....OUR FAMILY'S JOURNEY....
สิมอีสาน วัดป่าแสงอรุณสิมอีสาน วัดป่าแสงอรุณวันนี้ท้องฟ้าสดใสพอสมควร แม้เป็นเวลาเที่ยงเศษๆ ซึ่งไม่ใช่เวลาที่ดีนักสำหรับการไปเดินชม แต่ก็เป็นวันที่เราพอมีโอกาสจะได้มาสัมผัสกับสถานที่แห่งนี้ "สิมอีสาน" แห่งวัดป่าแสงอรุณ ผมเองยอมรับตรงๆเลยว่า สวยงามมาก เป็นสิ่งก่อสร้างที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวอีสานและภาคกลาง ออกมาเป็นสิม หรือ โบถส์ที่สวยงามมากๆแห่งหนึ่งที่เคยมีมาในเมืองไทย....
ถ่ายจากนอกกำแพงแก้วผ่านหอระฆัง


สิมอีสาน (โบสถ์วัดป่าแสงอรุณ) "โบสถ์" ชาวอีสานเรียกว่า "สิม" ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดป่าแสงอรุณ เลขที่ ๔๔๙ บ้านเลิงเปือย (บ้านแอวมอง) หมู่ที่ ๙ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต อยู่ห่างจากตัวศาลากลางเมืองขอนแก่นไปทางทิศตะวันออก ประมาณ ๓ กิโลเมตร วัดป่าแสงอรุณได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๘ สร้างวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓

โบสถ์วัดป่าแสงอรุณ มีลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบอีสานตอนบน ผสมกับสถาปัตยกรรมภาคกลาง ด้านหน้าสู่ทิศตะวันออก มีความกว้าง ๑๕ เมตร ความยาว ๓๔ เมตร ปลียอดบนทำด้วยโลหะทองคำบริสุทธิ์สูงจากพื้น ๖๐ เมตร จำนวนเสา ๕๒ ต้น หน้าต่าง ๑๔ ช่อง ประตู ๓ ช่อง หลังคามุงด้วยกระเบื้องเกล็ดปลาสีแดงส้มแบบโบราณ มีหอระฆัง ๔ หอที่มุมกำแพงแก้วทั้งสี่มุม ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง ๙ ปี ใช้งบประมาณ ๔๙ ล้านบาทถ้วน

(ศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น)
ใบเสมา

แขนนาง หรือ คันทวน (ค้ำจากเสา)

พญานาคเฝ้าบันไดสิม


ส่วนประกอบของสิมอีสานอันดับแรกคือบันได เพราะบันไดสิมเหมือนก้าวแรกของการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาเปรียบเหมือนมรรค 8 องค์ ข้อแรกคือสัมมาทิฐิหมายถึงการเดินถูกทางแล้ว บันไดสิมนั้นช่างพื้นบ้านอีสานนิยมสร้างรูป พญานาค เฝ้าบันไดทั้งสองข้าง และรูปสัตว์อีกชนิดหนึ่งคือ สิงห์ หรือ มอมอีสาน รูปปั้นสิงห์หรือมอมเป็นรูปปั้นเฝ้าบันไดทางขึ้น ซึ่งเป็นรูปแบบสิงห์ที่แตกต่างจากภาคอื่นๆ...
แขนนาง หรือ คันทวน

พญาเสือเฝ้าด้านตะวันตก


รูปสัตว์เฝ้าบันไดสิมอีสาน วัดป่าแสงอรุณส่วนชั้นฐานตอนล่างสุดของอาคาร ซึ่งเป็นลานประทักษิณรอบตัวสิมมีบันไดขึ้นลงสี่ทิศ เป็นรูปสัตว์ที่แกะสลัด้วยหินทรายซึ่งมีความทนทานแข็งแกร่งต่อสภาพดินฟ้าอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนืเป้นอย่างดี ประกอบด้วย รูปคชสีห์ ราชสีห์ พญาช้าง และพญาเสือ

เสือ ปรากฏในคัมภีร์ทางพุทธศาสนามักจะถูกนำมาเปรียบเทียบ หรือปรากฏในชาดกซึ่งเป็นพระชาติของพระพุทธเจ้าที่ทรงเสวยพระพุทธชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ในสถาปัติยกรรมการก่อสร้างพุทธสถานสมัยก่อนมักไม่นิยมรูปเสือนัก แต่ในภาคอีสานรูปปั้นเสือ หรือรูปแกะสลักเสือมีปรากฏอยู่บ้าง เข้าใจว่าเพื่อความสวยงามและแปลกตากว่าที่อื่นๆ...
หอระฆังที่ 4 มุมกำแพงแก้ว

หลังคาสิม
ยอดวิมานสิมอีสาน ประกอบด้วยฉัตร 9
ชั้นยอดฉัตรหล่อด้วยทองคำหนัก 10 กก.


