ท่านผู้หญิง

ท่านผู้หญิง เป็นคำนำหน้าใช้สำหรับสตรีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น ปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จ.) และ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.) ซึ่งนับเป็นเกียรติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่สตรีผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ มิได้ขอพระราชทานโดยรัฐบาล


ประวัติ

การใช้คำนำหน้าสตรีในอดีตนั้นมีการระบุเกี่ยวพันกับบรรดาศักดิ์ของสามีที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึงแม้ว่าในปัจจุบันรัฐบาลจะไม่มีนโยบายขอพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้ข้าราชการแล้ว

แต่คำนำหน้าสตรีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ก็ยังสมควรได้รับคำยกย่องอยู่ เนื่องจากประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

และเพื่อเป็นการเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์ ดังนั้น จึงสมควรยกย่องสตรีผู้ได้รับเกียรติจากองค์พระมหากษัตริย์ด้วย โดยอนุโลมไม่ต้องยึดถือบรรดาศักดิ์ของสามีเป็นเกณฑ์

สำหรับคำนำหน้าสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอม เกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้าและทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษนั้น ถ้าเป็นสตรีที่สมรสแล้วให้ใช้คำว่า "ท่านผู้หญิง" ยกเว้น สตรีในราชสกุลตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไปให้ใช้คำนำพระนามตามเดิม ส่วนสตรีที่ยังมิได้สมรสให้ใช้คำนำหน้าว่า "คุณ"

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2416 เนื่องในวโรกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 90 ปี

ให้ใช้แพรแถบสีชมพูอันเป็นสีของวันอังคาร ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ โดยเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า มีจำนวน 20 สำรับ และทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ มีจำนวน 100 ดวง ดังนั้น จำนวนท่านผู้หญิงจึงมีจำนวนไม่เกิน 120 คน


รายพระนามและรายนามท่านผู้หญิงในปัจจุบัน

รายพระนามและรายนามท่านผู้หญิงและสมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท.จ.ว. ในปัจจุบัน มีดังนี้

หม่อมเจ้ากรณิกา จิตรพงศ์
ท่านผู้หญิงจีริกัญญา โชติกเสถียร (หม่อมราชวงศ์จีริกัญญา กิติยากร) - ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ท่านผู้หญิงฉัตรแก้ว นันทาภิวัฒน์ (หม่อมราชวงศ์ฉัตรแก้ว ดิศกุล) - นางสนองพระโอษฐ์
หม่อมราชวงศ์ดัชรีรัช รัชนี (หม่อมราชวงศ์ดัชรีรัช วรวรรณ) - นางสนองพระโอษฐ์ และหม่อมใน หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี)

ท่านผู้หญิงทินะประภา อิศรเสนา (หม่อมราชวงศ์ทินะประภา ศุขสวัสดิ์)
ท่านผู้หญิงนภกานต์ สุวรรณจินดา (หม่อมราชวงศ์นภกานต์ สวัสดิวัตน์)
ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ (หม่อมราชวงศ์บุตรี กฤดากร) - รองราชเลขาธิการ

ท่านผู้หญิงบุษบา สธนพงศ์ (หม่อมราชวงศ์บุษบา กิติยากร) - พระขนิษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุปผา (หม่อมราชวงศ์รวิจิตร์ วรวรรณ) - ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ท่านผู้หญิงวรรณพิมล วรวรรณ

ท่านผู้หญิงเหมือนจิต ภิรมย์ภักดี (หม่อมราชวงศ์เหมือนจิต ประวิตร) - ภริยานายวาปี ภิรมย์ภักดี
ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร (หม่อมราชวงศ์วิวรรณ วรวรรณ) - พระธิดาในพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
ท่านผู้หญิงสุจิตคุณ สารสิน (หม่อมราชวงศ์สุจิตคุณ กิติยากร) - ภริยานายอาสา สารสิน,ราชเลขาธิการ

ท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน (หม่อมหลวงนราวดี ทวีวงศ์) - นางสนองพระโอษฐ์
ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย (หม่อมหลวงเพ็ญศรี ศรีธวัช) - นางสนองพระโอษฐ์ - ภริยานายแก้วขวัญ วัชโรทัย, เลขาธิการสำนักพระราชวัง
ท่านผู้หญิงสารภี มิ่งเมือง (หม่อมหลวงสารภี สนิทวงศ์)

หม่อมประพาล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ท่านผู้หญิงกระจ่างศรี กีรติบุตร
ท่านผู้หญิงกรัณฑ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (สุจริตกุล) - นางสนองพระโอษฐ์และพระสหายในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ท่านผู้หญิงกุณฑี ไกรฤกษ์ (สุจริตกุล) - นางสนองพระโอษฐ์ , ภริยานายพูนเพิ่ม ไกรฤกษ์ (อดีตเลขาธิการสำนักพระราชวัง)
ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงกอบกุล อุบลเดชประชารักษ์ - ผู้อำนวยการกองศิลปาชีพ

ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร - ภริยาจอมพลถนอม กิตติขจร, อดีตนายกรัฐมนตรี
ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ (อุรัสยะนันท์) - นางสนองพระโอษฐ์ และรองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
คุณจันทิมา พึ่งบารมี
คุณจับจิตต์ สุทัศน์ ณ อยุธยา

พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลลานนท์ - ภริยา พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี)
ท่านผู้หญิงเจริญ อดิเรกสาร - ภริยาพลเอก พลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร
ท่านผู้หญิงโฉมศรี วินิจฉัยกุล

ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย - เจ้าของโรงแรมดุสิตธานี
ท่านผู้หญิงชวนชื่น หุตะสิงห์
ท่านผู้หญิงเชื้อชื่น บุนนาค
ท่านผู้หญิงถวิกา สารสิน (สุจริตกุล) - นางสนองพระโอษฐ์ - ภริยาพลตำรวจเอกเภา สารสิน

ท่านผู้หญิงถวิล ประกอบนิติสาร
ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม - พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ท่านผู้หญิง ดร.ทัศนีย์ บุณยคุปต์ - อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา บุตรีท่านผู้หญิงขจร ภะรตราชา

ท่านผู้หญิงทัศนียา สุวรรณรัฐ - ภริยา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ท่านผู้หญิงธิดา เศวตศิลา (ศรียาภัย) - ภริยาพลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา องคมนตรี)
พันเอกหญิง คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ (โสพจน์) - ภริยาพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ, อดีตนายกรัฐมนตรี

ท่านผู้หญิงประเทือง คชภักดี
ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ
ท่านผู้หญิงประสารสุวรรณ สุวรรณรัฐ (หม่อมราชวงศ์ประสารสุวรรณ ทองแถม) - ภริยา นายพ่วง สุวรรณรัฐ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย มารดาท่านผู้หญิงพรรณวดี จุฑารัตนกุล

ท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงพรรณวดี จุฑารัตนกุล (สุวรรณรัฐ) - นางสนองพระโอษฐ์ ภริยานายจเร จุฑารัตนกุล อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์
ท่านผู้หญิงพึงจิตต์ ศุภมิตร

ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ - ภริยาพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี
ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา (ไกรยง) - ภริยาหม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์ องคมนตรี
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช - ทันตแพทย์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี ภู่ตระกูล
ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ - รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ท่านผู้หญิงภรณี ล่ำซำ - ภริยานายบรรยงค์ ล่ำซำ
ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน (บุณยะประสพ) - นางสนองพระโอษฐ์ - ภริยานายอุกฤษ มงคลนาวิน

ท่านผู้หญิงมนัสนิตย์ วณิกกุล (ศรีวิสารวาจา) - ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
คุณมัณฑนา ราชวัลลภานุสิษฐ์ - พี่สาว ท่านผู้หญิงวิยะฎา กฤดากร ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงโมฬี คอมันตร์ - ภริยานายถนัด คอมันตร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

ท่านผู้หญิงยศวดี บูรณะสัมฤทธิ์ อัมพรไพศาล - เจ้าของโรงเรียนอัมพรไพศาล
ท่านผู้หญิงลดาวัลย์ สมันตรัฐ - นางสนองพระโอษฐ์
ท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ - ภริยา นายพินิจ สมบัติศิริ อดีตอธิบดีกรมการศาสนา และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม,เจ้าของโรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ

พันตำรวจเอก ท่านผู้หญิงวงศ์พรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (สุทธิพงศ์) - ภริยานายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตองคมนตรี
ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา - ภริยาหม่อมหลวงอัศนี ปราโมช องคมนตรี
ท่านผู้หญิงวรามาส สุนทรภัค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา - อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ที่ปรึกษาสมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ท่านผู้หญิงวนิดา พูนศิริวงศ์
พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงวัฒนา วัชโรทัย - ภริยานายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล
คุณวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์
คุณวิไล อมาตยกุล - พระพี่เลี้ยงในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ท่านผู้หญิงศรี ลิมปิชาติ (ม.ร.ว.ศรี โสณกุล)
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ท่านผู้หญิงศรีจิตรา บุนนาค - แพทย์หลวง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ท่านผู้หญิงศรีนาถ สุริยะ - พระอาจารย์ใน สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์

ท่านผู้หญิงสมร ภูมิณรงค์ - ประธานมูลนิธิจุฬาราชมนตรี
ท่านผู้หญิงสมรักษ์ หุตินทะ
ท่านผู้หญิงสอาด ศิรินาวิน
ท่านผู้หญิงสาวิตรี ศรีวิสารวาจา
ท่านผู้หญิงสิริ สารสิน - ภริยานายพจน์ สารสิน, อดีตนายกรัฐมนตรี

ท่านผู้หญิงสุกรี บุณยอาคม
ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย (ลดาวัลย์) - พระราชภาติยะในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ - ภริยานายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย)
ท่านผู้หญิงสุนามัน ประนิช
ท่านผู้หญิงสุภรเพ็ญ หลวงเทพ(ณ พัทลุง) - รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวณิช (ยุกตะเสวี) - มารดา ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงสุริยนันทนา สุจริตกุล (ม.จ.สุริยนันทนา สุริยง)
ท่านผู้หญิงสุวรรณี พัฒน์พงศ์พานิช - ภริยานายอายุส พัฒน์พงศ์พานิช
ท่านผู้หญิงแส อัตถากร

ท่านผู้หญิงสำอางวรรณ ล่ำซำ (หม่อมราชวงศ์สำอางวรรณ เทวกุล) - ภริยานายบัญชา ล่ำซำ, มารดานายบัณฑูร ล่ำซำ
พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ (สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) - คุณข้าหลวงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พี่สาวนายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยาอดีตองคมนตรี,

ท่านผู้หญิงอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา - นางสนองพระโอษฐ์ ภรรยานายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงอรสา ล่ำซำ - ภริยานายไพโรจน์ ลำซ่า, มารดานายกฤษฎา ล่ำซำ และน้องสาวท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล
ท่านผู้หญิงอรอวร อิศรางกูร ณ อยุธยา - ภริยานายจรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อดีตองคมนตรี มารดานายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ท่านผู้หญิงอารียา มาลากุล ณ อยุธยา - ภริยานายปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ - อาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา
ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร - ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ท่านผู้หญิงออมทรัพย์ สุจริตกุล


ขอขอบคุณ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


สิริสวัสดิ์โสรวาร กมลมานโชติฉายฉานค่ะCreate Date : 02 มกราคม 2553
Last Update : 2 มกราคม 2553 12:49:05 น.
Counter : 3617 Pageviews.

0 comments
ขอแนะนำให้รู้จัก ผู้ชายที่ทำให้เราปันใจจากคนข้างกาย กลายมาเป็นติ่งซีรีส์ blue_medsai
(12 ม.ค. 2564 10:23:37 น.)
10 มค 64 นางพญาเสือโคร่ง - Wild Himalayan Cherry mcayenne94
(10 ม.ค. 2564 21:47:42 น.)
ขนมปังอบ "เนย &กระเทียม" สมาชิกหมายเลข 3661152
(14 ม.ค. 2564 13:12:12 น.)
10 มค 64 นางพญาเสือโคร่ง - Wild Himalayan Cherry mcayenne94
(10 ม.ค. 2564 21:47:42 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด