....OUR FAMILY'S JOURNEY....

พาชมพระราชวังโบราณ และวัดพระศรีสรรเพชญ์


พระราชวังโบราณ
และวัดพระศรีสรรเพชญ์3 ตุลาคม 2553 หลังจากที่เราพาคุณๆชมวัดใหญ่ชัยมงคลแล้ว เราก็ออกเดินทางต่อมาที่พระราชวังโบราณ อยุธยา โดยเข้ามาทางด้านข้างวัดมงคลบพิตร เพื่อเข้าไปนมัสการหลวงพ่อมงคลบพิตรก่อนเข้าไปเดินชมพระราวังฯและวัดพระศรีสรรเพ็ชญ์.... อากาศที่พระราชวังเก่าวันนั้น ก็ยังอึมครึมอยู่เช่นเดิม คล้ายๆว่าฝนกำลังจะตก หลายๆภาพก็ย้อนแสง ดูยากนิดหนึ่งนะครับ

การเข้าชมวัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ และพระราชวังโบราณทุกคนต้องซื้อบัตรผ่านเข้าชม โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยขายบัตรอยู่ที่ซุ้มประตูทางเข้า โดยผู้ใหญ่ราคา..... บาท และเด็ก ราคา ........ บาท สำหรับชาวต่างประเทศราคา ..... บาทครับ

ก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นด้วยการเข้าไปไหว้พระมงคลบพิตรก่อน โดยวิหารพระมงคลบพิตรที่เราเห็นในปัจจุบัน ได้รับการบูรณขึ้นมาใหม่ ไม่ใช่ของเดิมครับวิหารพระมงคลบพิตร

วิหารพระมงคลบพิตรวิหารพระมงคลบพิตร ตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา ทางทิศใต้ของวัดพระศรีสรรเพชญ์

สันนิษฐานกันว่า สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นราวแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โดยตามพงศาวดารวิหารพระมงคลบพิตรนั้น เดิมประดิษฐานอยู่ด้านทิศตะวันออกของ พระราชวังหลวง บางคนสันนิษฐานว่า เคยประดิษฐานอยู่กลางแจ้งที่วัดชีเชียงมาก่อน ในปี พ.ศ. ๒๑๔๖ สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโปรดฯ ให้ชลอมาไว้ทางด้านทิศตะวันตก แล้วให้สร้างมณฑปขึ้นครอบไว้ โดยมีหลักฐานจากภาพวาดของชาวตะวันตกที่เข้ามาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองว่าเป็นรูปร่างคล้ายๆมณฑป

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๒๔๖ แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเสือ ยอดมณฑปต้องอสนีบาต (ฟ้าผ่า) ไฟไหม้เครื่องบนมณฑปหักพังลงมาต้องพระเศียรหัก สมเด็จพระเจ้าเสือ จึงโปรดฯให้แปลงมณฑปเป็นวิหารแต่ยังคงส่วนยอดของมณฑปไว้ แล้วซ่อมพระเศียรพระพุทธรูปใหม่ กระทั่งในรัชกาล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่หมด เปลี่ยนหลังคาคล้ายในปัจจุบัน เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งสุดท้ายวิหารและพระพุทธรูปถูกไฟไหม้ ชำรุดทรุดโทรม เครื่องบนวิหารหักลงมาต้องพระเมาฬี และพระกรข้างขวาหักในปี พ.ศ. ๒๔๗๔ สมัยพระยาโบราณราชธานินทร์ ตำแหน่งสุมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยา คุณหญิงอมเรศร์สมบัติกับพวก ได้ขอยื่นเรื่องซ่อมแซมวิหาร แต่รัฐบาลไม่อนุญาต เนื่องจากต้องการที่จะรักษาตามแบบอย่างทางโบราณคดี โดยจะออกแบบให้ปูชนียสถานกลางแจ้งเหมือนไดบุซึของญี่ปุ่น แต่ด้วยเวลานั้นรัฐบาลยังไม่มีงบประมาณพร้อมในการดำเนินการ

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ รัฐบาลสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม จึงได้เริ่มการบูรณะปฏิสังขรณ์พระวิหารและองค์พระพุทธเสียใหม่ดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ในคราวบูรณะพระมงคลบพิตรในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ กรมศิลปากรได้พบพระพุทธรุปบรรจุไว้ในพระพาหา (แขน) เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม

พระมงคลบพิตรพระมงคลบพิตร เป็นพระพุทธรูปใหญ่หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์องค์เดียวในประเทศไทย ลงรักปิดทองมีแกนเป็นอิฐ ส่วนผิวนอกบุด้วยสำริด ทำเป็นท่อนๆมาเชื่อมกัน สูง ๑๒.๕๔ เมตร หน้าตักกว้าง ๔ วาเศษ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระไชยราชา ราวพ.ศ. ๒๐๘๑ เดิมประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง ต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ทรงโปรดเกล้าให้อัญเชิญมาไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัดพระศรีสรรเพชญ์

_____________________

วัดพระศรีสรรเพชญ์

เจดีย์สามองค์จากทางวิหารมงคลบพิตร

ประวัติ

วัดพระศรีสรรเพชญ์ เดิมในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ใช้เป็นที่ประทับ ต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงสร้างพระราชมณเฑียรขึ้นใหม่ทางตอนเหนือ แล้วจึงโปรดฯให้ยกเป็นเขตพุทธาวาส เพื่อประกอบพิธีสำคัญต่าง ๆ ของบ้านเมือง จึงเป็นวัดในเขตพระราชวังที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา แตกต่างกับวัดมหาธาตุสุโขทัย ที่มีพระสงฆ์จำพรรษา ทั้งวัดมหาธาตุ สุโขทัย,วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต่างก็ถูกสถาปนาขึ้นในมูลเหตุการสร้างวัดเดียวกันนั่นคือ "สร้างเพื่อเป็นวัดประจำพระราชวัง"


ในบริเวณวัดพระศรีสรรเพชญ์ต่อมาในปี พ.ศ. 2035 รัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระสถูปเจดีย์องค์ตะวันออก เพื่อบรรจุพระอัฐิของพระราชบิดา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และพระสถูปเจดีย์องค์กลางเพื่อบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 ผู้เป็นพระเชษฐา

หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2042 พระองค์โปรดให้สร้างพระวิหารหลวงขึ้น


ในปีต่อมา พ.ศ. 2043 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงสร้างพระวิหาร ทรงหล่อพระพุทธรูป ยืนสูง 8 วา (ประมาณ 16 เมตร) หุ้มด้วยทองคำหนัก 286 ชั่ง (ประมาณ 171 กิโลกรัม) ประดิษฐานไว้ในวิหาร ถวายพระนามว่า พระศรีสรรเพชญดาญาณ ซึ่งภายหลังเมื่อเสียกรุง พ.ศ. 2310 พม่าได้เผาลอกทองคำไปหมด และองค์พระพังยับเยิน รัชกาลที่ 1 จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายมาประดิษฐานวัดพระเชตุพน และ บรรจุชิ้นส่วนซึ่งบูรณะไม่ได้เหล่านั้นไว้ในเจดีย์องค์ใหญ่ที่สร้างขึ้นแล้วพระราชทานชื่อเจดีย์ว่า เจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณ เจดีย์องค์ที่ 3 ถัดมาจากด้านทิศตะวันตกเป็น เจดีย์บรรจุพระอัฐิ ของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 ซึ่งสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4(พระหน่อพุทธางกูร) พระราชโอรสได้โปรดให้สร้างขึ้น เจดีย์ทั้งสามองค์นี้เป็นเจดีย์แบบลังกา


ในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมพระองค์โปรดเกล้าฯให้สร้าง พระที่นั่งจอมทอง ตั้งอยู่ใกล้ๆ กำแพงทางด้านติดกับ วิหารพระมงคลบพิตร เพื่อให้เป็นสถานที่ให้พระสงฆ์บอกเล่าหนังสือพระสงฆ์

ราวรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดหลวงแห่งนี้เป็นครั้งแรก ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระยาโบราณราชธานินทร์ สมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่าได้ดำเนิน การขุดสมบัติจากกรุภายในเจดีย์ พบพระพุทธรูป เครื่องทองคำมากมาย และในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้มีการบูรณะวัดนี้จนมีสภาพที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน

(ที่มา)


