Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2563
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
5 กรกฏาคม 2563
 
All Blogs
 
วันอาสาฬหบูชา
 

วันอาสาฬหบูชา

ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

 

        วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา ก็ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้า เริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรม นำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่หมู่ประชา

        ดังนั้นธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกจึงได้ชื่อว่า "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม หรือพระสูตรแห่งการแผ่ขยายธรรมจักร กล่าวคือดินแดนแห่งธรรม เมื่อ ๒๕๐๐ กว่าปีมาแล้วนั้น ชมพูทวีปในสมัยโบราณกำลังย่างเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเฟื่องฟูทุกด้านและมีคนหลายประเภท ทั้งชนผู้มั่งคั่งร่ำรวย นักบวชที่พัฒนาความเชื่อและข้อปฏิบัติทางศาสนา เพื่อให้ผู้ร่ำรวยได้ประกอบพิธกรรมแก่ตนเต็มที่ ผู้เบื่อหน่ายชีวิตที่วนเวียนในอำนาจและโภคสมบัติที่ออกบวช หรือบางพวกก็แสวงหาคำตอบที่เป็นทางรอกพ้นด้วยการคิดปรัชญาต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เหลือวิสัยและไม่อาจพิสูจน์ได้บ้าง พระพุทธเจ้าจึงทรงอุบัติในสภาพเช่นนี้ และดำเนินชีพเช่นนี้ด้วยแต่เมื่อทรงพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นขาดแก่นสาน ไม่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง แก่ตนเองและผู้อื่น จึงทรงคิดหาวิธีแก้ไขด้วยการทดลองต่าง ๆ โดยละทิ้งราชสมบัติ และอิสริยศแล้วออกผนวช บำเพ็ญตนนานถึง ๖ ปี ก็ไม่อาจพบทางแก้ได้ ต่อมาจึงได้ทางค้นพบ มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง เมื่อทรงปฏิบัติตามมรรคานี้ก็ได้ค้นพบสัจธรรมที่นำคุณค่า แท้จริงมาสู่ชีวิต อันเรียกว่า อริยสัจ ๔ ประการ ในวันเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพุทธศก ๔๔ ปี ที่เรียกว่า การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า จากนั้นทรงงานประกาศศาสนาโดยทรงดำริหาทางที่ได้ผลดีและรวดเร็ว คือ เริ่มสอนแก่ผู้มีพื้นฐานภูมิปัญญาดีที่รู้แจ้งคำสอนได้อย่างรวดเร็วและสามารถนำไปชี้แจงอธิบาย ให้ผู้อื่นเข้ามาได้อย่างกว้างขวาง จึงมุ่งไปพบนักบวช ๕ รูป หรือเบญจวัคคีย์ และได้แสดงธรรม เทศนาเป็นครั้งแรกในวันเพ็ญ เดือน ๘


ใ จ ค ว า ม สำ คั ญ ข อ ง ป ฐ ม เ ท ศ น า

         ในการแสดงแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมสำคัญ ๒ ประการคือ


ก. มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลาง ๆ ถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุด ๒ อย่าง หรืออย่างหนึ่งอย่างใด คือ

   ๑. การหมกหมุ่นในความสุขทางกาย มัวเมาในรูป รส กลิ่น เสียง รวมความเรียกว่า เป็นการหลงเพลิดเพลินหมกหมุ่นในกามสุข หรือ กามสุขัลลิกานุโยค
   ๒. การสร้างความลำบากแก่ตนดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอย เช่น บำเพ็ญตบะการทรมานตน คอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น

         การดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกาย แรงสมอง แรงความคิด รวมเรียกว่า อัตตกิลมถานุโยค ดังนั้นเพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ ต้องใช้ทางสายกลาง ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญา โดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ ๘ ประการ เรียกว่า อริยอัฏฐังคิกมัคค์ หรือ มรรคมีองค์ ๘ ได้แก่

          ๑. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ รู้เข้าใจถูกต้อง เห็นตามที่เป็นจริง

          ๒. สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ คือ คิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม

          ๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ กล่าวคำสุจริต

          ๔. สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ คือ ทำการที่สุจริต

          ๕. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต

          ๖. สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละชั่วบำเพ็ญดี

          ๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ทำการด้วยจิตสำนึกเสมอ ไม่เผลอพลาด

          ๘. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน
 

ข. อริยสัจ ๔ แปลว่า ความจริงอันประเสริฐของอริยะ  ซึ่งคือ บุคคลที่ห่างไกลจากกิเลส ได้แก่

  ๑. ทุกข์ ได้แก่ ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตามความเป็นจริงว่ามันคืออะไร ต้องยอมรับรู้กล้าสู้หน้าปัญหา กล้าเผชิญความจริง ต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ไม่ยึดติด

