นิทรรศการ “คิดถึง…สมเด็จย่า” ครั้งที่ ๒๒พระสาทิสลักษณ์จาก เพจ Arthit Kannikar
นิทรรศการ “คิดถึง…สมเด็จย่า” ครั้งที่ ๒๒  “มือที่สร้าง งานที่สรรค์”
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยสองพระราชหัตถ์ที่ทรงสร้าง
เพื่อประโยชน์สุข ของชาวไทยภูเขาจากยอดดอยอย่างยั่งยืน


ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยทรงงานด้วยสองพระหัตถ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความสุขให้ปวงชนชาวไทยตลอดพระชนม์ชีพ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในปี ๒๕๖๒ นี้ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการ “คิดถึง…สมเด็จย่า” ครั้งที่ ๒๒ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “มือที่สร้าง งานที่สรรค์” ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เลขาธิการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงการจัดนิทรรศการ “คิดถึง…สมเด็จย่า” ครั้งที่ ๒๒ ว่า “ในความทรงจำของพสกนิกรไทยทุกคนต่างซาบซึ้งต่อพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงงานเพื่อประโยชน์สุขให้กับผืนแผ่นดินอย่างมากมาย ทั้งสองพระหัตถ์ทรงงานอย่างหนักด้วยความห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎรไทยอยู่เสมอ เสมือนดั่งมือที่คอยช่วยเหลืออุ้มชู ประคองให้สามารถพลิกฟื้นผืนดินให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนสามารถเลี้ยงดูตัวเอง ครอบครัว และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

สำหรับนิทรรศการครั้งนี้นอกเหนือจากการนำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันของผืนแผ่นดินในภาคเหนือและดอยตุงแล้ว ยังเชิญศิลปินช่างภาพถ่ายรูปมือของคนทำงานที่ดอยตุง เช่น คนปลูกกาแฟ คนคั่วกาแฟ คนทำกระดาษสา คนปั้นดิน คนปลูกดอกไม้ คนทำสวน คนทอผ้า และปักผ้า โดยไม่เน้นหน้าของคนทำงาน แต่เน้นที่มือ สื่อให้เห็นว่าจากมือของสมเด็จย่าที่ช่วยเหลือประชาชน ทำให้ประชาชนมีอาชีพ สร้างรายได้ และใช้มือนี้สานต่องานที่พระองค์ท่านได้เริ่มไว้ สร้างสรรค์เป็นงานและอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน”

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “สมเด็จย่า ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านให้ชุมชนดอยตุง ซึ่งในอดีตขาดต้นทุนชีวิต จึงต้องพึ่งพายาเสพติดและงานผิดกฎหมายในการดำรงชีวิต ทรงเล็งเห็นว่ารากเหง้าของปัญหาเหล่านี้ คือ “ความยากจน และขาดโอกาส” จึงแก้ไขปัญหาพื้นฐานอย่างรอบด้าน ทั้ง “ความเจ็บป่วย ความยากจน และความไม่รู้” โดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่สมดุลกับความมั่นคงทางสังคม และความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ โดยใช้ธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้แบรนด์ “ดอยตุง” (DoiTung) เป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน และกรอบแนวคิดการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือ “3S Model” (สามเอส โมเดล) เป็นแกนหลักในการดำเนินงาน ซึ่งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เรียนรู้และประยุกต์จากหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยแบ่งการพัฒนาเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องอย่างยิ่งกับ “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (SDG Goals) ของสหประชาชาติ

ปัจจุบัน โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ซึ่งเกิดจากสองพระหัตถ์ของ สมเด็จย่า จึงไม่ใช่เพียงต้นแบบด้านการแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติดเท่านั้น แต่ยังเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนให้หลายประเทศ ทั้ง เมียนมา อัฟกานิสถาน และอินโดนีเซีย และยังมีคณะศึกษาดูงานเดินทางมาที่ดอยตุงมากมายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อมาเรียนรู้และนำกลับไปประยุกต์กับบริบทของเขา และที่สำคัญมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังใช้ศักยภาพที่มีส่งเสริมและต่อยอดธุรกิจเพื่อสังคมอื่น ๆ ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่าอีกทางหนึ่ง”

นิทรรศการ “คิดถึง…สมเด็จย่า” ครั้งที่ ๒๒ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “มือที่สร้าง งานที่สรรค์” นำเสนอพระราชประวัติตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็น “เด็กหญิงสังวาลย์” ไล่เรียงมาจนถึง “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” และเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชดำริที่ช่วยให้วิถีชีวิตของของกลุ่มชาติพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ด้วยพระราชปณิธาน “ฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง” โดยทรงจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อปีพ.ศ.๒๕๑๕ กระทั่งเปลี่ยนชื่อเป็น “มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ” ในปัจจุบัน