1


2


3

4


5


6

7เดินชมวัดพระศรีสรรเพ็ชญ์และพระราชวังโบราณด้วยความคิดต่างๆนานา คิดถึงความยิ่งใหญ่ของที่นี่ในอดีต ว่าคงคราคร่ำไปด้วยผู้คนมากมายตลอดระยะเวลา 400 กว่าปี มีทั้งความเจริญอย่างมากมาย มีทั้งความชอกช้ำเศร้าโศรกด้วยเช่นกัน แต่ละครั้งที่เราฟันฝ่ามาได้นั้นก็เพราะเราหลอมน้ำใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.....จนมีคำกล่าวขาลกันเสมอมาว่า "กรุงศรีอยุธยา ไม่สิ้นคนดี"

เมื่อมองดูซากปรักหักพังเหล่านั้นแล้วหันกลับมามองเมืองหลวงไทยในปัจจุบัน ที่ผู้คนต่างก็ดิ้นรนเพื่อเอาตัวให้รอด จนหลายครั้งหลายครากลายเป็นคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน หงุดหงิดและรำคาญเพื่อนร่วมชาติแล้วผลักใสให้เขาไปยืนอยู่อีกฝั่งทางความคิด...จนลืมไปว่าชาติมันต้องประกอบไปด้วยคนหลากหลาย ไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ความคิดความเห็นจึงแตกต่างกันไป...

8


มองอยุธยาแล้วเอาไปเปรียบเทียบกับเมืองเก่าหลายๆที่ที่เราเคยเห็นมา ทำให้เกิดความปิติจนบอกไม่ถูก เพราะทึ่งในความยิ่งใหญ่ของที่นี่จริงๆ.... แต่ก็เสียดายที่ความยิ่งใหญ่ในอดีตเหล่านี้ต้องมาพังลง เพราะความเห็นแก่ตนของคนบางกลุ่ม ไม่งั้นเราคงเห็นสภาพของกรุงศรีอยุธยาเรืองรุ่งจนถึงปัจจุบัน

9การเข้าชม
เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน 07.00–18.30 น.

อัตราค่าเข้าชม : ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 50 บาท หรือสามารถซื้อบัตรรวมได้ ชาวไทย 40 บาท ชาวต่างประเทศ 220 บาท โดยบัตรนี้สามารถเข้าชมวัดและพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ ภายในระยะเวลา 30 วัน อันได้แก่ วัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวังหลวง วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม วัดมเหยงค์ วัดไชยวัฒนาราม, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างประเทศ 150 บาท และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บา ท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศิลปากรที่ 3 โทร. 0 3524 2501, 0 3524 2448 หรือ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3524 2284, 0 3524 2286

หมายเหตุ ตั้งแต่เวลาประมาณ 19.30-21.00 น. จะมีการส่องไฟชมโบราณสถาน

ลากันด้วยภาพมุมนี้อีกรอบ แต่คนละเวเลา

ขอบคุณที่ตามอ่านครับปล. ได้รับ e-mail ฉบับนี้มา เลยเอามาประชาสัมพันธ์ที่นี่เลย และขอเชิญชวนคุณๆออกไปร่วม "กอดเมืองไทย" ด้วยกันครับ..

เรียนคุณ wicsir

การสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ คือหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แคมเปญ “กอดเมืองไทย ให้หายเหนื่อย” ได้สร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ทั้งคนไทย และประเทศไทย ที่ต่างอยู่ในภาวะที่เหนื่อยล้าจากสถานการณ์ต่างๆ ได้เยียวยาซึ่งกันและกัน

และด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน อุทกภัยที่หลายจังหวัดต่างประสบอยู่ในขณะนี้อาจทำให้การท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงชะลอตัวลงไปบ้าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เล็งเห็นว่า นี่อาจจะเป็นอีกโอกาสหนึ่ง ที่คนไทยจะได้ออกไปกอดเมืองไทยอีกครั้ง เพื่อช่วยให้กำลังใจ ช่วยสนับสนุนและสร้างรายได้ให้กับคนไทยคนอื่นๆทั้งประเทศ

แต่การที่จะกระตุ้นให้คนไทยออกไปกอดเมืองไทยในครั้งนี้ เราต้องการพลังจากคนไทยทุกคนในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กันและกัน เพราะเราเชื่อว่า คงไม่มีใครเชื้อเชิญให้เราออกไปเที่ยวได้ดีเท่ากับเจ้าของประเทศเอง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงได้สร้างสรรค์กิจกรรม “กอดเมืองไทย แกลเลอรี” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทั้งประเทศ ได้ส่งภาพ “กอด” ของตัวเองเข้ามาสร้างแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวให้กับคนไทยคนอื่นๆ โดยภาพที่ส่งเข้ามาทั้งหมดทาง ททท.จะนำไปจัดแสดงไว้ที่ กอดเมืองไทย แกลเลอรี บริเวณ ทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ระหว่างสถานทีชิดลม ถึงสถานีสยาม (บีทีเอส สกายวอล์ก) ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 14 มกราคม 2554 โดยผู้ที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปรากฏการณ์ “กอด” สามารถส่งภาพมาได้ที่ hugthailand@hotmail.com หรืออีกช่องทางหนึ่งคือ Hug Thailand application ใน //www.facebook.com/mr.1081009 ซึ่งคุณสามารถ upload ภาพกอดของคุณพร้อมกับเชิญชวนเพื่อนๆให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ได้ โดยมีกติกาชิงของรางวัลให้ร่วมสนุกมากมาย เช่น iPhone 4 และแพกเก็จท่องเที่ยวต่างๆเป็นต้น เมื่อจบโครงการนี้แล้ว ภาพทุกภาพจะถูกส่งไปยังคนไทยทั่วประเทศ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆได้ออกไปกอดเมืองไทยต่อไป

คุณ และ //travelsomewhere.bloggang.com มีส่วนสำคัญในการที่จะสร้างพลัง “กอด” ให้แพร่กระจาย และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยคนอื่นๆในการที่จะออกไปกอดเมืองไทยได้ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการให้คุณช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ไปสู่แฟนๆหรือผู้ที่ติดตามเรื่องราว/ข้อมูลการท่องเที่ยวของคุณ เพราะเราเชื่อว่าทั้งคุณและททท. มีเป้าหมายและความภูมิใจร่วมกัน คือ การเห็นคนไทยออกไปเที่ยวเมืองไทย ออกไปกอดเมืองไทย แล้วคุณจะรู้ว่า “กอด” ของคุณมีพลังมากมายเพียงใด

ขอได้รับการ “กอด” แทนคำขอบคุณจากเรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
___________ END___________
 

Create Date : 22 พฤศจิกายน 2553
40 comments
Last Update : 16 สิงหาคม 2555 16:54:39 น.
Counter : 7404 Pageviews.

 

ผมเคยไปไหวพระที่อยุธยาที่วัดแห่งหนึ่ง...หลายปีมาแล้ว
ผมจำชื่อวัดไม่ได้...อยากไปอีกสักครั้งแต่ไปไม่ถูกครับ
วัดในจังหวัดอยุธยาพระพุทธรูปสวยงามทุกวัดนะครับ
วัดนี้ก็สวยเหมือนกัน...แต่วัดที่ผมไปวันนั้นสวยกว่าครับ
คุณวิคเซอร์ช่วยลองไปค้นหาหน่อยเถอะครับ
.............
สวัสดีตอนเช้านะครับ

 

โดย: panwat 22 พฤศจิกายน 2553 8:08:23 น.  

 


ออกมากอดเมืองไทยให้หายเหนื่อยเน๊าะ
เฮ้อ......

 

โดย: อุ้มสี 22 พฤศจิกายน 2553 8:13:38 น.  

 

ดนตรีประกอบฟังดีครับ

 

โดย: Kavanich96 22 พฤศจิกายน 2553 8:31:50 น.  

 

อยุธยาเป็นอีกที่นึง ที่ไปเยือนได้ไม่รู้จักเบื่อเลยค่ะ ^^ ภาพสวยนะคะ เวลาเราถ่ายทำไมมันไม่ได้ภาพงาม ๆ แบบนี้ก็ไม่รู้ แหะๆ

 

โดย: i'm not superman 22 พฤศจิกายน 2553 8:55:15 น.  

 

มอร์นิ่งค่ะ คุณ wicsir
ขอตามมาไหว้พระขอพร
และเดินชมความงามของซากอารยธรรมเก่าๆ
ที่คนโบราณได้สร้างสรรค์ไว้ให้เราชื่นชม
ด้วยความเสียดายด้วยคนค่ะ

นี่ถ้าเจดีย์ วัด พระพุทธรูปต่างๆ ยังอยู่ครบสมบูรณ์
ต้องสวยงามมากจริงๆนะคะ

HappY MondaY ka !!

 

โดย: nLatte 22 พฤศจิกายน 2553 9:35:01 น.  

 สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะ..
ที่นี่เคยไปเที่ยวมาแล้วเหมือนกัน สวยค่ะ..
ที่อยุธยามีโบราณสถานเยอะมากไปแล้ว
ทำให้นึกถึงสมัยก่อน..เสียดายค่ะ..

 

โดย: วาดะจัง 22 พฤศจิกายน 2553 10:05:56 น.  

 

ได้เมล์เหมือนกันค่ะ แต่ลืม ประชาสัมพันธ์

ประวัติศาสตร์ก็เตือนสติอยู่เสมอนะคะ แต่คงไม่รู้ว่ามันไปถึงตอนไหนกันแล้วมั้งเอาไว้ให้พังก่อนถึงจะรู้ตัว

วันนี้ลงเรื่องสนามกอล์ฟเขื่อนศรีนครินทร์ค่ะ

 

โดย: tuk-tuk@korat 22 พฤศจิกายน 2553 14:28:22 น.  

 

โอ้โห...ภาพสวยจังเลยค่ะ
แสงเงาได้เลย
อยากถ่ายรูปได้สวยๆ แบบนี้บ้างค่ะ

 

โดย: chenyuye 22 พฤศจิกายน 2553 15:44:48 น.  

 

มาเที่ยวกรุงเก่าด้วยครับ
ท้องฟ้าครึ้ม ได้ภาพสวยไปอีกบรรยากาศครับ

 

โดย: เศษเสี้ยว 22 พฤศจิกายน 2553 18:14:35 น.  

 

สวัสดีจ้ะ

เป็นอีก 2 ที่ ที่ไปหลายครั้งก็ยังอยากไปอยู่ดีค่ะ

พระมงคลบพิตร ยังงามอร่ามเหมือนเดิมเลยค่ะ

ขอติงนิดนึงได้มั้ยคะ "อยุธยา" เขียนแบบนี้ค่ะ

คราวที่แล้วเขียนผิด แก้แล้ว...คราวนี้เขียนผิดอีกแล้วค่ะ

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 22 พฤศจิกายน 2553 18:50:23 น.  

 

Photobucket
แม้แสงจันทร์ส่องสว่างราวทิวา
แต่ใจข้ามืดมอดมิปลอดโปร่ง
หรือความทุกข์เหงาเศร้าเข้าอยู่โยง
ลอยกระทงหลงคอยอย่างน้อยใจ

กลุ่มใกล้ใกล้เขาสุขสนุกนัก
เหมือนคนรักร่วมคู่ดูยังใหม่
เขาหยอกหญิงวิ่งไล่ไม่อายใคร
จนแกนในส้นรองเท้าเจ้าหักลง
………………
สวัสดียามค่ำครับคุณวิคเซอร์

 

โดย: panwat 22 พฤศจิกายน 2553 19:06:56 น.  

 

ขอบคุณคุณสายหมอกและก้อนเมฆครับ เรื่องคำผิด
ช่วงนี้ผิดแบบซ้ำซาก...สงสัยเบลอหนัก

 

โดย: wicsir 22 พฤศจิกายน 2553 21:08:56 น.  

 

วาเองเป็นคนชอบเที่ยววัดและเมือเก่าอยู่แล้ว
ยิ่งคุณwicsir พาชมกับรูปที่สวยๆ แล้วยิ่งเพลินค่ะ
แถมเนื้อหาที่ขาดไม่ได้ เพราะเติมให้การชมได้รสชาตเข้าไปอีกค่ะ


 

โดย: Sweety-around-the-world 22 พฤศจิกายน 2553 21:15:17 น.  

 เม้นสวนทางกันค่ะคุณwicsir
ใช่แล้วค่ะ รถบัสคือรถเมล์ค่ะ
วาแย่จริงๆ จำไม่ได้ยังไง ครั้งก่อนก็ปล่อยไก่
เรือนแพ เป็นเรือริมน้ำ 555+

 

โดย: Sweety-around-the-world 22 พฤศจิกายน 2553 21:18:41 น.  

 อรุณสวัสดิ์ค่ะ คุณ wicsir
ดีใจจังที่คุณ wic แวะไปหม่ำๆด้วยกันแต่เช้า

วันนี้ทำงานมีความสุขมากๆนะคะ

 

โดย: nLatte 23 พฤศจิกายน 2553 7:23:51 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันอังคาร
สดใส สดชื่น ตลอดวันค่ะคุณ wicsir

ฝิ่นเองไปลอยกระทงกับแม่ที่วัดแถวบ้านทุกปีค่ะ
ปล่อยทุกข์ ปล่อยโศกไปกับกระทง
และขอขมาพระแม่คงคาสำหรับสิ่งไม่ดีที่ผ่านมาด้วย

 

โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว 23 พฤศจิกายน 2553 7:35:47 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณ wicsir

ที่อุบลรัตน์เล่นยากค่ะ เพราะแฟร์เวย์ยาว ก็ตีไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่หรอกค่ะ
ที่เขื่อนศรี ตี regular ได้ค่ะ

เดี๋ยวคอยดูสกอร์อีกสองสนามนะคะ

เสาร์ที่ผ่านมาไปตีที่วอยาร์ดพาโนรามา ตอนนี้สนามดีน่าตีมากค่ะ ได้ข่าวว่ามีทีมผู้บริหารฝรั่งมาบริหาร โดยขอเช่าไป เขาปรับปรุงดีมาก ๆ
แล้วขอโม้นะคะ หลุม 10 ได้ eagle ด้วยค่ะ ...

 

โดย: tuk-tuk@korat 23 พฤศจิกายน 2553 14:05:50 น.  

 

สวัสดียามบ่ายครับคุณ wicsir .....

วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดนี้ผมเคยไปแน่ๆ จำเอกลักษณ์ตรงเจดีย์องค์ใหญ่ 3 องค์เรียงกันได้ครับ แต่เคยไปนานแล้วตั้งแต่สมัยยังใช้กล้องฟิล์มถ่ายภาพแบบงูๆ ปลาๆ อยู่เลย จำได้ว่าตอนนั้นภาพออกมาไม่ถูกใจเลย ทุกวันนี้ยังอยากไปลองถ่ายภาพแถวนั้นใหม่ แต่ยังรออะไรๆ อยู่หลายอย่าง ที่แน่ๆ คือ คงต้องรอถอยเลนส์ ultrawide มาก่อน ถึงจะไปครับ เพราะผมว่าถ่ายสถาปัตยกรรมให้สวยๆ ดูอลังการ อย่างน้อยๆ น่าจะมีเลนส์ ultrawide ด้วย อย่าง sigma 10-20 ที่คุณ wicsir ใช้อยู่ผมก็สนใจนะ แต่ไม่ชอบเคลือบผิวเลนส์แบบนั้นเท่าไหร่ เห็นเขาว่ามันจะลอกง่าย ไม่ทราบของคุณ wicsir มีปัญหาเคลือบผิวเลนส์ลอกไหมครับ ...

 

โดย: NET-MANIA 23 พฤศจิกายน 2553 14:30:05 น.  

 

อยากไปดูโบราณสถานยามค่ำคืนที่เค้าส่องไฟค่ะ ไม่เคยเห็นซักที คิดเอาเองว่า ต้องสวยมากๆ

คงดูขลังๆ ขรึมๆ เนาะ

เริ่มเปิดไฟตอน ทุ่มครึ่ง...

แต่ก็ไม่มีปัญญาไปอยู่ดี เฮ้อ...

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 23 พฤศจิกายน 2553 15:12:05 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันพุธ
มีความสุขตลอดวันนะค่ะคุณ wicsir

ช่วงนี้เป็นฤดูงานเข้าค่ะ
ตารางงานยาวข้ามปีอีกต่างหาก
ช่วงนี้การเดินทางต้องงดช่วยคราว
พร้อม ๆ กับได้เก็บกะตังค์ไว้ได้อีกนิดหน่อย
ปีหน้า 54 คงได้ลัลล่าแน่ ๆ

 

โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว 24 พฤศจิกายน 2553 7:47:06 น.  

 

โบราณสถานเก่าแก่แต่งดงามมากค่ะ

 

โดย: babyL' 24 พฤศจิกายน 2553 10:32:28 น.  

 สวัสดีค่ะคุณ wicsir สบายดีนะคะวันนี้
 

โดย: Sweety-around-the-world 24 พฤศจิกายน 2553 18:03:05 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


ทำอะไรให้เต็มที่..
และทำให้ดีที่สุด..
นี่แหละคือ" ทางสายกลาง"
ที่จะประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข...
สวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีค่ะคุณ wicsir

 

โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว 25 พฤศจิกายน 2553 7:30:43 น.  

 

ตาม มาเที่ยว ค่ะ .ภาพสวย เหมือนเคย ไม่ค่อยได้ไปเลย แถว นั้นเป็น โบราณสถาน ที่ควรค่าแก่การ ยกย่อง จริง ..ๆ

 

โดย: tifun 25 พฤศจิกายน 2553 11:45:57 น.  

 


ตามไปเที่ยวด้วยคนค่ะ งามทุกภาพเลยนะคะ แต่ชอบภาพที่หกมากที่สุดค่ะ...
จขบ. สบายดีนะคะ

 

โดย: น้ำค้างเดือนหก 25 พฤศจิกายน 2553 12:05:22 น.  

 

สอบถามได้มั้ยคะ

ถ่ายรูปมา...สีเป็นแบบนี้เลย หรือมาปรับสีเอาตอนทำรูปคะ

ไม่อยากตอบก็ไม่เป็นไรนะคะ

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 25 พฤศจิกายน 2553 14:37:57 น.  

 

ตามมาเที่ยวด้วยคนค่ะ รูปสวยมากๆ

 

โดย: sawkitty 25 พฤศจิกายน 2553 14:50:08 น.  

 

ตามมาเที่ยว วัดเก่าที่คุ้นเคยค่ะ ..

ภาพสวยมากค่ะ..

เที่ยวกี่ที ไม่มีเบื่อ

 

โดย: poongie 25 พฤศจิกายน 2553 18:08:28 น.  

 

สวัสดียามค่ำค่ะคุณ wic
แวะมาดูภาพสวย ๆ อิอิ
และมีเรื่องอยากถามด้วยค่ะ
ว่าตอนคุณ wic ไปอินโดฯ คราวที่แล้ว
ได้เก็บข้อมูลของพุทโธบุโรมั้งมั้ยคะ
รึจินหาไม่เจอ อิอิ

คือว่าคุณเต้ยพ่อน้องเต็นท์
ตอนนี้หาที่พักแถวพุทโธบุโรยังไม่ได้
และไม่รู้ว่าพุทโธบุโร เปิดช่วงไหนยังไงค่ะ

จะไปรอมร่ออยู่แล้ว
แต่ได้ที่พักที่สุบารายาที่เดียวอยู่เลย 555
ไปแบบแบคแพคค่ะ เลยต้องหาข้อมูลเอง
จองโรงแรมเอง วางเส้นทางเอง
จินเห็นแบบนี้แล้ว อดห่วงหนึ่งห่วงสองไม่ได้อ่ะ

 

โดย: JinnyTent 25 พฤศจิกายน 2553 20:47:41 น.  

 

สวัสดียามค่ำครับคุณวิคเซอร์
Photobucket

น้ำมะนาวเคล้าน้ำปลาและน้ำตาล
ออกเค็มหวานเปรี้ยวหน่อยค่อยเข้าท่า
แล้วเชิญกุ้งจูงหมูมะระมา
สามัคคีลีลาลงหม้อยำ

 

โดย: panwat 25 พฤศจิกายน 2553 22:28:18 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


...หากใจไม่ผูกโกรธถือโทษใคร ย่อมได้อารมณ์ดีทุกวี่วัน...

สวัสดีเช้าวันศุกร์ค่ะคุณ wicsir

 

โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว 26 พฤศจิกายน 2553 7:06:27 น.  

