Group Blog
 
<<
มีนาคม 2562
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
5 มีนาคม 2562
 
All Blogs
 
100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช (3)


100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

นำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ในอันที่จะยังให้เกิดประโยชน์สุข


คำสอนของสมเด็จพระสังฆราชนั้นเป็นคำสอนที่ใช้ภาษาเรียบง่าย และงดงาม ชวนให้น้อมนำเข้ามาสู่จิตใจ  100 คำสอนที่รวบรวมมา แต่ละคำสอนเป็นข้อความสั้น ๆ ไม่เกินหนึ่งหน้า จัดแบ่งเป็น 8 หมวด ว่าด้วย ชีวิต, คน, คนดี, กรรม, ความสุข, ความดี, เมตตา และชัยชนะ


ตัวอย่างคำสอนสมเด็จพระสังฆราชคำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 21

คนที่มุ่งประโยชน์เฉพาะตน เท่านั้น ไม่เกื้อกูลใคร เป็นจำพวกเห็นแก่ตนโดยส่วนเดียว เป็นคนคับแคบ ไม่ประพฤติการเป็นคุณประโยชน์แก่ใคร อาจเจริญด้วยประโยชน์ปัจจุบัน มีทรัพย์เฉพาะตน แต่เป็นคนไม่มีประโยชน์แก่คนอื่นหรือแก่หมู่คณะ เรียกว่าเป็นคนมีความคิดแคบสั้น เพราะหลักของการอยู่ร่วมกัน เมื่อคนอื่นพากันเป็นทุกข์เดือดร้อนจะเป็นสุขอยู่ได้อย่างไร ฉะนั้น คนฉลาดจึงมีความคิดยาวและกว้างออกไป เมื่อตนเองได้ประโยชน์มีความสุข ความเจริญ ก็ทำการที่เป็นประโยชน์แผ่ความสุขให้แก่ผู้อื่น ตามที่เกี่ยวข้องและตามสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ในภายหน้า


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 22

โดยปกติคนเรา ย่อมมีหมู่คณะและถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน จึงต้องมีการปลูกไมตรี ผูกมิตรไว้ในคนดีๆ ด้วยกันทั้งหลาย เมื่อมีไมตรี มีมิตรก็เชื่อว่ามีผู้สนับสนุน ทำให้ได้รับความสะดวกในกิจที่พึงทำ ผู้ขาดไมตรี ขาดมิตร ก็เท่ากับขาดผู้สนับสนุน แม้จะมีทรัพย์ มีความรู้ความสามารถ แต่ก็คับแคบเหมือนอย่างมีแต่ตนผู้เดียว ยากที่จะได้รับความสะดวกในกิจการ อย่าว่าแต่บุคคลต่อบุคคลเลย แม้แต่ประเทศต่อประเทศก็จำต้องมีไมตรีต่อกัน


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 23

คนที่ฉลาด ย่อมมีความคิดยาวออกไปถึงกาลข้างหน้า ทำในสิ่งที่ให้ประโยชน์สำหรับเด็กๆ โดยปกติ ย่อมมีอนาคตของชีวิตอยู่อีกมาก การศึกษาเล่าเรียนในบัดนี้ก็เพื่อสร้างอนาคตของชีวิตให้มีความสุขความเจริญ ถ้าทุกคนไม่มีอนาคตภายหน้า ก็ไม่จำเป็นต้องศึกษาเล่าเรียน แต่เพราะทุกคนต่างมีอนาคตจึงต้องพากันศึกษาเล่าเรียนและทำให้กิจการต่างๆ เพื่อมีความสุขความเจริญในอนาคต


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 24

คนหนึ่งๆ มีหน้าที่หลายอย่าง เมื่อเรารู้จักหน้าที่ของตนดีอยู่และปฏิบัติให้เหมาะแก่หน้าที่ ก็จะรักษาไว้ได้ ทั้งบ้าน ทั้งเมือง ทั้งศาสนา ทั้งตนเอง ทั้งผู้อื่น สามารถรักษาปกติภาพซึ่งเป็นศีลตามวัตถุประสงค์และรักษาปกติสุขซึ่งเป็น อานิสงส์ของศีล โดยสรุป ศีลนี้แหละเป็นมนุษยธรรม เพราะทำให้ผู้มีศีลได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์โดยธรรม คิดดูว่าคนไม่มีหิริโอตัปปะ ไม่รู้จักผิดชอบ ประพฤติต่ำทราม จะควรเรียกว่ามนุษย์ได้อย่างไร


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 25

ไม่ควรมองออกไปแต่ภายนอก แต่ ควรมองเข้ามาดูภายในด้วย คือภายในครอบครัว เพราะเด็กต้องจำเจอยู่ในครอบครัว จึงเสวนากับบุคคลและสิ่งแวดล้อมในครอบครัวเป็นส่วนมาก ถ้ามีพี่เลี้ยงก็ควรเลือกพี่เลี้ยงที่ดี โดยเฉพาะพวกผู้ใหญ่ของเด็ก เช่น บิดามารดาต้องประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีของเด็ก เด็กย่อมเฝ้าผูกปัญหาสงสัยและคิดแก้ปัญหาในบุคคลและสิ่งรอบๆ ตัวอยู่เสมอ และคอยลอกเลียนดำเนินตามสิ่งที่ตนได้เห็นและผู้ใหญ่นั่นเองเป็นตัวอย่าง เมื่อประสงค์จะให้เด็กดีจึงจำต้องทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กด้วย


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 26

คนโดยมาก มักเข้าใจผิดในผลของความดี คือมักไปเข้าใจผลพลอยได้ว่าเป็นผลโดยตรง และมักมุ่งผลพลอยได้เป็นสำคัญ เมื่อไม่ได้ผลเป็นวัตถุจากการทำความดีก็จะบ่นว่าทำดีไม่เห็นจะได้อะไร รักษาศีลไม่เห็นร่ำรวยอะไร เป็นเพราะไม่เข้าใจว่า ผลของความดีคืออะไร ผลของความดี คือความหลุดพ้น
ผู้ทำความดี ย่อมแสดงถึงว่าเป็นผู้ที่มีจิตหลุดพ้นจากความเห็นแก่ตัว มีจิตกว้างขวางออกไปโดยลำดับและเห็นว่าการให้สำคัญกว่าการรับ และย่อมบำเพ็ญความดีเพื่อความดี มิใช่เพื่อผลตอบแทนใดๆ เป็นสำคัญ

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 27

ผู้ให้อภัยง่าย ก็คือ ไม่โกรธง่ายนั่นเอง ดังนั้น ผู้ที่ปรารถนาจะฝึกจิตให้ไม่โกรธง่าย จึงควรต้องฝึกตนให้เป็นผู้มีเหตุผล เคารพเหตุผล นั่นคือให้คิดหาเหตุผลเพื่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจผู้ที่ตนอยากจะโกรธ เมื่อเห็นอกเห็นใจด้วยเหตุผลแล้วจะได้ไม่โกรธ จะได้อภัยให้ในความผิดพลาดหรือบกพร่องของเขา กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ ให้คิดหาเหตุผลเพื่อให้เกิดเมตตาในผู้ที่ตนอยากจะโกรธนั่นเอง


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 28  คนดี

อันคนที่ทำงานที่เป็นคุณให้ เกิดประโยชน์ย่อมจะต้องประสบถ้อยคำถากถาง หรือการขัดขวางน้อยหรือมาก ผู้มีใจอ่อนแอก็จะเกิดความย่อท้อ ไม่อยากจะทำดีต่อไป แต่ผู้ที่มีกำลังใจย่อมจะไม่ท้อถอย ยิ่งถูกค่อนแคะก็ยิ่งจะเกิดกำลังใจมากขึ้น คำค่อนแคะกลายเป็นพาหนะที่มีเดชะแห่งการทำความดี แม้พระพุทธเจ้าก็ยังถูกคนที่ริษยามุ่งร้ายจ้างคนให้ตามด่าว่าในบางครั้ง


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 29

การที่จะให้ใครช่วยเหลือทำอะไร ต้องเลือกคนที่มีปัญญา ที่รู้จักผิดถูก ควรไม่ควร มิใช่ว่าถ้าเขามุ่งดีปรารถนาดีแล้ว เป็นมอบการงานให้ทำเรื่อยไป เพราะถ้าเป็นคนขาดปัญญา แม้จะทำด้วยความตั้งใจช่วยจริง แต่ก็อาจจะทำการที่เป็นโทษแม้อย่างอุกฤษฏ์ก็ได้


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 30

คนเรานั้น นอกจากจะมีปัญญาแล้ว ยังต้องมีความคิดอีกด้วย จึงจะเอาตัวรอดได้จากอันตรายต่างๆ ในโลก วิสัยของบัณฑิตคือคนที่ฉลาดนั้น ย่อมไม่ยอมแพ้หรืออับจนต่อเหตุการณ์ทั้งหลายที่รัดรึงเข้ามา ย่อมใช้ความคิดคลี่คลายเอาตัวรอดปลอดภัยให้จงได้ และเป็นธรรมดาอยู่ที่คนฉลาดกว่า ย่อมเอาชนะคนที่ฉลาดน้อยกว่าได้.........................................................ขอขอบคุณที่มาจาก : 100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช
Create Date : 05 มีนาคม 2562
Last Update : 5 มีนาคม 2562 10:05:17 น. 31 comments
Counter : 1001 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณกะว่าก๋า, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณอุ้มสี, คุณSai Eeuu, คุณmcayenne94, คุณสองแผ่นดิน, คุณเรียวรุ้ง, คุณInsignia_Museum, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณเนินน้ำ, คุณNior Heavens Five, คุณkae+aoe, คุณหอมกร, คุณSweet_pills, คุณญามี่, คุณก้นกะลา, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณtoor36, คุณเริงฤดีนะ, คุณLikLi Sympathy, คุณhaiku, คุณmariabamboo, คุณmelody_bangkok, คุณวลีลักษณา, คุณล้งเล้งลัลล้า, คุณtuk-tuk@korat, คุณซองขาวเบอร์ 9


 
โหวตครับ

คำสอนของท่าน
ถ้าน้อมนำมาปฏิบัติได้
ย่อมเป็นเรื่องที่ดีจริงๆครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 มีนาคม 2562 เวลา:10:26:23 น.  

 
100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช
ตามอ่านมาเรื่อย ๆ ค่ะ ... ได้หน้าลืมหลัง ได้หลังลืมหน้า แหะ ๆ
ต้องเอามาทบทวนเรื่อย ๆ นะคะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 5 มีนาคม 2562 เวลา:10:57:43 น.  

 
ขอบคุณที่นำมาฝากกันอ่านต่อค่ะ


โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 5 มีนาคม 2562 เวลา:11:09:55 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Fanclub Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

สาธุ


โดย: อุ้มสี วันที่: 5 มีนาคม 2562 เวลา:12:21:59 น.  

 
สาธุค่ะ


โดย: Sai Eeuu วันที่: 5 มีนาคม 2562 เวลา:17:54:31 น.  

 
สาธุค่ะ


โดย: mcayenne94 วันที่: 5 มีนาคม 2562 เวลา:18:05:37 น.  

 
100 คำสอนของพระองค์ท่าน
ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีครับโดย: สองแผ่นดิน วันที่: 5 มีนาคม 2562 เวลา:21:14:33 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 มีนาคม 2562 เวลา:6:30:36 น.  

 
สาธุค่ะ


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 6 มีนาคม 2562 เวลา:10:33:59 น.  

 
มารับพระธรรมคำสอนครับ


โดย: Insignia_Museum วันที่: 6 มีนาคม 2562 เวลา:12:16:24 น.  

 
ขอบคุณมากนะคะโดย: ภาวิดา (ภาวิดา คนบ้านป่า ) วันที่: 6 มีนาคม 2562 เวลา:12:43:38 น.  

 
ตอนที่ 3 แล้ว

สาธุค่ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 6 มีนาคม 2562 เวลา:15:10:26 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ


โดย: สันตะวาใบข้าว วันที่: 6 มีนาคม 2562 เวลา:16:57:30 น.  

 
ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันค่ะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 6 มีนาคม 2562 เวลา:20:20:33 น.  

 
สวัสดียามค่ำครับ
ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันครับ
โหวตครับ


โดย: Nior Heavens Five วันที่: 6 มีนาคม 2562 เวลา:22:17:25 น.  

