....OUR FAMILY'S JOURNEY....

+ วัดถ้ำผาปู่ จ.เลย +
 

อัพบล๊อกวันนี้จะพาไปไหว้พระอีกวัดที่สงบ ร่มรื่น น่าศรัทธา ซึ่งวัดนี้เคยเป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพระสายปฏิบัติวิปัสสนา หลวงปู่คำดี ประภาโสครับ

วัดถ้ำผาปู่ เป็นวัดที่เงียบสงบ เป็นสำนักวิปัสสนาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและศาสนาที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะสายปฏิบัติวิปัสสนา นอกจากนี้ภายในวัดยังมีทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ฝูงค่างแว่น ถ้ำต่างๆบนเขานิมิต รวมทั้งบ่อน้ำในถ้ำผาปู่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์

 


พิพิธภัณฑ์หลวงปู่คำดี ประภาโส

 
วัดถ้ำผาปู่ หรือ ถ้ำเพียงดิน เป็นที่เคารพสักการะของประชาชน เดิมเป็นสำนักสงฆ์เล็กๆ สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 จนกระทั่งหลวงปู่คำดี ปภาโส ได้นำสานุศิษย์จากขอนแก่นมา จำพรรษาตั้งเป็นวัดธรรมยุตขึ้นในปี พ.ศ. 2495 ภายในบริเวณวัดมี “ถ้ำผาปู่” เป็นถ้ำหินปูนเรียงอยู่ตามแนวผา 4 ถ้ำ มีถ้ำหนึ่งเป็นโพรงลึกลงดินภายในมีพระพุทธรูปปูนปาง มารวิชัย สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2476 อีกสามถ้ำเคยมีพระพุทธรูปแกะไม้และบุเงินจำนวนมาก 
 พิพิธภัณฑ์หลวงปู่คำดี ประภาโสด้านในพิพิธภัณฑ์


ถ้ำผาปู่
 
ถ้ำผาปู่ หรือถ้ำเพียงดิน ภายในวัดมีพระธาตุบรรจุอัฐิของหลวงปู่คำดี ปภาโส ผู้ค้นพบวัดแห่งนี้
ภายในวัดมีลักษณะเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่อยู่ใต้ภูเขาหิน มีพระพุทธรูปประดิษฐ์อยู่ภายในถ้ำ
และมีหินงอก หินย้อย บริเวณภายนอกถ้ำเป็นแหล่งอาศัยของค่างแว่น ชะนี และลิง
 ภายในถ้ำทางขึ้นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นำไปใช้ในพระราชพิธีต่างๆด้านหน้าถ้ำ


ติดภาพหลวงปู่มั่นพร้อมคติธรรมไว้หน้าปากถ้ำ139  วิปัสสนากรรมฐาน

วิปัสสนากรรมฐาน หมายถึง การปฏิบัติกรรมฐานตามแนวทางในมหาสติปัฏฐานสูตร คือ การเจริญสติอันเป็นไปใน กาย เวทนา จิต และธรรม

วิปัสสนากรรมฐาน กับ สมถกรรมฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร อิริยาปถบรรพะ สัมปชัญญบรรพะ ธาตุมนสิการบรรพะ เวทนาบรรพะ จิตตบรรพะ นีวรณบรรพะ ขันธบรรพะ อายตนบรรพะ โพชฌังคบรรพะ และสัจจะบรรพะ จัดเข้าในฝ่ายของวิปัสสนา , ส่วน อานาปานบรรพะ และปฏิกูลมนสิการบรรพะ จัดเข้าในฝ่ายของสมถะ เพราะสามารถทำให้บรรลุโลกียอัปปนาได้, ส่วน นวสีวถิกาบรรพะ จัดเข้าทั้งในฝ่ายสมถะและฝ่ายวิปัสสนา,

