Group Blog
 
<<
เมษายน 2564
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
19 เมษายน 2564
 
All Blogs
 
ความสุขของฆราวาส
               ความปรารถนาของมนุษย์เราทุกๆคนนั้น มีอยู่เหมือนๆกัน คือปรารถนาที่จะมีความสุขด้วยกันทั้งนั้น แต่วิธีที่หาความสุขมานั้น แต่ละคนอาจจะมีวิธีต่างๆกันไป ถูกบ้าง ผิดบ้าง ผลที่ตามมาคือ มีสุขมากบ้าง น้อยบ้าง ต่างกันไป ทั้งนี้เป็นเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนี้  ก็เพราะความหลง หรือความมืดบอดของจิตใจนั้น ที่ไม่สามารถแยกแยะได้ว่า เหตุอันใดเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุข เหตุอันใดเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ มีมากน้อยต่างกัน เมื่อยังเป็นผู้มืดบอดอยู่ เราควรเข้าหาผู้ที่มีแสงสว่าง คนที่ไม่ฉลาด ยังไม่รู้จักเหตุ จักผล ที่ดี ที่ควร ควรเข้าหาคนที่ฉลาดกว่า ที่มีความรู้มากกว่า ดังในสุภาษิตที่แสดงว่า  อเสวนา จ  พาลานัง  บัณฑิตานัญจ  เสวนา เอตัมมังคลมุตตมัง  อย่าคบคนพาล คบบัณฑิต นี้เป็นมงคลอย่างยิ่งของชีวิต บัณฑิตเป็นผู้ฉลาด เป็นผู้รู้ถึงเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และรู้จักเหตุที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ ความเสื่อมเสีย ความหายนะทั้งหลาย ส่วนคนชั่วหรือคนพาลนั้น ไม่สามารถที่จะแยกแนะในสิ่งเหล่านี้ได้ 

การเข้าหาบัณฑิตอย่างพระพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์ทั้งหลายนั้น ถือเป็นสิ่งที่จำเป็น และเป็นสิ่งที่พึงกระทำอย่างยิ่ง ชาวพุทธนั้น มีพระพุทธ   พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ   แต่ไม่ค่อยได้เข้าหา พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์ กันสักเท่าไร ได้แต่เพียงกราบไหว้เฉยๆเท่านั้น  ยังไม่เพียงพอ  ผู้ที่จะเข้าถึงสรณะทั้ง ๓ นี้ จะต้องศึกษาพระธรรมคำสอน แล้วนำพระธรรมคำสอนนั้น ไปประพฤติ ปฏิบัติ  ชำระความมืดบอดทั้งหลาย ที่มีอยู่ภายในจิตใจให้หมดสิ้นไป เมื่อความมืดบอดหมดไป ความสว่างก็จะเกิดขึ้น เมื่อเกิดความสว่างก็จะสามารถมองเห็นได้ว่าอะไร เป็นเหตุนำมาซึ่งความสุข อะไรเป็นเหตุที่นำมาซึ่งความทุกข์ การที่ได้พบกับพระ ผู้รู้ธรรมะ จึงเป็นมงคลอย่างยิ่ง สมณานัญจ ทัสสนัง เอตัมมังคลมุตตมัง การได้เห็นสมณะ ผู้ประเสริฐ ผู้ทรงธรรม เป็นมงคลอย่างยิ่ง เพราะจะได้ยิน ได้ฟัง คำชี้แนะในเรื่องถูก เรื่องผิด เรื่องดี เรื่องชั่วทั้งหลาย เพื่อเป็นแนวทางประพฤติ ปฏิบัติ ที่นำพาไปสู่ความสุข  ความเจริญ  อย่างแท้จริง

อย่างความสุขของคฤหัสถ์  หรือฆราวาสผู้ครองเรือนนั้น  พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ ๔ ประการด้วยกันคือ ๑. การมีทรัพย์  ๒. การได้ใช้ทรัพย์  ๓. ความไม่มีหนี้  ๔.การกระทำที่ไม่เป็นโทษ   ทั้ง ๔ ประการ  นี้คือความสุขของผู้ครองเรือน

               ประการที่ ๑ การมีทรัพย์ เพราะคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนนั้น ยังมีความจำเป็นจะต้องอาศัยเงินทองเป็นปัจจัย แลกสิ่งของต่างๆที่จำเป็นต่อการยังชีพของฆราวาส นั้นก็คือปัจจัย ๔ ส่วนสมณะนักบวชนั้น ท่านไม่มีความจำเป็นในเรื่องเงิน เรื่องทอง  เพราะท่านมีสิทธิ์พิเศษสามารถรับสิ่งต่างๆ จากญาติโยมได้ คือการออกบิณฑบาตทุกๆเช้า ท่านเพียงถือบาตรเข้าไปในหมู่บ้าน ก็จะมีผู้มีศรัทธาคอยถวายอาหารคาวหวานต่างๆ นอกจากนั้นแล้ว ยังมาที่ศาลาวัดนำจตุปัจจัยไทยทานอื่นๆเช่น ยารักษาโรค จีวร เครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ แล้วยังสร้างกุฏิที่อยู่อาศัยถวายแก่พระภิกษุสงฆ์อีกด้วย การมีทรัพย์จึงไม่ใช่ความสุขของสมณะเพศ  กลับเป็นพิษ เป็นภัย  เพราะเมื่อมีเงินทองแล้ว มักจะเอาไปใช้ในทางที่ผิด ที่ไม่ควร  ดังที่เราได้ยินได้ฟังข่าว ได้อ่านตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เสมอ การมีทรัพย์ของพระ จึงเป็นเรื่องไม่สมควร เพราะเมื่อมีทรัพย์ มากๆก็เกิดกิเลส เกิดปัญหาตามมา แต่สำหรับฆราวาสนั้น การมีทรัพย์กลับเป็นความสุข เพราะเป็นความจำเป็น ถ้าฆราวาสไม่มีทรัพย์จะไปซื้ออะไรก็ไม่ได้ ซื้อเสื้อผ้าก็ไม่ได้  สร้างบ้านอยู่ก็ไม่ได้  เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องรักษาตัว ต้องเข้าโรงพยาบาล ถ้าไม่มีทรัพย์ก็ไม่สามารถจะรักษาตัวได้  การมีทรัพย์ของฆราวาสจึงเป็นความสุขประการหนึ่ง

               ประการที่ ๒ การได้ใช้ทรัพย์ เมื่อมีทรัพย์แล้ว ต้องรู้จักใช้  คืออย่าตระหนี่ อย่าเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์  บางคนหาเงินหาทองมาได้ มีแต่เก็บไว้ ไม่กล้าใช้ กลัวหมด  อยู่อย่างอดๆอยากๆ เพราะไม่รู้จักใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สุขนั้นเอง การใช้ทรัพย์นั้น ต้องใช้ให้ถูก ต้องใช้ให้เป็น คือต้องใช้ทรัพย์ให้อยู่ในขอบเขตของรายได้ ไม่ให้รายจ่ายเกินรายได้  เพราะถ้าใช้มากกว่ารายได้ปัญหาก็จะตามมา จะเอาเงินในส่วนที่มันขาดนั้นมาจากไหน หนีไม่พ้นต้องไปกู้หนี้ยืมสิน  แล้วสร้างความทุกข์ให้กับตนเอง การใช้ทรัพย์  เพื่อให้เกิดความสุข ต้องรู้จักประมาณในการใช้ทรัพย์  คือให้มีรายจ่ายพอดีกับรายรับ ให้แบ่งรายรับออกเป็นสามส่วนใหญ่ๆ  ส่วนแรกเอาไว้เลี้ยงดูตัวเอง   ส่วนที่ ๒ นำไปเลี้ยงดูผู้อื่น  เช่นถ้ามีครอบครัว ก็ต้องเลี้ยงดูบุตร ธิดา สามี ภรรยา บิดา มารดา  จากนั้นจึงค่อยไปสงเคราะห์ผู้อื่น  เช่นทำบุญ ทำทาน  กับสมณะ ชี พราหมณ์ ผู้ตกทุกข์ได้ยากทั้งหลาย  คนพิกล พิการ  คนแก่  คนชรา สร้างโรงเรียน  สร้างโรงพยาบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม  ส่วนที่ ๓  ให้เก็บรักษาไว้เป็นทุนสำรอง   ใน ยามตกทุกข์ได้ยาก เจ็บไข้ได้ป่วย  นี่เป็นวิธีใช้ทรัพย์ที่เกิดประโยชน์สุขทั้งกับตัวเราและผู้อื่น สุขกายและสุขใจ  สุขกายเกิดจากการเอาทรัพย์ไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ สุขใจเกิดจากการเลี้ยงดู ช่วยเหลือผู้อื่น ทำบุญ ทำกุศล เป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจ ทำให้จิตใจมีความสุข ความสงบ  ความสบาย  นำความสุขมาให้ทั้งกายและใจ นี่คือการใช้ทรัพย์ที่ทำให้เกิดความสุข

               ประการที่ ๓ ความไม่มีหนี้ ความสุขคือการไม่มีหนี้  คนเราเวลามีหนี้สินนั้น  เปรียบเหมือนกับมีของหนักที่ต้องแบกอยู่บนบ่า เวลามีภาระ มีของที่ต้องแบกอยู่บนบ่านั้น มันหนัก มันทุกข์ มันไม่สบาย การมีหนี้ก็เป็นเช่นนั้น  เพราะเมื่อไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้ว มีภาระที่จะต้องชดใช้เงินก้อนนั้น  ถ้าไม่ชดใช้ ก็จะถูกดำเนินคดี ถูกจับเข้าคุก เข้าตะราง เมื่อมีหนี้สินแล้ว  จะมีปัญหาตามมา รายได้ที่แบ่งไว้ ๓ ส่วน จะต้องแบ่งเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง  เพื่อเอาไว้ใช้หนี้  เงินทองที่ไว้ใช้จ่ายก็ลดน้อยลงไป  แทนที่จะเป็นความสุขกลับกลายเป็นความทุกข์ไปเพราะมีหนี้สินนั้นเอง

หนี้สินเกิดขึ้นได้อย่างไร  เกิดขึ้นเพราะการไม่รู้จักหักห้ามจิตใจ ไม่รู้จักหักห้ามความอยาก ความต้องการ เห็นคนอื่นมีอะไร ก็อยากจะได้   อยากจะมีเหมือนเขา ทั้งๆที่ฐานะไม่เอื้ออำนวยให้มีสิ่งเหล่านั้นได้ เลยต้องซื้อแบบเงินผ่อนบ้าง กู้หนี้ยืมสินบ้าง  กลายเป็นคนมีหนี้สินขึ้นมา สิ่งของต่างๆที่ได้มาแทนที่จะนำมาซึ่งความสุข  ความสบายใจ  อย่างที่เคยนึกวาดฝันไว้ กลับกลายเป็นเหตุที่นำมาซึ่งความทุกข์  เพราะได้ก่อหนี้ขึ้นเพื่อจะได้สิ่งเหล่านี้มานั้นเอง เช่นบางคนอยากจะได้รถยนต์   อยากจะได้บ้าน ก็ไปซื้อบ้าน ซื้อรถยนต์มาขับ เกินฐานะของตน  ไม่สามารถจะผ่อนเงินได้  สิ่งของเหล่านี้ก็ต้องถูกยึดกลับไป  เมื่อสูญเสียสิ่งเหล่านี้ ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา  

พระพุทธองค์จึงทรงสอนให้พวกเรารู้จักคำว่า มักน้อย สันโดษ  คำว่า มักน้อย คือให้มีความเพียงพอ มีเท่าที่จำเป็น  อย่ามีมากเกินความจำเป็น  เช่นให้มีอาหารรับประทานไปวันหนึ่งๆ ให้มีเสื้อผ้าสักสองสามชุด  ให้มีบ้านอยู่ เป็นของเราเองก็ได้  เช่าเขาก็ได้  ถ้ายังไม่มีฐานะพอที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนของเราได้ ยารักษาโรคก็รักษากันไปตามมีตามเกิด  ตามโรงพยาบาลรัฐบาล หรือโรงพยาบาลราษฎร์ แล้วแต่ฐานะ ให้พออยู่ได้   ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปดิ้นรนกู้หนี้ยืมสิน มาสร้างความทุกข์ให้กับตน   นี่คือความมักน้อย สันโดษคือความยินดีตามฐานะ ตามมี ตามเกิด อย่ามองคนอื่นที่มีมากกว่าเรา จะเกิดกิเลส เกิดตัณหา เกิดความทุกข์ขึ้นมา ให้มองคนที่แย่กว่าเราบ้าง  คนที่เขาทุกข์กว่าเราบ้าง  จะเกิดความสบายใจ  เพราะคนอื่นที่แย่กว่าเรา  ยังอยู่ได้เลย แล้วทำไมเราจะอยู่ไม่ได้ ต้องรู้จักใช้ปัญญา มองคน ให้มองทั้งข้างล่างและมองทั้งข้างบน แล้วจะเกิดความรู้สึกพอดีจะรู้สึกพอใจ เมื่อมีความพอใจแล้ว จะดับความอยาก ดับกิเลสตัณหาได้   เมื่อดับกิเลสตัณหาได้  การที่จะต้องไปกู้หนี้ยืมสินก็หมดไป เมื่อไม่มีหนี้สิน มันก็สบายใจ

               ประการที่ ๔ การกระทำที่ไม่เป็นโทษ ความสุขที่เกิดจากการกระทำที่ไม่มีโทษ ทางพระพุทธศาสนาแสดงไว้ว่า สิ่งที่มีโทษคืออบายมุขทั้งหลาย เช่น การเล่นการพนัน  การเสพสุรายาเมา  การเที่ยวเตร่กลางค่ำกลางคืน  การคบคนไม่ดี ความเกียจคร้าน เมื่อกระทำสิ่งเหล่านี้ไปแล้ว จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ผู้กระทำ คนที่เสพสุรายาเมานั้น  เมื่อเสพสุราเข้าไปแล้วจะกลายเป็นคนที่ไม่สามารถประคับประคองดูแลตัวเองได้ ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามได้ แต่กลับไปทำในสิ่งที่ผิดศีล ผิดธรรมไปทะเลาะวิวาท ไปทำร้ายผู้อื่น ต้องเสียงานเสียการเพราะตื่นไปทำงานไม่ทัน  เมื่อขาดงานอยู่เรื่อยๆ ก็ต้องถูกไล่ออกจากงาน ถ้าออกจากงานก็ไม่มีทรัพย์ ไม่มีเงิน ไม่มีทอง เป็นปัญหาตามมา การเล่นการพนันก็เป็นปัญหาเหมือนกัน การเที่ยวเตร่ก็เช่นกัน พระพุทธองค์จึงทรงสอนให้ถอยห่างจากอบายมุขทั้งหลาย

               ขอให้พวกเราจงใช้ปัญญาทุกครั้งเวลาจะทำอะไร จะใช้อะไร  ขอให้ใช้เหตุ ใช้ผล ใช้ธรรมะเป็นตัวชี้นำ ธรรมะก็คือปัญญา   คือเหตุ คือผล นั่นเอง ธรรมะที่แสดงไว้ในวันนี้ คือความสุขของฆราวาสทั้ง ๔ ประการ มี

               ๑. การมีทรัพย์

               ๒. การใช้ทรัพย์

               ๓. การไม่มีหนี้

               ๔. การกระทำที่ไม่เกิดโทษ
 

               ถ้าท่านทั้งหลายมีธรรมทั้ง ๔ ประการนี้  ชีวิตของท่านจะมีแต่ความสุข  ความเจริญรุ่งเรืองโดยถ่ายเดียว การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา  ขอยุติไว้เพียงเท่านี้

 

.......................................................ขอขอบคุณที่มาจาก : เวป พระธรรมเทศนา

 Create Date : 19 เมษายน 2564
Last Update : 19 เมษายน 2564 9:24:23 น. 31 comments
Counter : 1289 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณหอมกร, คุณเริงฤดีนะ, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณทนายอ้วน, คุณblue_medsai, คุณSweet_pills, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณEmmy Journey พากิน พาเที่ยว, คุณmultiple, คุณตะลีกีปัส, คุณtoor36, คุณสองแผ่นดิน, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณhaiku, คุณอุ้มสี, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณกะว่าก๋า, คุณเนินน้ำ, คุณThe Kop Civil, คุณnewyorknurse, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณtuk-tuk@korat, คุณซองขาวเบอร์ 9, คุณชีริว, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณTui Laksi, คุณออโอ, คุณkae+aoe, คุณปรศุราม, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณมยุรธุชบูรพา, คุณทูน่าค่ะ, คุณนายแว่นขยันเที่ยว


 
อนุโมทนาบุญวันพระจ้า
งานหรืออาชีพที่ต้องห้าม ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้มีดังนี้
๑. การค้าอาวุธ
๒. การค้ามนุษย์
๓. การค้ายาพิษ
๔. การค้ายาเสพติด
๕. การค้าสัตว์เพื่อนำไปฆ่าโดย: หอมกร วันที่: 19 เมษายน 2564 เวลา:9:39:23 น.  

 
รวมไปถึง
การไม่เป็นโรคด้วย

มีทรัพย์ ได้ใช้ทัรพย์รักษาโรค
ก็ไม่เป็นสุข
(มังคะ)โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 19 เมษายน 2564 เวลา:10:33:51 น.  

 
ดวงตาเห็นธรรม ตามนั้นค่ะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 19 เมษายน 2564 เวลา:10:34:36 น.  

 
จริงๆครับ การไม่มีหนี้ทำให้เราไม่ต้องทุกข์ใจครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 19 เมษายน 2564 เวลา:11:16:10 น.  

 
สวัสดีค่ะ

ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะโดย: Love Memoirist (blue_medsai ) วันที่: 19 เมษายน 2564 เวลา:11:16:51 น.  

 
ความสุขของฆราวาสทั้งสี่ประการ
รวมทั้งความมักน้อยและสันโดษ
หากมีสิ่งเหล่านี้จะเกิดสุขในจิตใจ
สาธุค่ะโดย: Sweet_pills วันที่: 19 เมษายน 2564 เวลา:11:41:04 น.  

 
ธรรมะสวัสดีคะ..

คิดดี ทำดี พูดดี ก็ดีเลิศแล้วคะ..โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 19 เมษายน 2564 เวลา:11:42:27 น.  

 
วันพระแล้วเหรอนี่


โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 19 เมษายน 2564 เวลา:11:52:58 น.  

 
สวัสดีค่ะ แวะเข้ามาเยี่ยมและอ่านธรรมะดีๆ ค่า


โดย: Emmy Journey พากิน พาเที่ยว วันที่: 19 เมษายน 2564 เวลา:12:50:52 น.  

 
อ่านแล้ว อ.เต๊ะ สรุปได้ว่า
คบคนพาล พาลพาไปติดโควิด
แต่คบ บัณฑิต บัณฑิตพาไป รพ.สนาม ถูกต้องมั้ยคร้าบ555

คุณพี่ mp5 ทำหน้าบอกไม่ถูก แล้วบอกว่า เออ
เอาที่เอ็งสบายใจก็แล้วกัน 555

ส่วนความสุขของฆราวาสนี่
อ.เต๊ะ ไม่ค่อยจะมีทรัพย์แต่ชอบใช้ทรัพย์ม้าก มาก
แต่ใช้เท่าที่มี เลยยังไม่มีหนี้
ส่วนเรื่อง อบายมุขนี่เลิกได้เกือบหมดแล้วครับ
ยกเว้น ความขี้เกียจ เลิกยากจริงๆครับ 555โดย: multiple วันที่: 19 เมษายน 2564 เวลา:14:23:07 น.  

 
สวัสดีมีสุขค่ะ

สุขของฆราวาส มีน้อยอย่างจังเลยนะคะ


โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 19 เมษายน 2564 เวลา:14:52:47 น.  

 
เป็นความสุขจริงๆ ครับ

ผมมาอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ที่เสริมเข้าไป แต่ละคนเสริมได้ดีครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 19 เมษายน 2564 เวลา:15:03:20 น.  

 
สาธุ


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 19 เมษายน 2564 เวลา:23:23:04 น.  

 
ธรรมะสวัสดีครับคุณ**mp5**

หากการมีทรัพย์ว่ายากแล้ว
การรักษาทรัพย์นั้นยากยิ่งกว่า

ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับ


โดย: มาช้ายังดีกว่าไม่มา วันที่: 19 เมษายน 2564 เวลา:23:39:21 น.  

 
สาธุ สาธุ สาธุ
อนุโมทามิ


โดย: อุ้มสี วันที่: 20 เมษายน 2564 เวลา:9:45:53 น.  

 
สวัสดี จ้ะ น้องเอ็ม

บทธรรมะวันนี้ คนที่เป็นฆราวาสอย่างเรา ๆ
พึงนำมาปฏิบัติ จ้ะ จะได้รู้ว่า ความสุขที่ถูกต้อง
นั้น ควรต้องเป็นลักษณะอย่างไร และไม่เกิดทุกข์

โหวดหมวด ข้อคิดและธรระ


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 20 เมษายน 2564 เวลา:11:51:17 น.  

 
สวัสดีครับ

ทุกข้อธรรม
ถ้าจำและนำไปย้ำเตือนได้
เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 เมษายน 2564 เวลา:15:19:27 น.  

 
ความไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐค่ะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 20 เมษายน 2564 เวลา:20:33:26 น.  

 


โดย: The Kop Civil วันที่: 20 เมษายน 2564 เวลา:22:03:45 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 เมษายน 2564 เวลา:7:24:31 น.  

 
สาธุ ๆ ๆ ครับ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 21 เมษายน 2564 เวลา:11:23:25 น.  

 
สาธุค่ะ


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 21 เมษายน 2564 เวลา:18:30:20 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะคุณพีโดย: Sweet_pills วันที่: 21 เมษายน 2564 เวลา:22:35:49 น.  

 
Stay home, Stay safe na krub


โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 22 เมษายน 2564 เวลา:10:05:50 น.  

 
สวัสดีมีสุขค่ะ

ขอบคุณกำลังใจด้วยค่ะ


โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 22 เมษายน 2564 เวลา:11:26:29 น.  

 
สาธุ สาธุ สาธุ


โดย: Tui Laksi วันที่: 22 เมษายน 2564 เวลา:11:27:36 น.  

 
สวัสดีค่ะ ช่วงนี้ไม่ได้มาทักทายกันเลย ช่วยติวสังคมให้น้องซี
วิชาพระพุทธศาสนาเนื้อหาเยอะมากค่ะ


โดย: kae+aoe วันที่: 23 เมษายน 2564 เวลา:14:03:30 น.  

 


โดย: นักเหงา....มืออาชีพ วันที่: 24 เมษายน 2564 เวลา:10:34:22 น.  

 
สวัสดีวันโกนค่ะ


โดย: ป้าทุยบ้านทุ่ง วันที่: 25 เมษายน 2564 เวลา:19:46:14 น.  

 
ขอบคุณครับ อ่านแล้วใจสบาย


โดย: JohnV วันที่: 25 เมษายน 2564 เวลา:23:41:00 น.  

 
เยี่ยมครับ


โดย: นีโอ Positive วันที่: 8 มิถุนายน 2564 เวลา:22:39:38 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

**mp5**
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 88 คน [?]
สวัสดีครับ

ขอส่งความสุขให้กับทุกคน
New Comments
Friends' blogs
[Add **mp5**'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.