 
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
อนุโมทนาบุญทุกบุญที่ได้สั่งสมมาดีแล้วค่ะโดย: หอมกร วันที่: 7 มีนาคม 2562 เวลา:9:12:11 น.  

 
สาธุค่ะ


คำสอนของสมเด็จพระสังฆราชเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะคุณพี
ขอบคุณนะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 7 มีนาคม 2562 เวลา:12:19:57 น.  

 
มารับข้อคิดดีๆจ้า..


โดย: ก้นกะลา วันที่: 7 มีนาคม 2562 เวลา:19:33:16 น.  

 
สวัสดี จ้ะ น้องเอ็ม

สาธุ สาธุ จ้ะ มารับธรรมะ คำสอนของ
สมเด็จพระสังฆราช ไปปฏิบัติ จ้ะ

โหวดหมวด ข้อคิดและธรรมะ


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 7 มีนาคม 2562 เวลา:22:20:21 น.  

 
อันที่ 24 น่าสนใจ เดี๋ยวนี้คนเราไม่รู้จักหน้าที่เยอะ

อันที่ 27 อันนี้ผมคงต้องฝึกอีกมาก ให้อภัยคนยาก แต่เคยได้ยินมาว่ายิ่งให้อภัญเร็วเท่าไหร่ คนที่เขาทำเราเจ็บช้ำจะยิ่งรับกรรมเร็วขึ้นเท่านั้น


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 7 มีนาคม 2562 เวลา:22:23:51 น.  

 
สาธุ
มีปัญญาแล้ว
ต้องมีความคิด
นำไปเป็นหลักปฏิบัติของชีวิต


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 8 มีนาคม 2562 เวลา:7:35:51 น.  

 
สาธุๆ
น้อมคำสอนเข้าสู่จิตใจ
**mp5** Dharma Blog ดู Blog


โดย: Cherry_Wawa วันที่: 8 มีนาคม 2562 เวลา:8:08:18 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ


โดย: kae+aoe วันที่: 8 มีนาคม 2562 เวลา:9:51:05 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Kavanich96 Funniest Blog ดู Blog
ภาวิดา คนบ้านป่า Diarist ดู Blog
Sai Eeuu Food Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
ชีริว Travel Blog ดู Blog
เกศสุริยง Education Blog ดู Blog
Insignia_Museum Diarist ดู Blog
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog
ส่งกำลังใจค่ะ


โดย: mariabamboo วันที่: 8 มีนาคม 2562 เวลา:10:12:35 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 8 มีนาคม 2562 เวลา:19:37:38 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ
เป็นคำสอนที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆด้วยค่ะ
จะตามอ่านจนครบนะคะ

(ป.ล. ขอบคุณที่แวะเยี่ยมและกำลังใจนะคะ)โดย: melody_bangkok วันที่: 8 มีนาคม 2562 เวลา:21:54:47 น.  

 
สวัสดียามเย็นครับคุณ **mp5**
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับ


โดย: Nior Heavens Five วันที่: 10 มีนาคม 2562 เวลา:17:44:03 น.  

 
ไปอีเวนท์ที่จังหวัดประจวบมาค่ะเพิ่งกลับมาเมื่อเย็นวาน นอนเต็มอิ่มพักหายหนื่อยเลยมาทักทายกันค่ะ สบายดีนะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
โอน่าจอมซ่าส์ Hobby Blog ดู Blog
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ล้งเล้งลัลล้า วันที่: 12 มีนาคม 2562 เวลา:9:20:36 น.  

 
สวัสดียามเย็นครับคุณ **mp5**


โดย: Nior Heavens Five วันที่: 12 มีนาคม 2562 เวลา:18:07:17 น.  

 
สาธุค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 12 มีนาคม 2562 เวลา:21:11:24 น.  

 
อนุโมทนาบุญสาธุ ๆ ๆ ครับ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 14 มีนาคม 2562 เวลา:20:22:24 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

**mp5**
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 89 คน [?]
สวัสดีครับ

ขอส่งความสุขให้กับทุกคน
New Comments
Friends' blogs
[Add **mp5**'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.