วิปัสสนากรรมฐาน แบ่งออกเป็น 2 อย่างคือ 1.มีฌานเป็นบาท และ2.วิปัสสนานิยม[4] มีฌานเป็นบาท หมายถึง ผู้เจริญสมถกรรมฐานจนได้ฌานสมาบัติแล้วจึงเจริญวิปัสสนาต่อไปเลย เช่น อานาปานสติ 16 ขั้น ที่เจริญจากสมถะต่อเนื่องไปจนถึงวิปัสสนาตามลำดับ ปฏิกูลมนสิการบรรพะและนวสีวถิกาบรรพะแม้สามารถบรรลุโลกียะอัปปนาได้ แต่ก็ได้เพียงแค่ปฐมฌาน ซึ่งจะไม่สามารถเข้าถึงเวทนานุปัสสนา มีปีติเกิดขึ้นก็รู้(อานาปานสติขั้นที่ 5)เพราะละวิตก วิจาร ก็ต้องบรรลุทุติยฌานขึ้นไป , ส่วนวิปัสสนานิยม หมายถึง ผู้เจริญวิปัสสนาล้วน จนบรรลุโสฬสญาณ 16 ตามลำดับวิสุทธิ 7 วิปัสสนานิยม ไม่มีรูปแบบบันทึกไว้ชัดเจน แต่มีรูปแบบการปฏิบัติที่สืบทอดกันมา โดยจะเจริญวิปัสสนาในหมวดอิริยาปถบรรพะและสัมปชัญญบรรพะเป็นหลัก ด้วยการเดินจงกรมสลับกับนั่งสมาธิ ในเวลาที่ใกล้เคียงเพื่อรักษาสมดุลของวิริยะพละและสมาธิพละ มีคำบริกรรมสภาวะที่ปรากฏตามด้วยคำว่าวตหรือหนอ ในอิริยาบถนั่งจะกำหนด 3 อย่าง คือ 1.ธาตุมนสิการบรรพะ ดูท้องพองและท้องยุบ (เป็นวาโยปรมัตถรูป แก้สันตติปกปิดอนิจจัง) 2.อิริยาปถบรรพะ ดูรูปอิริยาบถนั่ง (เป็นวิการรูป แก้อิริยาบถปกปิดทุกขัง) 3.อายตนบรรพะ เพ่งความรู้สึกรับรู้ที่ผิวหนังเป็นจุดๆไป (เป็นโผฏฐัพพะรูป แก้ฆนสัญญาปกปิดอนัตตา) ทั้งสามอย่างนี้ท่านว่าเป็นสัมมสนรูป คือรูปที่สมควร เพราะมีลักษณะเสถียรภาพกว่า รูป เสียง กลิ่น รส ธรรมารมณ์ และโผฏฐัพพะส่วนใหญ่ที่เอาแน่นอนไม่ได้ เช่นจะกำหนดความร้อนเป็นอารมณ์ บางทีก็กลายเป็นเย็นไม่แน่นอน

ที่มาhttps://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2

 
 ศาลาวัดใกล้ๆถ้ำและพิพิธภัณฑ์เจดีย์หลวงปู่คำดี ประภาโส

หลังจากหลวงปู่คำดีมรณภาพพระอาจารย์สีทน สีลธโน เจ้าอาวาสและคณะศิษย์ได้ร่วมกันสร้าง
พิพิธภัณฑ์หลวงปู่คำดี ปภาโส ในปี พ.ศ. 2531 ตัวอาคารกรุหินอ่อน
ภายใน เก็บอัฐบริขารของหลวงปู่คำดีและมีรูปเหมือนไว้ให้สักการะ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 จึงได้สร้างเจดีย์ของหลวงปู่คำดี ปภาโส
เป็นเจดีย์หินอ่อน ภายในเก็บอัฐบริขาร และรูปเหมือน
หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโลหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม และหลวงปู่คำดี ปภาโส 
ภาพหลวงปู่คำดี (ถ่ายจากพิพิธภัณฑ์)ประวัติ หลวงปู่คำดี ปภาโส

หลวงปู่คำดี ปภาโส: ท่านเป็นเกจิอาจารย์กรรมฐานรูปหนึ่ง ซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม "หลวงปู่คำดี ปภาโส" มรณภาพ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๗ ที่วัดถ้ำผาปู่ ตำบลนาค้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ชาติกำเนิด: หลวงปู่คำดี ปภาโส เกิดวันพฤหัสบดี วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๔๔๕ ตรงกับแรม ๑๔ ค่ำ ปีขาล ที่บ้านหนองคู ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โยมพ่อ-แม่ ชื่อ นายพร-นางหมอก นินเขียว หลวงปู่คำดี เป็นบุตรคนที่ ๒ ในจำนวนพี่น้อง ๖ คน

