัสดีครับคุณไฮกุ

ทราบข่าวว่างานตรึม แต่ก็ยังทำบล็อกดีๆให้ได้อ่านกัน ยอดเลยแบบนี้
โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 9 พฤษภาคม 2555 เวลา:21:09:51 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 พฤษภาคม 2555 เวลา:5:42:11 น.
  


อรุณสวัสดิ์ค่ะ...^^


โดย: Lika ka วันที่: 10 พฤษภาคม 2555 เวลา:8:37:11 น.
  
เยตัตถะ ศีล อนุโมทันติ เวยยาวัจจัง กะโรนติวา
เตปิ ศีล ปุญญัสสะ ภาคิโน

ชนผู้มีศีลทั้งหลายเหล่าใดร่วมอนุโมทนาหรือช่วยกระทำการขวนขวายในทานนี้
แม้ชนผู้มีศีลร่วมอนุโมทนา ก็มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วย

มีความสุขกับการให้ทานและอนุโมทนาบุญ ตลอดไป...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 10 พฤษภาคม 2555 เวลา:11:19:47 น.
  
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ

คนมีเวลา .. แวะเข้ามาทักทายคนยุ่งขิงนะค่ะ
แบบว่าเข้าใจเลยว่าพอเวลายุ่งๆ นี่ ไม่สามารถปลีกตัว
ทำอะไรได้เลยค่ะนอกจากจะต้องจัดเวลาให้กับ
ช่วงจังหวะ "งานเข้า" ค่ะ ...

แบบนี้ส่งกำลังใจให้นะค่ะ ขอให้ภาวะการณ์ยุ่งหายเร็วๆ ค่ะ


ภาพสุดท้ายนี่ .. ดูกันนานเลยค่ะ
แอบปลื้มและประทับใจกับภาพแบบไร้คำบรรยาย
ได้แบบเต็มอิ่มนะค่ะ
โดย: JewNid วันที่: 10 พฤษภาคม 2555 เวลา:22:11:50 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 พฤษภาคม 2555 เวลา:5:54:19 น.
  


สวัสดี...ยามเช้าค่ะ..^^
โดย: Lika ka วันที่: 11 พฤษภาคม 2555 เวลา:8:32:28 น.
  
วันนี้พอมีเวลา เลยเข้าบล็อกมาตอบเม้นท์ก่อน เขียนบล็อกใหม่อีกจี๊ดเดียวก็เกือบเสร็จแล้ว วันนี้เลิกงานแล้วคงอัพให้อ่านได้ ต้องขอบคุณเพื่อน ๆ มากที่แวะมาเยี่ยมเยียนทักทายกันนะคะ อัพบล็อกใหม่แล้วค่อยแวะไปหานะคะ


คุณก๋า...จะไม่ให้หนังสือล้นห้องสมุดบ้านคุณก๋าได้ไงคะ ดูบล็อกที่รายงานหนังสือที่อ่านในแต่ละเดือนแล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่มาดามบ่น ฮ่า ฮ่า ฮ่า ดูท่าคงจะต้องสร้างห้องสมุดใหม่ ไม่ก็ตัดใจบริจาคไปบ้าง แต่คนรักหนังสืออย่างคุณก๋า คงตัดใจยากเอาการเนาะ ห้องเราก็มีหนังสือเยอะ (แต่คงไม่เท่าคุณก๋า) ชั้นหนังสือก็แอ่นเหมือนกัน ต้องหาไม้มาค้ำตรงกลางชั้นไว้

ปล. แปะรูปหมิงหมิงได้ค่ะ หลานเป็นเด็กอารมณ์ดี ก็ต้องมีทะเล้นบ้างเป็นธรรมดาแหละค่า


คุณตุ้ย...กว่าจะว่างแวะไปเยี่ยมคุณตุ้ยได้ก็เป็นอาทิตย์เลย คิดถึงบล็อกกับเพื่อน ๆ จะแย่ ดีที่คุณตุ้ยมีเวลาเล่นบล็อกและทำกิจกรรมอื่นได้อีก เรายังวุ่นไม่เลิก ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคุณแจ๋วอยู่เลยเป็นนินจา ผลุบหายเป็นระยะ ๆ อยากให้ว่างไว ๆ จะได้กลับมาเล่นบล็อกได้สบาย ๆ อีก

ขอบคุณมาก ๆ ที่ชมและโหวตให้นะคะ


พี่ติ๋ว...โธ่ คุณพี่ไม่รู้อะไร อย่างน้องก็เข้าข่ายผู้สูงวัยเหมียนกัลล อิ อิ ต้องขอบคุณในน้ำใจอันงามที่อยากโหวตให้นะคะ เป็นปลื้มมมมจริง ๆ ยังไม่แน่ใจว่าจะให้โหวตหมวดไหนดี แต่แหม มาโหวตให้แล้วไม่ยอมให้โหวตกลับได้ไงคะ เอาเป็นว่า ถ้าแวะไปหาคุณพี่ก็จะโหวตให้ก็แล้วกันค่ะ