  ๒. สมุทัย ได้แก่ เหตุเกิดแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหา ตัวการสำคัญของทุกข์ คือ ตัณหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่น ๆ

  ๓. นิโรธ ได้แก่ ความดับทุกข์ เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระ อยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิต ดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา

  ๔. มรรค ได้แก่ กระบวนวิธีแห้งการแก้ปัญหา อันได้แก่ มรรคมีองค์ ๘ ประการดังกล่าวข้างต้น

 

ผ ล จ า ก ก า ร แ ส ด ง ป ฐ ม เท ศ น า

        เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแล้ว ปรากฏว่าโกณฑัญญะผู้เป็นหัวหน้าเบญจวัคคีย์ได้เกิดเข้าใจธรรม เรียกว่า เกิดดวงตาแห่งธรรมหรือธรรมจักษุ บรรลุเป็นโสดาบัน จึงทูลขอบรรพชาและถือเป็นพระภิกษุสาวก รูปแรกในพระพุทธศาสนา มีชื่อว่า อัญญาโกณฑัญญะ

 

ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง อ า ส า ฬ ห บู ช า

“อาสาฬหบูชา” (อา-สาน-หะ-บู-ชา/อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา) ประกอบด้วยคำ ๒ คำ คือ อาสาฬห (เดือน ๘ ทางจันทรคติ) กับบูชา (การบูชา) เมื่อรวมกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือน ๘ หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน ๘ หรือเรียกให้เต็มว่า อาสาฬหบูรณมีบูชา โดยสรุป วันอาสาฬหบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญ เดือน ๘ หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันเพ็ญ เดือน ๘ คือ
     ๑. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
     ๒. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา
     ๓. เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรกคือการที่ท่านโกณฑัญญะรู้แจ้งเห็นธรรม เป็นพระโสดาบัน จัดเป็นอริยบุคคลท่านแรกในอริยสงฆ์
     ๔. เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือ การที่ท่านโกณฑัญญะขอบรรพชาและ ได้บวชเป็นพระภิกษุ หลังจากฟังปฐมเทศนาและบรรลุธรรมแล้ว
     ๕. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวกคือ การที่ท่านโกณฑัญญะนั้น ได้บรรลุธรรม และบวชเป็นพระภิกษุ จึงเป็นสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้า เมื่อเปรียบกับวันสำคัญอื่น ๆ ในพระพุทธศาสนา บางทีเรียกวันอาสาฬหบูชา นี้ว่า วันพระสงฆ์ (คือวันที่เริ่มเกิดมีพระสงฆ์)

 

        พิธีกรรมที่กระทำในวันนี้ โดยทั่วไป คือ ทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา (ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร) และสวดมนต์
 

        ดังนั้นในวันนี้จึงถือว่า พุทธศาสนิกชนควรได้รับประโยชน์ ที่เป็นสาระสำคัญจากอาสาฬหบูชา กล่าวคือ ควรทบทวนระลึกเตือนใจสำรวจตนว่า ชีวิตเราได้เจริญงอกงามขึ้นด้วยความเป็นอยู่อย่างผู้รู้เท่าทันโลกและชีวิตนี้บ้างแล้วเพียงใด เรายังดำเนินชีวิตอยู่อย่างลุ่มหลงมัวเมา หรือมีจิตใจอิสระปลอดโปร่งผ่องใสบ้างแล้วเพียงใด

 

.......................................................................ขอขอบคุณที่มาจาก : ธรรมะไทย

 
Create Date : 05 กรกฎาคม 2563
Last Update : 5 กรกฎาคม 2563 7:04:56 น. 29 comments
Counter : 1373 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณเริงฤดีนะ, คุณkatoy, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณmultiple, คุณปรศุราม, คุณtuk-tuk@korat, คุณกะว่าก๋า, คุณnonnoiGiwGiw, คุณSleepless Sea, คุณThe Kop Civil, คุณtoor36, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณTui Laksi, คุณวลีลักษณา, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณหอมกร, คุณสองแผ่นดิน, คุณhaiku, คุณSweet_pills, คุณnewyorknurse, คุณธนูคือลุงแอ็ด, คุณทนายอ้วน, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณkae+aoe, คุณพันคม, คุณmcayenne94


 
เจิมๆๆ
สาธุครับ


โดย: katoy วันที่: 5 กรกฎาคม 2563 เวลา:8:57:44 น.  

 
ธรรมะสวัสดีค่ะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 5 กรกฎาคม 2563 เวลา:9:31:50 น.  

 
วันนี้ วันพระใหญ่นะครับ

อ.เต๊ะ อยู่บ้านซะเพลินเลย
แต่ก็มีข้อดีคือ ได้ ตักบาตรทุกวันเลยครับ
ธรรมรักษานะครับโดย: multiple วันที่: 5 กรกฎาคม 2563 เวลา:9:54:46 น.  

 


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 5 กรกฎาคม 2563 เวลา:9:57:54 น.  

 
ขอบคุณข้อมูลดีดีด้วยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 กรกฎาคม 2563 เวลา:10:10:09 น.  

 
นี่แม่ก็โทรมาบ่นว่า.. ทำไมไม่ลุกไปใส่บาตรค่ะพี่​


โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 5 กรกฎาคม 2563 เวลา:10:49:00 น.  

 
สวัสดีเช่นกันครับ
สาธุครับโดย: Sleepless Sea วันที่: 5 กรกฎาคม 2563 เวลา:11:02:18 น.  

 
ธรรมะสวัสดีครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 5 กรกฎาคม 2563 เวลา:12:55:36 น.  

 
ปีนี้อาจจะแปลกตรงสถานการณ์ไม่ปกติ แต่ยังไงถ้าเราได้ถือศีลฟังธรรม แม้จะไม่ได้ทำที่วัด ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 5 กรกฎาคม 2563 เวลา:14:07:31 น.  

 
ธรรมะสวัสดี จ้ะ น้องเอ็ม

วันอาสาฬหบูชา เวียนมาอีกครั้งหนึ่งแล้ว
เวลาผันเปลี่ยนไปเร็วมาก เนาะ มาบล็อกนี้ ก็ได้
ความรู้ ทบทวนในสมัยเรียนไปด้วย เกี่ยวกับ
ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา จ้ะ

โหวดหมวด ข้อคิดและธรรมะ


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 5 กรกฎาคม 2563 เวลา:14:34:38 น.  

 
สาธุค่ะ


โดย: Tui Laksi วันที่: 5 กรกฎาคม 2563 เวลา:15:42:19 น.  

 
ส่งกำลังใจค่ะ


โดย: วลีลักษณา วันที่: 5 กรกฎาคม 2563 เวลา:19:34:59 น.  

 
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
สาธุการ สาธุการ สาธุการ จ้าโดย: หอมกร วันที่: 5 กรกฎาคม 2563 เวลา:20:59:32 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 กรกฎาคม 2563 เวลา:7:11:44 น.  

 
วันพระใหญ่ปีนี้ไม่ได้ไปวัดเลยครับ ยังกลัวๆอยู่


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 6 กรกฎาคม 2563 เวลา:14:09:14 น.  

 


สาธุค่ะคุณพี

ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 6 กรกฎาคม 2563 เวลา:23:47:58 น.  

 
ธรรมะสวัสดีค่ะ


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 7 กรกฎาคม 2563 เวลา:8:05:06 น.  

 
สาธุค่ะ

คิดดีทำดี จิตใจผ่องใส


โดย: NENE77 วันที่: 7 กรกฎาคม 2563 เวลา:12:17:00 น.  

 
สาธุ


โดย: kae+aoe วันที่: 8 กรกฎาคม 2563 เวลา:8:26:32 น.  

 
สาธุ

สวัสดียามเช้าค่ะ


โดย: Love Memoirist (blue_medsai ) วันที่: 8 กรกฎาคม 2563 เวลา:8:48:07 น.  

 
สาธุ สาธุ สาธุ


โดย: พันคม วันที่: 8 กรกฎาคม 2563 เวลา:9:42:56 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 กรกฎาคม 2563 เวลา:20:52:00 น.  

 


โดย: ธนูคือลุงแอ็ด วันที่: 9 กรกฎาคม 2563 เวลา:0:45:57 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 กรกฎาคม 2563 เวลา:5:52:28 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าค่ะ ขอบคุณที่แวะมาทักทายนะค้าา


โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 9 กรกฎาคม 2563 เวลา:9:18:36 น.  

 
วันนี้มาชวนไปทานแกงเขียวหวานพริกกระดูกหมูกันครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 10 กรกฎาคม 2563 เวลา:14:24:39 น.  

 
ทบทวนความทรงจำอีกครั้ง ขอบคุณค่ะ


โดย: mcayenne94 วันที่: 10 กรกฎาคม 2563 เวลา:19:30:19 น.  

 
ปกติวันอาสาฬหบูชาแม่ชวนไปเวียนเทียนทุกครั้ง ปีนี้ไม่ปกติก็เลยออดกันไป


โดย: น้อยหน่ากะสาลี่ วันที่: 15 กรกฎาคม 2563 เวลา:13:06:04 น.  

 


โดย: Sweet_pills วันที่: 18 กรกฎาคม 2563 เวลา:0:19:50 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

**mp5**
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 89 คน [?]
สวัสดีครับ

ขอส่งความสุขให้กับทุกคน
New Comments
Friends' blogs
[Add **mp5**'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.