 

หวัดดีค่ะ คุณ wic วันก่อน มาแอบ ดู เหมือนว่าเคย เห็นไปผาแต้ม จำ ผิด มันคือภูผาเทิบ ชิมิ..
คล้าย ๆ เสาเฉลียง ..เกือบถึงอุบล แล้ว ค่ะ.. สวัดดี ศุกร์ หรรษา .

 

โดย: tifun 26 พฤศจิกายน 2553 10:34:47 น.  

 

สวัสดีค่ะ คุณ wicsir
ใกล้เที่ยงแล้ว ยุ้ยนำอาหารไทยๆมาฝากค่ะ
ไม่รู้ว่าจะชอบกันละเปล่าเอ่ยพรุ่งนี้วันหยุดแล้ว พักผ่อนมีความสุขมากๆนะคะ
enjoy lunch ka !

 

โดย: nLatte 26 พฤศจิกายน 2553 11:17:09 น.  

 

เสิร์ฟร้อนๆ กับเย็นตาโฟทะเลปากบานค่ะ

 

โดย: chenyuye 26 พฤศจิกายน 2553 13:29:53 น.  

 

ขอบคุณคุณ wic มากนะคะ
ตอนเช้าแฟนจินเค้าเข้าไปดูแล้วค่ะ
เก็บข้อมูลอยู่ ท่าทางจะไกลใช่เล่นนะเนี่ย
แต่ก็ยังน่าไปอยู่เนอะ
อลังการงานสร้างจริง ๆ

 

โดย: JinnyTent 26 พฤศจิกายน 2553 14:37:57 น.  

 

ตึกรัฐสภาคงเป็นสถานที่เดาได้ง่ายหน่อยค่ะ
อย่างที่คุณwicsir ว่าเป็นสไตล์กรีกเขา
เรื่องกฏหมายหย่าเป็นไปตามความเคร่งครัดศาสนาค่ะ
มีคำวิจารณ์เยอะค่ะแต่ไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะคุณwicsir

 

โดย: Sweety-around-the-world 26 พฤศจิกายน 2553 16:45:45 น.  

 

สวัสดียามเย็นค่ะ..
แวะมาชมความสวยงามอีกครั้ง..
มีความสุขมั่กๆๆค่ะ..

 

โดย: วาดะจัง 26 พฤศจิกายน 2553 16:46:06 น.  

 


.................................
ราตรีมิใช่งามมองตามศิลป์
แต่อวลกลิ่นหอมไกลถึงในฝัน
ยามทิวามาร้างเหมือนห่างกัน
กลิ่นเจ้านั้นกลับโชยมายามราตรี
...................................
สวัสดียาค่ำคืนครับคุณวิคเซอร์

 

โดย: panwat 27 พฤศจิกายน 2553 22:21:32 น.  

 

สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะ วันนี้มาชวนไปเกาะหลีเป๊ะ

 

โดย: sawkitty 28 พฤศจิกายน 2553 14:51:55 น.  

 

โอ...พรุ่งนี้

...................
สวัสดียามค่ำคืนครับคุณวิคเซอร์

 

โดย: panwat 28 พฤศจิกายน 2553 23:39:08 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


wicsir
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 74 คน [?]...... ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยว และชอบถ่ายภาพ แม้ฝีมือจะไม่ให้ แต่ใจก็รัก เพราะได้ทำแล้วมีความสุข แถมยังมี bloggang ได้ให้โอกาสนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงด้วย ยิ่งทำให้หัวใจพองโต .......


อยากจะบอกว่า

@ ดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆ กับเพื่อนๆในบล็อกแก๊ง ตลอดจนคุณๆที่ผ่านเข้ามาอ่าน.... แม้ภาพถ่ายจะไม่สวยนัก แต่กว่าจะได้มาก็แสนยากลำบาก จึงขอสงวนสิทธิไว้เป็นการส่วนตัว

@ ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบล๊อก ถ้ามีความประสงค์จะใช้ภาพเพื่อการใด กรุณาติดต่อเจ้าของบล็อกด้วย เพราะจะได้พิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับ.

@ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมา และขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามาอ่าน หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านคงแวะเข้ามาอีก...


ด้วยจริงใจ
นาย wicsir.
Rec. 11.06.08
New Comments
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2553
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
22 พฤศจิกายน 2553
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add wicsir's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.