รักในหลวงมาก ๆ ค่ะ เวลาอัพบล็อกเกี่ยวกับพระองค์ท่านก็ต้องพยายามเขียนให้ดีที่สุด ดีใจที่พี่ติ๋วและเพื่อน ๆ ชอบกันนะคะ

พี่ติ๋วพูดถูกว่าบล็อกคือความสุข เล่นบล็อกมาหลายปี แต่ก็ยังไม่นึกเบื่อก็เพราะเล่นแล้วมีความสุข แถมได้รู้จักเพื่อนบล็อกที่น่ารัก ๆ ด้วยนี่แหละค่ะ


ครูเกศ...ครูเกศงานยุ่งตลอด แต่ยังดีที่มีเวลาเล่นบล็อกด้วย เป็นกำลังใจให้งานของครูเกศราบรื่นและเรียบร้อยทุกงานเลยนะคะ


คุณไพโรจน์...ขอบคุณที่ชมนะคะ อย่างที่บอกพี่ติ๋วไป เขียนบล็อกเกี่ยวกับในหลวง ถึงจะไม่มีเวลายังไงก็ต้องเขียนให้ดีที่สุดค่ะ


คุณLika...เพิ่งรู้ว่าคุณLikaอยู่ที่ระยอง ได้ข่าวเรื่องสารเคมีเหมือนกัน สถานการณ์ไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่ เอาใจช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นไว ๆ และคุณLikaปลอดภัยนะคะ


คุณปอป้า...ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมกันค่ะ


คุณหนู...เวลาเห็นในหลวงประทับอยู่กับสมเด็จพระเทพฯ ทีไร รู้สึกอบอุ่นและประทับใจทุกครั้งเลยค่ะ ช่วงนี้ในหลวงเสด็จออกให้ประชาชนชมพระบารมีบ่อย ๆ สีพระพักตร์สดใส พระพลานามัยเแข็งแรงขึ้นมาก เห็นแล้วดีใจเป็นที่สุดเลยค่ะ


เฮียหนูหล่อ...ขออำภัยเฮียอย่างแรง ช่วงนี้หายหน้าไปเพราะยุ่งมากเลยค่ะ พอทำงานก็เล่นบล็อกไม่ได้ นึกอยากทำงานกับคอม จะได้แอบเล่นบล็อกแบบเนียน ๆ มั่ง แต่ยังไงก็คงไม่ดองบล็อกนาน จะพยายามหาเวลาอัพบล็อกใหม่ให้อ่านค่ะ


คุณnathna...ทำบล็อกเกี่ยวกับในหลวงแล้วเห็นเพื่อน ๆ แวะมาแสดงตัวว่ารักในหลวงเหมือนกันแล้วดีใจจริง ๆ ขอบคุณมากนะคะ


คุณบุ๊ง...ขอบคุณมากที่จะโหวตให้นะคะ ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบล็อกนี้ควรเข้ากับหมวดไหนดี ไว้คุณบุ๊งโหวตให้บล็อกหน้าก็ได้ค่ะ


คุณไก่...จริงที่สุดค่ะ งานบ้านนี่ทำได้ทั้งวัน ค่อยยังชั่วหน่อยที่แค่ซักผ้ารีดผ้าเท่านั้น แต่คนเยอะ ผ้าก็เลยเยอะตามไปด้วย ดีที่ชอบทำเพราะเมื่อก่อนเป็นมือซักรีดประจำบ้าน พอแม่บ้านลากิจทีก็ต้องทำแทน


คุณน้ำอ้อย...คิดเหมือนคุณน้ำอ้อยเลยค่ะ เห็นพระบรมฉายาลักษณ์นี้แล้วชอบมาก ๆ เลยอัญเชิญมาประดับบล็อก

เราก็ไม่ถนัดเขียนบล็อกแบบใหม่เหมือนกันค่ะ ยังชินมือกับแบบเก่ามากกว่า ไว้มีเวลาค่อยลองเขียนดูอีกที


คุณดาว...เราต่างคนต่างหายหน้าเนาะ ขอบคุณที่เข้าใจนะคะ เอาใจช่วยให้คุณดาว (และตัวเอง ) ให้มีเวลาเล่นบล็อกอีกไว ๆ ค่ะ