การทำช่อฟ้าหรือโหง่ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมทางอีสานเหนือ หรือตลอดลุ่มแม่น้ำโขง จุดประสงค์เพื่อบูชาพระรัตนตรัยเป้นหลักสำคัญ เช่น 3 ชั้น บูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์หรือบูชาพระพุทธเจ้าในกลาลทั้งสาม ได้แก่อดีตพุทธ ปัจจุบันพุทธ และอนาคตพุทธ เป็นต้น

ถ้า 5 ชั้นก็เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ หรือบูชาพลธรรม 5 ประการ เป็นต้น
ส่วน 7 ชั้น เพื่อบูชาอริยทรัพย์ 7 ประการเป็นต้น
หาก 9 ชั้น ก็เพื่อบูชาโลกุตตรธรรม 9 ประการเป็นต้น

มิได้หมายถึงการทำฉัตรตามฐานันดรศักดิ์ หรือตามยศ-ตำแหน่งหน้าที่ทางฝ่ายบ้านเมือง เช่นที่เห็นในปัจจุบันที่นิยมและเข้าใจกันในส่วนกลาง....

ช่อฟ้าหรือโหง่ อีกความเชื่อหนึ่ง หากจะมองในแง่แนวคิดที่เกิดมาจากศาสนาพราหมณ์และฮินดู บริเวณวัดๆหนึ่ง คือการจำลองเขาพระสุเมรุมาเช่นกัน (เป้นอันเดียวกับเขาไกรลาศในพุทธศาสนา) ความเชื่อนี้ถูกนำไปจัดป็นองค์ประกอบบนหลังคาของอาคาร เช่น โบถส์วิหาร จะมีกุฎาคาร 7 ยอด สัญญลักษณ์แทนเขาพระสุเมรุ และทะเลสีทันดร ซึ่งคั่นระหว่างกันไปมา พร้อมมีนาคพันรอบอยู่ในพิธีกวนเกษียณสมุทร ดูได้จากหลังคาวิหารหลวงวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง...
ด้านหลังตรง

ราขสีห์เฝ้าด้านหลังทิศประจิมหรือทิศตะวันตก มีราชสีห์สองตัวนั่งเฝ้าบันไดด้านหลังสิมอีสาน ราชสีห์ คือพญาสิงห์โต หรือเรียกว่าสิงหราช หรือสีห.... เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "สีห" เป็นสรรพนามของพระพุทธเจ้า นั่นคือคำว่า พระชินสีห์ ซึ่งแปลว่าราชสีห์ผู้ชนะ การที่ชาวพุทธใช้คำว่า สีห เป็นพระนามของพระพุทธเจ้าก็เพราะต้องการเปรียบเทียบกำลังแห่งพระปัญญา อำนาจแห่งพระธรรมอันบริสุทธิ์ลึกซึ้ง และความเป็นใหญ่กว่ามนุษย์
ทั้งหลายของพระพุทธเจ้า..
พญานาคเฝ้าบันได


ลวดลายไทยการตกแต่งเสาด้วยแขนนางหรือคันทวน ส่วนโค้งตรงประตูจะเป็นรังผึ้ง

พระพุทธรุ่งโรจน์เลิศฤทธิ์ (พระพุทธปฏิมาในฝัน) ปางรำพึง ประจำวันศุกร์

พญาช้างชูดอกบัวเฝ้าด้านทิศเหนือทิศอุดร หรือทิศเหนือ ประตูสิมอีสานด้านนี้มีรูปช้างสองเชือกหมอบถือดอกบัวเฝ้าบันไดดูสง่างามให้ความรู้สึกอ่อนโยนเมื่อพบเห็นรูปช้างดังกล่าวพอทำให้ทราบว่าเป็นพญาช้างปาริเลยยกะซึ่งมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์...