ภายในงานยังจะได้พบกับภาพถ่ายเล่าเรื่องราวของดอยตุงด้วยคอนเซ็ปต์ “มือที่สร้าง งานที่สรรค์” ผ่านมุมมองของศิลปิน ๒ ท่าน ได้แก่ กันต์ สุสังกรกาญจน์ และ วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเวิร์คช็อป “เวลาเป็นของมีค่า” ยกบรรยากาศงานเทศกาลสีสันแห่งดอยตุงมาจำลองไว้ในงาน ได้แก่ เวิร์คช็อปการชงกาแฟดริป และเทคนิค  การวาดฟองโฟม (ไม่มีค่าใช้จ่าย) วันจันทร์-ศุกร์ ๒ รอบ ได้แก่ เวลา ๑๗.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ น. วันเสาร์อาทิตย์ ๓ รอบ ได้แก่ ๑๑.๐๐ น., ๑๕.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมเวิร์คช็อปวาดลวดลาย ตกแต่งจานเซรามิค (มีค่าวัสดุอุปกรณ์) แบ่งเป็น ๓ รอบ ได้แก่ ๑๒.๐๐ น., ๑๕.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. กิจกรรมศิลปะ (มีค่าวัสดุอุปกรณ์) แบ่งเป็น ศิลปะบนถุงผ้า เพ้นท์หรือปัก/ศิลปะบนกระดาษสา เพ้นท์หรือตกแต่งด้วยดอกไม้แห้ง/ศิลปะการทำตุงหรืองานถักร้อย แบ่งเป็น ๔ รอบ ได้แก่ ๑๑.๐๐ น., ๑๓.๐๐ น., ๑๖.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ น. และกิจกรรมจัดต้นไม้ในแก้วและสวนถาด (มีค่าวัสดุอุปกรณ์) แบ่งเป็น ๔ รอบ ได้แก่ ๑๑.๐๐ น., ๑๔.๐๐ น., ๑๗.๐๐ น. และ ๒๐.๐๐ น.

พร้อมด้วยการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพแบรนด์ดอยตุง โดยฝีมือคนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จังหวัดเชียงราย อาทิ หัตถกรรมแบรนด์ Doi Tung Lifestyle และ Doi Tung Café กับกาแฟอาราบิก้า ๑๐๐% คุณภาพพรีเมี่ยม รวมทั้งร้านต้นไม้ดอยตุง ที่นำต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่เพาะเลี้ยงจากศูนย์เพาะเลี้ยงต้นไม้ที่ ดอยตุง จ.เชียงราย มาร่วมจำหน่าย

พบกับนิทรรศการ “คิดถึง..สมเด็จย่า” ครั้งที่ ๒๒ ภายใต้เรื่องราว “มือที่สร้าง งานที่สรรค์” ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงสร้างงาน พระราชทานความช่วยเหลือเพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปสุดสร้างสรรค์ด้วยกลิ่นอายของบรรยากาศงานเทศกาลสีสันแห่งดอยตุง เลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน


ข้อมูลจาก plewseengern.com


บีจีจากคุณยายกุ๊กไก่ กรอบจากคุณ somjaidean100 และคุณ goffymew ไลน์จากคุณญามี่

Free TextEditor

Create Date : 24 ตุลาคม 2562
Last Update : 24 ตุลาคม 2562 21:20:49 น.
Counter : 1603 Pageviews.

0 comments
ซากุระสวยราวฉากซีรีส์หนังเกาหลี สมาชิกหมายเลข 4149951
(13 เม.ย. 2564 11:44:32 น.)
:: สุสานความฝัน :: กะว่าก๋า
(5 เม.ย. 2564 05:44:15 น.)
ดอกไม้ร่วง Insignia_Museum
(29 มี.ค. 2564 15:32:59 น.)
घूमर ( GHOOMAR ) from Padmaavat ปรศุราม
(26 มี.ค. 2564 14:14:37 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณชีริว, คุณสองแผ่นดิน, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณThe Kop Civil, คุณกะว่าก๋า, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณญามี่, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณtoor36, คุณmultiple, คุณตะลีกีปัส, คุณALDI, คุณJinnyTent, คุณ**mp5**, คุณnewyorknurse, คุณลุงแมว, คุณkae+aoe, คุณผีเสื้อยิปซี, คุณหอมกร, คุณเนินน้ำ, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณtuk-tuk@korat, คุณร่มไม้เย็น, คุณRananrin, คุณschnuggy, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณเริงฤดีนะ, คุณก้นกะลา, คุณณ มน


Haiku.BlogGang.com

haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด