....OUR FAMILY'S JOURNEY....
ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด


ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด


ช่วงนี้พาคุณๆ เข้าวัดไหว้พระบ่อยมาก...เอาเป็นว่าเวลาที่อะไรๆมันวุ่นๆวายๆหัวใจ เข้าวัดไหว้พระทำใจให้สงบน่ะดีที่สุดครับ..

ผมเคยเกริ่นไว้ว่าจะค้นเรื่องราวเกี่ยวกับการไหว้พระธาตุประจำปีเกิดมาเขียนไว้ในบล๊อก เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณๆแฟนๆบล๊อกของนาย wicsir .... วันนี้พอมีเวลาเลยถือโอกาสนำเรื่องราวของพระธาตุประจำปีเกิดมานำเสนอ พร้อมกับขอบคุณแหล่งความรู้ และภาพถ่ายที่ จขบ. ได้นำมาลง ณ ที่นี้ด้วยครับ (มีหลายภาพที่นำมาจากเวบ เพราะ จขบ.ยังไม่ได้ไป หรือไปแล้วแต่หาภาพตัวเองไม่เจอ)

เรามาเรื่มที่ปีชวดเลยนะครับ
ปีชวด
พระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


ปีชวด เกิดปีใจ้ (หนู) พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุศรีจอมทอง อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่

ตั้งอยู่บนยอดดอยจอมทอง ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวา ความพิเศษของที่นี่คือ องค์พระบรมธาตุประดิษฐานอยู่ในกู่ภายในวิหาร สามารถอัญเชิญมาสรงน้ำได้
พระธาตุศรีจอมทองด้านหน้า

คำบูชา

นะโมพุทธายะ นะมามิ ติโลกะโมลี โลหะกูเฏ ปะติฎฐิตัง ปูชิตัง สัพพะโลเกหิ กิตติมันตัง มะโนหะรัง

อะหังวันทามิ สัพพะทา อังคะวะเย ปุเรรัมเม โกวิลา รัคคะปัพพะเต สะหิเหมะคูหา คัพเภ ทักขิณะโมลี


วิหารที่วัดพระธาตุศรีจอมทอง

ปีฉลู
พระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง


ปีฉลู เกิดปีเป้า (วัว) พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุลำปางหลวง อ. เกาะคา จ. ลำปาง

ในตำนานเล่าถึงเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้า ทรงพยากรณ์ว่าจะมีนครชื่อ ลัมพาง และได้มอบพระเกศาธาตุให้นำไปประดิษฐาน ภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน พระอรหันต์ได้นำพระธาตุหน้าผาก และพระธาตุลำคอมาประดิษฐานที่นี่
พระธาตุลำปางหลวง (ที่มา)


คำบูชา

ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง ปะติฎฐาลัมภะ กัปปะปุเร เทเวนะ คุตตา อุตตุราภิทัยยา นะมามิ หันตัง วะระชินะธาตุง กุมาระกัสสะปะ นะลาตะธาตุโย เมฆิยะมะหาเถโร กะนะธาตุง ฐะเปติ มหาฐาเน เจติยัง ปูชิตา นะระเทเวหิ อะหังวันทามิ ธาตุโย
ปีขาล
พระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่


ปีขาล เกิดปียี (เสือ) พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุช่อแฮ อ. เมือง จ. แพร่

ตำนานเล่าไว้ว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ว่า ต่อไปจะมีเมืองชื่อเมืองแพร่ พระอรหันต์และพระยาอโศก ได้ทูลขอพระเกศาธาตุไปบรรจุโกศแก้ว นำไปไว้ที่ถ้ำด้านตะวันออกของดอยที่ประทับ และพระพุทธเจ้าทรงมีรับสั่ง ให้นำพระธาตุข้อศอกข้างซ้าย มาประดิษฐานที่นี่หลังจากพระองค์ปรินิพพานแล้ว


พระธาตุช่อแฮ แพร่คำบูชา

โกเสยยะ ธะชัคคะ ปัพพะเต สัตตะมะโนรัมเม พุทธะ
เกสาธาตุ ปะติฏฐิตา อะหังวันทามิ สัพพะทา อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโสปีเถาะ
พระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน


ปีเถาะ เกิดปีเหม้า (กระต่าย) พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุแช่แห้ง อ. เมือง จ. น่าน


มีเรื่องเล่าว่าพระพุทธเจ้า ได้เสด็จโปรดสัตว์มาถึงภูเพียงแช่แห้ง พระอานนท์จึงขอพระเกศาธาตุ มอบให้พระอินทร์นำไปเก็บในอุโมงค์ ต่อมาราว พ.ศ. ๑๘๙๖ สมัยพระยากานเมือง ได้พบพระเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุ และพระธาตุข้อมือข้างซ้าย พระองค์จึงให้ก่อพระเจดีย์เป็นพระธาตุแช่แห้ง คู่เมืองมาจนทุกวันนี้


พระธาตุแช่แห้ง น่านคำบูชา

ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง ปะติฎฐิตา นันทะกัปปะเกปุเร เทเวนะ คุตตา
วะระพุทธะธาตุง จิรัง วันทามิ หันตัง ชินะธาตุโย โสตะถาคะตัง อะหังวันทามิปีมะโรง
พระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงค์ จังหวัดเชียงใหม่


ปีมะโรง เกิดปีสี (งูใหญ่) พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงห์ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

ในตำนานเล่าว่า หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไป ๗๐๐ ปี พระเจ้าสีหลใคร่ทอดพระเนตรรูปของพระพุทธเจ้า ่พระยานาคที่เคยเห็นพระองค์ จึงแปลงรูปเนรมิตตนเป็นรูปพระพุทธเจ้า พระเจ้าสีหลได้บูชา ๗ วัน ๗ คืน และให้ช่างถ่ายแบบพระพุทธรูปไว้วัดพระสิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ (ที่มา)


คำบูชา

อิติปะวะระสิหิงโต อุตตะมะยะโสปิ เตโช ยัตถะ กัตถะ จิตโตโส สักกาโร อุปาโท สะกาละพุทธะ สาละธัง โชตะยันโตวะ ทีโป สุระนะเรหิ มะหิโต ธะระมาโนยะพุทโธติ นะมามิ สิหิงคะพิมพัง สุวัณณาภิรัมมัง ลังกาชาตัง โสภาภิโสภัง สะราภิกันตัง นะมามิหัง"ปีมะเส็ง

ต้นศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยา หรือต้นโพธิ์


ปีมะเส็ง เกิดปีใส้ (งูน้อย) พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระเจดีย์ศรีมหาโพธ์ิ ที่พุทธคยา หรือไหว้ต้นโพธิ์ตามวัดแทน

ชาวล้านนาเชื่อว่าต้นโพธิ์เป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ช่วยขจัดความทุกข์ได้ จึงมีประเพณีถวายไม้ค้ำโพธิ์ การบูชาพระศรีมหาโพธิที่พุทธคยา สามารถบูชาต้นโพธิ์ที่วัดมหาโพธาราม เชียงใหม่ แทนได้ เพราะพระเจ้าติโลกราชผู้สร้างวัด ทรงนำมาจากลังกา อีกทั้งยังเป็นวัดที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๘ ของโลก
พุทธคยาจำลอง ที่วัดถ้ำพวง อ.ส่องดาว สกลนคร


คำบูชา

ปะฐะมัง โพธิปัลลังกัง ทุติยัง อะนิมิสสะกัง ตะติยัง จังกะมะ เสฏฐัง จตุตะกัง ระตะนะฆะรัง ปัญจะมัง อะชะปาละนิโคธัง ฉัฏฐัง ราชะยะตะนัง สัตตะนัง มุจจะลิทัง อะหังวันทามิ ทูระโต
(หรือจะบูชาต้นโพธิ์ตามวัดต่าง ๆ ก็ได้ คำบูชาต้นโพธิ์ "โพธิรุกเขปูชิโน")
ปีมะเมีย

พระธาตุชเวดากอง พม่า


ปีมะเมีย เกิดปีสะง้า (ม้า) พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุย่างกุ้ง หรือชเวดากอง ประเทศพม่า หรือไหว้พระธาตุเจดีย์ชเวดากอง วัดพระบรมธาตุ อ. บ้านตาก จ. ตาก แทน

ในตำนานกล่าวถึงความเป็นมาว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาเมืองตากจนมาถึงดอยมหิยังคะ และทรงมอบพระเกศาธาตุให้พระอรหันต์ พร้อมทั้งรับสั่งให้นำพระเกศาธาตุ มาบรรจุไว้ที่นี่หลังจากพระองค์เสด็จปรินิพพานแล้ว
พระเจดีย์ชเวดากอง พม่า (ที่มา)


คำบูชา

สัมมา สัมพุทธะ นะลาตะอัฎฐิ จะตุเกสาธาตุยา
คันธะวะรังฐิตัง ปะระมาธาตุ เจติยัง อะหังวันทามิ สัพพะทา
ปีมะแม

พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่


ปีมะแม เกิดปีเม็ด (แพะ) พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุดอยสุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ

ในสมัยพญากือนา (พ.ศ. ๑๘๙๘-๑๙๒๘) พระสุมนเถระอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ที่พบที่เมืองปางจามาเชียงใหม่ และทำพิธีเสี่ยงทายสถานที่สำหรับประดิษฐาน โดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสถิตเหนือช้างมงคล ซึ่งเดินมาถึงยอดดอยสุเทพ แล้วจึงขุดหลุมประดิษฐานพร้อมก่อพระเจดีย์


พระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่คำบูชา

สุวัณณะเจติยัง เกสาวะระมัตถะลุงคัง วะรัญญะธาตุง สุเทวะนามะทัง นะระเทเวหิ สัพพะปูชิตัง อะหังวันทามิ สัพพะทา


ปีวอก

พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม


ปีวอก เกิดปีสัน (ลิงพระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุพนม อ. ธาตุพนม จ. นครพนม

ตามตำนานว่า ลวดลายที่เรือนธาตุตกแต่งโดยพระอินทร์และเหล่าเทวดา ศิลปะสมัยทวารวดี (ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๕) บรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระมหากัสสปะเถระได้นำมาประดิษฐานไว้บนภูกำพร้า
พระธาตุพนม นครพนม


คำบูชา

ปุริมายะ ทักขิณายะ ปัจฉิมายะ อุตตะรายะ เหฎฐิมายะ อุปะริมายะ ทิสายะ กะปะณะศิริสะมิง ปันพะเตมะกัสสะเปนะ ฐาปิตัง พุทธะอุรังคธาตุง สิระสา นะมามิ เสตะฉัตตัง สุวัณณะระชะตัง ระตะนัง ปะณีตัง พุทธะ อุรังคะเจติยัง อะหังวันทามิ สัพพะทา

วัพระธาตุพนมวรมหาวิหาร นครพนม


ปีระกา

พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน


ปีระกา เกิดปีเล้า (ไก่) พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุหริภุญชัย อ. เมือง จ. ลำพูน

ตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมายังชัยภูมิของชาวเม็ง ทรงมีพุทธพยากรณ์ว่าที่นี่ในอนาคตจะเป็น นครหริภุญชัยบุรี เป็นที่ประดิษฐานพระสุวรรณเจดีย์ ซึ่งบรรจุพระธาตุกระหม่อม พระธาตุกระดูก พระธาตุกระดูกนิ้วมือ และพระธาตุย่อยอีกเต็มบาตรหนึ่ง
พระธาตุหริภุญชัย ลำพูน (ที่มา)


คำบูชา

สุวัณณะเจติยัง หะริภุญชะยัฐฐัง วะระโมลีธารัง อุรัฎฐิเสฎฐัง สะหะอังคุลิฎฐิง กัจจายะเนนา นิตะปัตตัปปะการัง สีเสนะ มัยหัง ปะระมามิธาตุง

พระธาตุหริภุญชัย กำลังบูรณะ


ปีจอ
พระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ หรือวัดพระเกตการาม เชียงใหม่


ปีจอ เกิดปีเส็ด (หมา) พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ สามารถบูชารูป หรือไปไหว้พระเจดีย์ที่วัดเกตการาม อ. เมือง จ. เชียงใหม่ หรือ ให้ตั้งจิตอธิษฐานกราบไหว้พระเกศฯในใจ ณ.วัดใดก็ได้ หรือ ให้ไปไหว้พระธาตุอินทร์แขวนแทน

กล่าวตามพุทธประวัติไว้ว่า พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี เป็นที่ประดิษฐานพระทันตธาตุ ที่พระอินทร์นำมาจากพระบรมธาตุ ที่โทณพราหมณ์ได้แอบซ่อนไว้ เมื่อครั้งมีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้าให้แก่เจ้าเมืองต่างๆ

วัดพระเกตการาม เชียงใหม่ (ที่มา)คำบูชา

ตาวะติงสายะ ปุรัมเม เกสะจุฬามะณี สะรีระปัพพะตา ปูชิตา สัพพะเทวานัง ตังสิระสาธาตุ อุตตะมัง อะหังวันทามิ สัพพะทา


ปีกุน
พระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย


ปีกุน เกิดปีใก๊ (ช้าง หรือ ปีหมูของภาคกลาง) พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุดอยตุง อ. แม่สาย จ. เชียงราย
ตั้งอยู่บนดอยสูง

ตามตำนานเล่าว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอชุตราช ผู้ครองเมืองโยนกนาคพันธุ์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ดังที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้
พระธาตุดอยตุง เชียงราย (ที่มา)


คำบูชา

อิมัสสะมิง ภัทกะกัปเป จะตุพุทธา พุชูฌะติตะวา กะกุสะนูระ โกนาคะมะนะ กัสสะปะ โคตุมะราชะคะเห จะระติปิณะฑายะ มิถิลายะนะคะเรสิ จะรัตติ ปิณะฑายะ อะตะตีตา พุทธาเน อิมัสสะมิง ปัพพะตาคิริ ปะทะ กังนะสิทิตะวา เมตเตยยะ อะนาคะเต จะระติปิณะฑายะ ราชะคะเห อิมัสสะมิง ฐาเนนะสิทิสิริ สุภะปะวะ รังมะคะโล ตะโมลากะถามุนิราชะ สาตะระนะมามิหันตัง วะระชินะธาตุง อะหังวันทามิ สัพพะทานะตัง วะชิระธาตุโย อะระหังวันทามิ สัพพะทา
ขอบคุณข้อมูลจาก : //www.horasadthai.comขอบคุณที่ตามอ่านครับ
___________ END ___________Create Date : 14 มีนาคม 2554
Last Update : 3 กันยายน 2556 20:53:27 น. 34 comments
Counter : 4034 Pageviews.

 อยากไปเที่ยวทุกวัดเลยค่ะ
ถ้ามีโอกาสได้ไปทั้งหมด
ชีวิตแบบว่า .. สุดยอดเลยโดย: d__d (มัชชาร ) วันที่: 14 มีนาคม 2554 เวลา:14:00:11 น.  

 
แหะๆ เราน่ะ ยังไหว้พระธาตุประจำปีเกิดได้ไม่ครบเลยหละค่ะ

แต่ของปีตัวเองนี่เรียบร้อยไปแล้ว

อยากไปไหว้ให้ครบๆ อยู่เหมือนกันหละค่ะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 14 มีนาคม 2554 เวลา:14:09:55 น.  

 
ยังไม่เคยไปวัดประจำปีตัวเองเลยค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 14 มีนาคม 2554 เวลา:16:10:46 น.  

 
โห คุณวิคไปมาทุกวัดแล้วเหรอคะ ภาพสวยมาก ๆ เลยค่ะ

อย่างรินต้องไปวัดนครพนม อิอิ

ปีลิงจั๊กๆ

ถ่ายด้วยเลนส์ไวด์ภาพสวยงามมาก ๆ ค่ะโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 14 มีนาคม 2554 เวลา:16:42:06 น.  

 
ปีนี้ได้ไปไหว้มาเหมือนกันค่ะ ตรงกับวันเกิดพอดีเลย
ของขวัญปีมะแม ค่ะ


โดย: kwan_3023 วันที่: 14 มีนาคม 2554 เวลา:17:13:01 น.  

 
ไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของตัวเองมาแล้วค่ะ

พระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง

สวยงามมากๆๆ....ถ้ามีโอกาสจะไปอีก...โดย: bigcat@nek วันที่: 14 มีนาคม 2554 เวลา:19:44:31 น.  

 
คุณ WIC คะ

เดี๋ยวมาเก็บอีกรอบ พรุ่งนี้นะคะ อยากดูรวมหมดทุกปีค่ะ

ค่อยๆ ละเลียดดูอีกที... วันนี้เวลาน้อยจริงๆ ค่ะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 14 มีนาคม 2554 เวลา:19:52:53 น.  

 
ครอบครัวจิน มีพระธาตุประจำปีเกิดคนละที่กันหมดเลย
ได้เที่ยวมันส์ละทีนี้ อิอิ

คุณเต้ยเค้า จ.ลำปาง จิน จ.แพร่
ลูกชายคนโต จ.นครพนม ส่วนที่กำลังจะลืมตาดูโลกเร็ว ๆ นี้
จ.น่าน ค่ะ ดีที่ ลำปาง แพร่ น่าน ไล่เก็บได้หนึ่งทริป
ส่วน จ.นครพนม คงตั้งใจไปอีกทริปนู๊น อิอิ


โดย: JinnyTent วันที่: 14 มีนาคม 2554 เวลา:21:02:33 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันอังคาร
เริ่มเช้าวันใหม่ด้วยความสุขตลอดวันค่ะคุณ wicsir

ตั้งใจหลายครั้งว่าจะไปไหว้พระธาตุปีเกิด
แต่ก็ผ่านไปหลายปีอีกเช่นกัน
ที่ยังไม่ได้ไปเลย

ตอนยังเล็กฝนตกครั้งใดจะดีใจ
เพราะได้กินน้ำฝนในโอ่งเย็น ๆ
แต่มาตอนนี้น้ำฝนกลายเป็นยาพิษที่ตกค้างในร่างกายเราซะแล้ว
น่ากลัวกว่าที่คิดจริง ๆ เลย


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 15 มีนาคม 2554 เวลา:7:31:07 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะ

มาไหว้พระประจำปีเกิด โห...ไปมาครบหมดเลยนะคะ


วันนี้ที่นี่ฝนตกแต่เช้าชุ่มฉ่ำเลย

โดย: luckyfarm6662 วันที่: 15 มีนาคม 2554 เวลา:8:06:53 น.  

 

ส่วนใหญ่พระธาตุอยู่ที่ภาคเหนือทั้งนั้นเลยนะคะ เคยไปพระธาตุศรีจอมทอง , พระธาตุดอยสุเทพ , พระธาตุหริภุญไชยค่ะ ส่วนพระธาตุประจำปีเกิดตัวเองยังไม่เคยไปเล๊ย...

ลูกสาวนั่งฟังเพลงของคุณ WIC ด้วย มีขำค่ะ แม่เลยบอกว่า...นี่เคยเป็นเพลงฮิตเลยนะ แต่เวอร์ชั่นนี้ยังไม่เคยฟังค่ะโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 15 มีนาคม 2554 เวลา:13:31:00 น.  

 
สวัสดียามค่ำคืนค่ะคุณวิค

ช่วงนี้ฝนตกทั่วฟ้า นอนหลับอย่างสบายเลยนะคะ

พรุ่งนี้จะตกอีกไหมน้อ รถเพิ่งล้างมาอีกแล้ว

คืนนี้ฝันดีค่ะ

ชมภาพวัดอีกรอบก่อน ชมจากใจสวยมาก ๆ เลยค่ะ


โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 15 มีนาคม 2554 เวลา:21:55:13 น.  

 
สวัสดีตอนดึกๆ ครับ .....

ผมเคยไปไหว้พระธาตุมาหลายที่ แต่ยังไม่เคยไปไหว้พระธาตุดอยตุง ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผมเลยครับ ไว้ผ่านไปเที่ยวเชียงราย ต้องหาโอกาสแวะไปไหว้บ้าง .....


โดย: NET-MANIA วันที่: 16 มีนาคม 2554 เวลา:0:53:30 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


ทักทายกันเช้าวันพุธ
ด้วยรอยยิ้มกับความสุขตลอดวันค่ะคุณ wicsirโดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 16 มีนาคม 2554 เวลา:6:46:35 น.  

 
เพลงเพราะมาก ๆ คอมพ์ที่บ้านแหม่มเพิ่งลงวินโดว์ใหม่และฟังเพลงได้เมื่อคืนนี้เองค่ะ ฮี่ ๆ

อรุณสวัสดิ์นะคะคุณวิค เช้านี้ฝนตกยังไม่หยุดเลยค่ะ ตกตั้งแต่เมื่อคืน ตกจนกำลังนึกสงสัยว่า นี่มันฤดูอะไรกันเนี่ย เง้อออ


โดย: i'm not superman วันที่: 16 มีนาคม 2554 เวลา:9:57:04 น.  

 

สวัสดีบ่ายวันพุธค่ะ คุณ WIC

เสียงฝน ธนสุนทร เหรอคะเนี่ย ชอบน้องเค้าค่ะ สวยมากกก เสียงเพราะด้วย ออกแนวลูกกรุงนะคะ

มีความสุขในวันทำงานอีกวันค่ะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 16 มีนาคม 2554 เวลา:14:23:19 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...ทักทายกันเช้าวันพฤหัสบดี
กับสิ่งดี ๆ ที่มีตลอดวันค่ะคุณ wicsir


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 17 มีนาคม 2554 เวลา:7:28:10 น.  

 
สวัสดียามเที่ยงค่ะคุณวิค

พิษณุโลกตอนนี้หนาวมากกกกกกกก...


โดย: i'm not superman วันที่: 17 มีนาคม 2554 เวลา:12:06:13 น.  

 
ถ้าได้ไปไหว้หมดทุกวัดก็คงจะดีเนอะคุณพี่เนอะ แต่ปีนี้คงไม่มีโอกาสแล้วหล่ะ

ฝันดีค่า


โดย: thainurse@norway วันที่: 18 มีนาคม 2554 เวลา:4:15:40 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันศุกร์ค่ะคุณ wicsir

ฝนตกหน้าร้อน
ที่สำคัญตกตลอดวัน
หนาวเย็นเหมือนหน้าหนาวเลยค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 18 มีนาคม 2554 เวลา:7:29:31 น.  

 
สวัสดีค่ะ..

เพื่อนชวนไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของเพื่อน
ที่เมืองพม่า
ยังไปไม่ได้ไปซะที

แต่ของหนึ่งอยู่ที่เชียงใหม่
ไปได้บ่อยๆ อยู่แล้ว

ชวนไปหนาวที่ฮาร์บิ้นด้วยกันต่อค่ะโดย: chenyuye วันที่: 18 มีนาคม 2554 เวลา:11:14:02 น.  

 
คุณวิคเชื่อเรื่องปีชงมั้ยคะ..แหม่มชักเชื่อขึ้นมาตะหงิด ๆ แล้วสิ แต่ก็ยังคิดว่า..ไม่เป็นไรน่า..เราทำดี คิดดี ทุกอย่างเป็นผลของการกระทำ ก็น่าจะผ่อนหนักเป็นเบาได้บ้าง

........

ไม่ได้ไปทำงานสองวันแล้วค่ะ หยุดตรึกตรองปัญหาใหญ่อยู่ที่บ้าน ฝนก็ตก หนาวก็หนาว คิดก็เยอะ 555+ ดีนะคะเนี่ยที่ยังมีบล้อกไว้เป็นเพื่อน ไม่งั้นสงสัยคงแย่แน่ ๆ


โดย: i'm not superman วันที่: 18 มีนาคม 2554 เวลา:11:35:55 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ยามบ่ายจ้า
อากาศหนาวเสียจริง ถ้ามีโอกาสจะต้องไปไหว้พระธาตุพนมให้ได้
แต่ก็อยากไปไหว้ให้ครบทุกๆที่เลยจ้า ^^


โดย: pragoong วันที่: 18 มีนาคม 2554 เวลา:14:36:42 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณwicsir ช่วงวุ่นๆซาลงบ้างยังค่ะ
บลอควันนี้ทั้งรูปสวย ทั้งได้รู้เรื่องพระธาตุวันเกิดด้วย
วาขออณุญาตส่งlink ให้เพื่อนๆด้วยนะคะ


โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 18 มีนาคม 2554 เวลา:17:00:22 น.  

 

สวัสดีวันศุกร์ค่ะ คุณ WIC

มีความสุข สุขหรรษาเหมือนทุกๆ วันค่ะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 18 มีนาคม 2554 เวลา:17:55:24 น.  

 

แหล่มค่ะอุ้มปีงูเล็ก
ไว้ต้นโพธิ์หน้าบ้านละกันเน๊าะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 19 มีนาคม 2554 เวลา:1:43:01 น.  

 
แวะมาทักทายวันเสาร์ค่ะ

คืนนี้อย่าลืมรอชมพระจันทร์ดวงโตนะคะ


โดย: babyL' วันที่: 19 มีนาคม 2554 เวลา:11:27:34 น.  

 
เกิดปีฉลูค่ะ ได้มีโอกาสไปไหว้พระธาตุลำปางหลวงมาเเร้วด้วยค่ะ ^^

เเวะทักทายค่ะ เที่ยงเเร้ว อย่าลืมทานข้าวนะคะ


โดย: BeeeViL วันที่: 19 มีนาคม 2554 เวลา:12:01:34 น.  

 
เย้.. ได้ไปไหว้มาแล้ว ถึงจะอยู่ไกล ถึงเชียงใหม่
ตอนไปไม่รู้หรอก ..กลับมาถึงรู้ 555..
ส่วนของ พ่อ ลูก ยังไม่ได้ ไปเลย อิอิ..
หวัดดี วันพักผ่อน ค่ะ หนาวไหม ทางโน้น..


โดย: tifun วันที่: 19 มีนาคม 2554 เวลา:16:34:56 น.  

 
ทักทายยามบ่าย เมื่อคืนดูพระจันทร์หรือป่าวค่ะสวยมากเรย


โดย: BeeeViL วันที่: 20 มีนาคม 2554 เวลา:13:07:00 น.  

 
เข้ามาฟังเสียงเพลง ให้บังเอิญเป็นเพลงที่ ชอบมาก ฟังเท่าไหร่ไม่เบื่อ มีความ

หมายมาก. เมื่อสักปีกว่ามานี้พี่ชายไปฟังในคลับทางใต้ โทรมาบอกว่าลองเปิด
ดูในคอมพิวเตอร์ บอกชื่อมา พอเปิดแล้วไพเราะจริง ๆ เลยฝึกร้อง โดยไม่ได้ฟัง
นักร้องเขาร้อง พอร้องได้ครับ

อ้าวลืมเม้นท์เรื่องไปไหว้พระ. จริง ๆ แล้วผมชอบไปปฏิบัติธรรม ก็เกี่ยวกับวัด
นั่นแหละครับ ถูกใจทั้งสองอย่างเลย


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 20 มีนาคม 2554 เวลา:16:14:07 น.  

 
สุดยอดค่ะ
ได้ประโยชน์มาก ๆ เลย


โดย: โสดในซอย วันที่: 20 มีนาคม 2554 เวลา:19:29:33 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะคุณ wicsir


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 21 มีนาคม 2554 เวลา:6:46:06 น.  

 
อรุณสวัสดิ์เช้าวันจันทร์ค่ะคุณวิค วันสองวันมานี่..สงสัยพระอาทิตย์ทำงานชดเชยช่วงที่ฝนตกแล้วก็อากาศหนาว..เพราะมันร้อนนนน..เป็นสองเท่าของสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยอ่ะนะคะ เง้อออ


โดย: i'm not superman วันที่: 21 มีนาคม 2554 เวลา:7:31:42 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wicsir
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 74 คน [?]...... ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยว และชอบถ่ายภาพ แม้ฝีมือจะไม่ให้ แต่ใจก็รัก เพราะได้ทำแล้วมีความสุข แถมยังมี bloggang ได้ให้โอกาสนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงด้วย ยิ่งทำให้หัวใจพองโต .......


อยากจะบอกว่า

@ ดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆ กับเพื่อนๆในบล็อกแก๊ง ตลอดจนคุณๆที่ผ่านเข้ามาอ่าน.... แม้ภาพถ่ายจะไม่สวยนัก แต่กว่าจะได้มาก็แสนยากลำบาก จึงขอสงวนสิทธิไว้เป็นการส่วนตัว

@ ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบล๊อก ถ้ามีความประสงค์จะใช้ภาพเพื่อการใด กรุณาติดต่อเจ้าของบล็อกด้วย เพราะจะได้พิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับ.

@ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมา และขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามาอ่าน หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านคงแวะเข้ามาอีก...


ด้วยจริงใจ
นาย wicsir.
Rec. 11.06.08
New Comments
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2554
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
14 มีนาคม 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add wicsir's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.