Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2562
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
18 พฤษภาคม 2562
 
All Blogs
 
100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช (8)

 
 

 
 
100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

นำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ในอันที่จะยังให้เกิดประโยชน์สุข

 

คำสอนของสมเด็จพระสังฆราชนั้นเป็นคำสอนที่ใช้ภาษาเรียบง่าย และงดงาม ชวนให้น้อมนำเข้ามาสู่จิตใจ  100 คำสอนที่รวบรวมมา แต่ละคำสอนเป็นข้อความสั้น ๆ ไม่เกินหนึ่งหน้า จัดแบ่งเป็น 8 หมวด ว่าด้วย ชีวิต, คน, คนดี, กรรม, ความสุข, ความดี, เมตตา และชัยชนะ

 

ตัวอย่างคำสอนสมเด็จพระสังฆราช

 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราช ที่ 71

     กุศล แปลว่ากิจของคนฉลาด หมายถึงความดีเช่นเดียวกับบุญ อกุศลแปลว่ากิจของคนไม่ฉลาด หมายถึงความชั่ว เช่นเดียวกับ บาป สรุปความว่าผลของบุญคือความดีนั้นคือความสุขที่เกิดจากความบริสุทธิ์ใจเพราะการทำบุญคือความดีโดยตรง มุ่งชำระฟอกล้าง จิตใจให้บริสุทธิ์ สะอาดจากโลภะ โทสะโมหะ ซึ่งเป็นอกุศล เรียกว่า ทำบุญเพื่อบุญหรือทำความดีเพื่อความดีแต่ละคนลองหัดทำบุญ เพื่อบุญจะได้ความสุขอันเกิดจากความบริสุทธิ์ใจ ซึ่งเป็นความสุขอย่างบริสุทธิ์ในปัจจุบันที่ทำ
 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 72

   ความดี มีอยู่ที่ตัวเราเอง ซึ่งเป็นคนดีขึ้นเพราะทำดี เมื่ออยากดูหน้าตาของความดี ก็จงส่องกระจกดูหน้าตัวเราเอง จะรู้สึกภูมิใจ ซึ่งแฝงอยู่ในใบหน้า ในสายตาอันส่อเข้าไปถึงจิตใจที่ดี อาจมีความอิ่มใจในความดีของตนเป็นอย่างมาก แต่ถ้าตัวของเราเองทุกคน ทำไม่ดีต่างๆ ก่อให้เกิดทุกข์ร้อนเสียหายแก่ใครๆ ก็จะเป็นที่ติฉินนินทา เพราะการทำนั้นก่อให้เกิดโทษ นี่คือความชั่วที่มีอยู่ที่ตัวเราเอง ซึ่งเป็นคนชั่วเพราะทำชั่ว เมื่ออยากดูหน้าตาของความชั่ว ก็จงส่องกระจกดูหน้าของตัวเราเอง จะรู้สึกถึงความอัปยศอดสู ความปิดบัง ซ่อนเร้นแฝงอยู่ในใบหน้า ในสายตา อันส่อเข้าไปถึงจิตใจที่ไม่ดี อาจมีความเศร้าสร้อยตำหนิตนเอง รังเกียจตนเอง
 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 73

     เมื่อทำดีก็ได้ผลดีทันที เมื่อทำชั่วก็ได้ผลชั่วขึ้นทันที อันผลดีผลชั่วที่ได้ทันทีนี้ ก็คือความเป็นคนดีความเป็นคนชั่ว เมื่อทำดีก็เป็น คนดีขึ้นทันที เมื่อทำชั่วก็เป็นคนชั่วทันที ตนเองจะรู้หรือไม่รู้ ผู้อื่นจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่เป็นเหตุเปลี่ยนแปลงสัจจะ คือความจริงดังกล่าวนี้ ได้แต่ว่าผลคือความเป็นคนดีความเป็นคนชั่วดังกล่าวนี้เป็นของละเอียด ถ้าไม่ใช้ปัญญาพิจารณาแม้ตนเองก็ไม่รู้


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 74

     การให้ทานมีความหมายอย่างกว้างว่าการสละบริจาคสิ่งของอะไรแก่ใครๆ หรือแก่องค์การ อะไรๆ ด้วยการให้เปล่า มิใช่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือให้เช่า และมีความหมายตลอดถึงการให้ กำลังกาย กำลังวาจา กำลังความคิด ความรู้ ช่วยในทางต่างๆ สรุปแล้วมี 2 อย่าง คือ อามิสทาน ให้พัสดุสิ่งของอันเป็นกำลังทรัพย์ภายนอกต่างๆ ธรรมทาน ให้ธรรมอย่างบอกศิลปวิทยาให้ บอกทางของความดีความชั่ว
 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 75