๑. นายบุญตา นินเขียว ถึงแก่กรรม

๒. หลวงปู่คำดี ปภาโส.มรณภาพ

๓. นายอ่อน นินเขียว ถึงแก่กรรม

๔. นางซา กมล ถึงแก่กรรม

๕. นางบาง พันธุ์เมือง ถึงแก่กรรม

๖. นางหลวง บำรุง ถึงแก่กรรม

การศึกษา: หลวงปู่คำดี สมัยเด็กท่านไม่ได้เรียนหนังสือเพราะไม่มีโรงเรียน ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ท่านเป็นเด็กที่อ่อนน้อมถ่อมตนและมีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ท่านอยากบวชเป็นสามเณรแต่โยมพ่อ-โยมแม่ไม่อนุญาตต้องช่วยทำนาจนกระทั้งอายุครบ ๒๒ ปีบริบูรณ์ ท่านจึงได้อปสมบทที่วัดหนองแวง บ้านเมืองเก่า ตำบลพระลับ (ในเมือง) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พระครูเมือง เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อบวชเสร็จไปจำพรรษาที่วัดป่าหนองกุง บ้านหนองคู ตำบลบ้านหว้า กับพระอาจารย์ ๔ พรรษา หลวงปู่คิดอยากจะออกไปธุดงค์กรรมฐานปฏิบัติภาวนาให้รู้แจ้งเห็นจริงให้ได้ จึงได้ลาญาติโยมออกธุดงค์กรรมฐาน

เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๑: หลวงปู่คำดีญัตติเป็นพระธรรมยุตที่วัดศรีจันทร์ทราวาส ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น มีพระครูพิศาลอรัญเขต เป็นพระอุปัชฌาย์ และไปจำพรรษาที่วัดบ้านยาง ตำบลโคกสี

เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๒ มีพระอาจารย์กรรมฐาน ๒ รูป มาจากวัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา พระอาจารย์ปลัดคำพวยฯ ได้พาหลวงปู่ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ กับพระอาจารย์สิงห์และพระอาจารย์มหาปิ่น ที่ป่าช้าบ้านเหล่างา (ปัจจุบัน “วัดป่าวิเวกธรรม”) และได้ไปจำพรรษาที่วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา

ปี พ.ศ.๒๔๗๓ หลวงปู่คำดี กลับมาจำพรรษาที่วัดป่าหนองกุง บ้านหนองคู ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น

ปี พ.ศ.๒๔๗๖ ได้ไปวิเวกกับพระอาจารย์จันทร์ เขมปฺปตฺโต ที่อำเภอปักธงชัย และเดินทางไปยัง “เขาตะกุดรัง” จังหวัดนครราชสีมา

ปี พ.ศ.๒๔๗๙ หลวงปู่ได้ลาพระอาจารย์เดินทางกลับขอนแก่น ท่านได้ธุดงค์กรรมฐานไปในที่ต่างๆ ที่เงียบสงบวิเวกทำความเพียรตามป่าดง ภูเขา และถ้ำ

ปี พ.ศ.๒๔๙๘ หลวงปู่ ได้เดินทางไปถ้ำผาปู่ จังหวัดเลย ซึ่งเป็นสถานที่น่ากลัว มีภูตผีปีศาจรุนแรงพอสมควร พระธุดงค์หลายรูปอยู่ไม่ได้ เพราะพวกอมนุษย์รบกวนแสดงตนให้เห็นเป็นรูปต่างๆ หลวงปู่จำพรรษาอยู่บนถ้ำ ๗ พรรษา

ปี พ.ศ.๒๕๐๕ ญาติโยมมีจิตศรัทธาสร้างกุฏิให้หนึ่งหลัง ชื่อว่ากุฏิสามัคคีธรรม ประกอบกับท่านเริ่มชราการขึ้นลงลำบาก ท่านได้จำพรรษาที่กุฏินี้ ๔ พรรษา

ปี พ.ศ.๒๕๐๙ ท่านไปจำพรรษาที่วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ปี พ.ศ.๒๕๑๐: ญาติโยมชาวเมืองเลยได้ไปนิมนต์หลวงปู่กลับมาจำพรรษาที่วัดถ้ำผาปู่