ขอบคุณที่กลับไปอ่านบล็อกเก่านะคะ บล็อกเราไม่หนีไปไหน ไว้มีเวลาค่อยแวะมาอ่านก็ได้ค่ะ


คุณรชต & คุณประกายพรึก & นัท...ขอบคุณที่แวะมาถวายพระพรในหลวงด้วยกันนะคะ ดีใจจัง เพื่อน ๆ รักในหลวงเหมือนเราทั้งนั้นเลย


คุณเอิง...ไม่ได้แวะไปหาคุณเอิงเลย ต้องขอโทษจริง ๆ ค่ะ อัพบล็อกนี้แล้วก็ออกเยี่ยมเพื่อน ๆ ได้ไม่กี่บล็อก ไปบล็อกคุณเอิงนะ ได้แค่โหวตให้แต่ไม่ได้เม้นท์ไว้ ต้องขอบคุณมากที่แวะมาคุยกัน แถมหอบคัพเค็กน่าหม่ำมาฝากด้วย

คุณเอิงชอบเรียนภาษาเหมือนเราเลย เมื่อก่อนรู้ตั้งสามสี่ภาษา มีภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน แล้วก็อิตาเลียน เสียดาย ไม่ได้ใช้ก็ลืมเกลี้ยง เหลือจีนกับอังกฤษที่ยังพอไหว ขอบคุณที่ส่งกำลังใจให้นะคะ ขอส่งกำลังใจให้คุณเอิงด้วย ขอให้เรียนภาษาได้คะแนนสูง ๆ ค่า


คุณปาน...ช่วงก่อนเนทที่บ้านเราก็เจ๊งไปช่วงนึงเหมือนกันค่ะ พอเนทใช้ได้ก็ดั๊นงานยุ่งอีก ขอบคุณที่เอาขนมมาฝากและโหวตให้นะคะ


คุณตฤณ...ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมกันค่า


คุณนิด...ขอบคุณมากที่แวะมาทักทายกันนะคะ เราคงจะยุ่งอีกไม่นานเท่าไหร่ คิดว่าแม่บ้านคงจะจวนหายกลับมาทำงานได้แล้วล่ะ ที่เคยกะว่าจะได้เล่นบล็อกบ้างก็ไม่ได้เล่นเท่าไหร่ อัพบล็อกใหม่ก็มีเวลาแวะไปหาเพื่อน ๆ ได้ไม่กี่คน เกรงใจจริง ๆ ค่ะ ต้องขอบคุณคุณนิดและเพื่อน ๆ ที่เข้าใจและส่งกำลังใจให้นะคะ

คนรักในหลวงเห็นพระบรมฉายาลักษณ์นี้แล้ว ประทับใจกันทั้งนั้นค่ะ กำลังรอชมพระบรมฉายาลักษณ์ตอนที่เสด็จทุ่งมะขามหย่องที่อยูธยา เห็นว่าจะเสด็จทั้งสามพระองค์...ในหลวง สมเด็จฯ และสมเด็จพระเทพฯ รอชมด้วยใจจดจ่อมากค่ะ
โดย: haiku วันที่: 11 พฤษภาคม 2555 เวลา:15:50:32 น.
  More Friday Comments

------------------------------
เย่ เย่ พรุ่งนี้เสาร์ตื่นสายได้ แวะมาทักทายสั้นๆค่ะคุณไฮกุ(แอบมีชื่อเราในโผด้วยอิอิ)
โดย: เกศสุริยง วันที่: 11 พฤษภาคม 2555 เวลา:17:26:19 น.
  

รอชมพระบารมีพระองค์ท่านเต็มๆ อีกครั้ง เห็นว่าปลายเดือนนี้ เสด็จฯ ทุ่งมะขามหย่องค่ะ ตื่นเต้นไปกับคนอยุธยาด้วย เรารอชมภาพจากทีวีนะคะ

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 11 พฤษภาคม 2555 เวลา:18:01:38 น.
  

ข้อมูลเพียบเช่นเคย
คุณไฮกุเพิ่งแปลงตัวเป็นแจ๋ว แต่ป้าเป็นแจ๋วมาตลอดชีวิตค่ะ
วันไหนไม่ได้เป็นแจ๋ว....เหงา
รับกระรอกไว้เลี้ยงสักตัวไหมคะ

โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 11 พฤษภาคม 2555 เวลา:21:02:09 น.
  
รักนายหลวงคับ
โดย: มาดี IP: 58.9.202.185 วันที่: 5 มิถุนายน 2555 เวลา:17:06:56 น.
  
ดีใจมากที่คุณมาดีรักในหลวงเหมือนเราค่ะ
โดย: haiku วันที่: 5 มิถุนายน 2555 เวลา:19:30:53 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Haiku.BlogGang.com

haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด