Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2562
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
 
12 กุมภาพันธ์ 2562
 
All Blogs
 
100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช (1)100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

นำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ในอันที่จะยังให้เกิดประโยชน์สุข


คำสอนของสมเด็จพระสังฆราชนั้นเป็นคำสอนที่ใช้ภาษาเรียบง่าย และงดงาม ชวนให้น้อมนำเข้ามาสู่จิตใจ  100 คำสอนที่รวบรวมมา แต่ละคำสอนเป็นข้อความสั้น ๆ ไม่เกินหนึ่งหน้า จัดแบ่งเป็น 8 หมวด ว่าด้วย ชีวิต, คน, คนดี, กรรม, ความสุข, ความดี, เมตตา และชัยชนะ


ตัวอย่างคำสอนสมเด็จพระสังฆราช


คำสอนสมเด็จพระสังฆราช ที่ 1 ชีวิต

     มนุษย์ ที่ แปลอย่างหนึ่งว่า ผู้มีจิตใจสูง คือ มีความรู้สูง ดังจะเห็นได้ว่าคนเรามีพื้นปัญญาสูงกว่าสัตว์ดิรัจฉานมากมาย สามารถรู้จักเปรียบเทียบในความดี ความชั่ว ความควรทำไม่ควรทำ รู้จักละอาย รู้จักเกรง รู้จักปรับปรุงสร้างสรรค์ที่เรียกว่าวัฒนธรรม อารยธรรม ศาสนา เป็นต้น แสดงว่ามีความดีที่ได้สั่งสมมา โดยเฉพาะปัญญาเป็นรัตนะ ส่องสว่างนำทางแห่งชีวิต ถึงดังนั้นก็ยังมีความมืดที่มากำบังจิตใจให้เห็นผิดเป็นชอบ ความมืดที่สำคัญนั่นก็คือ กิเลสในจิตใจและกรรมเก่าทั้งหลาย


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 2

   คำว่า ชีวิต มิ ได้มีความหมายเพียงแค่ความเป็นอยู่แห่งร่างกาย แต่หมายถึงความสุข ความทุกข์ ความเจริญ ความเสื่อม ของบุคคลในทางต่างๆ ด้วยบางคนมีปัญหาว่า จะวาดภาพชีวิตของตนอย่างไรในอนาคต หรืออะไรควรจะเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิต และจะไปถึงจุดหมายนั้นหรือที่นึกที่วาดภาพไว้นั้นด้วยอะไร ปัญหาที่ถามคลุมไปดังนี้ น่าจะตอบให้ตรงจุดเฉพาะบุคคลได้ยาก เพราะไม่รู้ว่าทางแห่งชีวิตของแต่ละบุคคลตามที่กรรมกำหนดไว้เป็นอย่างไร และถ้าวาดภาพของชีวิตอนาคตไว้เกินวิสัยของตนที่จะพึงถึง แบบที่เรียกว่าสร้างวิมานบนอากาศ ก็จะเกิดความสำเร็จขึ้นมาไม่ได้แน่ หรือแม้วาดภาพชีวิตไว้ในวิสัยที่พึงได้พึงถึง แต่ขาดเหตุที่จะอุปการะให้ไปถึงจุดหมายนั้น ก็ยากอีกเหมือนกันที่จะเกิดเป็นความจริงขึ้นมา

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 3

เรา เกิดมาด้วยตัณหา ความอยากและกรรมเพื่อสนองตัณหาและกรรมของตนเอง ตัณหาและกรรมจึงเป็นตัวอำนาจหรือผู้สร้างให้เราเกิดมา ใครเล่าเป็นผู้สร้างอำนาจนี้ ตอบได้ว่าคือ ตัวเอง เพราะตนเองเป็นผู้อยากเองและเป็นผู้ทำกรรม ฉะนั้นตนนี้เองแหละเป็นผู้สร้างให้ตนเองเกิดมาอนุมาน ดูตามคำของผู้ตรัสรู้นี้ในกระแสปัจจุบัน สมมติว่าอยากเป็นผู้แทนราษฎร ก็สมัครรับเลือกตั้งและหาเสียง เมื่อชนะคะแนนก็เป็นผู้แทนราษฎร นี่คือความอยากเป็นเหตุให้ทำกรรม คือทำการต่างๆ ตั้งแต่การสมัคร การหาเสียง เป็นต้น ซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับผล คือ ได้เป็นผู้แทน


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 4

ความเปลี่ยนแปลงของชีวิต หรือของโลกเป็นทุกข์ประจำชีวิตหรือประจำโลกไม่เป็นเรื่องแปลกประหลาดอันใด เมื่อจะสรุปกล่าวให้สั้น ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทั้งสี่นี้ย่อลงเป็นสอง คือความเกิดและความดับ ซึ่งเป็นสิ่งที่สกัดหน้าสกัดหลังของโลก ของชีวิตทุกชีวิตนี่เรียกคติธรรมดา แปลว่า ความเป็นไปตามธรรมดา ความไม่สบายใจ ทุกๆ อย่าง พระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าเป็นทุกข์ ทุกคนคงเคยประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก พลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รัก ปรารถนาไม่ได้สมหวัง เกิดทุกข์โศกต่างๆ นี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นทุกข์โลกหรือชีวิต ประกอบด้วยทุกข์ดังกล่าวมาแล้ว ฉะนั้น ทุกข์จึงเป็นความจริงที่โลกหรือทุกชีวิตต้องเผชิญ


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 5

ชีวิตคนเรา เติบโตขึ้นมาดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความเมตตากรุณาจากผู้อื่นมาตั้งแต่เบื้อง ต้น คือ เมตตา กรุณา จากบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ญาติสนิท มิตรสหาย ถ้าไม่ได้รับความเมตตา ก็อาจจะสิ้นชีวิตไปแล้วเพราะถูกทิ้ง เมื่อเราเติบโตมาจากความเมตตากรุณา ก็ควรมีความเมตตากรุณาต่อชีวิตอื่นต่อไป
วิธีปลูกความเมตตากรุณา คือ ต้องตั้งใจปรารถนาให้เขาเป็นสุข ตั้งใจปรารถนาให้เขาปราศจากทุกข์ โดยเริ่มจากเมตตาตัวเองก่อน แล้วคิดไปถึงคนใกล้ชิด คนที่เรารัก จะทำให้เกิดความเมตตาได้ง่าย แล้วค่อยๆ คิดไปให้ความเมตตาต่อคนที่ห่างออกไปโดยลำดับ


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 6

ตนรักชีวิตของตน สะดุ้งกลัวความตายฉันใด สัตว์อื่นก็รักชีวิตตนและสะดุ้งกลัวความตายฉันนั้น ฉะนั้น จึงไม่ควรฆ่าเอง ไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่า อนึ่ง ตนรักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด สัตว์อื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้น จึงไม่ควรสร้างความสุขให้ตนเองด้วยการก่อความทุกข์ให้แก่คนอื่น


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 7

     คติธรรมดาที่ไม่มีใครเกิดมาในโลกนี้ จะหนีไปให้พ้นได้ ก็คือ ความแก่ ความตาย แต่คนโดยมากพากันประมาทเหมือนอย่างว่าไม่แก่ ไม่ตาย น่าที่จะรีบทำความดี แต่ก็ไม่ทำ กลับไปทำความชั่ว ก่อความเดือดร้อนให้แก่กันและกัน ต่างต้องเผชิญทุกข์เพราะกรรมที่ต่างก่อให้แก่กันอีกด้วย ฉะนั้น ก็น่าจะนึกถึงความแก่ ความตายกันบ้าง เพื่อจะได้ลดความมัวเมา และทำความดี


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 8

การฆ่าตัวตาย เป็น การแสดงความอับจนพ่ายแพ้หมดหนทางแก้ไข หมดทางออกอย่างอื่น สิ้นหนทางแล้ว เมื่อฆ่าตัวก็เป็นการทำลายตัว เมื่อทำลายตัวก็เป็นการทำลายประโยชน์ทุกอย่างที่พึงได้ในชีวิต ในบางกลุ่มบางหมู่เห็นว่าการฆ่าตัวตายในบางกรณีเป็นเกียรติสูง แต่ทางพระพุทธศาสนาแสดงว่าเป็นโมฆกรรม คือกรรมที่เปล่าประโยชน์ เรียกผู้ทำว่า คนเปล่า เท่ากับว่าตายเปล่าๆ ควรจะอยู่ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ ก็หมดโอกาส


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 9

การแก้ปัญหาของคนเรา ถ้า ป้องกันไว้ก่อนแก้ไม่ทัน ก็แก้เมื่อปัญหายังเล็กน้อยจะง่ายกว่า เหมือนอย่างดับไฟกองเล็กง่ายกว่าดับไฟกองโต ถ้าเป็นผู้ที่สนใจธรรมะบ้าง ก็จะหาหนทางปฏิบัติได้ถูกต้อง ดังที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นแสดงว่า ธรรมะพันเกี่ยวข้องกับตัวเราเอง ทุกๆ คนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ผู้ชายหรือผู้หญิง ถ้าตั้งมั่นในการประพฤติธรรมให้พอเหมาะแก่ภาวะของตนเอง ก็จะทำให้พ้นจากความทุกข์ภัยพิบัติได้ ถ้าไม่ปฏิบัติก็อาจจะเผลอพลั้งพลาด และถ้าไม่รู้วิธีแก้ปัญหาด้วยธรรมะก็อาจจะทำให้หลุดพ้นจากบ่วงปัญหาได้ยาก ฉะนั้น ถ้าสนใจพระธรรมบ้างก็จะมีเครื่องป้องกันแก้ไขให้พ้นจากความทุกข์ ดังคำกล่าวที่ว่า พระธรรมคุ้มครอง


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 10

มารดา บิดา เป็นทิศเบื้องหน้า ครู อาจารย์ เป็นทิศเบื้องขวา บุตรภรรยา เป็นทิศเบื้องหลัง มิตรสหาย เป็นทิศเบื้องซ้าย คนรับใช้หรือผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นทิศเบื้องต่ำ สมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบน ถ้าทิศทั้งหลายดังกล่าวไม่ดีเสียโดยมาก ก็ยากที่จะให้ใครๆ ที่อยู่ระหว่างกลางดีอยู่ฝ่ายเดียว
....................................................
ขอขอบคุณที่มาจาก : 100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราชCreate Date : 12 กุมภาพันธ์ 2562
Last Update : 13 กุมภาพันธ์ 2562 17:24:12 น. 24 comments
Counter : 1236 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณhaiku, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณSai Eeuu, คุณmcayenne94, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณวลีลักษณา, คุณกะว่าก๋า, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณสองแผ่นดิน, คุณtoor36, คุณRinsa Yoyolive, คุณSweet_pills, คุณหอมกร, คุณThe Kop Civil, คุณmambymam, คุณJinnyTent, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณเรียวรุ้ง, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณผีเสื้อยิปซี, คุณInsignia_Museum, คุณkae+aoe, คุณเนินน้ำ, คุณซองขาวเบอร์ 9, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณล้งเล้งลัลล้า


 
ขอบคุณที่ไปเยี่ยมนะคะโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:42:59 น.  

 
สาธุค่ะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:18:08:10 น.  

 
ดีมากเลยค่ะ นี่เป็นหนังสือใช่ไม๊คะ อยากจะอ่านต่อจังค่ะ เอาตอนหน้ามาลงอีกนะคะ


โดย: Sai Eeuu วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:18:11:13 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: วลีลักษณา วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:19:57:42 น.  

 
โหวตครับ

น้อมนำคำสอนของท่านไปปฏิบัติบูชา
ย่อมเป็นสิ่งที่ดีจริงๆครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:20:24:28 น.  

 
คำสอนของพระองค์ดีมากๆครับโดย: สองแผ่นดิน วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:23:38:05 น.  

 
แต่ละอันถ้าอ่านคิดตาม แล้วเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลกับตัวได้จะดีมากๆ เลยครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:23:45:41 น.  

 
ขอบคุณสำหรับบทความดีดีค่าโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:23:53:32 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:6:26:43 น.  

 
เมื่อเราเติบโตมาจากความเมตตากรุณา
ก็ควรมีความเมตตากรุณาต่อชีวิตอื่นต่อไป

คำสอนของสมเด็จพระสังฆราชทุกข้อ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตได้อย่างมาก
จะติดตามอ่านข้อต่อๆไปด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะคุณพีโดย: Sweet_pills วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:7:25:03 น.  

 
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
วันนี้แวะมาโหวตจ้า อนุโมทนาบุญด้วยน้าโดย: หอมกร วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:11:01:24 น.  

 
เป็นคำสอนที่ควรนำไปปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งเลยครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:11:44:28 น.  

 
สาธุค่ะ


โดย: JinnyTent วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:12:25:30 น.  

 
อืมม์...อันนี้คือพระสังฆราชองค์ก่อนใช่ไหมคะ?

น่าจะมีกำกับไว้หน่อยค่ะ

เพราะเด็กรุ่นใหม่ๆ มาอ่านอาจจะคิดว่าเป็นสมเด็จพระสังฆราชในรัชกาลปัจจุบัน

แต่ท่านทั้งสองก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระที่กราบไหว้ได้สนิทใจนะคะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Book Blog ดู Blog
auau_py Review Food Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:14:48:13 น.  

 
สาธุค่ะ


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:33:44 น.  

 
สวัสดีอีกรอบค่ะ

งั้นเท่ากับว่าเป็นพระสังฆราชร.10 หรือเปล่าคะ?

พระนามไม่ใช่ของรัชกาลที่แล้ว? หรือเราจำผิด แหะๆ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:17:51:23 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:21:08:41 น.  

 
สุขสันต์วันแห่งความรักค่ะ

ทุกๆคำสอนของพระองค์บังเกิดผลต่อผู้นำมาปฏิบัติ...


โดย: สันตะวาใบข้าว วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:10:16:30 น.  

 
มารับคำสอนสมเด็จพระสังฆราชครับ


โดย: Insignia_Museum วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:14:59:30 น.  

 
ขอบคุณที่ไปเยี่ยมค่ะ

มารับคำสอนจากท่านด้วยคนค่ะ


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:19:38:52 น.  

 
สวัสดี จ้ะ น้อง เอ็ม
สาธุ จ้ะ ขอบใจด้วยที่นำคำสอน ธรรมะดี ๆ
มาฝาก อ่านแล้ว ก็ใช้เตือนใจได้ดี

โหวดหมวด ข้อคิดและธรรมะ


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:20:18:20 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณน้องเอ็ม..

ยังรำลึกพระองค์ท่านและคำสอนของท่านอยู่เสมอมา

ขอบคุณที่แวะไปทักทายค่ะ

อากาศปรวนแปร รักษาสุขภาพด้วยนะคะโดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:6:53:16 น.  

 
ไปปฏิบัติธรรมที่วัดเขาวง(ถ้ำนารายณ์)เสียสองวัน มีความสุขจิตผ่องใสกันนะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
tuk-tuk@korat Music Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ล้งเล้งลัลล้า วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:9:53:54 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปเที่ยวกันที่บล็อคนะคะ

บทความดีมากเลย ยังเหลืออีก 90 คำสอนเชียวค่ะ


โดย: ปลาแห้งนอกกรอบ วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:13:51:45 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

**mp5**
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 88 คน [?]
สวัสดีครับ

ขอส่งความสุขให้กับทุกคน
New Comments
Friends' blogs
[Add **mp5**'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.