ในพรรษาที่ 10 พระพุทธเจ้าได้ประทับจำพรรษา ณ โคนต้นไม้สาละ ป่าปาริเลยยกะ หรือป่ารักขิตวันอยู่ในแคว้นโกศลระหว่างกรุงโกสัมพีกับกรุงสาวัตถี พญาช้างปาริเลยยกะ ซึ่งปลีกตัวจากฝูงในป่า เห็นพระพุทธเจ้ามาประทับอยู่โคนต้นสาละจึงถวายอุปัฏฐาก ด้วยอาการต่างๆตลอพรรษามิได้ขาด..


สิมอีสาน ด้านข้าง (จากทิศเหนือ)
มุมบน ดาวเพดาน ส่วนมุมล่าง ประตูด้านหน้า


ผนังด้านในสิม จะเขียนเป็นลายมัดหมีชนิดต่างๆ และรูปเทพเทวดาประทับนั่งในซุ้ม อย่างวิจิตรสวยงาม บานหน้าต่างแกะรูปเรื่องราวมหาเวสสันดรชาดกกันฑ์ต่างๆคชสีห์เฝ้าด้านหน้า


บันไดส่วนชั้นฐานสิมอีสานด้านทิศบูรพา หรือทิศตะวันออก มีรูป คชสีห์สองตัว เฝ้าหน้าสิมอีสาน
คชสีห์เป็นสัตว์ผสมระหว่างช้างและราชสีห์ มีงวง มีงา ตัวเป็นราชสีห์ มีกีปเท้า เป็นสัตว์ในนวนิยาย อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์..

คชสีห์ที่เฝ้าบันไดสิมอีสานแฝงคติธรรมที่เชื่อว่า คชสีห์มีกำลังมหาศาลรวมกันระหว่างกำลังแห่งช้างและกำลังแห่งราชสีหื คชสีห์เป็นสัญญลักษณ์แห่การมีอำนาจ มีตบะ มีเดชะ คชสีห์เฝ้าบันไดทางทิศบูรพาทิศเบื้องหน้าแห่งพุทธองค์ อันเสมือนกำลังอำนาจของพระอัญญาโกณฑัญญะที่คอยถวายอุปถากพระพุพธเจ้า หรือคอยปกป้องสิมอีสานอันประดุจหัวใจแห่งอารามแห่งพระพุทธศาสนา และแห่งพุทธศาสนิกชนนั่นเอง...ภาพระยะไกลจากด้านหน้า


อ้างอิง:

- ศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
- หนังสือพิธีผูกพัทธสีมา (ขอดสิม) วัดป่าแสงอรุณขอนแก่น 13-23 เมษายน 2549


_______END_______
Create Date : 30 สิงหาคม 2552
Last Update : 16 สิงหาคม 2555 17:28:03 น. 31 comments
Counter : 11734 Pageviews.

 
Beautiful photos ka..


โดย: CrackyDong วันที่: 30 สิงหาคม 2552 เวลา:23:59:15 น.  

 
สวัสดีตอนดึก ของเมืองไทยค่ะคุณwicsir
วันก่อนเข้ามาบ้านนี้แล้ว ปรากฎว่า บีจี หายหมด
อ่านข้อความไม่ได้เลย อาจจะเป็นเพราะว่าที่ไฟล์ฝากรูปหรือเปล่าค่ะ
ที่บล็อคโน้นก็เป็นค่ะ รูปเก่า ๆ ที่เคยเอาลงหายหมด..
ต้องตามแก้ทุกบล็อคเก่าเลย (ตอนนี้ยังไม่ได้แก้ค่ะ)
.....
มาเที่ยววัดป่าแสงอรุณ โบสถ์ของวัดสวย มาก ๆ
เหมือนพระราชวังเลยค่ะ..
อากาศทางโน้นก็ดีจัง ท้องฟ้าใสกิ๊กเลย..
..
ราตรีสวัสดิ์นะค่ะ..
เอาภาพท้องฟ้าใส ๆ ทางนี้มาฝากด้วยจ๊ะ..

..


ปล.เพลงเพราะจัง..


โดย: Prettymaew วันที่: 31 สิงหาคม 2552 เวลา:3:23:52 น.  

 


สวัสดีค่ะคุณwicsir

ชอบจริงๆ เลยค่ะรูปวัดวาอารามของบ้านเรา
สวย สงบ ชดช้อยมากๆค่ะ
รูปถ่ายฝีมือคุณwicsir สวยมากๆด้วย

ฝันดีมากๆ ค่ะคุณwicsir
พรุ่งนี้ตื่นมาแล้ว จะได้สดชื่น รับวันทำงานวันแรกค่ะ
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 31 สิงหาคม 2552 เวลา:4:51:20 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันจันทร์
วันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมค่ะคุณ wicsit

คุ้นตากับศิลปะเมืองเหนือ
นาน ๆ จะได้เห็นศิลปะภาคอีสาน
สวยแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งเลยนะค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 31 สิงหาคม 2552 เวลา:6:46:35 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะ คุณ wicsir

วัดนี้ดูสวยสงบดีจังเลย
แถมพญานาค ช้าง สิงห์โต ต่างก้อดูน่าเกรงขามเชียวค่ะ

มีความสุขกับวันแรกของสัปดาห์มากมายนะคะ

...................................................

ป.ลิง ยุ้ยมาชวนไปทาน soft cream ที่ฟูราโน่กันด้วยค่ะ


โดย: nLatte วันที่: 31 สิงหาคม 2552 เวลา:8:39:19 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะ..

วัดที่อีสานมีเอกลักษณ์ที่แปลกตาไปอีกแบบนะคะ
ยังไม่มีโอกาสได้ไปเยือนแบบเป็นจริงเป็นจังเลยค่ะ


โดย: chenyuye วันที่: 31 สิงหาคม 2552 เวลา:9:13:03 น.  

 
สวัสดีค่ะ ..
แวะมาเที่ยววัดทางอีสานด้วยคนค่ะ

ไม่รู้จะมีโอกาสไปอีสานกะเค้าเมื่อไหร่

เมื่อวานซื้อหนังสือท่องเที่ยวเล่มใหม่มา
เห็นมีรีสอร์ทสวยๆ ที่อีสาน หลายที่เลยค่ะ
น่าไปมากๆๆโดย: Nongpurch วันที่: 31 สิงหาคม 2552 เวลา:9:23:36 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...แวะมาทักทายกันวันสุดท้ายของเดือนจ้า
รูปวัดวาอารามดูแล้วสงบใจดีเนอะ ขอบคุณที่นำมาฝากกันจ้าโดย: หอมกร วันที่: 31 สิงหาคม 2552 เวลา:9:55:03 น.  

 
สวยจริงๆ ค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 31 สิงหาคม 2552 เวลา:10:22:21 น.  

 
ภาพสวยดีค่ะ เป็นคนขอนแก่นบ้านอยู่แถวนั้นแต่ไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูเลย ทำblogสวยดีนะคะ มีโอกาสสอนหน่อยนะคะ mail pun_pailin@hotmail.com


โดย: ลำธาร สายลม ขุนเขา IP: 118.173.244.101 วันที่: 31 สิงหาคม 2552 เวลา:11:43:45 น.  

 
มาส่งคุณ wicsir เข้านอนนะค่ะ
นอนหลับให้สนิท และฝันดีนะจ๊ะ..


โดย: Prettymaew วันที่: 31 สิงหาคม 2552 เวลา:21:34:49 น.  

 
นี่ต้องเข้าบล็อกคุณwicsir ทุกครั้งที่เข้าบล็อกแล้วค่ะเนี่ย เด๋วพลาดที่จะตามคุณwicsir ไปเที่ยวกันพอดี อดเห็นภาพในมุมมองที่คุณwicsir ถ่ายมาน่าเสียดายแย่ จันทร์ชอบค่ะ ชอบมุมมองการถ่ายภาพของคุณ คืนนี้ฝันดีนะคร้า


โดย: โฮมสเตย์ริมน้ำ วันที่: 31 สิงหาคม 2552 เวลา:22:27:48 น.  

 ฝันดีมากๆ นะคะคุณwicsir

โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 1 กันยายน 2552 เวลา:2:12:01 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


ทักทายกันเช้าวันอังคาร
วันแรกของเดือนกันยายน
มาพร้อมกำลังใจดี ๆ ไม่มีวันหมดค่ะคุณ wicsir

พญานาคเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธกาล
จะแตกต่างบางก็ความเชื่อประจำท้องถิ่นเท่านั้น
แต่อย่างไรก็คือคนไทยนะค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 1 กันยายน 2552 เวลา:7:10:10 น.  

 
ซาหวัดดีตอนสายๆค่ะพี่
โบสถ์วัดนี้สวยจริงๆค่ะ เมื่อก่อนแฟงเคยไปอยู่สองสามครั้งมั้งจำไม่ค่อยได้ เข้าวัดเยอะจัด ด้วยที่ว่าที่บ้านชอบไปทำบุญ แต่เดียวนี้ไม่ไปทางไหนเลย กลับบ้านทีก็อยู่ที่บ้านไม่ก็ออกไปลั้นลากับเพื่อน


โดย: d_regen วันที่: 1 กันยายน 2552 เวลา:10:05:38 น.  

 
สวัสดีค่ะ
เราชอบเพลงของหนูมิเตอร์ทุกเพลงค่ะ...คนอาไร้ ร้องเพลงไหนก็น่าฟังไปโหม้ดเลย

วันนี้พาไปชมหลังคาบ้านชาวเจียงใหม่เจ้า


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 1 กันยายน 2552 เวลา:12:30:16 น.  

 
ไปเส้นทางนั้นอย่าลืมแวะเอาใบประกาศ ที่ขับรถมาพันกว่าโค้งนะคะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 1 กันยายน 2552 เวลา:14:47:39 น.  

 
ขอให้กำลังใจไม่มีวันสิ้นสูญนะครับ
เหนื่อยนักก็พักก่อนมองดูพ่อของเรา


โดย: พลังชีวิต วันที่: 1 กันยายน 2552 เวลา:15:38:49 น.  

 
สวัสดีค่ะ...
ขอบคุณในคำชมของคุณwicsri..นะคะเรื่องถ่ายรูปน่ะค่ะ..
ทำให้มีกำลังใจพัฒนาขึ้นๆไปอีกค่ะ..
จ๊อกเห็นคุณถ่ายรูปสถานที่ต่างๆแบบนี้จ๊อกยังไม่เคยได้ถ่ายแบบนี้
สักทีเลยค่ะ...จ๊อกมีเลนส์กว้างสุด..คือ 18-70 m เลนส์ค่ายค่ะ
เคยอยากได้เลนส์กว้างนะคะ (แต่ราคาสูงจัง...) แต่ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนหรือตามที่
ที่มีสถานที่สำคัญๆ อยากถ่ายออกมาแล้วดูอลังการแบบนี้บ้างจัง

ท้องฟ้าเป็นใจจังเลยนะคะ...ภาพเซ็ตนี่น่ะค่ะ..
ฟ้าสวยๆแบบนี้..ร้อนดีจังเลยล่ะค่ะ..แต่ก็คุ้มนะคะได้ภาพมาสวยๆ
แบบนี้ ทริปสวนหลวงฯจ๊อกยังลงไม่หมดค่ะ..ฟ้าสวยแบบนี้เลยแหล่ะค่ะ คุณwicsri.. ใช้กล้องรุ่นไหนอยู่คะ...เหมือนจะอยู่ค่ายเดียวกันเลย แต่ไม่รู้เดาผิดหรือเปล่าค่ะ..เพราะดูสีสดใสจังเลยค่ะ...


โดย: คนชุมแสง วันที่: 1 กันยายน 2552 เวลา:16:59:43 น.  

 
กู้ดไนท์ฝันดีนะคร้า


โดย: โฮมสเตย์ริมน้ำ วันที่: 1 กันยายน 2552 เวลา:23:56:25 น.  

 สวัสดีค่ะคุณwicsir
สะพานโค้งแบบนี้ทางยุโรปมีบ่อยค่ะ
ตามเมืองเก่าๆ เห็นไดบ่อยมากๆเลยค่ะ
ดูแล้วสวย น่ามองดีค่ะ คิดถึงสมัยเก่าๆด้วยค่ะ

ทางโน้นฝนยังเทอยู่ไหมค่ะ

ฝันดีนะคะวันนี้โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 2 กันยายน 2552 เวลา:2:25:49 น.  

 
ตามคุณวา มาติด ๆ จ๊ะ..
เอาฟ้าใส ๆ ทางยุโรป มาฝากอีกแล้วค่ะ..
..
คุณwicsir สบายดีนะค่ะ..

..
โดย: Prettymaew วันที่: 2 กันยายน 2552 เวลา:2:44:25 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันพุธค่ะคุณwicsir
มีความสุขตลอดวันนะค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 2 กันยายน 2552 เวลา:7:26:46 น.  

 แวะมาทักทายยามเช้าค่ะ
อากาศที่ระยองครึ้มทุกวันเลยค่ะ ..


โดย: Nongpurch วันที่: 2 กันยายน 2552 เวลา:9:47:30 น.  

 


สวัสดียามบ่ายค่ะ คุณ wicsir

ทานกลางวันแล้วนะคะ
นำชาร้อนมาเสริฟแก้ง่วงยามบ่ายอย่างนี้

มีความสุขมากมายนะคะ


โดย: nLatte วันที่: 2 กันยายน 2552 เวลา:13:29:45 น.  

 
สวัสดีวันพุธค่ะคุณwicsir
ขอให้วันนี้เป็นวันที่สดใสนะค่ะ..


โดย: Prettymaew วันที่: 2 กันยายน 2552 เวลา:17:28:53 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...โดย: หอมกร วันที่: 2 กันยายน 2552 เวลา:19:42:53 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...โดย: หอมกร วันที่: 2 กันยายน 2552 เวลา:19:42:54 น.  

 
หวัดดีค่ะ..

จ๊อกฝากข้อความหลังไมค์แล้วนะคะ...
ลองเข้าไปดูนะคะ...แต่ถ้าไม่เข้าใจ..ลองดูตามลิ้งข้างล่าง
ที่จ๊อกเอามาฝากน่ะค่ะ...เพราะจ๊อกก็ก๊อปของคุณดอกหญ้าฯ
นี่แหล่ะค่ะเอาไปใช้...
ลองดูนะคะ..ขอให้สนุกนะคะ..ตอนนี้จ๊อก..ไม่ค่อยได้แต่งบล๊อกเลยค่ะ เอาแต่หัดถ่ายรูปอยู่...อิอิ


..คุณ wicsir..ลองเข้ามาศึกษาบล๊อกของคุณดอกหญ้าดูนะคะ..


โดย: คนชุมแสง วันที่: 2 กันยายน 2552 เวลา:19:49:32 น.  

 
เป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าเที่ยวมากๆ เลยค่ะ

แต่ด้วยอาชีพและการงาน ไม่ค่อยเอื้ออำนวยให้เที่ยวเท่าไหร่...

ขอบคุณนะคะสำหรับรูปสวยๆ...


โดย: น้ำค้างเดือนหก วันที่: 2 กันยายน 2552 เวลา:23:02:17 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


ทักทายกันตอนเช้า
กับวันพฤหัสบดีวันสบาย ๆ อีกวันหนึ่งค่ะคุณ wicsir


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 3 กันยายน 2552 เวลา:7:12:06 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wicsir
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 74 คน [?]...... ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยว และชอบถ่ายภาพ แม้ฝีมือจะไม่ให้ แต่ใจก็รัก เพราะได้ทำแล้วมีความสุข แถมยังมี bloggang ได้ให้โอกาสนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงด้วย ยิ่งทำให้หัวใจพองโต .......


อยากจะบอกว่า

@ ดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆ กับเพื่อนๆในบล็อกแก๊ง ตลอดจนคุณๆที่ผ่านเข้ามาอ่าน.... แม้ภาพถ่ายจะไม่สวยนัก แต่กว่าจะได้มาก็แสนยากลำบาก จึงขอสงวนสิทธิไว้เป็นการส่วนตัว

@ ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบล๊อก ถ้ามีความประสงค์จะใช้ภาพเพื่อการใด กรุณาติดต่อเจ้าของบล็อกด้วย เพราะจะได้พิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับ.

@ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมา และขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามาอ่าน หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านคงแวะเข้ามาอีก...


ด้วยจริงใจ
นาย wicsir.
Rec. 11.06.08
New Comments
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2552
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
30 สิงหาคม 2552
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add wicsir's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.