ปี พ.ศ.๒๕๑๘ หลวงปู่เริ่มอาพาธด้วยโรคต่อมลูกหมากโต ปัสสาวะกะปริบกะปรอย ญาติโยมจึงนิมนต์ท่านไปรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร คณะแพทย์ได้ทำการรักษาโดยการผ่าตัด เมื่ออาการป่วยหายเป็นปกติหลวงปู่จึงได้เดินทางกลับวัดถ้ำผาปู่ จังหวัดเลย

ปี พ.ศ.๒๕๒๔ หลวงปู่ ได้เดินทางไปที่วัดป่าอรัญญวาสี บ้านเหล่านาดี ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานสร้างกุฏิที่ญาติโยมมีศรัทธาสร้างถวายเป็นอนุสรณ์

ต้นปี พ.ศ.๒๕๒๖ หลวงปู่ มีอาการอาพาธ คุณหมอจากโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาได้นิมนต์หลวงปู่ไปรับการรักษาพยาบาลที่กรุงเทพมหานคร เมื่ออาการดีขึ้นหลวงปู่ก็เดินทางกลับวัดถ้ำผาปู่ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๒๗ อาการไม่ดีขึ้นหมอปัญญาส่งรถพยาบาลมารับท่านไปรักษาที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาอีกครั้ง

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๗:เวลา ๑๓.๑๓ นาฬิกา หลวงปู่ มรณภาพด้วยอาการสงบ ที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา กรุงเทพมหานคร ลูกศิษย์และญาติโยมได้นำศพหลวงปู่ ตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่ “วิหารญาณทัสสี” วัดถ้ำผาปู่ สิริอายุ ๘๓ ปี ๕๗ พรรษา ตลอดระยะเวลา ๕๗ พรรษา หลวงปู่ได้อบรมสั่งสอนให้ญาติโยมทำสมาธิวิปัสสนา ยึดมั่นถือมั่นในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ ลูกศิษย์พร้อมด้วยญาติโยมได้ประกอบพิธีจัดงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูญาณทัสสี (หลวงปู่คำดี ปภาโส) ณ วัดถ้ำผาปู่ จังหวัดเลย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ: ทรงพระกรุณาโปรดรับเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศตลอด ๗ วัน ๕๐ วัน และ ๑๐๐ วัน ตามลำดับ


ที่มา : https://www.dharma-gateway.com/monk/monk_biography/lp-kumdee/lp-kumdee-hist-05.htm
 


เจดีย์หลวงปู่สีทน สีลธโน


ภาพมุมกว้างหน้าพิพิธภัณฑ์หลวงปู่คำดี
การเดินทาง

การเดินทางไป วัดถ้ำผาปู่ (ถ้ำเพียงดิน) ใช้ทางหลวงหมายเลข 201 เมื่อถึงบ้านน้ำภูเลี้ยวซ้ายประมาณ 2 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 2115 จึงถึงบ้านน้ำภู มีทางแยก ขวามือเข้าวัดถ้ำผาปู่ ซึ่งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนน้ำภู 
 


แผนที่การเดินทาง


 

Create Date : 02 มิถุนายน 2562
9 comments
Last Update : 2 มิถุนายน 2562 9:34:47 น.
Counter : 1293 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณอุ้มสี, คุณKavanich96, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณhaiku, คุณNoppamas Bee, คุณSweet_pills, คุณkae+aoe

 

ดูภาพแล้ว สงบ เป็นระเบียบเหมาะกับการปฏิบัติธรรม...

ที่นั่นเปิดอบรมเป็นระยะ ๆ เหรอครับ

 

โดย: ไวน์กับสายน้ำ 2 มิถุนายน 2562 10:47:34 น.  

 


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เจ้าหญิงไอดิน Topical Blog ดู Blog
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog
wicsir Travel Blog ดู Blog

สาธุค่ะ

 

โดย: อุ้มสี 2 มิถุนายน 2562 12:10:57 น.  

 

ขอบคุณที่แบ่งปัน

 

โดย: Kavanich96 2 มิถุนายน 2562 12:25:42 น.  

 

มาไหว้พระด้วยคนค่ะ

 

โดย: จากเพื่อนถึงเพื่อน 3 มิถุนายน 2562 0:00:29 น.  

 

ขอบคุณครับที่แวะไปตอบ...

คุณ อ๊อด คงน่าจะอยู่แถวพิดโลกกับ เพชรบูรณ์ เเวลาใกล้เคึยงกับผม เมื่อก่อนผมทำงาน
ประจำที่พิดโลก ในปี 2506 ถึง 2510 ต้องไปติดต่องานสาขา หล่มเก่า หล่มสัก เพชรบูรณ์พิจิตร

ต้องผ่านถนนเส้นนั้น..กลับพิดโลกกลางคืนข้างทางเห็นกระต่ายวิ่งเล่นแสงไฟรถ ระยะ
นั้นมี ก่อการร้ายอยู่บ้าง แถวทรัพย์ไพรวัลย์... หรือว่าคุณอ๊อด ทำงานอยู่บริษัทสร้างทาง
เรมอนย์ เขาสร้างทางเส้นนั้น

เพื่อน ๆ ร้านทองชวนไปล่ากวาง แต่ผมไม่ไปสงสาร ตอนเช้าเขาล่ากวางได้จะนำไป
วางไว้หน้ารถจิ๊ปขับร่อนโชว์ในพิดโลก

 

โดย: ไวน์กับสายน้ำ 3 มิถุนายน 2562 10:10:30 น.  

 

กราบพระค่ะคุณวิค
วัดถ้ำผาปู่และภายในถ้ำดูสวยสงบมาก
ภายนอกถ้ำเป็นที่อาศัยของค่างแว่น ชะนีและลิง
นับว่ามีความร่มรื่นเป็นธรรมชาติอยู่มากทำให้สัตว์ตัวเล็กอยากมาพึ่งพิงนะคะ

หลวงปู่คำดี ปภาโส แม้ท่านมรณภาพไปแล้ว
สิ่งที่ท่านได้อบรมสั่งสอนเรื่องทำสมาธิวิปัสสนาโดยยึดมั่นถือมั่นในหลักธรรมคำสอน
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ก็ยังคงนำไปปฏิบัติและปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เสมอ

ขอบคุณคุณวิคที่ทำให้รู้จักวัดแห่งนี้ค่ะ 

โดย: Sweet_pills 3 มิถุนายน 2562 18:27:06 น.  

 

ตามไปกราบหลวงปู่คำดีด้วยครับ ไปจังหวัดเลยหลายครั้งแล้ว แต่ยังไม่เคยไปกราบท่านเลย สาธุ สาธุ ครับ

 

โดย: IFINDNOI (Ces ) 4 มิถุนายน 2562 5:44:39 น.  

 

สาธุ ตามเที่ยวด้วยค่ะ

 

โดย: kae+aoe 4 มิถุนายน 2562 9:20:50 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณวิค

ต๋าเพิ่งซื้อผักหวานป่ามาพอดีว่าจะลองใส่ก๋วยเตี๋ยวดูค่ะ
ได้ไอเดียจากคุณวิคนำมาทำเมนูแกงส้มอร่อยๆได้
ครั้งหน้าจะทำบ้าง ขอบคุณนะคะ

เรื่องชะอมจะระวังด้วยค่ะ
วัตถุดิบแต่ละชนิดมีทั้งคุณและโทษหากรับมากเกินไป

ขอบคุณคุณวิคที่แวะทักทายนะคะ

 

โดย: Sweet_pills 5 มิถุนายน 2562 0:35:11 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


wicsir
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 74 คน [?]...... ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยว และชอบถ่ายภาพ แม้ฝีมือจะไม่ให้ แต่ใจก็รัก เพราะได้ทำแล้วมีความสุข แถมยังมี bloggang ได้ให้โอกาสนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงด้วย ยิ่งทำให้หัวใจพองโต .......


อยากจะบอกว่า

@ ดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆ กับเพื่อนๆในบล็อกแก๊ง ตลอดจนคุณๆที่ผ่านเข้ามาอ่าน.... แม้ภาพถ่ายจะไม่สวยนัก แต่กว่าจะได้มาก็แสนยากลำบาก จึงขอสงวนสิทธิไว้เป็นการส่วนตัว

@ ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบล๊อก ถ้ามีความประสงค์จะใช้ภาพเพื่อการใด กรุณาติดต่อเจ้าของบล็อกด้วย เพราะจะได้พิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับ.

@ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมา และขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามาอ่าน หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านคงแวะเข้ามาอีก...


ด้วยจริงใจ
นาย wicsir.
Rec. 11.06.08
New Comments
Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2562
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
2 มิถุนายน 2562
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add wicsir's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.