     ทานคือการให้ การสละกำจัดความโลภ ทานที่นับว่าจะอำนวยผลอันไพบูลย์ต้องประกอบ ด้วยเจตนาสมบัติ ถึงพร้อมด้วยเจตนา คือเจตนาดี แต่ก่อนให้ กำลังให้ และให้แล้ว ศีลได้แก่ เจตนางดเว้นความชั่วตามองค์สิขาบทที่ท่านบัญญัติไว้ ผู้มีศีลย่อมปรากฏเป็นผู้มีการงาน วาจา และ อาชีพอันชอบ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้อภัยแก่สรรพสัตว์ ย่อมได้รับความปลอดภัยเป็นผล ผู้มีศีลย่อมได้รับผลคือความงามด้วยประการทั้ง ปวง ภาวนาได้แก่การปฏิบัติอบรมให้สมาธิ(Meditation)และปัญญาเกิดขึ้น การปฏิบัติอบรมให้เกิดสมาธิเรียกว่า สมถภาวนา ได้แก่การปฏิบัติหัดจิต ให้แน่แน่ว ด้วยการบังคับจิตให้คิดเป็นอารมณ์เดียว บุญให้ความสุขแช่มชื่นตราบเท่าถึงสิ้นชีวิต
 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 76

     ศีลเป็นตัวปกติภาพของคนโดยแท้แต่คนโดยมาก มักควบคุมตัวเองไว้ไม่ได้ จึงรักษา ปกติภาพของตนไว้ไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติศีลเป็นขอบเขตของความประพฤติไว้ เพื่อช่วยให้คนรักษาปกติภาพของตนไว้นั่น เอง ส่วนที่ต้องรับจากพระนั้นก็เป็นเพียงวิธีชักนำอย่างหนึ่ง เพราะโดยตรง ศีลนั้นต้องรับจากใจของตนเอง คือใจของตนเองต้องเกิดวิรัติทั้ง 3 ข้อ เมื่อใจมีวิรัติขึ้น แม้เพียงข้อใด ข้อหนึ่ง ก็เกิดเป็นศีลขึ้นทันที วิรัติ 3 นั้นคือ ความเว้นได้ในท้นทีที่เผชิญหน้ากับวัตถุ 1 ความเว้นได้ด้วย ตั้งใจถือศีลไว้ 1 และความเว้นได้เด็ดขาดทีเดียว 1
 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 77

     เมื่อจักถือศีลก็ไม่ต้องไปที่ไหนอื่น ถือที่กายวาจา จิตนี้แหละ วัดก็ดี ป่าก็ดี เป็นอุปกรณ์ที่ให้ความ สะดวกแก่การถือเท่านั้น เพราะฉะนั้น เมื่อหวังจะถือให้สะดวก จึงสมควรไปวัด เข้าป่า หรือสถานที่อัน สมควรอื่นๆ พระพุทธเจ้าทรงแสดงศีลเป็นคำสอน ศีลคือปกติ กาย วาจา และจิต ถ้าปล่อยกาย วาจา จิตให้ผิดปกติแม้จะรับสิกขาบท 5 ข้อก็ตาม ถ้าไม่ปฏิบัติตามสิกขาบทก็ถือศีลไม่ได้ เพราะสิกขาบท หยาบกว่าศีล เมื่อทำดีอย่างหยาบๆ ยังไม่ได้ แล้วจะทำดีอย่างละเอียดได้อย่างไรการรับศีลนั้นแม้จะ เป็นการรับจากพระภิกษุ แต่ถ้าเป็นการรับเพียงด้วยปาก ใจไม่ได้คิดงดเว้นอะไร ก็ไม่เกิดเป็นศีลได้ ตรงกันข้าม ถึงแม้มิได้รับศีลจากพระภิกษุแต่มีใจงดเว้น ก็เกิดเป็นศีลได้


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 78

    ศีลธรรม สามารถระงับภัยต่างๆ ได้แน่โดยเฉพาะภัยที่คนก่อให้เกิดแก่กันเอง ภัยที่คนก่อ ขึ้นนี้อาจทำให้ดินฟ้าอากาศแปรปรวนไปได้ด้วย เช่นเมื่อตัดไม้ทำลายป่าเสียหายกันโดยมาก ไม่ปลูกขึ้นทดแทนให้พอกัน ก็ทำให้ เกิดความแห้งแล้ง เป็นต้น ฉะนั้นคนเรานี้เองเมื่อไม่มีศีลธรรมก็เป็นผู้ก่อภัยให้ เกิดแก่กัน ตลอดถึงเป็นผู้ก่อความวิปริตแปรปรวนแห่งธรรมชาติได้ด้วยต่อเมื่อพากันตั้งใจอยู่ในศีลธรรม ความปกติสุขย่อมเกิดขึ้นตลอดถึงธรรมชาติดินฟ้าอากาศ ย่อมเป็นไปโดยปกติทั้งคนอาจปรับปรุงธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้ด้วย


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 79

     พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ทุกคนมีศีลและมีจิตใจงาม เพราะจะมีความสุขและอยู่ด้วยกันเป็นสุขจริงๆ ทุกๆ คนต้องการสุขด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครปฏิเสธ แต่ทำไมไม่เดินในทางของความสุข ไปเดินในทางของความทุกข์ แล้วก็ร่ำร้องว่าไม่มีความสุข


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 80

     ข้อวิตกว่าถือศีลไม่ร่ำรวยนั้น ไม่ร่ำรวยในทางสุจริตจริง ถ้าคิดดูโดยรอบคอบจักเห็นว่าศีลเป็นข้อยกเว้นจากการถือเอาในทาง ทุจริต จึงไม่ได้ทางนั้นตรงตัวอยู่แล้ว แต่ก็ไม่ทำให้เสียหายยากจนเพราะทุจริต ของตนทั้งส่วนตัวทั้งส่วนรวม และเมื่อตั้งใจประกอบอาชีพโดยชอบด้วยความไม่ประมาทก็จักตั้งตนได้ โดยลำดับ ผู้ที่มาถือเอาในทางทุจริต ถึงจะร่ำรวยขึ้นก็เหมือนปลวกอ้วนเพราะกัดเสากับฝาเรือน ปลวก กัดเรือนยิ่งมากยิ่งอ้วนขึ้นเท่าไร เรือนก็ใกล้พังเข้าไปเท่านั้น จนอาจพังครืนลงไป ฉะนั้น โภคทรัพย์ จะสมบูรณ์พูนเพิ่ม ก็เพราะพากันประกอบกระทำในทางที่ชอบ ที่สุจริต และไม่ทำตัวเป็นปลวกอ้วน


 
......................................................... 
ขอขอบคุณที่มาจาก : 100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช
 
 
 
 Create Date : 18 พฤษภาคม 2562
Last Update : 18 พฤษภาคม 2562 8:28:29 น. 30 comments
Counter : 1443 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณhaiku, คุณเริงฤดีนะ, คุณmcayenne94, คุณkatoy, คุณญามี่, คุณtoor36, คุณวลีลักษณา, คุณสองแผ่นดิน, คุณSweet_pills, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณnewyorknurse, คุณkae+aoe, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณmariabamboo, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณเรียวรุ้ง, คุณกะว่าก๋า, คุณmelody_bangkok, คุณruennara, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณmultiple, คุณเนินน้ำ, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณหอมกร, คุณInsignia_Museum, คุณพันคม, คุณLikLi Sympathy, คุณอุ้มสี, คุณดาวริมทะเล, คุณALDI


 
สวัสดีค่ะพี่พี


โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 18 พฤษภาคม 2562 เวลา:10:44:12 น.  

 
ธรรมะสวัสดีค่ะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 18 พฤษภาคม 2562 เวลา:10:54:02 น.  

 
ธรรมะสวัสดี เช่นกันค่ะ
วันนี้เช้าไปตักบาตร
ฟังเทศน์ที่วัดแล้ว
ค่ำๆจะไปเวียนเทียน
ในฐานะพุทธมามะกะ
ค่ะ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 18 พฤษภาคม 2562 เวลา:12:08:56 น.  

 
สาธุ
สวัสดีวันวิสาขบูชาค่ะ


โดย: mcayenne94 วันที่: 18 พฤษภาคม 2562 เวลา:13:28:05 น.  

 
ต้อนรับวันพระใหญ่เลย ถึงท่านจะจากไปแล้ว แต่คำสอนของท่านยังคงอยู่


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 18 พฤษภาคม 2562 เวลา:19:23:06 น.  

 
ความดีมีอยู่ที่ตัวเราเอง


โดย: วลีลักษณา วันที่: 18 พฤษภาคม 2562 เวลา:21:58:22 น.  

 
สาธุค่ะ
กุศล ความดี ทานและศีล
ความหมายและคำสอนของสมเด็จพระสังฆราช
มีประโยชน์อย่างยิ่งค่ะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 19 พฤษภาคม 2562 เวลา:21:53:26 น.  

 
สวัสดี ยามดึก จ้ะ
สาธุธรรม มารับคำสอนดี ๆ ไปปฏิบัติจ้ะ

โหวดหมวด ข้อคิดและธรรมะ


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 19 พฤษภาคม 2562 เวลา:23:10:27 น.  

 
สาธุค่ะ
มาส่งกำลังใจให้คุณเอ็มเช่นกัน
ขอบคุณนะคะโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 20 พฤษภาคม 2562 เวลา:0:43:28 น.  

 
สาธุค่ะ


โดย: kae+aoe วันที่: 20 พฤษภาคม 2562 เวลา:10:15:51 น.  

 
สาธุค่ะ


โดย: สันตะวาใบข้าว วันที่: 20 พฤษภาคม 2562 เวลา:13:34:57 น.  

 
**mp5** Dharma Blog


ส่งกำลังใจค่ะ ขอบคุณที่แวะไปที่บล๊อกนะคะ ^^


โดย: mariabamboo วันที่: 20 พฤษภาคม 2562 เวลา:15:54:24 น.  

 
ขอบคุณสำหรับกำลังใจ
ที่มีให้กันสม่ำเสมอนะคะ


โดย: JinnyTent วันที่: 20 พฤษภาคม 2562 เวลา:17:09:42 น.  

 
สาธุค่ะ


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 20 พฤษภาคม 2562 เวลา:20:11:36 น.  

 
สวัสดีครับคุณเอ็ม

โหวตครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 พฤษภาคม 2562 เวลา:20:20:39 น.  

 
มารับคำสอนดีๆค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะ มีคุณค่าต่อจิตใจมากมายจริงๆค่ะ ^^

ป.ล. ขอบคุณที่แวะเยี่ยมและกำลังใจด้วยค่ะ


โดย: melody_bangkok วันที่: 20 พฤษภาคม 2562 เวลา:21:59:05 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมครับ


โดย: ruennara วันที่: 20 พฤษภาคม 2562 เวลา:23:44:38 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 พฤษภาคม 2562 เวลา:6:32:42 น.  

 
ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันข้อคิดดีๆ ค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Book Blog ดู Blog
JinnyTent Home & Garden Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
ruennara Book Blog ดู Blog
Nior Heavens Five Literature Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 21 พฤษภาคม 2562 เวลา:16:07:00 น.  

 
ปกติเวลาคนเรา มีความสุขเราจะไม่สนใจเรื่องธรรมะ
แต่ยามใดที่มีความทุกข์ เราถึงต้องหาที่พึ่ง ยึดเหนี่ยวจิตใจ กันนะครับ

ธรรมะและคำสอนในวันนี้ อ่านแล้วเข้าใจง่าย
ขอบพระคุณสำหรับเรื่องดีๆ อย่างนี้นะครับโดย: multiple วันที่: 22 พฤษภาคม 2562 เวลา:18:27:21 น.  

 
คำสอนดี ๆ จะอยู่คู่โลกไปอีกนานค่ะ
แม้ผู้สอนจะได้ละสังขารไปแล้วก็ตาม


โดย: เนินน้ำ วันที่: 23 พฤษภาคม 2562 เวลา:12:03:15 น.  

 
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
อนุโมทนาบุญทุกบุญที่ได้ทำจ้าโดย: หอมกร วันที่: 24 พฤษภาคม 2562 เวลา:14:18:35 น.  

 
สาธุค่ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 25 พฤษภาคม 2562 เวลา:18:57:30 น.  

 
มารับพระธรรมคำสอนครับ
พร้อมส่งกำลังใจ


โดย: Insignia_Museum วันที่: 26 พฤษภาคม 2562 เวลา:20:22:56 น.  

 
สาธุครับ


โดย: พันคม วันที่: 27 พฤษภาคม 2562 เวลา:21:26:15 น.  

 
สาธุ
สวัสดีค่ะ


โดย: Cherry_Wawa วันที่: 28 พฤษภาคม 2562 เวลา:8:36:45 น.  

 
สาธุ


โดย: อุ้มสี วันที่: 28 พฤษภาคม 2562 เวลา:11:33:15 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปส่งกำลังใจนะคะ
หายไปนานมาก กลับมาได้แปล๊บก็จะหายไปอีกแล้วค่ะ


โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 3 มิถุนายน 2562 เวลา:23:17:24 น.  

 
เงียบๆไปนะคะ คุณเอ็ม
พี่ก็เพิ่งฟื้นมาทักทายเพื่อนๆเช่นกันค่ะ
รักษาสุขภาพนะคะโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 4 มิถุนายน 2562 เวลา:14:01:44 น.  

 
ทำดีเห็นผลทันที
เพราะรู้สึกสบายใจจริง ๆ ค่ะ


โดย: ALDI วันที่: 7 มิถุนายน 2562 เวลา:20:01:52 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

**mp5**
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 89 คน [?]
สวัสดีครับ

ขอส่งความสุขให้กับทุกคน
New Comments
Friends' blogs
[Add **mp5**'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.