Group Blog
 
<<
เมษายน 2562
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
4 เมษายน 2562
 
All Blogs
 
100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช (5)

 
 
 
 

 
 
100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

นำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ในอันที่จะยังให้เกิดประโยชน์สุข

 

คำสอนของสมเด็จพระสังฆราชนั้นเป็นคำสอนที่ใช้ภาษาเรียบง่าย และงดงาม ชวนให้น้อมนำเข้ามาสู่จิตใจ  100 คำสอนที่รวบรวมมา แต่ละคำสอนเป็นข้อความสั้น ๆ ไม่เกินหนึ่งหน้า จัดแบ่งเป็น 8 หมวด ว่าด้วย ชีวิต, คน, คนดี, กรรม, ความสุข, ความดี, เมตตา และชัยชนะ

 

ตัวอย่างคำสอนสมเด็จพระสังฆราช

 
 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราช ที่ 41

     ความดีนั้น เกิดจากกรรม (การงาน) ที่ดี ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ ความว่า คนเป็นคนดีเพราะกรรมเป็นคนถ่อยก็เพราะกรรม ฉะนั้น เมื่อละเลิกกรรมที่ชั่วผิด ทำกรรมที่ดีที่ชอบ ก็ได้เป็นคนดีแล้ว แต่คนที่ทำกรรมชั่วผิด แม้จะได้รับบัญญัติ (แต่งตั้ง) ว่าดีอย่างไร ก็หาชื่อว่าเป็นคนดีไม่ ผู้ที่รู้และค้านเป็นคนแรกก็คือตนนั่นเอง เว้น ไว้แต่จะมีตาใจบอดไปเสียแล้ว ด้วยความหลงตนไปอย่างยิ่งนั้นแหละ จึงจะไม่รู้


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 42


      อันความดีนั้นย่อมเป็นอาภรณ์ เป็นอิสริยยศ (ยศคือความเป็นใหญ่) ของคนดี เพราะคนดี ย่อมเห็นความดีนี้แหละเป็นยศอันยิ่งใหญ่ และย่อมพอใจประดับความดีเป็นอาภรณ์ จึงกล่าวได้ว่าความ ดีนั้นเป็นอิสริยาภรณ์ของคนดี  


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 43

     กรรม แปลว่า กิจที่คนกระทำ คำว่า ทำ หมายถึงทั้งทำด้วยกาย อันเรียกว่ากายกรรม ทั้งด้วย วาจาคือพูด อันเรียกว่าวจีกรรม ทั้งด้วยใจคือคิด อันเรียกว่ามโนกรรม บางทีเมื่อพูดกันว่าทำก็หมายถึง ทำทางกายเท่านั้น ส่วนทางวาจาเรียกว่าพูด ทางใจเรียกว่าคิด แต่เรียกรวมได้ว่าเป็นการกระทำทุกอย่าง เพราะจะพูดก็ต้องทำคือทำการพูด จะคิดก็ต้องทำคือทำการคิด จึงควรเข้าใจว่าคำว่าทำใช้ได้ทุกทาง


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 44

     ความเชื่อกรรม ถ้าเชื่อให้ถูกทาง ก็จะแก้ความเชื่อโชคลางต่างๆ ได้เป็นอันมาก และสำหรับ คนเรามีปัญญาสร้างกรรมใหม่ๆ ขึ้นได้ดีๆ มีพระธรรมของพระพุทธเจ้าปฏิบัติรักษาอยู่ ก็เป็นผู้มีสรณะ กำจัดทุกข์ภัยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 45

     ทางพระพุทธศาสนาสอนให้ทุกๆ คนพิจารณาให้ทราบหลักกรรมเนืองๆ เพื่อเป็นผู้ไม่ประมาทพยายามละกรรมชั่ว ประกอบแต่ กรรมดี เพราะทุกๆ คนสามารถละกรรมที่ชั่ว ประกอบแต่กรรมที่ดีได้การที่ยังปฏิบัติดังกล่าวไม่ได้ ก็เพราะยังประมาท มิได้พิจารณา ให้รู้ตระหนักในหลักกรรม และไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรม ไม่เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน ต่อเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาท และมีศรัทธา ความเชื่อดังกล่าวจึงจะละกรรมชั่ว ทำกรรมดีได้ตามสมควร


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 46

     ทุกๆ คนทำกรรมใดไว้ กรรมนั้นย่อมให้ผลในปัจจุบันบ้าง ในภายหน้าบ้าง ในเวลาต่อๆ ไปบ้างตามแต่กรรมนั้นๆ จะหนักเบาอย่าง ไร ท่านเปรียบเหมือนอย่างยืนอยู่บนที่สูงและโยนสิ่งต่างๆ มีก้อนหิน ก้อนดิน กิ่งไม้ ใบหญ้าลงมา ของที่มีน้ำหนักมากย่อมตกลงสู่ พื้นดินก่อน ส่วนกรรมที่หนักน้อยกว่าหรือเบากว่าจะให้ผลตามหลัง


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 47

     คนมีอำนาจเหนือกรรม อาจควบคุมกรรมของตนได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าจะต้องควบคุมจิตเจตนาของตนได้ด้วย โดยตั้งมั่นแน่ว แน่อยู่ในธรรม เช่น เมตตา สติ ปัญญา สัจจาธิษฐาน เป็นต้น อันเป็นส่วนจิต และศีลอันหมายถึงตั้งเจตนา เว้นการที่ควรเว้น ทำการที่ ควรทำในขอบเขตอันควร


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 48

    ผู้ที่ทำกรรมดีอยู่มากเสมอๆ จึงไม่ต้องกลัวกรรมชั่วในอดีตหากจะมี กุศลของตนก็จะชูช่วยให้มีความสุขความเจริญสืบต่อไป และถ้าได้แผ่เมตตาจิตอยู่เนืองๆ ก็จะระงับคู่เวรอดีตได้อีกด้วย ระงับได้ตลอดถึงปัจจุบัน


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 49

     ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อกรรมของตนเองจะป้ายไปให้คนอื่นไม่ได้ คนทำดีจะเป็น เด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามก็เป็นคนดี เพราะกรรมของตน ใครจะรู้หรือชื่นชมหรือไม่ก็ตาม ตัวผู้ทำรู้สึกตัวเอง ว่าทำดี คนที่ทำไม่ดี เช่น ประพฤติตนเกะกะระรานเป็นคนหัวขโมย ก็เป็นคนชั่วเพราะกรรมของตน ใครจะรู้หรือไม่ก็ตาม ตัวผู้ทำเองก็รู้สึกว่าตัวทำชั่ว อาจจะป้ายความผิดให้ผู้อื่นด้วยการหลอกให้คนอื่น เข้าใจผิด แต่จะหลอกตัวเองไม่ได้ ตัวเองย่อมรู้สึกย่อมรู้สึกสำนึกตัวเองอย่างเต็มที่ ฉะนั้น เมื่อทำดี ทำชั่วแล้ว จึงปัดดีปัดชั่วออกไปให้พ้นตัวเองไม่ได้ เพราะรู้สึกตัวเองอยู่ทางจิคของตน ใครจะแย่งดี ไปจะใส่ชั่วให้ก็ไม่ได้นอกจากจะหลอกให้คนอื่นเข้าใจผิดเท่านั้น


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 50

     พระพุทธศาสนาแสดงเรื่องกรรมไว้ เพื่อให้รู้ว่า กรรมเป็นเหตุวิบาก คือผลตั้งแต่ถือ กำเนิดเกิดมาและติดตามให้ผลต่างๆ ต่อชีวิต ทำนองลิขิตนั่นแหละแต่กระบวนของกรรมที่ทำไว้มี สลับซับซ้อนมาก ทั้งเกี่ยวกับเวลาที่กรรมให้ผล และข้อสำคัญที่สุดคือเกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติ ของแต่ละบุคคลในปัจจุบัน คือทางพระพุทธศาสนาสอนให้ไม่เป็นทาสของกรรมเก่า เช่น เดียวกับให้ไม่ เป็นทาสของตัณหา แต่ให้ละกรรมชั่วกระทำกรรมดี และชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์สะอาด ตามหลัก พระโอวาท ๓ หรือกล่าวโดยทั่วไป มีกิจอะไรก็ตามควรทำก็ทำ โดยไม่ต้องนั่งรอนอนรอผลของกรรม เก่าอะไร

 

 
......................................................... 
ขอขอบคุณที่มาจาก : 100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช
 
 
 
 Create Date : 04 เมษายน 2562
Last Update : 4 เมษายน 2562 14:54:23 น. 34 comments
Counter : 1130 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณกะว่าก๋า, คุณmcayenne94, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณhaiku, คุณสองแผ่นดิน, คุณtoor36, คุณSweet_pills, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณญามี่, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณtuk-tuk@korat, คุณหอมกร, คุณThe Kop Civil, คุณSai Eeuu, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณnewyorknurse, คุณเรียวรุ้ง, คุณInsignia_Museum, คุณNior Heavens Five, คุณวลีลักษณา, คุณmultiple, คุณเริงฤดีนะ, คุณเนินน้ำ, คุณพันคม, คุณAppleWi


 
พี่พีมาเฉพาะวันพระเหรอคะ


โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 4 เมษายน 2562 เวลา:15:24:27 น.  

 
100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช
มาได้ครึ่งทางแล้วนะคะ สาธุค่ะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 4 เมษายน 2562 เวลา:15:40:15 น.  

 
โหวตครับคุณเอ็มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 เมษายน 2562 เวลา:18:28:52 น.  

 
วันนี้วันพระ
มารออ่านคำสอนสมเด็จพระสังฆราชจากคุณเอ็มต่อค่ะ


โดย: mcayenne94 วันที่: 4 เมษายน 2562 เวลา:19:35:34 น.  

 
สาธุ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 4 เมษายน 2562 เวลา:19:37:30 น.  

 
กรรมดี กรรมชั่ว ส่งผลจะ ช้าหรือเร็ว


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 4 เมษายน 2562 เวลา:23:09:47 น.  

 
วันนี้ว่าด้วยเรื่องกรรมแบบเน้นๆ เลยนะครับ เน้นเรื่องนี้เลย


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 4 เมษายน 2562 เวลา:23:33:54 น.  

 

สาธุค่ะ

คำสอนของสมเด็จพระสังฆราชทุกข้อมีประโยชน์มากค่ะคุณพี
ข้อที่ท่านเปรียบกรรมหนักเบากับการโยนสิ่งของ
เห็นภาพชัดเจน เข้าใจง่ายค่ะโดย: Sweet_pills วันที่: 5 เมษายน 2562 เวลา:0:02:17 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 เมษายน 2562 เวลา:6:11:01 น.  

 

สาธุ


โดย: สันตะวาใบข้าว วันที่: 5 เมษายน 2562 เวลา:11:41:12 น.  

 
ท่านให้ข้อคิดแบบเข้าใจง่ายๆนะคะ
ขอบคุณค่ะ ขอบคุณกำลังใจด้วยโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 5 เมษายน 2562 เวลา:11:41:28 น.  

 
สาธุ

ขอบคุณค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 5 เมษายน 2562 เวลา:13:02:32 น.  

 
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
อนุโมทนาบุญที่ทำเมื่อวานจ้าโดย: หอมกร วันที่: 5 เมษายน 2562 เวลา:14:14:38 น.  

 
สาธุครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 5 เมษายน 2562 เวลา:16:06:40 น.  

 
สวัสดีคะ..

ขอบพระคุณที่โหวตคะแนนให้นะคะ..

ลองมาฟังเพลงไพเราะๆได้นะคะ

โหลตเพิ่มให้ล่ะคะโดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 6 เมษายน 2562 เวลา:20:29:22 น.  

 
สวัสดี จ้ะ น้องเอ็ม

ธรรมะของสมเด็จพระสังฆราชฯองค์เดิม มาถึง ครึ่งหนึ่งของ 100 ธรรมะแล้ว นะจ๊ะ
ล้วนเป็นธรรมะที่เตือนจิต เตือนใจ ให้แง่คิด
แก่คนอ่านได้ดีทุกข้อเลยจ้ะ สาธุ สาธุ

โหวดหมวด ข้อคิดและธรรมะ


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 6 เมษายน 2562 เวลา:21:20:08 น.  

 
สาธุค่ะ
ขอบคุณสำหรับธรรมะค่ะ


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 7 เมษายน 2562 เวลา:14:15:19 น.  

 
มารับพระธรรมคำสอนครับ


โดย: Insignia_Museum วันที่: 7 เมษายน 2562 เวลา:14:49:39 น.  

 
สวัสดียามเย็นครับคุณ **mp5**
มาอ่านคำสอนครับ
โหวตครับ


โดย: Nior Heavens Five วันที่: 7 เมษายน 2562 เวลา:17:50:28 น.  

 


โดย: หอมกร วันที่: 9 เมษายน 2562 เวลา:11:22:27 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: วลีลักษณา วันที่: 11 เมษายน 2562 เวลา:20:33:48 น.  

 
มาส่งความสุขสงกรานต์ค่ะ
อยู่เย็นเป็นสุขนะคะโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 12 เมษายน 2562 เวลา:8:23:16 น.  

 
ขอบพระคุณ สำหรับคำสอนดีๆ เป็นศิริมงคลกับชีวิตนะครับโดย: multiple วันที่: 13 เมษายน 2562 เวลา:11:13:04 น.  

 
สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ^^


โดย: สันตะวาใบข้าว วันที่: 13 เมษายน 2562 เวลา:13:49:45 น.  

 
สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ
ขอบคุณกำลังใจด้วยนะคะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 13 เมษายน 2562 เวลา:15:23:03 น.  

 
สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะคุณพี


โดย: Sweet_pills วันที่: 13 เมษายน 2562 เวลา:22:09:54 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดค่ะพี่พี


โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 16 เมษายน 2562 เวลา:0:20:51 น.  

 
l;ylfuxu.s,jwmp
c]tl6-lyo9N;yogdbf8jt


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 16 เมษายน 2562 เวลา:8:52:57 น.  

 
HBD เจริญทางโลกทางธรรมค่ะ


โดย: mcayenne94 วันที่: 16 เมษายน 2562 เวลา:9:44:35 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 16 เมษายน 2562 เวลา:12:39:22 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดค่า


โดย: haiku วันที่: 16 เมษายน 2562 เวลา:23:09:53 น.  

 
ถึงกายจะจากไป
แต่คำสอนดี ๆ ของท่านยังคงอยู่เสมอ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 17 เมษายน 2562 เวลา:15:03:23 น.  

 
สาธุ


โดย: พันคม วันที่: 21 เมษายน 2562 เวลา:11:23:43 น.  

 
เงียบๆไปนะคะ คุณเอ็ม
รักษาสุขภาพด้วยโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 24 เมษายน 2562 เวลา:14:04:05 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

**mp5**
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 89 คน [?]
สวัสดีครับ

ขอส่งความสุขให้กับทุกคน
New Comments
Friends' blogs
[Add **mp5**'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.